Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Studentská obchodní snídaně
Odborný článek

Studentská obchodní snídaně

Anotace

Obchodní snídaně jsou základní prvkem konceptu, který z Anglie přinesla do českého prostředí franšízová společnost Business for Breakfast ČR, s. r. o. Představuje novou generaci zjednodušeného získávání obchodních příležitostí prostřednictvím sítě profesionálně organizovaných klubových setkání, jež se vyznačují vytvářením nových obchodních vztahů a výměnou kvalitních referencí a doporučení. Studentská obchodní snídaně je žákovský projekt, který vyvrcholil 12. 12. 2012 realizací jedné obchodní snídaně za dodržení takřka všech procesních pravidel s jediným rozdílem – v roli zástupců jednotlivých firem vystoupili studenti tří brněnských škol: Gymnázia Globe, s. r. o., Střední školy KNIH, o. p. s. a Střední školy informatiky a spojů.

Cíl

Po pedagogické stránce byla cílem projektu příprava žáků na profesní život prostřednictvím seznámení se s reálně fungujícími firmami, tvořivým promýšlením prezentace těchto firem, nácvikem prezentačních a komunikačních dovedností, samotnou prezentací členů podnikatelských klubů a v neposlední řadě pochopením podstaty a výhod kooperace pro nejrůznější oblasti života.

Z hlediska podnikatelského sektoru přispěl projekt k propagaci ideje obchodních snídaní jako pozitivní formy spolupráce v tržním prostředí informační společnosti, dále k propojení oblasti počátečního odborného i všeobecného vzdělávání na jedné straně a reálného prostředí světa práce na straně druhé. Nezanedbatelným důsledkem tohoto propojení bylo též vytipování podnikatelských talentů v řadách žáků a jejich oslovení přítomnými zástupci firem za účelem budoucí spolupráce.

Co jsou obchodní snídaně

Obchodní snídaně jsou základním prvkem konceptu, který z Anglie přinesla do českého prostředí franšízová společnost Business for Breakfast ČR, s. r. o. (dále jen B4B). Představuje novou generaci zjednodušeného získávání obchodních příležitostí prostřednictvím sítě úspěšných, profesionálně organizovaných klubových setkání, jež se vyznačují dynamickou a přátelskou atmosférou, proaktivním přístupem, vytvářením nových obchodních vztahů a výměnou kvalitních referencí a doporučení. Přispívá k možnosti domluvení osobních schůzek a uzavírání strategických spojenectví pro lépe fungující a výnosnější byznys svých členů i klubových hostů.

Průběh obchodních snídaní má předem jasně daný průběh. Každé takové setkání má podobu snídaňového rautu a probíhá v několika fázích:

 1. Zaseknutí v 60 sekundách: minutové představení firmy každého z účastníků a vyslovení aktuální poptávky.
 2. Zaměřeno na byznys: desetiminutová prezentace firmy a produktů jednoho z klubových členů.
 3. Networkingová přestávka: slouží k navázání kontaktů mezi členy klubu a pozvanými hosty, případně již k dojednání obchodních schůzek.
 4. Vzdělávací bod: tříminutová aktualita z oblasti novinek ve světě podnikání.
 5. Referenční ústřižky: účastníci obchodní snídaně si navzájem předávají referenční ústřižky, na nichž písemně stvrzují nabídku na setkání, případně vyslovují svá doporučení, poděkování či svědectví o kvalitě služeb některého z přítomných podnikatelů.

(Zpracováno na základě www.obchodnisnidane.cz.)

Co je studentská obchodní snídaně

Studentská obchodní snídaně je žákovský projekt, který vyvrcholil 12. 12. 2012 realizací jedné obchodní snídaně za dodržení takřka všech procesních pravidel s jediným rozdílem – v roli zástupců jednotlivých firem vystoupili studenti tří brněnských škol: Gymnázia Globe, s. r. o., Střední školy KNIH, o. p. s. a Střední školy informatiky a spojů. Žáci měli za úkol dozvědět se o společnostech, jež posléze zastupovali, maximum poznatků. Zejména však pochopit jejich „ducha“: nejen co je předmětem podnikání, ale rovněž jakou přidanou hodnotu řídící pracovníci těchto firem přinášejí. Také jak se firma navenek prezentuje a čím by se chtěla v budoucnu stát.

Studenti během studentské obchodní snídaně soutěžili pod dohledem odborné poroty o nejprofesionálnější výkon. Do akce se zapojily rovněž další, zejména obchodně a podnikatelsky zaměřené střední školy v ČR, které se prostřednictvím dálkového přístupu účastnily poslední části obchodní snídaně (referenční ústřižky – viz výše). Tyto školy se v on-line soutěži zúčastnily klání, jehož cílem bylo vygenerovat co největší množství potencionálních obchodních kontraktů. Studentská snídaně byla přenášena pomocí kamery on-line na webové stránky projektu pro všechny další zájemce, kteří se programu nemohli zúčastnit osobně. Dvacetiminutový sestřih je volně ke stažení na www.studentskasnidane.cz.

Co studentské obchodní snídani předcházelo

Oficiálními pořadateli soutěže bylo brněnské víceleté Gymnázium Globe, s. r. o. spolu se Střední školou KNIH, o. p. s. a Business for Breakfast ČR, s. r. o., jež nad akcí drželo ideovou garanci. Příprava studentů na snídani realizovanou 12. prosince 2012 probíhala v několika krocích. Po vytipování nadaných žáků se tito podnikatelští adepti zúčastnili náslechové obchodní snídaně, během níž získali osobní zkušenost s průběhem reálného klubového setkání. V první polovině listopadu 2012 se uskutečnilo dvoudenní soustředění, na němž 12 studentů podstoupilo intenzivní trénink prezentačních a komunikačních dovedností včetně úvodu do problematiky podnikání. Krátce poté se 3 žáci – členové výkonného týmu studentské obchodní snídaně – zúčastnili stáže ve třech různých podnikatelských klubech, kde si v reálném provozu obchodních snídaní nacvičovali své role moderátora, koordinátora a hostitele.

Anotace k pracovním listům

Networking

Networking je dovednost komunikace s lidmi, ať už v jakémkoliv prostředí. V případě podnikání se jedná o networking používaný v obchodním prostředí. Networking zahrnuje celé umění, jak navazovat kontakt, jak zahájit konverzaci, jak získat potřebné informace, jak je zpracovat a v neposlední řadě – jak je neztratit.

Obchodní snídaně

Obchodní snídaně jsou pravidelná setkání podnikatelů, volně sdružených v jednotlivých klubech franšízy Business for Breakfast ČR, s. r. o. Jejich účelem je pomáhat firmám naplňovat stanovené marketingové cíle, a to prostřednictvím strukturovaného a jasnými pravidly vymezeného průběhu obchodní snídaně.

Výkonný tým

Každý podnikatelský klub pod hlavičkou Business for Breakfast má svůj výkonný tým tvořený moderátorem, koordinátorem a hostitelem – tento tým je volený z řad členů daného klubu a zajišťuje jeho autonomii. Je příkladem proaktivního přístupu k životu.

Zaseknutí v 60 sekundách

Žáci provádějí v duchu obchodních snídaní formálně strukturovanou prezentaci zvolené skutečné firmy, získávají od svých spolužáků ke svému vystoupení zpětnou vazbu a vyvozují z ní pro sebe závěry.

Referenční ústřižky

Žáci se během cvičení učí základním networkingovým dovednostem, které jsou používány během obchodních snídaní (zejména během jejich závěrečné části nazvané „referenční ústřižky“). Na příkladu vyplňování referenčních ústřižků jsou vedeni k pochopení principu win – win – win.

Zaměřeno na byznys

Autor prezentace by si měl před tím, než se pustí do jejího sestavování, odpovědět na otázky:

 • Proč budu prezentaci dělat?
 • Co jejím prostřednictvím chci říct?
 • Kdo ji bude sledovat?

Samotná struktura prezentace se může řídit zásadami, vyjádřenými v akronymu BIKER B („motorkář B“):

 • Bang! – úvodní zaujetí posluchačů,
 • Introduction – naznačit obsah prezentace,
 • Key points – samotný obsah vyjádřit v několika málo podstatných bodech,
 • Examples – k jednotlivým bodům uvést příklady,
 • Recap – shrnout obsah,
 • Bang! – ještě jednou kreativně oživit pozornost posluchačů.

Časový plán prezentace musí bezpodmínečně respektovat čas, který má prezentující k dispozici, a to s 50% rezervou.

Nástroje projektového managementu

Žáci se učí používat nástroje projektového managementu při simulovaném plánování maturitního večírku. Při plánování rozčlení projekt do základních fází a ty rozvedou do jednotlivých úkolů. Fáze a úkoly dále pomocí projektového kalendáře časově rozplánují.

Rozpočet projektu

Žáci sestavují projektový rozpočet, učí se odhadovat reálné finanční náklady, oceňovat své možnosti v oblasti fundraisingu a chovat se finančně zodpovědným způsobem.

Analýza rizik projektu

Žáci v průběhu cvičení zvažují možná rizika, která potenciálně ohrožují zdar projektu, a učí se zaujímat k nim konstruktivní stanovisko.

Projektový plán studentské obchodní snídaně

Studentská obchodní snídaně (S.O.S.) byla připravována v několika krocích:

 1. Vytipovaní žáci se zúčastnili reálné obchodní snídaně jako její pozorovatelé a zvolili si firmy, jež pak při S.O.S. prezentovali.
 2. V době studijního soustředění proběhlo seznámení žáků s podstatou B4B a idejí networkingu, s typickým průběhem obchodní snídaně a profily jednotlivých prezentovaných firem. V rámci studijního soustředění žáci rovněž nacvičovali prezentační a komunikační dovednosti nutné pro zdárné odvíjení obchodní snídaně.
 3. S.O.S. proběhla v reálném prostředí středečního brněnského klubu za přítomnosti zástupců prezentovaných firem a zejména členů poroty (manažerů a podnikatelů), která jednotlivá žákovská vystoupení ohodnotila, poskytla k nim zpětnou vazbu a rozhodla o nejlepších výkonech žáků – „podnikatelů“.

Do akce byly zapojeny další, zejména obchodně a podnikatelsky zaměřené střední školy v ČR, které se prostřednictvím dálkového přístupu zúčastnily projektového networkingu. S.O.S. byla přenášena pomocí kamery on-line na webové stránky projektu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
148.44 kB
Dokument
01 Networking
docx
142.58 kB
Dokument
02 Obchodní snídaně
docx
139.65 kB
Dokument
03 Výkonný tým
docx
140.63 kB
Dokument
04 Zaseknutí v 60 sekundách
docx
140.63 kB
Dokument
05 Referenční ústřižky
docx
143.55 kB
Dokument
06 Zaměřeno na bysnys
docx
156.25 kB
Dokument
07 Nástroje projektového managementu
docx
140.63 kB
Dokument
08 Rozpočet projektu
docx
142.58 kB
Dokument
09 Analýza rizik projektu
docx
166.02 kB
Dokument
10 Projektový plán studentské obchodní snídaně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Richard Jurečka Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
25. 9. 2013, 12:00
Téma Ochodních snídaní se také objeví v připravovaném webináři, který proběhne 2.10. od 20:00. Podívejte se na podrobnosti a poznačte si do kalendáře.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • vhodně komunikovat s potenciálními zaměstnavateli, prezentovat svůj odborný potenciál a své profesní cíle;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • rozumět podstatě a principům podnikání, mít představu o právních, ekonomických, administrativních, osobnostních a etických aspektech soukromého podnikání; dokázat vyhledávat a posuzovat podnikatelské příležitosti v souladu s realitou tržního prostřed
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Personální a sociální kompetence
 • pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních a jiných činností;

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Člověk a svět práce