Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt Vodouch – na klíč
Odborný článek

Projekt Vodouch – na klíč

Anotace

Příspěvek představuje celoškolní projekt zaměřený na vodu a život ve vodě = projekt na klíč, který lze snadno přizpůsobit jakékoliv cílové skupině, od 1. stupně ZŠ, přes 2. stupeň až po gymnázium, střední školu či učiliště (v příspěvku je ukázka úkolů zejména pro ZV). Žáci si zábavnou formou ověří a upevní znalosti a dovednosti s motivy vody, a to napříč celým předmětovým spektrem (jsou zde přesahy a naplňování výstupů předmětů: přírodopis, chemie, fyzika, cizí jazyky, matematika, český jazyk, zeměpis, pracovní činnosti, výtvarná a hudební výchova). Žáci jsou náhodně rozděleni do cca devítičlenných heterogenních skupin a postupně soutěží na 10 stanovištích. Kromě procvičování environmentálních znalostí formou křížovek a přesmyček zde žáky čeká i pozorování mikroskopem, měření pH, skládání písniček a básniček na „vodní téma“, sepisování knih a filmů s vodní tematikou, zamyšlení se nad původem názvů našich řek.

Cíl

Text článku a přílohy obsahují kompletně zpracovaný projekt, jehož cílem je uvědomit si důležitost environmentálních problémů vody pro náš život. Je zde uvedeno, jakým způsobem se píše projektová dokumentace, jak se plánuje, ale i realizuje a evaluuje projekt. Projekt je kompletní kuchařkou, pokud uvažujete například v rámci průřezového tématu Environmentální výchova vytvořit celodenní hru s tematikou vody pro celou školu. Najdete zde motivační heslo, rozdělení žáků do skupin, přehled stanovišť, zkompletovanou práci učitelů či starších žáků na stanovištích, pracovní listy, evaluační dotazník, diplom.

1.    ÚVOD – CO JE VODOUCH?

 • Jedná se o celoškolní projekt, ve kterém si žáci zábavnou formou ověří a upevní znalosti a dovednosti ohledně vody a života ve vodě, a to napříč celým předmětovým spektrem. VODOUCH naplňuje okruhy těchto PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova. Rovněž směřuje k naplňování klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální, pracovní a k podnikavosti.
 • Projekt jsme realizovali na naší škole, což je osmileté gymnázium sloučené se základní školou. Úkoly byly tedy rozpracovány do tří úrovní obtížnosti podle věkové kategorie žáků, zde v článku je zaměření úkolů na ZV.
 • V následujícím článku a přílohách najdete podrobný popis celého projektu, včetně přípravy projektu, pomůcek, rozdělení do skupin, informačního textu, karet pro soutěžní družstva a pro stanoviště, pracovních listů, správného řešení, dotazníků zpětné vazby.

2.    PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Autor projektu musí nejprve sepsat projektový záměr, který je nejzákladnější složkou projektové dokumentace (dále k projektové dokumentaci patří všechny pracovní listy vytvořené k projektu, motivační a evaluační dotazníky, tiskové zprávy, fotodokumentace…).

Projektový záměr obsahuje:

 • Název projektu (VODOUCH)
 • Motivace, evokace (z tohoto kroku vzniklo motto projektu: Řeky nejsou Vaše múza? A povodí? Taky hrůza? Spočítáte dopředu pitné vody spotřebu? Tak prubněte VODOUCHA – poradí a naslouchá!)
 • Cíle projektu (zábavnou formou žákům utřídit poznatky o vodě, rozvíjet již zmiňované kompetence, udělat všem pěkný a zábavný den)
 • Cílová skupina (žáci od 1. stupně ZŠ až po vyšší gymnázium, vy si vyberte dle svého)
 • Další účastníci a partneři projektu (záleží na tom, jaké seženete sponzory, na dobře propracovaný projektový záměr to většinou není problém)
 • Místo konání (nutno dobře promyslet, ne v období písemek, ale např. na Den Země či jako motivace na začátek školního roku)
 • Časový harmonogram – viz příloha
 • Organizační zajištění, informační zdroje a pomůcky (soupis všeho zajištění a pomůcek je dobré provádět souběžně s tvorbou harmonogramu, případně s tvorbou pracovních listů. Soupis musí být přehledný a je nutno ho průběžně kontrolovat. Úkoly je třeba rovnoměrně rozdělit do realizačního týmu, koordinátor projektu dohlíží na jejich plnění. Někdy je zapotřebí kvůli projektu vyrobit speciální pomůcky – i toto musí být včas zajištěno).

Žáci jsou v projektu náhodně rozděleni do cca devítičlenných heterogenních skupin a postupně soutěží na 10 stanovištích. Dozor na stanovištích i doprovod nejmladších skupin žáků nemusí být jen učitelé, může být vybrán i z řad starších žáků školy (což se konkrétně nám osvědčilo jako velmi cenná zkušenost pro všechny zúčastněné). Starší žáky jsme zapojili i do přípravné fáze projektu i do evaluace. Na škole nám funguje skupina žáků, co takto již tradičně pomáhá či přímo organizuje projekty environmentálního charakteru – jde o Ekotým BGB (BGB je název našeho gymnázia, Biskupské gymnázium Bohosudov).

 • Rozpočet projektu (rozpočet je důležitý u projektu, na který vám poskytl finance sponzor. Rozpočty musí být hotové již před podáním projektu do výzvy a musí se během projektu dodržovat, většinou je nutno předkládat sponzorovi finanční zprávu.)

V projektu byla nejúspěšnější družstva odměněna. Při organizaci projektu vždy záleží i na tom, s jakými financemi můžete počítat. Organizovali jsme projekt, na který jsem předem sehnala peníze od sponzora, ale i projekty bez finančního zajištění. Takovéto projekty nebyly pro žáky o nic méně zábavnější než sponzorované projekty, pomůcky na stanoviště byly vytvořeny z běžného spotřebního materiálu nebo přineseny z domova či zapůjčeny. Odměny pro vítěze (dorty) napekly doma učitelky – a tím získaly obdiv žáků i kolegů.                

 • Propagace (slouží zároveň i k prezentaci školy na veřejnosti, což s sebou přináší i možnost dalšího sponzoringu i možnost, jak získat pro školu nové žáky. Proto je nutno využít všech propagačních metod k prezentaci projektu – regionální televize, noviny, webové stránky školy, portál, který navštěvuje školská i široká veřejnost). Nezapomeňte proto všechny fáze projektu dokumentovat: fota, videa.
 • Hodnocení projektu, jeho návaznost na ŠVP (velmi důležitá součást projektové dokumentace je evaluace projektu. Projekt hodnotíme v několika fázích – hodnotíme jeho průběh, výstupy, naplnění cílů. Sebereflexe vlastní práce je velmi důležitá, pomůže nám se pro příště vyvarovat stejných chyb a také nás přiblíží k cílové skupině. V příloze uvádím hodnocení formou dotazníků, které cílová skupina vyplňovala ihned po skončení projektu. Všichni dostali stejný dotazník, tudíž jsme mohli porovnat, jak se hodnocení měnilo s věkem cílové skupiny). S vyhodnocením dotazníků opět pomáhali žáci – Ekotým BGB.

3.    ORGANIZACE PROJEKTOVÉHO DNE

 • Je potřeba vytvořit motivační leták a pokyny k projektu a včas je umístit na informační plochy včetně webových stránek školy. S plakátem mohou opět pomoci žáci. Náš motivační leták a pokyny uvádím v příloze. Jsou tam také v tabulce informace o názvu stanoviště, místu, kde se nachází a kdo na něm je jako dozor. Tuto tabulku pověste na nástěnku i do tříd. DŮLEŽITÉ! – na základě této tabulky každému stanovišti udělejte cedulku na dveře.
 • Žáky rozdělte do 10 skupin, počet žáků se odvíjí od počtu žáků vaší školy. Osvědčily se nám heterogenní skupiny, věkově namíchané (úžasně se tak naplňuje průřezové téma OSV). Také můžete nechat žáky, aby se rozdělili sami, či je nechat tahat z klobouku názvy skupin. Každý žák dostal na prvním stanovišti i samolepku s názvem stanoviště a svým jménem, kterou nosil přilepenou na viditelném místě – pro kontrolu a navíc se to žákům líbilo.
 • Rozdělení žáků do skupin na VODOUCHA máte v příloze „Rozdělení žáků do skupin“.
 • V příloze „Karty pro skupiny“ máte ukázky soutěžních karet. V prvním sloupci má každá skupina sepsaná stanoviště, jak na ně postupně chodí i s časovým rozvržením (je ho nutné dodržovat, aby nenastal zmatek), dále do karty zapisuje dozor na stanovištích body. Soutěžní kartu si nosí každá skupina na stanoviště s sebou, je dobré určit kouče skupiny, který to má na starosti.
 • V další příloze „Karty pro stanoviště“ jsou karty, které má každý dozor na svém stanovišti, aby věděl posloupnost skupin, které tam přijdou. Opět nechybí časové rozvržení a také se sem zapisují body. Na základě těchto karet se potom vyhodnocuje výsledek, body na kartách jednotlivých skupin slouží pro kontrolu a také pro motivaci skupin.
 • Dále je potřeba připravit výsledkovou listinu. Tabulku můžete udělat (a také to doporučuji) v Excelu, který vám spočítá celkové body a také seřadí skupiny dle pořadí.    
 • V příloze máte také evaluační dotazník, který má každá skupina ve svých deskách, v průběhu projektu ho každý vyplní a na závěrečném stanovišti odevzdá spolu se soutěžní kartou.
 • Dále jsou v přílohách umístěny PRACOVNÍ LISTY K JEDNOTLIVÝM STANOVIŠTÍM. Stanovišť je celkem 10, v každé příloze máte ukázku pracovního listu, který dostane každá skupina k vyplnění. Také je tam řešení a bodové ohodnocení, podle kterého se můžete řídit.

4.    EVALUACE PROJEKTU

 • V příloze je znázorněn spolu s evaluačním dotazníkem také výsledný rozbor naší realizace. Projekt je nutný evaluovat i průběžně, hlavně jeho soulad s harmonogramem.
 • Je velmi důležité vyhodnotit připomínky, případně nápady všech zúčastněných, jsou to velmi cenné informace pro přípravu a plánování dalších projektů.

5.    POUŽITÉ ZDROJE

 • AUTORSKÝ KOLEKTIV: RVP pro základní vzdělávání. Praha: VÚP 2005.
 • AUTORSKÝ KOLEKTIV: RVP pro gymnázia. Praha: VÚP 2007. 

Reflexe

Projekt je kompletní kuchařkou, pokud uvažujete například v rámci průřezového tématu Environmentální výchova vytvořit celodenní hru s tematikou vody. Najdete zde motivační heslo, rozdělení žáků do skupin, přehled stanovišť, zkompletovanou práci učitelů či starších žáků na stanovištích, pracovní listy, evaluační dotazník.

Projekt byl použit jako zpestření výuky, kdy si žáci hravou formou zopakovali, upevnili či naučili poznatky o vodě kolem nás. Příprava projektu byla velmi náročná, veškerou dokumentaci k tomuto projektu (i k projektům Ekouš a Energouš) jsem vytvářela já, s realizací mi pomáhal Ekotým, někdy kolegové, někdy maturanti. Náročná práce se zúročila pozitivními ohlasy žáků, nejvíce mě nadchlo, že žáci z kvarty začali sami vymýšlet podobné projekty pro své malé spolužáky z první a druhé třídy ZŠ, v roce 2011 vymysleli dva a oba dopadly velmi úspěšně.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. RVP pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2005.
[2] – RVP pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
35.16 kB
Dokument
Časový harmonogram
doc
60.55 kB
Dokument
Diplom Vodouch
doc
77.15 kB
Dokument
Evaluace - dotazník
doc
51.76 kB
Dokument
Karty pro skupiny
doc
59.57 kB
Dokument
Karty pro stanoviště
doc
148.44 kB
Dokument
Motivační leták, pokyny
doc
53.71 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 1
doc
24.41 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 10
doc
22.46 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 2
doc
331.05 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 3
doc
30.27 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 4
doc
378.91 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 5
doc
57.62 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 6
doc
35.16 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 7
doc
41.02 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 8
doc
47.85 kB
Dokument
Pracovní listy pro stanoviště č. 9
doc
428.71 kB
Dokument
Rozdělení žáků do skupin

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Věra Pavlátová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 12. 2011
Zajištění projektového dne vyžaduje mnoho invence, nadšení i pečlivé přípravy. Pro ty, kteří ještě s organizací celoškolního projektu nemají zkušenosti, může být příspěvek cennou inspirací.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY NA KLÍČ.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

Seznam pomůcek je uveden v přílohách, je specifický dle určitého typu stanoviště, například pro stanoviště č. 1: 3 kádinky s vizuálně stejnými roztoky (destilovaná voda, slabý roztok kyseliny, slabý roztok zásady), pH papírky, chemické kleště, kapátko, podložní sklíčko, kahan (lihový, či plynový, záleží na schopnostech žáků a možnostech školy), minerální voda, mikroskop.