Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Německý jazyk: Vánoce
Odborný článek

Virtuální hospitace - Německý jazyk: Vánoce

21. 2. 2011 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Renata Šípová

Anotace

Vyučovací hodina je zaměřena na rozvíjení produktivních řečových dovedností žáků. Ti ústně na základě dané osnovy sestavují krátké vypravování, ve kterém se zamýšlejí nad významem Vánoc a nad průběhem vánočních svátků. Přípravě a prezentaci vypravování předchází práce se slovní zásobou.

Cíl

Tato virtuální hospitace byla natočena v prosinci 2010 na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci. Výuky se účastnili žáci třetího ročníku, tato skupina je v německém jazyce pokročilá. Výuka je zaměřena na téma Vánoce a vánoční svátky. Cílem hodiny je zopakování a získání nové slovní zásoby k uvedenému tématu za pomoci pracovních listů a především rozvíjení produktivních řečových dovedností formou prezentace krátkých vypravování k danému tématu na určité jazykové úrovni.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující, Mgr. Renatou Šípovou, a s Mgr. Janou Nálepovou, Ph.D., z Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. Pokud byste se jich na cokoli rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do online diskuze. Ta bude probíhat v pondělí 28. 2. 2011 od 17.00 do 17.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Reflexe

Úvod

Vyučovací hodina německého jazyka je úvodní hodinou k tématu Svátky a oslavy (dle 10. lekce učebnice Studio d A2), konkrétně k tématu Vánoce. Téma Vánoce souzní i s obdobím výuky – prosinec, předvánoční doba. Vyučovací hodina je zaměřena na nácvik produktivních řečových dovedností. Žáci pracují většinu času ve skupinkách. V úvodu si zopakují a obohatí slovní zásobu k tématu Vánoce, poté se formou skupinové práce věnují jen jednomu ze tří dílčích témat na základě pracovních listů: Předvánoční čas, Vánoce – Štědrý den, Zvyky a obyčeje. Vrcholem skupinové práce je prezentace práce jednotlivých skupin před tabulí. Po zhodnocení prezentací zakončujeme uvolňovací odpočinkovou fází při poslechu moderní vánoční písničky.

Hlavní cíl vyučovací hodiny a dílčí cíle

Hlavním cílem hodiny je rozvíjení produktivních řečových dovedností žáků.

Dílčí cíle výuky:

 • v rámci motivační úvodní fáze se žáci seznamují s tématem, krátkými odpověďmi na otázky vyučující si zopakují nejdůležitější již známou slovní zásobu, zamyslí se nad tématem,
 • v další fázi výuky se žáci seznamují s ucelenou slovní zásobou k tématu, zamýšlí se nad významem některých neznámých slov,
 • v rámci skupinové práce se žáci zabývají jedním ze tří dílčích témat, vypracovávají pracovní listy, které použijí jako základ pro své prezentace, rozdělují si úlohy ve skupině, připravují společné prezentace,
 • žáci prezentují svou skupinovou práci, sledují prezentace ostatních dvou skupin, píší si poznámky,
 • žáci hodnotí prezentace, také vyučující hodnotí prezentace a klade doprovodné otázky,
 • žáci v závěru hodiny poslouchají moderní vánoční píseň, jejíž text doplňuje slovní zásobu a názory k tématu, žáci poznávají hudební skupinu Wise Guys.

Splnění cíle hodiny

Hlavní cíl hodiny byl splněn, každý žák mluvil – rozvíjel v rámci prezentace, někteří i mimo ni, své produktivní řečové dovednosti.

Aktivity, metody a formy práce

Ve vyučovací hodině je použito více metod a forem práce, které vycházejí z jednotlivých fází vyučovací hodiny a vedou k dosažení stanovených cílů. Největší důraz je kladen na skupinovou práci a na prezentaci práce jednotlivých skupin.

Hodnocení vyučovací hodiny z pohledu žáků

Žáci jsou v hodinách německého jazyka zvyklí na všestrannou aktivní práci, při které rozvíjejí všechny důležité dovednosti. Produktivní řečové dovednosti patří k nejdůležitějším. Žáci jsou zvyklí v hodinách mluvit, odpovídat na otázky, klást otázky a vyjadřovat se k různým tématům. Naprostou novinkou pro žáky bylo prezentovat skupinovou práci před tabulí, v jiných hodinách sedí při mluvení ve svých lavicích, které jsou postaveny do půlkruhu. Pro většinu žáků tato prezentace před tabulí nebyl těžký úkol, někteří se ale přiznali, že měli trému. O to víc si cením toho, že každý mluvil, že každý – i když na rozdílné úrovni – splnil zadaný úkol. Žáci byli schopni vyjádřit se k práci druhých a odpověďmi na otázky dokázali, že své spolužáky pozorně vnímali.

Vzájemná interakce mezi zúčastněnými

Myslím si, že žáci byli po dobu celé vyučovací hodiny aktivní. Rozuměli pokynům a otázkám a reagovali na ně. Ve skupinách spolupracovali, využívali možnosti zeptat se vyučující na význam neznámé slovní zásoby, popř. na to, zda správně pochopili úkol. Ve vyučovací hodině se projevilo to, že žáci jsou zvyklí na aktivní práci v hodinách, že mají o vyučovací předmět zájem a že spolu s vyučující přispívají k pracovní přátelské atmosféře.

Použití jazyka

Ve vyučovacích hodinách mluvíme převážně německy. Češtinu používáme většinou při výkladu gramatiky a při pomoci s překladem slovní zásoby. V této vyučovací hodině jsme mluvili převážně německy, při nejasnostech jsem použila češtinu, během prezentací si vyučující i žáci dělali poznámky, tentokrát především k obsahu prezentací.

Práce s časem

Časově hodina vyšla vcelku dobře. Přemýšlela jsem o tom, zda by bylo nutné dát žákům na přípravu prezentací v jednotlivých skupinách více času. Mám pocit, že čas, který měli k dispozici, byl dostačující. Více času by vedlo možná k tomu, že by nebyli všichni po celou dobu aktivní a svou práci by zdokonalovali jen ti nejpilnější.

Původně jsem měla pro žáky připravený a promyšlený ještě další úkol pro prezentaci, v průběhu hodiny jsem zjistila, že ho nelze z časových důvodů splnit. Místo toho jsem v závěru hodiny použila nahrávku vánoční písně. Tuto nahrávku jsem měla připravenou i s texty písně pro žáky právě pro případ, že by mi z nějakého důvodu nevyšel připravený časový plán hodiny.

Hodnocení a sebehodnocení žáků

Žáci jsou zvyklí na to, že je při jejich mluvení jen velmi zřídka opravuji hned, většinou si píšu poznámky (k tomu vedu i žáky) a jejich mluvené jazykové produkce komentuji vždy potom, co domluví. Komentuji jen nejzávažnější chyby a opravuji použití slovní zásoby. V této vyučovací hodině jsem dala prostor i žákům, aby zhodnotili své spolužáky.

Na závěr hodiny jsem zhodnotila vyučovací hodinu a i práci žáků jako celek. Nastínila jsem, jak a kdy budeme s tématem pracovat dál. V jedné z dalších vyučovacích hodin (po vánočních prázdninách) jsem se žáky prošla velice pečlivě pracovní list s celkovým přehledem slovní zásoby ke všem třem dílčím podtématům: Předvánoční čas, Vánoce – Štědrý den, Zvyky a obyčeje. Žáci si tak většinu slovní zásoby zopakovali a ukázalo se, že je nutné ještě několik slov vysvětlit.

Můj celkový dojem z natočené vyučovací hodiny je dobrý

Hodina se podobala ostatním hodinám v tom, že žáci pracovali aktivně, pozorně a zodpovědně. Situace byla pro žáky nová a těžší v tom, že vystupovali a prezentovali před tabulí. I když někteří měli velkou trému, bylo znát, že mluvit v hodinách německy pro ně není nové. Cením si toho, že svůj úkol každý ze žáků zvládnul velice dobře, nikdo se práci nevyhýbal. V závěru hodny jsem měla technický problém s pouštěním CD, líbil se mi chápavý a trpělivý přístup žáků, díky tomu jsem i já sama částečně zachovala klid a nadhled.

Evaluace

Virtuální hospitaci zhodnotila Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., z Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě, která se rovněž zapojí do online diskuze k této hodině (28. 2. 2011 od 17.00 do 17.45).

Cílem hodiny je rozvoj monologické produktivní řečové dovednosti žáků, zapojit do práce všechny žáky. Tématem jsou Vánoce, což je část tematického celku Svátky a zvyky, který je obsahem desáté lekce učebnice.

1. organizační úvod hodiny

Na úvod hodiny zapisuje vyučující nepřítomnost. Poté představuje tematický celek Svátky a zvyky, konkrétně téma Vánoce, které píše na tabuli a žáci do sešitů. Vysvětluje různá pojmenování tohoto svátku. S žáky diskutuje v plénu, co pro ně Vánoce znamenají, ptá se, proč se mluví o „hektických Vánocích. Žáci se o slovo příliš nehlásí, vyučující je musí vyvolávat. Vyučující opravuje žákům gramatické chyby, kterých se dopouští. To není při této formě práce vhodné, mohlo by to žáky odradit od spontánního mluvení. Tento úvod trvá asi minutu.

2. práce ve skupinách

Vyučující rozdá pracovní list č. 1, každý žák bude pracovat nejdříve samostatně. Potom představuje vyučující pracovní list, vysvětluje, že si jej má každý sám přečíst. Žáci čtou asi jednu minutu, poté se vyučující ptá na neznámá slova, ale myslí si, že většinu slovíček žáci znají. Tato slova vysvětluje německou definicí nebo příkladem (žáci se ptají na Schmuck, einzelne Menschen, die Fichte, die Tanne, die Kiefer, Zubereitung, Stroh). Tato fáze trvá asi čtyři minuty.

Vyučující rozděluje žáky do tří skupin podle toho, jak sedí vedle sebe. Každá skupina se věnuje jedné části pracovního listu č. 1. Dále dostanou skupiny pracovní list č. 2, ve kterém je popsáno, jak má vypadat prezentace. Totéž vysvětluje vyučující žákům, kteří mají pracovat ve skupinách a připravit prezentaci zadaného tématu. První skupina se věnuje tématu Advent, druhá skupina zpracovává téma Vánoční čas a třetí Vánoční stromek. Úkolem je připravit ve skupině ústní prezentaci zadaného tématu, připravit k tomu plakát, kde bude uvedeno téma a čtyři aktivity, které s tématem souvisí. Vyučující upozorňuje, že žáci mají psát pouze hesla, a to fixem velkými písmeny na papíry formátu A2, které rozdala. V prezentaci ale mají žáci mluvit v celých větách, každý z členů skupinu musí uvést část prezentace. Jak si práci skupina rozdělí, záleží na nich. Prezentace má dodržovat strukturu, jak je uvedena na pracovním listu č. 2, tedy úvod, hlavní část a závěr. Na přípravu mají žáci pět minut.

Žáci pracují samostatně, vyučující jde ke skupině, pokud žáci potřebují poradit. Upozorňuje na čas, ale neuvedla na počátku, kolik času mají žáci na přípravu prezentace. Tato část trvá dvanáct minut, místo plánovaných pěti. Žáci pracují samostatně, zaujatě, v tichosti, ptají se jen na několik neznámých slov, které vyučující vysvětluje opět většinou v němčině, výjimečně si pomáhá češtinou (např. Duft, Plätzchen). Během práce vyučující mluví na žáky, dává jim upřesňující pokyny. Žáci ji ovšem neposlouchají, protože jsou zaujatí prací, proto by bylo vhodnější jim vše sdělit předem a ještě pro jistotu napsat na pracovní list. Vyučující ještě upozorňuje, že žáci mají při prezentaci mluvit v celých větách a že nemají při prezentaci číst své poznámky. V průběhu aktivity vyučující opravuje žákům chyby na plakátech, doporučuje, jak je mají upravit. Upozorňuje, že žáci mají ještě minutu čas na dokončení příprav.

3. prezentace skupinové práce

Na vlastní prezentaci mají skupiny asi minutu čas, ostatní si během výkladu mají psát poznámky. Každý člen skupiny musí přednést část prezentace. Během střídání skupin upozorňuje, že mají mluvit hlasitě. Tyto podmínky dodrží všechny skupiny. Žáci drží plakáty v ruce, možná by bylo vhodnější je připevnit na zeď nebo na tabuli tak, aby je všichni dobře viděli. Mohly by zůstat vyvěšeny i do další hodiny, kdy se bude podle plánu v tématu pokračovat.

4. vyhodnocení skupinové práce vyučující a žáky

Prezentaci a přípravu na ni vyhodnocuje vyučující spolu se žáky, kterých se ptá na jejich názor. Zjišťuje, zda byla práce pro žáky obtížná, jak je do ní zapojili. Shrnují společně, co se dozvěděli nového. V této fázi, která trvá asi pět minut, nejsou žáci příliš aktivní, vyučující musí žáky vyzývat k odpovědím.

5. poslech písně

Na závěr si vyučující připravila píseň skupiny Wise Guys. Nejdříve rozdá žákům texty písně a seznamuje žáky s tématem. Při pouštění písně z přehrávače má vyučující problémy, pravděpodobně špatně vložila CD. Mezitím si žáci čtou text. Asi po třech minutách přijde na chybu a stihnou si píseň poslechnout.

6. organizační závěr hodiny, shrnutí, plán na příští hodinu

Na závěr poděkuje vyučující žákům za aktivitu a seznámí je s dalšími plány. Také v této části mluvila vyučující zásadně jen německy.

Závěr

Hodina byla pěkně připravena, pracovní listy jsou přehledné, list číslo jedna obsahuje krátké, ale podrobné informace s nejdůležitější slovní zásobou. Vyučující však nestihla v hodině vše, co si naplánovala, sama zhodnotila, že by na naplánovaný program potřebovala ještě jednu vyučovací hodinu. Měla v plánu ještě jednu aktivitu, ve které by žáci mluvili o svých zážitcích. Přesto byl plán hodiny splněn. Žáci pracovali ve skupinách aktivně, připravili si své prezentace pečlivě a podle stanovené struktury a doplnili je plakátem. Naučili se tak správně prezentovat dané téma a rozšířili si slovní zásobu k tématu Vánoce. V další hodině by bylo navíc vhodné věnovat se ještě písni, kterou si žáci na konci hodiny poslechli, a podrobněji se seznámit s textem.

Jak již bylo řešeno, byli žáci ve skupinové práci aktivní a pracovali samostatně, bylo vidět, že jsou zvyklí na tento způsob práce. Možné by bylo využít jednojazyčné slovníky, aby si žáci vyhledávali neznámá slova sami. To by ale pravděpodobně bylo časově náročnější než způsob, jak je vysvětlovala vyučující. Je velmi dobře, že žáci jsou zvyklí, že jim nejsou nová slovíčka překládána, ale většinou vysvětlována v němčině.

Všichni žáci se museli podílet na prezentaci skupinové práce a seznámit se s prací ostatních. Naučili se, jak má vypadat správná prezentace a vyzkoušeli si ji na známém tématu. Protože každý člen skupin musel přednést část prezentace, zapojili se všichni do skupinové práce.

Pro zdárný průběh skupinové práce by bylo dobré napsat úkol a všechny důležité pokyny na pracovní list, aby si je žáci mohli ještě i přečíst, protože informací, které jim vyučující sdělovala, bylo hodně. Nemusela by tak narušovat práci skupin. Je dobré, když se v této fázi vyučující nezasahuje do práce skupin, pokud nepotřebují pomoc. Čas naplánovaný na práci ve skupině byl příliš krátký, je potřeba vyhradit čas na diskuzi, vyhledání neznámých slov, organizaci práce. Proto je dobře, že vyučující čas prodloužila.

Ještě jednou je třeba vyzdvihnout snahu vyučující pracovat pouze s cizím jazykem, protože se jedná o žáky pokročilé, a je vidět, že jsou na to žáci zvyklí. Navíc se jedná o téma, které podle slov vyučující není pro žáky zcela nové.

Literatura a použité zdroje

[1] – DICKOPF, D. Endlich wieder Weihnachtszeit (píseň). 2008. [cit. 2011-02-21]. Dostupný z WWW: [http://wiseguys.de/daniel/P30].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
31.25 kB
Dokument
Pracovní list - slovní zásoba
doc
26.37 kB
Dokument
Pracovní list - zadání skupinové práce
pdf
110.35 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
105.47 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Renata Šípová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, papíry formátu A3, lepící hmota, fixy, CD přehrávač nebo PC