Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Gymnázium

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Gymnázium > Virtuální hospitace - Německý jazyk: Plány...

Virtuální hospitace - Německý jazyk: Plány a sny

Úvodní motivační hodina k tématu Plány a sny s cílem nácviku dovednosti mluvení. Žáci pracující především ve skupinách si nejprve vytvoří hypotézy (seznamují se s podmiňovacím způsobem v němčině), ověří je v textu a poté si připraví krátkou prezentaci.

Úvod

Výuky německého jazyka se zúčastnili žáci třetího ročníku Gymnázia v Čáslavi, pro něž je němčina dalším cizím jazykem. Zaznamenaná vyučovací hodina je motivační hodinou k tématu Plány a sny. Při výuce je využíván 3. díl učebnice Direkt, hlavním cílem je nácvik mluvení. Žáci pracují především ve skupinách. Natáčení virtuální hospitace proběhlo v červnu 2010.

Cíl

Cílem této vyučovací hodiny je, aby žáci sdělovali a získávali informace a vyjádřili přání a domněnku. Dalším cílem je vést řízený rozhovoru na téma O čem lidé sní? O čem sníš ty? a používat novou slovní zásobu k tématu.

 

O vyučovací hodině německého jazyka můžete diskutovat s vyučující této hodiny - Mgr. Ivanou Frýbovou z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavia s Mgr. Janou Nálepovou, Ph.D., z Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat 11. 11. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Autoevaluace

Úvod

Vyučovací hodina německého jazyka je úvodní vyučovací jednotkou k tématu O čem lidé sní a je zaměřena na nácvik dovednosti mluvení. Žáci společně vytvoří k tématu své vlastní hypotézy podle obrázku, poté si přečtou text v učebnici a srovnají hypotézy s textem. V závěru hodiny prezentují informace za použití nové slovní zásoby i podmiňovacího způsobu. Výuky se zúčastnili žáci třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Tito žáci se učí německý jazyk třetím rokem jako další cizí jazyk a pracují s učebnicí Direkt.

Cíl

Hlavním cílem hodiny je nácvik dovednosti mluvení.

Cíle výuky:

  • na základě předloženého obrázku si žáci připraví odpovědi na otázku „O čem tito lidé sní?“; vytvářejí hypotézy;
  • žáci prezentují hypotézy svým spolužákům;
  • žáci si přečtou text v učebnici a ověří si hypotézy;
  • žáci prezentují text;
  • žáci pracují především ve skupinách.

Cíl hodiny, dílčí cíle hodiny

Hlavní i dílčí cíle byly v hodině splněny, prezentace textu byla ještě dále zadána jako domácí úkol s cílem upevnit novou slovní zásobu i použití podmiňovacího způsobu (buď kondicionálu, nebo konjunktivu II).

Aktivity, metody a formy práce

Zvolené metody a organizační formy se mi jeví jako vhodné k dosažení stanovených cílů, neboť žáci byli aktivní po celou dobu výuky, spolupracovali ve skupinách a celkem bez zábran si předávali informace. V úvodu jsem oslovila několik žáků, poté pracovali většinu času ve skupinách a v závěru ve dvojicích. Přínosem pro mne je, že se žáci nebojí mluvit a rychle se orientují v zadáních i v textu.

Hodnocení hodiny z pohledu žáků

Žáci rádi pracují ve skupinách, kde si navzájem pomáhají. Proto pro ně není prezentace před jinými spolužáky nijak obtížná. Hodinu hodnotili kladně.

V závěrečné reflexi dokázali žáci krátce pohovořit o jedné z prezentovaných osob a vytvořili otázku i odpověď v podmiňovacím způsobu. V další hodině vyprávěli žáci text v logickém sledu a dokázali vyvodit pravidlo tvorby konjunktivu II a vysvětlit jeho použití.

Vzájemná interakce mezi zúčastněnými

Podle mého názoru byli žáci po dobu celého vyučování aktivní. Rozuměli jednotlivým pokynům v německém jazyce, ve skupině si pomáhali, naslouchali jeden druhému, někdy se i navzájem opravovali. Při práci ve skupinách jsem žákům občas pomohla návodnými otázkami v německém jazyce nebo opravila jejich vyjadřování. Na obojí reagovali kladně. Atmosféra v hodinách je vždy příjemná a vzájemná interakce mezi žáky samotnými i mezi mnou a žáky je přátelská a uvolněná.

Použití jazyka

V hodinách mluvíme převážně v německém jazyce, často se snažím o různé opisy či si pomáhám mimikou a dramatickým vyjádřením. Žáky při jazykové produkci neopravuji hned, ale většinou si zapisuji chyby, ty nejzávažnější jim později sdělím. V tomto případě jsem měla čas pohybovat se mezi žáky, vyslechnout si jejich promluvu, a pokud jsem zaslechla závažnější gramatickou chybu, upozornila jsem na ni (nejvíce jsem se soustředila na vyjádření přání a snů pomocí podmiňovacího způsobu, ale opravovala jsem i pády a předložky). V několika málo případech jsem z časových důvodů použila i český překlad.

Práce s časem, rozvržení aktivit a jejich návaznost

Časově mi hodina vyšla dobře, jsem si ale vědoma toho, že jedna dívka nedostala prostor k prezentaci. Uvědomila jsem si to hned v hodině, proto jsem se na ni zaměřila v následující hodině – zjistila jsem, že látku zvládla. Někomu by se mohlo zdát, že se žáci v hodině často střídají ve skupinách, ale žáci jsou na tuto formu práce zvyklí a hodina s rychlým tempem jim vyhovuje. V další hodině se ukázalo, že probíranou látku zvládli dobře. Podle mého názoru měli dostatek času na skupinovou práci. Text ke čtení pro ně nebyl nijak obtížný – ohodnotili ho jako lehký. Více času bych příště věnovala především závěrečné reflexi ve dvojicích, aby žáci mohli vyprávět o všech osobách.

Návaznost jednotlivých aktivit byla vzhledem ke stanovenému cíli přiměřená. Žáci se snažili celou hodinu komunikovat a prezentovat informace.

Hodnocení a sebehodnocení žáků

V hodinách hodnotím žáky slovně, povzbuzuji je a zaměřuji se na jejich vlastní pokrok. Často je vedu i k sebehodnocení, vedou si vlastní jazyková portfolia a reflektují své klady a nedostatky, po práci ve skupině reflektují i proces přípravy, spolupráci se spolužáky i svůj vlastní přínos pro skupinu a její práci.

V této hodině nepatřilo hodnocení k prioritním ani dílčím cílům, neboť hodina byla k danému tématu úvodní a motivační. Nejvíce mi hodnocení chybělo v závěrečné fázi hodiny. Tím, že jsem sama musela spolupracovat s žáky (z důvodu jejich lichého počtu), nemohla jsem sledovat jejich vyprávění nebo tvorbu otázek a odpovědí, ale soustředila jsem se pouze na jednoho žáka, a to na svého partnera ve dvojici. Za normálních okolností bych se ústnímu hodnocení věnovala více.

Můj celkový dojem z natočené hodiny je dobrý. Neučila jsem nic jinak, než bych učila v jiných hodinách. Používala jsem takové metody a formy práce, které žáci dobře znají, mám je vyzkoušené a vedou žáky k předem danému cíli. Žáci byli aktivní, přátelští a nebáli se promluvit německy.

Evaluace

Virtuální hospitaci zhodnotila Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., z Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě, která se rovněž zapojí do on-line diskuze k této hodině na Metodickém portálu (11. 11. 2010 od 16.00 do 18.00).

Cílem hodiny je motivace žáků, využití poznatků z předešlých hodin, procvičení komunikace na téma Sny a přání s využitím podmiňovacího způsobu. Učebna je připravena na práci ve skupinách, jsou vytvořeny čtyři ostrůvky pro čtyřčlenné skupiny.

1. Organizační úvod hodiny

V organizačním úvodu hodiny píše vyučující na tabuli číslo a téma hodiny a jejích jednotlivých fází. Zde by měla učitelka ještě více dbát na to, aby nemluvila zády k žákům, tedy nemluvit při psaní na tabuli. Hodina je velmi dobře promyšlená a připravená, což je zřejmé nejen z připravených materiálů a z časového plánu, ale také z toho, že již v úvodu hodiny vyučující zadává žákům domácí úkol, který si žáci spolu s tématem hodiny zapisují do sešitů. Na konci hodiny tím nemusí ztrácet čas, jak bývá obvyklé.

2. Práce s obrázkem, motivace, úvodní část

V úvodu další části pracuje celá třída v plénu a diskutuje na téma „Wovon träumen wir?“ Učitelka moderuje diskuzi, klade otázky, žáci odpovídají. Eventuální chyby v gramatice a fonetice neopravuje, ale opakuje odpověď ve správném tvaru, se správnou výslovností.

Poté žáci dostanou ve skupinách fotografii osoby, každá skupina jinou. Každý člen skupiny má svůj pracovní list s touto fotografií a ve skupině společně diskutují, o čem asi sní osoba na obrázku. Vyučující prochází třídou, věnuje se postupně jednotlivým kroužkům, opravuje chyby, klade doplňující otázky a iniciuje diskuzi. Žáci pracují aktivně, jsou pravděpodobně zvyklí na tento způsob práce. Je přesně určen čas, který mají v této fázi práce k dispozici. Učitelka také upozorní, že se blíží konec vyhrazeného času.

V úvodu učitelka zdůraznila, že si každý musí na svůj papír poznamenat, na čem se skupina dohodla, mohla však ještě připomenout, jak budou posléze práci expertní skupiny prezentovat. Žáci jsou ale očividně na tuto metodu zvyklí a rychle vytvoří nové skupiny (metoda expertních skupin). Vyučující zdůrazní, že prezentující mají využít podmiňovací způsob, a opět udá čas, který mají žáci k dispozici. Nově vytvořené skupiny pak pracují samostatně a učitelka přechází k jednotlivým skupinám.

3. Prezentace

V další části pracují žáci ve stejných skupinách, každá dostane jeden ze čtyř textů, které vypráví o osobách, s nimiž se žáci seznámili v předchozí části skrze fotografie. Každý žák čte tiše sám, společně si vysvětlují neznámá slovíčka. Pokud nikdo německé slovo nezná, ptají se vyučující, která význam vysvětluje převážně německy. Poté celá skupina srovnává své hypotézy s informacemi z textu.

4. Fáze sémantizace

Následuje část, v níž žáci pracují ve stejné skupině se zavřenými knihami a shrnují informace o osobách, které z textu získali. Ze zadání, které dostali, není zcela jasné, zda mají mluvit i o hypotézách, které si stanovili v úvodní části. Mají se vzájemně informovat o tom, jak se osoba jmenuje, jaké je její povolání a jaké má sny a přání. Zde vyučující zapomněla připomenout časový limit pro tuto část práce. Procházela třídou od jedné skupiny ke druhé a korigovala případné chyby, povzbuzovala k mluvení méně aktivní žáky.

5. Procvičení

Poté se žáci vrátí do původních skupin, prezentují zde získané informace, opět mají využít kondicionál a německy vysvětlit novou slovní zásobu. Učitelka opravuje chyby, klade doplňující otázky. Na závěr se ubezpečí, že jsou všichni s prací hotovi.

6. Využití informací a závěr hodiny

V závěrečné fázi využila učitelka metodu „Kugellager“ nebo „Karusellgespräch“, kdy vytvořila dva soustředné kruhy. Vyučující klade otázku, vnitřní kruh mluví o dané osobě − o koho se jedná, jakou má profesi, co o něm ví z textu. Vnější kruh naslouchá a opravuje eventuální chyby. Učitelka doplňuje informace nebo zasahuje, pokud někdo nemluví k tématu. Vnitřní i vnější kruh následně udělá krok vlevo. Nyní hovoří vnější kruh na dané téma. Protože je počet žáků lichý, zapojí se vyučující jako posluchač v jedné dvojici. Potom opět udělají všichni krok vlevo. Vnitřní kruh klade otázky k osobě manažerky, vnější kruh odpovídá ano/ne.

obr
(In: http://www.goodschool.de/alt/methoden/ 28. 8. 2010)

Žáci se vrátí do lavic, vyučující jednou větou shrne obsah hodiny a připomene a vysvětlí domácí úkol. Učitelka poděkuje za práci a rozloučí se.

Závěrečné shrnutí

Hodina byla vyučující velmi dobře připravena tak, že žáci byli během celé vyučovací jednotky aktivní a spolupracovali. Využitá metoda umožňuje zapojení všech žáků, učitelka je po celou dobu povzbuzovala ke komunikaci a pomáhala jim v případě, že neznali některá slova nebo správné gramatické tvary. V případě, že žáci udělali gramatickou chybu, je neopravovala a nenapomínala, ale na chybu upozornila tím, že řekla správný tvar. Mohla by se ovšem věnovat i chybám ve správné výslovnosti.

Žáci se učí německý jazyk třetím rokem, nevíme sice, s jakou hodinovou dotací, ale ze znalostí žáků je vidět velmi dobrá úroveň komunikační kompetence. Žáci pracují převážně v interakci a je zřejmé, že jsou zvyklí spolupracovat v aktivizujících sociálních formách a metodách.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
pdf78 kBAutoevaluace
pdf89 kBEvaluace
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek