Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Vypravování
Odborný článek

Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Vypravování

12. 5. 2010 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

Anotace

Žáci ústně vyprávějí svůj společný příběh a poté jej hodnotí dle vytvořených kritérií. Individuálně pak píší nové vypravování s použitím zadaných klíčových slov.

Úvod

Vyučovací hodina českého jazyka a literatury je zaměřena na vypravování. Žáci společně vytvářejí příběh, který poté zhodnotí podle vlastních kritérií. V závěru hodiny samostatně pracují na novém vypravování s využitím zadaných klíčových slov. Výuky se zúčastnili žáci sekundy osmiletého gymnázia, natáčení virtuální hospitace probíhalo v březnu 2010 v Gymnáziu mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o.

Cíl

Primárním cílem hodiny není tvorba společného příběhu, ale jeho zhodnocení podle vlastních kritérií.

Cíle výuky:

 • žáci analyzují případné nedostatky společného příběhu, příběh hodnotí dle kritérií v tabulce
 • žáci si upevní znalosti o vypravování – postup, jazykové prostředky
 • žáci dle zadaných klíčových slov vytvoří vlastní příběh (individuální písemná práce)

 

O vyučovací hodině českého jazyka a literatury můžete diskutovat s vyučující této hodiny - PhDr. Lenkou Palkovskou, Ph.D., z Gymnázia mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s. r. o., a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat ve středu 2. 6. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Reflexe

Cíl hodiny, dílčí cíle hodiny

Stanovené cíle byly všechny splněny s tím, že plnění posledního cíle bylo již předem stanoveno jako domácí cvičení:

 • žáci analyzují případné nedostatky společného příběhu, příběh hodnotí dle kritérií v tabulce
 • žáci si upevní znalosti o vypravování – postup, jazykové prostředky
 • žáci dle zadaných klíčových slov vytvoří vlastní příběh

Vzhledem k časové rezervě, která na konci hodiny vznikla, byla operativně zařazena část, kdy žáci promýšlí a sepisují osnovu pro psaní příběhu s klíčovými slovy.

Aktivity, metody a formy práce

Hodina víceméně plynula dle předem připraveného scénáře a naplánované metody a formy práce se mi i zpětně jeví jako vhodné pro dosažení stanovených cílů. Improvizovala jsem v případě úvodního hlasování a závěrečné tvorby osnovy příběhu. Aktivity se střídaly – frontální výuka v úvodu a závěru hodiny, skupinová práce následovala po samostatné práci s kritérii, žáci se projevovali ústně i písemně. Jako velice přínosná se mi jeví práce s kritérii, zvláště když si kritéria žáci sami formulovali v předcházející hodině. Tvorba společného příběhu je metodou spíše ilustrativní a víceméně zábavnou, slouží především k práci s chybou. Učitel do ní nezasahuje, tudíž její kvalita je vždy předem nejasná, a tudéž do značné míry riskantní.

Hodnocení hodiny z pohledu žáků

Při závěrečné reflexi žáci dobře reagovali a formulovali svými slovy cíl hodiny. V následující hodině mi potvrdili, že se jim hodina líbila a i výsledné práce (příběhy s klíčovými slovy) dopadly velice dobře. Z toho vyplývá, že se něčemu naučili. Z hodiny obavy neměli, na kameru velice brzy zapomněli.

Vzájemná interakce mezi zúčastněnými

Žáci reagovali na mě i na sebe navzájem velice dobře. Ve skupinách byla spolupráce dobrá, v podstatě se jednalo o sdílení vlastních názorů. Ukázalo se, že žáci jsou k sobě tolerantní a společně se snaží najít řešení nedostatků v příběhu. Žáci byli po celou dobu hodiny aktivní.

Práce s růzností

Žáci měli na začátku hodiny možnost podle své fantazie a zájmu navrhnout téma společného příběhu. Jejich dosavadní zkušenosti a osobní předpoklady se projevily především v domácím úkolu – vlastním příběhu s klíčovými slovy.

Použití jazyka

V hodinách ČJL se snažíme o maximální dodržování spisovného jazyka. Použila jsem jemnou korekci ve vyjadřování žáků (např. nespisovné tvary „by jsme“) především vlastním opakováním jejich výpovědi, ovšem se spisovným tvarem. Po stránce odborné hodnotím jak projev svůj, tak projevy žáků jako přiměřené.

Práce s časem

Časově hodina vyšla výborně – dokonce s pětiminutovou časovou rezervou. Domnívám se, že kdyby byl žáků plný počet (cca o 6 více), přibyla by alespoň jedna skupina, čímž bych svůj čas určený pro individuální konzultaci jednotlivým skupinám musela přizpůsobit, možná by rezerva ani nevznikla. Nicméně jsem ráda, že závěrečný čas byl využit pro tvorbu osnovy nového příběhu.

Návaznost jednotlivých aktivit vyplývá do značné míry z toho, že se jedná o tříhodinovou lekci na téma vypravování (celkem vypravování věnuji v tomto ročníku asi 6 hodin + 3 hodiny na slohovou práci a její hodnocení). Tříhodinová lekce následovala po dvou samostatných hodinách. Hlavním cílem první hodiny této lekce bylo společně navrhnout kritéria pro tvorbu příběhu. Ve druhé hodině této lekce (naše virtuální hospitace) bylo hlavním cílem příběh podle kritérií zhodnotit a pracovat s chybou. V poslední hodině této lekce se četly vytvořené příběhy a hodnotily se jejich klady, případně nedostatky. Také se četl příběh v čítance, který klíčová slova obsahoval (Čítanka pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia, nakl. Fraus).

Žákům byl dle mého názoru poskytnut dostatečný čas pro samostatnou i skupinovou práci, dostatečný časový prostor byl určen i závěrečné reflexi a případným dotazům. Týden na vypracování domácího úkolu se mi jeví také jako dostatečný.

Hodnocení a sebehodnocení žáků

Žáky se snažím hodnotit v průběhu hodiny tak, abych je k práci povzbuzovala. Při práci s kritérii jsou žáci také nuceni hodnotit svou práci, v této hodině se však měli zaměřit na výkon jako takový – bez ohledu na autorství. V následující hodině, kdy si své příběhy četli, byli žáci vedeni k sebereflexi i vzájemnému hodnocení kladů a nedostatků ve svých pracích.

V závěru hospitace jsem žákům slíbila, že je za jejich aktivitu v příští hodině odměním. Následující hodinu jsme psali pětiminutovku, kterou jsme si ihned společně opravili. Odměnou bylo, že se výsledná známka započítala pouze tomu, kdo o ni stál. Tato odměna byla přijata s velikým nadšením.

Celkově hodnotím hodinu jako úspěšnou. Používala jsem aktivity a metody, které jsou žákům známé. V hodině neprobíhaly žádné „didaktické experimenty pro kameru“. Hodina vypadala z hlediska své struktury tak, jako mnohé jiné. Největší radost a také uspokojení mám z kladných reakcí žáků, z jejich aktivity, spolupráce a z pozitivního naladění pro tvůrčí psaní.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
39.06 kB
Dokument
Analýza vyučovací hodiny
doc
31.25 kB
Dokument
Tabulka s kritérii hodnocení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Marcela Burešová
13. 6. 2010, 13:53
Dobrý den.
Zaprvé: vítám možnost virtuálních hospitací a velmi oceňuji autory těchto hospitací a děkuji jim.
Zadruhé: Nejvíce přínosné, potřebné, ale ne vždy v závěru výuky vykonané se mi zdá uzavření lekce - zde: v diskuzi s žáky je znovu vyřčeno a shrnuto, CO v lekci DĚLALI a K ČEMU TO SLOUŽILO - to je podle mne nejlepší část lekce.
Zatřetí: vypravování je téma načínané již na 1. stupni ZŠ, z tohoto pohledu se mi zdá, že lekce především upevňuje základní poznatky a dovednosti, ale málo pracuje se složitějšími aspekty žánru vypravovaní (kritéria výběru tématu; vypravování jednoho příběhu z pohledu více postav, čtivost a zajímavost, popř. společenský dosah jednání postav - podle mého názoru je žánr vypravování pro druháky, potažmo sedmáky již známý a jejich mentalitě odpovídjí hlubší témata, o která se i ve vlastním životě zajímají. Také téma textu z čítanky (chlapec na útěku řešící hádanky) odpovídá podle mých zkušeností spíš 4.-5. třídě ZŠ, než mládeži v pubertě.
Děkuji za možnost komentovat.
S pozdravem
M. Burešová

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Tabulka s kritérii hodnocení