Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Německý jazyk: Plány a sny
Odborný článek

Virtuální hospitace - Německý jazyk: Plány a sny

Anotace

Úvodní motivační hodina k tématu Plány a sny s cílem nácviku dovednosti mluvení. Žáci pracující především ve skupinách si nejprve vytvoří hypotézy (seznamují se s podmiňovacím způsobem v němčině), ověří je v textu a poté si připraví krátkou prezentaci.

Úvod

Výuky německého jazyka se zúčastnili žáci třetího ročníku Gymnázia v Čáslavi, pro něž je němčina dalším cizím jazykem. Zaznamenaná vyučovací hodina je motivační hodinou k tématu Plány a sny. Při výuce je využíván 3. díl učebnice Direkt, hlavním cílem je nácvik mluvení. Žáci pracují především ve skupinách. Natáčení virtuální hospitace proběhlo v červnu 2010.

Cíl

Cílem této vyučovací hodiny je, aby žáci sdělovali a získávali informace a vyjádřili přání a domněnku. Dalším cílem je vést řízený rozhovoru na téma O čem lidé sní? O čem sníš ty? a používat novou slovní zásobu k tématu.

 

O vyučovací hodině německého jazyka můžete diskutovat s vyučující této hodiny - Mgr. Ivanou Frýbovou z Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické v Čáslavia s Mgr. Janou Nálepovou, Ph.D., z Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat 11. 11. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Reflexe

Úvod

Vyučovací hodina německého jazyka je úvodní vyučovací jednotkou k tématu O čem lidé sní a je zaměřena na nácvik dovednosti mluvení. Žáci společně vytvoří k tématu své vlastní hypotézy podle obrázku, poté si přečtou text v učebnici a srovnají hypotézy s textem. V závěru hodiny prezentují informace za použití nové slovní zásoby i podmiňovacího způsobu. Výuky se zúčastnili žáci třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Tito žáci se učí německý jazyk třetím rokem jako další cizí jazyk a pracují s učebnicí Direkt.

Cíl

Hlavním cílem hodiny je nácvik dovednosti mluvení.

Cíle výuky:

 • na základě předloženého obrázku si žáci připraví odpovědi na otázku „O čem tito lidé sní?“; vytvářejí hypotézy;
 • žáci prezentují hypotézy svým spolužákům;
 • žáci si přečtou text v učebnici a ověří si hypotézy;
 • žáci prezentují text;
 • žáci pracují především ve skupinách.

Cíl hodiny, dílčí cíle hodiny

Hlavní i dílčí cíle byly v hodině splněny, prezentace textu byla ještě dále zadána jako domácí úkol s cílem upevnit novou slovní zásobu i použití podmiňovacího způsobu (buď kondicionálu, nebo konjunktivu II).

Aktivity, metody a formy práce

Zvolené metody a organizační formy se mi jeví jako vhodné k dosažení stanovených cílů, neboť žáci byli aktivní po celou dobu výuky, spolupracovali ve skupinách a celkem bez zábran si předávali informace. V úvodu jsem oslovila několik žáků, poté pracovali většinu času ve skupinách a v závěru ve dvojicích. Přínosem pro mne je, že se žáci nebojí mluvit a rychle se orientují v zadáních i v textu.

Hodnocení hodiny z pohledu žáků

Žáci rádi pracují ve skupinách, kde si navzájem pomáhají. Proto pro ně není prezentace před jinými spolužáky nijak obtížná. Hodinu hodnotili kladně.

V závěrečné reflexi dokázali žáci krátce pohovořit o jedné z prezentovaných osob a vytvořili otázku i odpověď v podmiňovacím způsobu. V další hodině vyprávěli žáci text v logickém sledu a dokázali vyvodit pravidlo tvorby konjunktivu II a vysvětlit jeho použití.

Vzájemná interakce mezi zúčastněnými

Podle mého názoru byli žáci po dobu celého vyučování aktivní. Rozuměli jednotlivým pokynům v německém jazyce, ve skupině si pomáhali, naslouchali jeden druhému, někdy se i navzájem opravovali. Při práci ve skupinách jsem žákům občas pomohla návodnými otázkami v německém jazyce nebo opravila jejich vyjadřování. Na obojí reagovali kladně. Atmosféra v hodinách je vždy příjemná a vzájemná interakce mezi žáky samotnými i mezi mnou a žáky je přátelská a uvolněná.

Použití jazyka

V hodinách mluvíme převážně v německém jazyce, často se snažím o různé opisy či si pomáhám mimikou a dramatickým vyjádřením. Žáky při jazykové produkci neopravuji hned, ale většinou si zapisuji chyby, ty nejzávažnější jim později sdělím. V tomto případě jsem měla čas pohybovat se mezi žáky, vyslechnout si jejich promluvu, a pokud jsem zaslechla závažnější gramatickou chybu, upozornila jsem na ni (nejvíce jsem se soustředila na vyjádření přání a snů pomocí podmiňovacího způsobu, ale opravovala jsem i pády a předložky). V několika málo případech jsem z časových důvodů použila i český překlad.

Práce s časem, rozvržení aktivit a jejich návaznost

Časově mi hodina vyšla dobře, jsem si ale vědoma toho, že jedna dívka nedostala prostor k prezentaci. Uvědomila jsem si to hned v hodině, proto jsem se na ni zaměřila v následující hodině – zjistila jsem, že látku zvládla. Někomu by se mohlo zdát, že se žáci v hodině často střídají ve skupinách, ale žáci jsou na tuto formu práce zvyklí a hodina s rychlým tempem jim vyhovuje. V další hodině se ukázalo, že probíranou látku zvládli dobře. Podle mého názoru měli dostatek času na skupinovou práci. Text ke čtení pro ně nebyl nijak obtížný – ohodnotili ho jako lehký. Více času bych příště věnovala především závěrečné reflexi ve dvojicích, aby žáci mohli vyprávět o všech osobách.

Návaznost jednotlivých aktivit byla vzhledem ke stanovenému cíli přiměřená. Žáci se snažili celou hodinu komunikovat a prezentovat informace.

Hodnocení a sebehodnocení žáků

V hodinách hodnotím žáky slovně, povzbuzuji je a zaměřuji se na jejich vlastní pokrok. Často je vedu i k sebehodnocení, vedou si vlastní jazyková portfolia a reflektují své klady a nedostatky, po práci ve skupině reflektují i proces přípravy, spolupráci se spolužáky i svůj vlastní přínos pro skupinu a její práci.

V této hodině nepatřilo hodnocení k prioritním ani dílčím cílům, neboť hodina byla k danému tématu úvodní a motivační. Nejvíce mi hodnocení chybělo v závěrečné fázi hodiny. Tím, že jsem sama musela spolupracovat s žáky (z důvodu jejich lichého počtu), nemohla jsem sledovat jejich vyprávění nebo tvorbu otázek a odpovědí, ale soustředila jsem se pouze na jednoho žáka, a to na svého partnera ve dvojici. Za normálních okolností bych se ústnímu hodnocení věnovala více.

Můj celkový dojem z natočené hodiny je dobrý. Neučila jsem nic jinak, než bych učila v jiných hodinách. Používala jsem takové metody a formy práce, které žáci dobře znají, mám je vyzkoušené a vedou žáky k předem danému cíli. Žáci byli aktivní, přátelští a nebáli se promluvit německy.

Literatura a použité zdroje

[1] – MOTTA, G. Direkt 3: němčina pro střední školy. Praha : Klett, 2008. 238 s. ISBN 978-80-86906-93-5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
76.17 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
86.91 kB
PDF
Evaluace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Frýbová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Spolupráce a soutěž
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Učebnice Direkt, obrázky, papíry, psací potřeby