Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika
Odborný článek

Virtuální hospitace - Občanský a společenskovědní základ: Lidská sexualita a etika

Anotace

Pomocí brainstormingu si žáci uvědomí, které etické problémy vznikají v souvislosti s lidskou sexualitou. O těchto otázkách diskutují ve skupinách, odpovědi zaznamenávají na postery.

Úvod

Vyučovací hodina je zaměřena na téma lidské sexuality a etiky. Úvodním brainstormingem si žáci uvědomí, které etické problémy vznikají v souvislosti s lidskou sexualitou. Většinu hodiny se ve skupinách věnují vybraným etickým otázkám. V závěru následuje ústní i písemné zhodnocení práce. Výuky se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku gymnázia, natáčení virtuální hospitace probíhalo v březnu 2010.

Cíl

Cílem této vyučovací hodiny je, aby žáci posoudili jednání v oblasti lidské sexuality z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce a aby objasnili proměnlivost a nejednotnost pohledu na normy, stereotypy či předsudky. Žáci vyjádří své názory, porovnají je s názory ostatních, shrnou je ústní i písemnou formou.

 

O vyučovací hodině občanského a společenskovědního základu můžete diskutovat s vyučující této hodiny - Mgr. Ivou Dobiášovou a s PhDr. Denisou Labischovou, CSc. (Katedra společenských věd, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat 5. 5. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Reflexe

Hodina splnila očekávání, která jsem s ní měla spojená. Cíl hodiny byl naplněn – žáci posoudili jednání v oblasti lidské sexuality z hlediska etických norem a svědomí jednotlivce, diskutovali o případné proměnlivosti a nejednotnosti pohledu na normy, stereotypy či předsudky, na lidskou sexualitu.

Po zhlédnutí záznamu jsem byla příjemně překvapena rozhovory, které žáci vedli nad jednotlivými postery – někdy jejich hloubkou a vážností, s níž k otázce přistupovali, někdy vtipnými a zajímavými poznámkami, které v souvislosti s tématem pronášeli. Dokázali naslouchat jeden druhému, přemýšlet nad výroky, které napsali jejich spolužáci. Hodiny se aktivně účastnili a zodpovědně přistupovali k tématům, o kterých nedokáže každý hovořit otevřeně a zároveň ohleduplně.

V oktávě, kde natáčení probíhalo, mě často při hodinách čekají příjemná překvapení – pokud mají chuť a náladu a pokud je dostatečně zaujme probírané téma, jsou žáci této třídy tvořiví, oplývají spoustou nápadů, dokážou hledat souvislosti a jsou ochotni účastnit se dialogu. Jsem ráda, že byli při natáčené hodině dostatečně motivováni, a myslím, že jejich chuť přemýšlet nad tématem, utřídit si myšlenky a sdílet je společně s ostatními byla v hodině vidět.

Při výuce jsem použila dvě metody kritického myšlení. V běžných hodinách se žáci s brainstormingem setkali již mnohokrát, aktivita Od otázky k otázce pro ně byla nová. Pro zpracování daného tématu se mi však zdála vhodná, a proto jsem ji využila i  bez předchozí zkušenosti žáků. Ti se ovšem během školního roku setkali i s jinými metodami kritického myšlení a s třífázovým modelem učení E-U-R, takže pro ně aktivita nebyla nikterak „exotická“. Při vyučování se snažím začleňovat poznatky z kurzů kritického myšlení co nejčastěji. Pro žáky je pak výuka atraktivnější a často i smysluplnější než běžný výklad. Nevýhodou ale je, že si občas stěžují, že „něco musejí dělat“.

Brainstorming na začátku hodiny vybídl k otázce, co vše se může za základním tématem hodiny (Lidská sexualita a etika) skrývat, v některých možná vyvolal další otázky. Metodu Od otázky k otázce jsem vybrala proto, aby žáci mohli odpovědi na otázky společně prodiskutovat a poté písemně v bodech zformulovat na posteru. Při kolečku po třídě pak měli možnost vyjádřit se ke všem otázkám a případně reagovat na myšlenky předchozích skupin. Zdálo se mi, že žáky tato metoda baví, vítají možnost komunikovat s členy skupiny při tvorbě odpovědí.

V hodině byl prostor pro rozvíjení kompetence komunikační – pravdou je, že převážná část žáků většinou dokáže naslouchat, formulovat své odpovědi, vysvětlovat své postoje. Hodina byla možností tuto kompetenci dále rozvíjet, k čemuž podle mě došlo. Prostor byl dopřán i rozvíjení kompetence občanské – snažila jsem se, aby žáci respektovali různorodost hodnot, názorů a postojů, které se ve třídě objevily, což, zdá se, zvládli. V rámci rozvíjení kompetence sociální a občanské aktivně spolupracovali při práci ve skupinách, nepřipadalo mi, že by někdo pouze přecházel od posteru k posteru a nikterak nepřispíval.

Třídu navštěvuje celkem pět osob se SPU. Myslím, že zvolený průběh hodiny tyto žáky nikterak neomezoval, měli příležitost se plně realizovat.

Při zhlédnutí záznamu jsem se usmívala svému častému opakování slova „Jo“ (a případným dalším nespisovným tvarům). Jsem si toho vědoma, snažím se toto vycpávkové slovíčko nepoužívat, ale nervozita bohužel udělala své. Zároveň je pro mě záznam výzvou k tomu, abych se i v zápalu výuky více soustředila na svůj mluvený projev.

Časově jsme hodinu společnými silami zvládli – byla určena pro základní nastínění problémů, které souvisí s etickými aspekty lidské sexuality, což se podle mě podařilo. Jsem ráda, že jsme stihli i krátkou zpětnou vazbu. Při přípravě hodiny jsem si nebyla jistá, zda na ni ve škole dojde. Z hodnocení žáků vyplynulo, že byli s hodinou spokojeni – s obsahem, tempem i výukou. Některé odpovědi mě svými formulacemi příjemně překvapily.

Přítomnost natáčecího štábu zapůsobila podle mého názoru velmi kladně na ty, kteří se občas snaží v klidu své lavice hodinu „přežít“ a nic nedělat. Byla jsem opravdu ráda, že se žáci ukázali v dobrém světle, a dali tak všem najevo, co v nich je.

Celkově mám z hodiny velmi dobrý pocit a měla jsem jej i po jejím skončení. Hodina byla živá, v pohybu. Virtuální hospitace pro mě představovala výzvu. Ukázala mi mé mezery a nedostatky, za což jsem ráda. Závěrem bych chtěla poděkovat žákům ze třídy, kteří neváhali, s natáčením souhlasili, tuto zkušenost mi umožnili a při samotné realizaci ukázali, že jsou kolektivem, na který se mohu spolehnout.

Literatura a použité zdroje

[1] – WEISS, Petr; ZVĚŘINA, Jaroslav. Sexuální chování v ČR - situace a trendy. 1. vydání. Praha : Portál, 2001. 159 s. ISBN 80-7178-558-X.
[2] – FOUCAULT, Michel. Dějiny sexuality I. Vůle k vědění. Praha : Herrmann & synové, 1999. 189 s.
[3] – PŠENIČKA, Oldřich. Sexuální výchova v rodině: Radost být matkou a také otcem. 2. vydání. Pardubice : Hnutí Rodina, 1995. 310 s. ISBN 80-901524-3-0 .
[4] – WEISS, Petr. Sexuální deviace: klasifikace, diagnostika, léčba. 1. vydání. Praha : Portál, 2002. 351 s. ISBN 80-7178-634-9 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
43.95 kB
Dokument
Analýza vyučovací hodiny
zip
1.36 MB
Archiv
Ukázky práce žáků
doc
27.34 kB
Dokument
Zpětná vazba žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Iva Dobiášová

Hodnocení od uživatelů

Ludmila Šulcová
5. 5. 2010, 15:18
Dobrý den, hodina pěkná, podle mého "gusta". Žáci pracovali a pěkně diskutovali. Paní dr. Labischová již v komentáři hovoří o vhodnosti ujasnění pojmů stereotyp nebo předsudek...k tomu se vřele připojuji.
Ráda bych se zaptala ne jinou věc: při brainstormingu bylo zadáno téma ůLidská sexualita". Překvapilo mě, že nikdo ze studentů nenavrhl pojmy z "druhého" konce, jako např.: láska, slast, manželství, věrnost,požitek,.......
Máte k tomu nějaké vysvětlení?
Děkuji a gratuluji k pěkné hodině.
Lída Šulcová

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Fixy - 5 různých barev, 5 posterů, tabule, fix na tabuli, lístky se jmény žáků, pracovní list – zpětná vazba, izolepa, nůžky