Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ukázky prací v samostatných lekcích
Odborný článek

Ukázky prací v samostatných lekcích

Anotace

Příspěvek představuje blok ukázek různých lekcí, které popisují možnosti začlenění průřezového tématu "Osobnostní a sociální výchova" do vzdělávací činnosti školy.

 

RVP ZV i RVP GV uvádějí různé formy začlenění průřezových témat do výchovně vzdělávací činnosti školy. Následující blok ukázek různých lekcí reprezentuje jednu z těchto forem začlenění průřezového tématu "Osobnostní a sociální výchova" (dále OSV). Pracovně tuto formu můžeme nazvat "čistá OSV". Tedy OSV, které je věnován samostatný čas, která není spojena s učivem a metodami jiných předmětů, ale zabývá se jen žáky a třídou v aktuálním souladu s tím, co je obsahem jejích tematických celků.

V praxi se tato forma může dělit ještě do dílčích forem:

 • samostatný předmět (v našich ukázkách je zastoupen 4x);
 • čas vyhrazený pro OSV v třídnické hodině (3x);
 • samostatný časový blok vložený do jiné činnosti nebo do jiného předmětu (3x);
 • kroužek;
 • výjezdní (víkendové apod.) soustředění.

Za pozornost v tomto úvodu stojí i několik opakujících se didaktických prvků, které odrážejí důležité principy OSV (nejen v této formě):

 1. Na začátku lekcí/ hodin/ časových bloků je obvykle zařazena určitá "rozhýbávací - rozehřívací" nebo koncentrační, motivační atd. aktivita. Současně taková aktivita odděluje žáka od jiných školních témat a orientuje jeho pozornost k problematice životních dovedností.
 2. Veškeré činnosti vedou k tomu, aby byli žáci aktivní. Aby jednali, aby se nějak chovali, aby hovořili, aby řešili společně problémy každodenního života, svého vlastního vystupování, soužití ve třídě atd. Většina činností je koncipována tak, aby navodila "praktickou přítomnost" témat z osnovy OSV (když se např. zabýváme vyjednáváním jako souborem sociálních dovedností, považujeme za nutné, aby se žáci dostali v hodině do situace, kdy budou skutečně a prakticky vyjednávat - byť třeba v situaci uměle navozené, ve hře atd.).
 3. Po hlavních aktivitách téměř vždy probíhají se žáky reflexe toho, co kdo zažil, co se odehrálo, o čem přemýšlel, jak jednal, co bylo užitečné, co si kdo z nich může ze situace odnést do svého dalšího života atd. Reflexe je velmi důležitá činnost podporující efektivitu zkušenostního (praktického) učení. Reflexe je založena hlavně na otázkách pro žáky. Otázky by se měly logicky vázat k cíli aktivity a k tomu, co se dělo v herní aj. situaci.

Práce se samostatnou OSV vyžaduje jak důkladnější znalosti z psychologie, nauky o lidském chování a z pedagogiky aktivního a zkušenostního učení, tak i určité osobnostní předpoklady. Do "čisté OSV" by se měli pouštět především pedagogové, kteří si takovou práci vyzkoušeli pod vedením odborně kvalifikovaných lektorů nebo supervizorů atd. Tuto kvalifikaci je dobré předem ověřit.

Ukázky jsou převzaty ze závěrečných prací účastnic kurzu "Osobnostní a sociální výchova - C" v r. 2005 a prošly redakcí odborného garanta kurzu. Kurzy OSV C probíhaly po několik let v rámci projektu Dokážu to? (občanské sdružení AISIS Kladno) a zabývaly se, a i nadále zabývat budou, byť v jiných podobách, didaktikou/ metodikou samostatné OSV.

Práva a povinnosti (Martina Kvasilová) - Příloha 1

Lekce ukazuje na důležitý moment pro fungování řady sociálních skupin (vč. školní třídy) - na společnou tvorbu, následně existenci a konečně též (ne)dodržování pravidel vzájemné interakce. Toto téma souvisí s fází vývoje skupiny, v níž vznikají skupinové normy.

Vztah k tématům z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? téma "mezilidské vztahy";
 • obecně témata "komunikace" a "kooperace a kompetice" ožívající při tvorbě pravidel - jsou to nástroje pro práci s obsahem lekce, věnujeme jim pozornost při reflexích činnosti;
 • téma "sebepoznání a sebepojetí" - oblast interakčních hodnot (ožívá v debatách o pravidlech a při následných reflexích);
 • téma "hodnoty, postoje, praktická etika" - za pravidly stojí většinou osobní hodnoty, preference atd. jednotlivců.

Odkaz na specializované texty k OSV:

 • Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě.
 • Valenta, Učit se být (https://rvp.cz/filtr-ZVOA-DC-1), část Vstupní témata na počátku kurzu.
 • Kasíková, Učíme se spolupráci spoluprací (k procesům vyjednávání o pravidlech).

Koláž osobnosti (Zdena Tuzarová) - Příloha 2

Tato lekce obsahuje více metod než jen koláž. Vyučující lekci směrovala především k práci s charakteristikami jednotlivých členů skupiny/třídy.

Provedení této lekce vyžaduje velmi citlivý přístup a dobrý odhad vyučující, zda podobné techniky skupině neublíží, vyžaduje taktní a bezpečí vytvářející vedení!

Vztah k tématům z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? témata "sebepoznání a sebepojetí" a "poznávání lidí";
 • obecně témata "komunikace" a "kreativita" - nástroje pro práci s obsahem lekce, věnujeme jim pozornost při reflexích činnosti;
 • téma "hodnoty, postoje, praktická etika" - etičnost v jednání s druhými v případě citlivého tématu, poznávání vlastních hodnot.

Odkaz na specializované texty k OSV:

 • Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě.
 • Kříž, Kdo jsem, jaký jsem.
 • Valenta, Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi.
 • Valenta, Učit se být (http://rvp.cz/filtr-ZVOA-DC-1).

Stavění věže (Daniela Navrátilová) - Příloha 3

Dnes již takřka "klasická" technika pocházející ze zásobníků sociálního výcviku, která dokáže vždy znovu zaujmout. Učení hodně záleží na následné reflexi, ve které by měl vyučující probrat postupně celý průběh práce od zadání do dokončení a důležité momenty jednotlivých fází pro skupinovou práci.

Vztah k tématu z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? témata "kooperace a kompetice" a efektivní "komunikace";
 • "sebepoznání a sebepojetí" - na základě reflexe vlastního prožívání a jednání v různých situacích řešení úkolu.

Odkaz na specializované texty k OSV:

 • Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě.
 • Kasíková, Učíme se spolupráci spoluprací (k procesům vyjednávání o pravidlech).
 • Kříž, Kdo jsem, jaký jsem.
 • Valenta, Učit se být (http://rvp.cz/filtr-ZVOA-DC-1).

Diskuse (Hana Kotíková) - Příloha 4

Samostatný časový blok pro nácvik sociálních dovedností v rámci zeměpisného semináře. Věnuje se rozvíjení důležitých dovedností, z nichž se skládá efektivní diskutování. Za povšimnutí stojí v tomto případě nejen práce sama, ale i její organizační forma - včlenění samostatné OSV do rámce jiného předmětu - i to je zcela korektní možnost pro OSV. Sledovat můžeme např. směřování obsahu "rozehřívací" aktivity k hlavnímu tématu bloku.

Vztah k tématům z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah a základní metoda ? téma "komunikace" (podtéma: dialog - vedení dialogu, jeho pravidla a řízení, typy dialogů);
 • podle průběhu diskusí lze případně vytěžit přínos i pro témata "sebepoznání a sebepojetí", "kreativita", "seberegulace" apod.

Odkaz na specializované texty k OSV:

 • Valenta, Učíme (se) komunikovat.

Já x my (Jitka Michalcová) - Příloha 5

Autorka využívá v bloku několik aktivit. Na začátku stojí především koncentrační aktivita. Po ní následuje aktivita, u níž záleží na žácích samých, zda bude kompetitivní nebo kooperativní a pak dvě kooperativní (i když i ty se mohou v případě nezvládnutí kooperace vyvíjet jako nekooperativní, individualizované, či dokonce kompetitivní). Za pozornost stojí konkrétnější vymezení cílů, které vyučující za technikou viděla, založené na využití formulací z textu průřezového tématu OSV v RVP ZV.

Vztah k tématu z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? témata "kooperace a kompetice" a efektivní "komunikace";
 • téma "hodnoty, postoje, praktická etika", částečně i téma "rozvoj schopností poznávání";
 • pro všechna témata je důležitá (po skončení aktivity) fáze reflexe prožitku, vnímání, myšlení i jednání členů skupin.

Odkaz na specializované texty k OSV:

 • Kasíková, Učíme se spolupráci spoluprací (k procesům vyjednávání o pravidlech).

Odhalování soch (Jana Vosátková) - Příloha 6

Lekce je určená prvňáčkům a je zaměřena na tématiku, kterou lze rozvíjet v každém věku (tedy i při práci s malými dětmi), na rozvíjení poznávacích funkcí. Autorka současně kombinuje cvičení rozvoje - zejména smyslů - sekundárně se cvičením neverbální (haptické - dotykové a jednosměrné) komunikace. Pro OSV je typické, že tyto cíle se naplňují nikoliv prostřednictvím vnímání např. listů stromů, ale prostřednictvím vnímání lidí a jejich neverbálních signalizací.

Ani u malých dětí autorka nevynechává reflexe, kterým je nepochybně musí současně učit.

Vztah k tématu z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? téma "rozvoj schopností poznávání" a "komunikace" (neverbální);
 • dále je zastoupena též elementární "kreativita" v podobě využití představivosti při přenášení tvaru sochy.

Odkaz na specializované texty k OSV:


Kodex cti (Marie Gruntová) - Příloha 7

Lekce se zabývá vztahy ve třídě složené z dívek a chlapců a vůbec kvalitou vztahů mezi oběma pohlavími v rizikové době dospívání, v níž dochází k definování vlastních ženských a mužských rolí, často na úkor druhého pohlaví (odmítání druhého pohlaví, ironie, agrese atd.).

Zajímavý je fakt, že autorka nevyšla pouze z osnovy OSV, ale lekci sestavila i proto, aby zmírnila reálné problémy ve vztazích mezi dívkami a chlapci v konkrétní třídě. Jde tedy o ukázku takové formy, kdy téma OSV nenalézáme primárně ve zmíněné osnově, ale v situaci mezi žáky, v jejich jednání, vztazích atd.

Vztah k tématu z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? témata "komunikace", "řešení problémů ve vztazích", "praktická etika";
 • sekundárně též můžeme - jsou-li problémy pro skupinu nepříjemné - vidět v lekci i příležitost pro témata "psychohygiena" a "poznávání lidí".

Odkaz na specializované texty k OSV:

 • Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě.
 • Valenta, Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi.

Jak se vidím? Jak mě vidí ostatní? (Václava Kapitánová) - Příloha 8

Autorka ve své lekci využila dvě základní cesty sebepoznání - přes "sebe samého" a přes "druhé lidi". Její lekce vyžaduje dobrý vztah se žáky a znalost skupiny.

Vztah k tématům z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? témata "sebepoznání a sebepojetí" a "poznávání lidí";
 • obecně témata "kreativita", "komunikace" a "praktická etika" - (představy o druhých a přiřazování kategorií, komunikace týkající se osobních témat) nástroje pro práci s obsahem lekce, věnujeme jim pozornost při reflexích činnosti.

Odkaz na specializované texty k OSV:

 • Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě.
 • Kříž, Kdo jsem, jaký jsem.

Hra o rolích (Valentina Komosná) - Příloha 9

Lekce má dvě výrazné části (pomineme-li část třetí, resp. první, totiž rozehřívací cvičení s "kočičkou"). První část je věnována zkoumání skupinových (sociálních) rolí prostřednictvím metody "divadelního" hraní rolí. Druhá část je pak riziková. Otevírá téma toho, jaké skupinové role kdo skutečně zastává v této třídě.

Opět jde o téma citlivé. Jak jeho volba, tak jeho moderování vyžaduje kvalifikované jednání. Upozorňujeme též na ne zcela běžné využití metody hraní rolí.

Vztah k tématům z "osnovy" OSV v RVP:

 • obsah lekce ? téma "poznávání lidí" (nejprve poznávání skupinových rolí jako takových, pak poznávání rolí spolužáků);
 • "sebepoznání a sebepojetí" (poznávání vlastních rolí přes sebe i přes zpětné vazby od druhých lidí);
 • témata "komunikace" a "praktická etika" (komunikace týkající se citlivých osobních témat, nácvik asertivní formulace nezraňujících zpětných vazeb);
 • téma "mezilidské vztahy".
 • Odkaz na specializované texty k OSV:

  • Hermochová, Skupinová dynamika ve školní třídě.
  • Kříž, Kdo jsem, jaký jsem.
  • Valenta, Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi.

  Spolupráce (Helena Táborská) - Příloha 10

  Blok je (kromě "rozehřívacího" rozdělení do dvojic) založen na několika fázích jedné aktivity. Typ úkolu zajišťuje skutečně tzv. pozitivní vzájemnou závislost - úkol bude splněn jen při specifické angažovanosti obou členů skupiny. Kooperaci se tu tedy prakticky "nedá vyhnout", což je také jedna z podstatných hodnot této aktivity.

  Vztah k tématu z "osnovy" OSV v RVP:

  • obsah lekce - témata "kooperace a kompetice" a efektivní (neverbální) "komunikace";
  • "rozvoj schopností poznávání" (percepce signálů, představivost při práci s materiálem);
  • pro všechna témata je důležitá - po skončení aktivity - fáze reflexe prožitku, vnímání, myšlení i jednání členů skupin.

  Odkaz na specializované texty k OSV:

  • Kasíková, Učíme se spolupráci spoluprací (k procesům vyjednávání o pravidlech).
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
77.15 kB
PDF
Příloha 1
pdf
72.27 kB
PDF
Příloha 10
pdf
70.31 kB
PDF
Příloha 2
pdf
70.31 kB
PDF
Příloha 3
pdf
64.45 kB
PDF
Příloha 4
pdf
76.17 kB
PDF
Příloha 5
pdf
64.45 kB
PDF
Příloha 6
pdf
61.52 kB
PDF
Příloha 7
pdf
62.5 kB
PDF
Příloha 8
pdf
65.43 kB
PDF
Příloha 9

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Valenta

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.