Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Expresivita a racionalita v malířství postimpresionismu
Odborný článek

Virtuální hospitace - Výtvarný obor: Expresivita a racionalita v malířství postimpresionismu

Anotace

Žáci experimentují s vlastními výtvarnými postupy na základě porovnání své drobné malířské studie krajiny s digitálními fotografiemi a na základě získaných poznatků o principech postimpresionistické malby. Vyhledávají a pojmenovávají principy své vlastní tvorby a porovnávají je se získanými poznatky o podstatě postimpresionistických metod práce.

Úvod

Hodiny výtvarné výchovy zaměřené na počátky moderního malířství se zúčastnili žáci druhého ročníku gymnázia (půlka třídy). Výuka probíhala v pracovně pro výtvarnou výchovu. Vyučovací hodina byla natočena v listopadu 2009.

Cíl

Cílem vyučovací hodiny je experimentální ověřování některých principů vzniku moderní malby pomocí prožitku tvůrčího procesu. Tento prožitek je základem pro hlubší chápání formálních proměn moderního umění, ale také pro chápání hlubších motivů vlastní tvorby i uměleckých a estetických preferencí žáků.

 

Online diskuze k této vyučovací hodině proběhne 11. 2. 2010 od 17.00 hodin na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

Diskutovat můžete i s vyučující této hodiny – PhDr. Leonorou Kitzbergerovou, Ph.D., dále s PhDr. Jaroslavem Vančátem, Ph.D. (Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova) a PaedDr. Markétou Pastorovou (didaktičkou VV, VÚP v Praze), kteří se zapojí do online diskuze na Metodickém portálu. Evaluace byla zveřejněna po ukončení diskuze.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Reflexe

Hlavním cílem hodiny byl prožitek tvůrčího procesu, v jehož průběhu si umělec i žák uvědomují přítomnost a míru zastoupení racionálních a emotivních principů, případně vztah mezi nimi a zvolenou formu vlastního vyjádření. Tento prožitek je základem pro hlubší chápání formálních proměn moderního umění, ale také hlubších motivů vlastní tvorby i uměleckých a estetických preferencí žáků.

Žáci dvakrát pracovali s pracovními listy. V prvním případě šlo o připomenutí informací, které zazněly v předcházející hodině při výkladu a besedě nad prezentací na téma impresionismus. Žáci měli při popisu předložených reprodukcí použít z nabídnutých replik ty, které jim byly povědomé, a s jejich využitím charakterizovat hlavní rysy impresionismu.

V druhém případě se jednalo o nové informace, na jejichž základě měli žáci identifikovat charakteristické rysy předložených reprodukcí děl tří malířů postimpresionismu. Tento úkol se ukázal jako poměrně obtížný, přesto byly oba cíle splněny. Bylo zřejmé, že je třeba se k tématu ještě vrátit, což jsme učinili hned v následující hodině.

Cílem výtvarné aktivity bylo vytvořit libovolnou technikou obraz, prožít a užít si proces tvorby něčeho nového, co tu dosud nebylo, o čem žáci zprvu ani nevěděli, že budou schopni vytvořit.

V poslední části hodiny měli žáci slovně charakterizovat principy své tvorby a pokusit se pojmenovat své tvůrčí záměry. Tato aktivita má několik cílů – obohacování slovní zásoby, zpřesňování vyjadřování, probouzení zodpovědnosti za vlastní dílo a vlastní výroky, zvyšování citlivosti a pozornosti vůči druhým, odhalování principů vlastního myšlení a vztahů mezi myšlenkou a jejím vizuálním a slovním vyjádřením. Žáci si na slovní vyjadřování zvykají již od prvního ročníku, v této skupině jsou na velmi dobré úrovni.

Tato studijní skupina je tvořena žáky s mnoha kulturními zájmy, kteří jsou motivováni k poznání a ke studijnímu úspěchu. Jsou zvídaví a rádi experimentují, s chutí se pouštějí do nabízených aktivit a využívají je k vlastnímu poznávání. Mají důvěru k verbálnímu vyjadřování, zajímají se o myšlenky druhých, rádi diskutují. I když nejsou všichni jednoznačně výtvarně zaměřeni, dovedou si najít svůj způsob vyjádření a dospět ke zdárným výsledkům. Prací v hodině byli plně zaujati, pracovali soustředěně a se zájmem na dobrém výsledku. Sami byli příjemně překvapeni kvalitou a různorodostí vzniklých výtvarných prací i tím, jak citlivě dovedli o své tvorbě hovořit.

V průběhu hodiny se střídaly činnosti, při nichž žáci pracovali hromadně, spolupracovali ve skupinách, pracovali samostatně. Úloha vyučujícího je především být koordinátorem těchto činností. Z časových důvodů jsem musela více než obvykle zasahovat do skupinové práce, za běžných okolností bychom se více věnovali drobným omylům a chybným řešením, která se ve skupinách objevovala. Žáci spolupracovali velmi efektivně mezi sebou i se mnou.

Při individuální tvorbě je mojí úlohou podporovat každého žáka v jeho vlastní koncepci řešení, odhadovat, kdy potřebuje pomoc či radu, případně potlačovat rušivé vlivy (konkrétně v tomto případě odložit upravené fotografie, jejichž přítomnost sváděla některé žáky k zjednodušení úkolu). Všichni žáci byli schopni již během práce pojmenovat svůj záměr, takže bylo snadné je v jeho uskutečnění podpořit slovně či nabídkou materiálu.

Hlavním tématem a cílem hodiny je práce s růzností. Žáci mají za úkol na základě jednotlivých činností odhalit některé charakteristické rysy svého jedinečného pohledu na svět a potvrdit si získané poznatky o sobě při výtvarné činnosti. V rámci práce na tématu mají zpracovat a pojmenovat svou individuální odlišnost a trvat na ní, obhájit ji proti případným námitkám i proti skutečnosti, že ostatní řeší úkol zcela jinak. Jedním z cílů hodiny je obohacování a zpřesňování jazyka, jímž se žáci vyjadřují při vlastních receptivních a reflektivních činnostech.

V hodině se střídala práce hromadná, skupinová a samostatná. V původním plánu byla i práce ve dvojicích, ale v důsledku nedopatření jsem ji musela vynechat (postrádané reprodukce k pracovním listům byly ve druhé složce). Úkoly k pracovním listům byly zvládnutelné právě ve skupinové práci. Žáci jsou zvyklí takto střídat formy práce.

Vyučovací hodina byla časově dost náročná, naštěstí se povedlo všechny činnosti uskutečnit podle plánu a v plném rozsahu. Bylo by dobré se déle zastavit u pracovních listů, protože tam vyvstaly drobné problémy s přesným chápáním textu, avšak tato skutečnost neměla vliv na dosažení hlavního cíle a k textům jsme se vrátili v následující hodině. Jsem si vědoma toho, že je lepší, když na tvůrčí činnost mají žáci více času, ale i za vymezených zhruba třicet minut se jim podařilo dokončit téměř vše, co měli v úmyslu.

Hodnocení práce ve skupinách proběhlo formou zpětné vazby (schválení zvoleného řešení) hned po jejím dokončení. Hodnocení a sebehodnocení individuální výtvarné práce bylo obsaženo v závěrečném vlastním verbálním vyjádření žáků. Explicitní hodnocení, případně klasifikaci jednotlivých prací v hodinách nepoužívám. Žáci jsou známkou hodnoceni pouze v rámci pololetí a jsou vedeni k tomu, aby svou práci sami posuzovali vzhledem k vysloveným cílům hodiny.

Literatura a použité zdroje

[1] – BLÁHA, J. Estetická výchova pro střední školy, díl 2. Praha, 2001.
[2] – DEMPSEYOVÁ, Amy. Umělecké styly, školy a hnutí. 1. vydání. Praha : Slovart, 2002. 304 s. ISBN 80-7209-402-5.
[3] – GOMBRICH, Ernst Hans. Umění a iluze (studie o psychologii obrazového znázorňování). 1. vydání. Praha : Odeon, 1985. 534 s.
[4] – GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. 1. vydání. Praha : Odeon, 1992. 558 s. ISBN 80-207-0416-7.
[5] – LAMAČ, Miroslav. Myšlenky moderních malířů. Praha : Odeon, 1989. ISBN 80-207-0087-0.
[6] – PIJOAN, José. Dějiny umění 6. Praha : Odeon, 1989. 348 s.
[7] – PIJOAN, José. Dějiny umění 7. Praha : Odeon, 1990. 348 s. ISBN 80-207-0888-X.
[8] – PIJOAN, José. Dějiny umění 8. 3. vydání. Praha : Odeon, 1990. 364 s. ISBN 80-207-0432-9.
[9] – PIJOAN, José. Dějiny umění 9. 3. vydání. Praha : Odeon, 1991. 334 s. ISBN 80-207-0098-6.
[10] – PIJOAN, José. Dějiny umění 10. 3. vydání. Praha : Odeon, 1991. 300 s. ISBN 80-207-0133-8.
[11] – TAILLANDIER, Yvon. Cézanne. Bratislava : Fortuna Print, 1992. 96 s. ISBN 80-7153-027-1 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
50.78 kB
Dokument
Evaluace virtuální hospitace
doc
37.11 kB
Dokument
Příloha 1 – Impresionismus
doc
32.23 kB
Dokument
Příloha 2 – Impresionismus – řešení
doc
37.11 kB
Dokument
Příloha 3 – Postimpresionismus
doc
44.92 kB
Dokument
Příloha 4 – Postimpresionismus – řešení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Leonora Kitzbergerová, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Jana Langerová
2. 2. 2010, 13:02
Také jsem výtvarnou výchovu na gymnáziu učila, proto jsem hospitaci sledovala s velkým zájmem. Bylo příjemné vidět bezprostřednost vyučující i studentů, líbilo se mi logické členění jednotlivých činností. Ale přemýšlím nad tím, jak jste všechno zvládli v jedné dvouhodinové lekci.
Ludmila Šulcová
3. 2. 2010, 10:26
Hodina je přirozená, vyučující "nehraje"-příjemné. napadaly mě otázky ke skupinové práci žáků. Nikdy neřídíte rozdělení do skupin? Jaké máte zkušenosti se zadáváním úkolů do skupiny? Mám ověřeno, že při rozdání materiálů do skupinek se stane to, že žáci začnou řešit a již nevěnují pozornost dalšímu zadání, není lepší nejprve zadat všechny úkoly a pak rozdat věcně práci?
Zdeňka Švecová
3. 2. 2010, 20:31
Dobrý den, pokud vás hodina zaujala a rádi byste položili dotaz vyučující, která hodinu vedla, navštivte diskusní fórum, které jsme pro vás k této virtuální hospitaci otevřeli. Najdete ho zde http://diskuze.…hp?f=407 . Ve čtvrtek 11. 2. 2010 od 17.00 do 19.00 budete mít navíc možnost zapojit se do online diskuze a chatovat s vyučující i přizvanými odborníky o všem, co vás zajímá.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • rozšiřuje své poznání a chápání kulturních a duchovních hodnot, spoluvytváří je a chrání
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, dataprojektor, PC, temperové barvy a příslušenství, povrchově upravené papírové formáty, další výtvarné potřeby podle individuální volby