Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt EKOUŠ – na klíč
Odborný článek

Projekt EKOUŠ – na klíč

Anotace

Příspěvek představuje celoškolní projekt zaměřený na třídění odpadu = projekt na klíč, který lze snadno přizpůsobit jakékoliv cílové skupině. Žáci si zábavnou formou ověří a upevní znalosti o odpadech a to napříč celým předmětovým spektrem.

Cíl

Text článku a přílohy obsahují kompletně zpracovaný projekt, jehož cílem je uvědomit si důležitost environmentálních problémů pro náš život (tentokrát produkce odpadů a jejich třídění, úprava životního prostředí kolem nás). Je zde uvedeno, jakým způsobem se píše projektová dokumentace, jak se plánuje, ale i realizuje a evaluuje projekt. Projekt je kompletní kuchařkou, pokud uvažujete například v rámci průřezového tématu Environmentální výchova vytvořit celodenní hru s tematikou odpadů pro celou školu. Najdete zde motivační heslo, rozdělení žáků do skupin, přehled stanovišť, zkompletovanou práci učitelů či starších žáků na stanovištích, pracovní listy, evaluační dotazník.

1. Co je Ekouš?

 • Jedná se o celoškolní projekt, ve kterém si žáci zábavnou formou ověří a upevní znalosti a dovednosti ohledně třídění odpadu a zdrojů energií a to napříč celým předmětovým spektrem (jsou zde přesahy a naplňování výstupů předmětů: přírodopis, chemie, fyzika, německý jazyk, anglický jazyk, matematika, český jazyk, pracovní činnosti, tělesná výchova). EKOUŠ naplňuje okruhy těchto průřezových témat: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova. Rovněž směřuje k naplňování klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativní, občanské, sociální a personální, pracovní a k podnikavosti (viz následující tabulka).
 • Projekt lze snadno rozpracovat pro všechny věkové kategorie žáků, od 1. stupně ZŠ, přes 2. stupeň až po nižší, případně i vyšší gymnázium či střední školu nebo učiliště. Žáci jsou náhodně rozděleni do cca devítičlenných heterogenních skupin a postupně soutěží na 10 stanovištích. Dozor na stanovištích i doprovod nejmladších skupin žáků nemusí tvořit jen učitelé, může být vybrán i z řad starších žáků školy (což se nám osvědčilo jako velmi cenná zkušenost pro všechny zúčastněné).
 • Projekt je zaměřený na třídění odpadu a na úpravu zeleně, kde budou tyto environmentální otázky řešeny zábavnou a hravou formou (slalom na koloběžce + kuželky s PETkami, běh s odpadem, ekokřížovka, odplevelení, čarování s PETkami, vymýšlení ekokomiksu, …).
 • Na 3 nejúspěšnější družstva čeká sladká odměna.                    

V následujícím článku a přílohách najdete podrobný popis celého projektu včetně přípravy, pomůcek, rozdělení do skupin, informačního textu; karty pro soutěžní družstva a pro stanoviště, pracovní listy, správné řešení, dotazníky zpětné vazby.

Na naší škole projekty tohoto typu běžně organizujeme. Je to spousta práce, ale vždy s úžasným výsledkem. Tento článek má za cíl uživatelům Metodického portálu (MP) tuto práci usnadnit. Naše škola, Biskupské gymnázium a Základní škola Bohosudov (zkratka BGBZS), je sloučená z osmiletého gymnázia a základní školy, úkoly jsou tedy postaveny pro heterogenní skupiny od 11 do 19 let, uživatelé MP si zajisté úkoly velmi snadno přizpůsobí své cílové skupině.

Je to tedy projekt na klíč, který si uzpůsobíte dle věku vašich žáků. V textu jsou připomínky pro organizátory + správné řešení zvýrazněné červeně.

2. Klíčové kompetence, které projekt utváří a rozvíjí 

DRUH KLÍČOVÉ KOMPETENCE (= KK)

JAK JI PROJEKT UTVÁŘÍ A ROZVÍJÍ:

Kompetence k učení

 

Žák si v rámci projektu plánuje a organizuje pracovní činnost, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení a tento proces reflektuje. Během projektu využívá různých zdrojů informací, které zpracovává a hodnotí.

Kompetence k řešení problémů

 

Žák navrhuje, realizuje a vyhodnocuje postupné kroky při řešení problému v projektu. Při řešení uplatňuje analytické, kritické i tvořivé myšlení, nahlíží na problém z různých stran.

Kompetence komunikativní

 

Žák formuluje, prezentuje a obhajuje podložené výstupy projektu, a to za využití dostupných prostředků verbální i neverbální komunikace. V projektech je také důležité používat s porozuměním odborný jazyk a ve fázi prezentace projekt vhodným způsobem představit i neznámému publiku.

Kompetence sociální a personální

 

Žák musí během projektu účinně spolupracovat v týmu (třeba i ve vícegeneračním), respektovat názor druhého, ovládat a řídit svoje jednání a chování, být schopen sebereflexe.

Kompetence občanské

 

Díky projektové činnosti žák projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturních a sportovních aktivit, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.

Kompetence pracovní a k podnikavosti

 

Žák v projektové činnosti usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu. Žák, který se podílí na plánování projektu, využívá těchto dovedností i ve své přípravě na budoucnost, např. se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci.

3. Příprava a plánování projektu, projektová dokumentace 

Autoři projektu musí sepsat projektový záměr, který je nejzákladnější složkou projektové dokumentace (dále k projektové dokumentaci patří všechny pracovní listy vytvořené k projektu, motivační a evaluační dotazníky, tiskové zprávy, fotodokumentace, …).

Projektový záměr obsahuje:

 • název projektu (EKOUŠ);
 • motivace, evokace (z tohoto kroku vzniklo motto projektu: S tříděním jste na chvostu, bojíte se kompostu? Tak si zkuste EKOUŠE, poradí vám, nekouše!);
 • cíle projektu (zábavnou formou žákům utřídit poznatky o ekologii a odpadu, rozvíjet již zmiňované kompetence, udělat všem pěkný a zábavný den);
 • cílová skupina (žáci od 2. stupně ZŠ až po vyšší gymnázium, vy si vyberte dle svého);
 • další účastníci a partneři projektu (záleží na tom, jaké seženete sponzory, na dobře propracovaný projektový záměr to většinou není problém);
 • místo konání (nutno dobře promyslet, ne v období písemek, ale např. na Den Země či jako motivace na začátek školního roku);
 • časový harmonogram.

Uvádím pro motivaci náš harmonogram:

Pořadí kroků

Název fáze projektu

Zúčastněné osoby

Časový horizont

1.

Informační schůzka – vedoucí k vytvoření vize a sepsání projektu

Koordinátor EVVO + Ekotým BGB

Červen 2011

2.

Informování vedení školy

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO

Červen 2011

3.

Sepsání a odevzdání projektu

Koordinátor EVVO

Červen 2011

4.

Informování široké veřejnosti

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO

Září 2011

5.

Podrobné rozplánování projektového dnu Ekouš, nakoupení pomůcek, objednání odměn pro vítěze

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + vedení školy + dozor na stanovištích

Srpen a září 2011

6.

Podrobné informování žáků o projektu, rozdělení do skupin, vysvětlení

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO

6. 9. 2011

7.

Projektový den Ekouš (vždy upravený dle zaměření pro ZŠ, gymnázium).

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + žákovský parlament

13. 9. 2011

8.

Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + vedení školy

14. 9. 2011

9.

Evaluace projektu – zpětná vazba – dotazníky, medializace projektu

Všichni zúčastnění

20. 9. 2011

 Vysvětlivka: Ekotým BGB = Ekotým Biskupského gymnázia Bohosudov (= naší školy)

 • organizační zajištění, informační zdroje a pomůcky (soupis všeho zajištění a pomůcek je dobré provádět souběžně s tvorbou harmonogramu, případně s tvorbou pracovních listů. Soupis musí být přehledný a je nutno ho průběžně kontrolovat. Úkoly je třeba rovnoměrně rozdělit do realizačního týmu, koordinátor projektu dohlíží na jejich plnění. Někdy je zapotřebí kvůli projektu vyrobit speciální pomůcky – i toto musí být včas zajištěno);
 • rozpočet projektu (rozpočet je důležitý u projektu, na který vám poskytl finance sponzor. Rozpočty musí být hotové již před podáním projektu do výzvy a musí se během projektu dodržovat, většinou je nutno předkládat sponzorovi finanční zprávu; rozpočet tohoto projektu není náročný, lze financovat z vlastních zdrojů);
 • propagace (slouží zároveň i k prezentaci školy na veřejnosti, což s sebou přináší i možnost dalšího sponzoringu, i možnost, jak získat pro školu nové žáky. Proto je nutno využít všech propagačních metod k prezentaci projektu – regionální televize, noviny, webové stránky školy, portál, který navštěvuje školská veřejnost, …);
 • hodnocení projektu, jeho návaznost na ŠVP (velmi důležitá součást projektové dokumentace je evaluace projektu. Projekt hodnotíme v několika fázích – hodnotíme jeho průběh, výstupy, naplnění cílů. Sebereflexe vlastní práce je velmi důležitá, pomůže nám pro příště vyvarovat se stejných chyb a také nás přiblíží k cílové skupině. V příloze uvádím dotazník, který žáci vyplňovali před projektovým dnem i po projektovém dni – aby se nám ukázal posun kompetencí. V příloze také uvádím hodnocení formou dotazníku, které cílová skupina vyplňovala ihned po skončení projektu. Všichni dostali stejný dotazník, tudíž jsme mohli porovnat, jak se hodnocení měnilo s věkem cílové skupiny).

4.  Vlastní text k projektu 

Zde bude k dispozici veškerý text, který jsem pro průběh projektu vytvořila. Kursivou bude vždy informace, ke které příležitosti tento text použít. 

13. září 2011

Projektový den „EKOUŠ“

(Zde umístěte motivační obrázek či foto.)

MOTTO: S tříděním jste na chvostu, bojíte se kompostu? Tak si zkuste EKOUŠE, poradí vám, nekouše!

(Tento text je motivační, vhodný na nástěnku.)

Žáky rozdělte do 10 skupin, počet žáků se odvíjí od počtu žáků vaší školy. Osvědčili se nám heterogenní skupiny, věkově namíchané (úžasně se tak naplňuje průřezové téma OSV). Také můžete nechat žáky, aby se rozdělili sami či je nechat tahat z klobouku názvy skupin. Každý žák dostal na prvním stanovišti i samolepku s názvem stanoviště a svým jménem, kterou nosil přilepenou na viditelném místě – pro kontrolu a navíc se to žákům líbilo. 

Rozdělení žáků do skupin na EKOUŠE naleznete v příloze „Rozdělení žáků do skupin“.

Zde jsou v tabulce informace o názvu stanoviště, místu, kde se nachází a kdo na něm je. Tuto tabulku pověste na nástěnku i do tříd. DŮLEŽITÉ! – Na základě této tabulky každému stanovišti zhotovte cedulku na dveře.

Název stanoviště, místo, obsazení – EKOUŠ

13. 9. 2011

Název stanoviště:

Místo stanoviště:

Obsazení stanoviště:

 1. Slalom na koloběžce + kuželky s PETkami

Venku na asfaltovém hřišti (v případě deště velká tělocvična)

 
 1. Odplevelení

Záhony u altánů

 

 1. Běh s odpadem

U tělocvičny venku

 

 1. Příklady a ekotesty

Přízemí gymnázia, učebna za kabinetem

 

 1. Výzkum půdy a vody

Přízemí gymnázia, laboratoř chemie č. 10

 

 1. Cizojazyčné třídění

Přízemí gymnázia, učebna chemie a fyziky č. 9

 

 1. Ekokřížovka

Přízemí gymnázia, učebna č. 8

 

 1. Žárovkové blues

Přízemí gymnázia, laboratoř biologie č. 12

 

 1. Čarování s PETkami

Přízemí gymnázia, učebna č. 7

 

   10. Vymýšlení ekokomiksu

Přízemí gymnázia, jazyková učebna č. 5

 

Zde jsou informace pro zúčastněné žáky – dát na nástěnku i do tříd. 

Milí žáci, 

V úterý 13. 9. 2011 proběhne projektový den „EKOUŠ“. Získáte v něm nové a utřídíte si dosavadní poznatky v oblasti ekologie, biologie, chemie a zeměpisu. Náhodným výběrem jste byli rozděleni do věkově rovnocenných skupin. Týden před projektem sledujte nástěnku v přízemí, bude tam rozpis skupin i stanovišť. Najdete si svou skupinu, zjistíte, na kterém stanovišti začínáte, a tam se také v úterý 13. 9. sejdete v 7.55 h s ostatními členy skupiny. Na úvodním stanovišti obdržíte samolepky se symbolem vaší skupiny a vaší soutěžní kartu, kam se budou zapisovat vaše výsledky. Na stanovištích vás většinou budou školit i hodnotit členové EKOTÝMU a letošní maturanti. Hodnotí se znalosti, ale také chování a zejména schopnost spolupracovat ve skupině. Vyhlášení výsledků bude ve středu o velké přestávce, kdy první 3 skupiny získají sladké odměny.

Přejeme vám mnoho úspěchů, ve čtvrtek si vezměte teplejší sportovní oblečení, psací potřeby, kalkulačku, nůžky, pastelky, fixy a dobrou náladu 

Zde jsou informace pro dozor na stanovištích – dát na nástěnku do sborovny, je dobré s tímto textem kolegy seznámit na pedagogické radě a také pro každé stanoviště vytvoříte desky s materiály, kde tento list znovu bude.

POKYNY PRO DOZOR NA STANOVIŠTÍCH: 

 • Den předem Ekotým nalepí cedulky na dveře ke každému stanovišti, označí i venkovní stanoviště.
 • Sraz je příslušný den v 7. 30 h v kabinetu v přízemí.
 • Každý dozor si vyzvedne desky se svým stanovištěm.
 • V deskách bude karta, samolepky, dotazníky pro skupinu, která na vašem stanovišti začíná – to jim, prosím, předejte.
 • Dále budou v deskách pracovní listy pro každou skupinu, správné výsledky a hodnoticí tabulka a také karta, kde bude napsáno pořadí skupin, jak k vám na stanoviště budou přicházet.
 • Hodnotí se chování, max. 2 body, spolupráce ve skupině, max. 3 body, zbytek je individuální dle stanoviště.
 • Na zadní straně bude mít každá skupina přicvaknutý seznam členů, prosím, zkontrolujte zejména u první skupiny docházku kvůli třídnicím, průběžně také kontrolujte, zda se nám nikdo neulejvá.
 • Také budou v deskách dotazníky na zpětnou vazbu, ty vyberte od skupiny, která bude u vás úplně poslední, a vyplněné je přineste do kabinetu V. P. spolu s pracovními listy a hodnocením.
 • Poslední skupina vám také odevzdá svoji kartu a může odejít domů.
 • Vyhlášení výsledků bude ve středu o velké přestávce.

 Zde se žáci podívají, na kterém stanovišti jejich skupina začíná – vyvěsit na nástěnku, možná i do tříd. 

Podívejte se, na kterém stanovišti začínáte!

Název skupiny

Stanoviště, kde začínáte v 8.00

Žárovky

1. Slalom na koloběžce + kuželky s PET lahvemi

Sluníčka

2. Odplevelení na čas

Urani

3. Běh s odpadem

Větrníci

4. Příklady a ekotesty

Vodníci

5. Výzkum půdy a vody

Větříci

6. Cizojazyčné třídění

PETky

7. Ekokřížovka

Kontíci

8. Žárovkové blues

Střípci

9. Čarování s PETkami

Papírníci

10. Vymýšlení ekokomiksu

V příloze „Karty pro skupiny“ máte ukázky soutěžních karet. V prvním sloupci má každá skupina sepsaná stanoviště, jak na ně postupně chodí i s časovým rozvržením (je ho nutné dodržovat, aby nenastal zmatek), dále do karty zapisuje dozor na stanovištích body. Soutěžní kartu si nosí každá skupina na stanoviště s sebou, je dobré určit kouče skupiny, který to má na starosti. 

V další příloze „Karty pro stanoviště“ jsou karty, které má každý dozor na svém stanovišti, aby věděl posloupnost skupin, které tam přijdou. Opět nechybí časové rozvržení a také se sem zapisují body. Na základě těchto karet se potom vyhodnocuje výsledek, body na kartách jednotlivých skupin slouží pro kontrolu a také pro motivaci skupin. 

Nyní následuje výsledková listina. Tabulku můžete udělat (a také to doporučuji) v Excelu, který vám spočítá celkové body a také seřadí skupiny dle pořadí.

Výsledná listina projektu „EKOUŠ“ 

Název skupiny

H

St. č. 1

O

St. č. 2

D

St. č. 3

N

St. č. 4

O

St. č. 5

C

St. č. 6

E

St. č. 7

N

St. č. 8

Í

St. č. 9

 

St. č. 10

Celkem bodů

Pořadí

Žárovky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluníčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Větrníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Větříci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontíci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Střípci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papírníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V příloze máte dotazník, který má každá skupina ve svých deskách, v průběhu projektu ho každý vyplní a na závěrečném stanovišti odevzdá spolu se soutěžní kartou.

Dále jsou v přílohách umístěny pracovní listy k jednotlivým stanovištím. 

Stanovišť je celkem 10, v každé příloze najdete ukázku pracovního listu, který dostane každá skupina k vyplnění + list dozoru na stanovišti, podle kterého boduje.

Použité zdroje 

Použité fotografie: autor příspěvku. Osoby na fotografiích daly písemný souhlas se zveřejněním.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2007 – v některých pracovních listech byly s bezvýhradným písemným souhlasem autora použity materiály z tohoto projektu. 

http://www.ekoskola.cz/; http://www.terezanet.cz/

Reflexe

Projekt je kompletní kuchařkou, pokud uvažujete například v rámci průřezového tématu Environmentální výchova vytvořit celodenní hru s tematikou odpadů pro celou školu. Najdete zde motivační heslo, rozdělení žáků do skupin, přehled stanovišť, zkompletovanou práci učitelů či starších žáků na stanovištích, pracovní listy, evaluační dotazník.

Na naší škole projekty tohoto typu běžně organizujeme. Je to spousta práce, ale vždy s úžasným výsledkem. Tento článek měl za cíl uživatelům MP tuto práci usnadnit. Naše škola (zkratka BGBZS) je sloučená z osmiletého gymnázia a základní školy, úkoly jsou tedy postaveny pro heterogenní skupiny od 11 do 19 let, uživatelé MP si zajisté úkoly velmi snadno přizpůsobí své cílové skupině.

Literatura a použité zdroje

[1] – RVP pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2005.
[2] – : RVP pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
108.4 kB
Dokument
EVALUACE - DOTAZNÍK
doc
186.52 kB
Dokument
KARTY PRO SKUPINY
doc
181.64 kB
Dokument
KARTY PRO STANOVIŠTĚ
doc
33.2 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 1
doc
19.53 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 10
doc
22.46 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 2
doc
26.37 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 3
doc
41.02 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 4
doc
41.99 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 5
doc
1.04 MB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 6
doc
159.18 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 7
doc
36.13 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 8
doc
346.68 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 9
doc
1.1 MB
Dokument
ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Věra Pavlátová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
20. 9. 2011
Nevíte jak zábavně přiblížit žákům téma třídění odpadů? Právě pro vás bude tedy " Projekt Ekouš - na klíč" vhodným námětem. Článek nabízí kromě popisu vlastního projektu, také jeho podrobnou projektovou dokumentaci, kterou můžeme po drobných úpravách využít pro různé věkové kategorie žáků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu ENVIRONMENTÁLNÍ PROJEKTY NA KLÍČ.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Mezioborove presahy:

 • Předškolní vzdělávání

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Seznam pomůcek je uveden v přílohách, je specifický dle určitého typu stanoviště, například stanoviště č. 1: 2 koloběžky, křída, stopky, PET lahve naplněné vodou, bowlingová koule, šátky