Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Videotvorba ve vzdělávacích oborech II.
Odborný článek

Videotvorba ve vzdělávacích oborech II.

12. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Videotvorba je výtečnou pomůckou při výuce široké škály školních předmětů, pomáhá osvojení schopnosti práce s informacemi, prohlubuje faktické znalosti žáků poměrně netradiční a zábavnou formou.

Výchova k občanství

Součástí výchovy k občanství je poznávání vlivu manipulativního působení médií. Žáci tak mohou tvořit reklamu a další videa, na kterých při praktické činnosti dále poznávají nástroje manipulace.

Vhodnými náměty jsou také tolerance a intolerance, předsudky, síla spolupráce a solidarity mezi lidmi, globální problémy, památná místa, státní svátky či významné osobnosti. 

 

Člověk a jeho svět

V rámci této vzdělávací oblasti mohou žáci zaznamenávat modelové situace simulující chování při mimořádných situacích, poskytování první pomoci, odmítání návykových látek, zapojení do silničního provozu, dále mohou zpracovávat videa o škole, obci či o soužití lidí.  
 

Přírodopis 

V tomto vzdělávacím oboru můžeme video využívat k záznamu, pozorování a rozboru biologických procesů, tvorbě herbářů ve formě videa, videí o zvířatech, vlivu člověka na životní prostředí, ochraně přírody, životním stylu či první pomoci. 
 

Zeměpis

Dostupnost volně šiřitelných fotografií a videí z různých zeměpisných oblastí poskytuje mnoho prostoru pro zpracovávání videí. 

Např. při seznamování s kraji České republiky v paralelních třídách může každá skupina žáků zpracovat krátké video o vybraném kraji, obdobně lze postupovat při probírání států Evropy či světa. Forma zpracování těchto témat může být různá. Příkladem je zpracování reklamy fiktivní cestovní kanceláře na určitou oblast. 

Dalším možným námětem jsou globální problémy. 

 

Fyzika

Ve fyzice mohou žáci zaznamenávat a dále odůvodňovat různé jevy a pokusy či demonstrovat a v praxi vyhledávat platnost fyzikálních zákonů (změny skupenství, sestavování elektrických obvodů, fáze Měsíce, Newtonovy pohybové zákony).
 

Chemie

V chemii se nabízí jednak zaznamenávání chemických reakcí s následným rozborem za využití mluveného komentáře, titulků a funkcí střihového programu jako zpomalení či vytvoření snímku, jednak tvorba videí na témata jako znečišťování vody a ovzduší.

Velkým přínosem je, pokud žáci uplatňují poznatky získané v rámci chemie (fyziky) v praxi při natáčení videa – např. k vytvoření kouře či simulovaného výbuchu.

 

Hudební výchova

Nácvik zpěvu písně,  ztvárnění hudebního a pohybového doprovodu může směřovat k vytvoření videoklipu. Žáci také mohou vytvořit různé formy videí za použití zvolené skladby a poznávat tak vliv hudby na vyznění záběrů. 

Vlastní tvorba za pomoci běžných hudebních nástrojů (flétna, klavír apod.) či Orffova instrumentáře může být využita k dotváření hudebních doprovodů a ruchů ve videu.

 

Výtvarná výchova

Video, animace či fotografování patří mezi okruhy, které by podle RVP ZV měly být součástí výtvarné výchovy. Při práci s videokamerou mohou žáci poznávat možnosti odlišného ztvárnění totožného motivu působením světla, zvukové složky, volbou kompozice, úhlu pohledu atd. a získané poznatky uplatňovat při tvorbě videí. 

Ve výtvarné výchově také nacházejí uplatnění animace. Existuje více animačních technik, z nichž lze ve škole využívat např. stop motion animace. Prostřednictvím technicky jednoduchého postupu lze dosahovat zajímavých výsledků. Principem je pořizování fotografií objektů videokamerou (fotoaparátem, mobilním telefonem) upevněnou na stativu, přičemž je před pořízením fotografie vždy mírně pozměněna poloha objektů v záběru. Seřazení těchto statických záběrů za sebou ve střihovém programu a jejich rychlé střídání pak působí jako plynulý pohyb. Tímto způsobem můžeme netradičními způsoby rozpohybovat různé objekty – školní aktovku, hračky, nábytek nebo osoby. K stop motion animacím je vedle běžných objektů často využívána modelína či figurky ze stavebnic jako Lego. 

Ukázky videí vytvořených touto technikou lze zhlédnout na webových stránkách YouTube po zadání klíčových slov „stop motion animation“ či „clay animation“. 

K animacím také slouží počítačové programy. Příkladem freewarového programu k tvorbě jednoduchých animací je Pivot Stickfigure Animator.

 
Odkaz na stažení aplikace Pivot Stickfigure:
V rámci výtvarné výchovy mohou být také tvořeny ilustrace, kulisy či rekvizity pro užití v připravovaném videu.
 

Výchova ke zdraví

V souvislosti s lidským zdravím se nabízí řada témat ke zpracování – hodnota lidského zdraví, bezpečné chování, manipulativní jednání okolí, užívání návykových látek, vliv stravování na zdraví člověka či problematika poruch příjmu potravy.   
 

Tělesná výchova

Mezi způsoby, jak rozvíjet zájem žáků o sport  a zdravý pohyb, je tvorba videí se sportovní tematikou. Možností je začlenit sport do videí o zdravém životním stylu, zpracovávat videa přibližující pravidla,  významné představitele  nebo historii  míčových a pohybových her  či různých disciplín.

Skupiny žáků mohou  rovněž  zaznamenat a okomentovat nácvik a správné provedení herních činností a pohybových dovedností nebo zakomponovat prvky gymnastiky do hrané akční scénky.

 

Člověk a svět práce

Mezi volitelné okruhy tohoto vzdělávacího oboru patří i využití digitálních technologií. Součástí okruhu je práce s digitální videokamerou a další technikou. I v tomto oboru se tak žáci mohou seznamovat s digitálními technologiemi prostřednictvím videotvorby. 

V rámci tohoto oboru mohou žáci tvořit kulisy a rekvizity či další pomůcky potřebné pro natáčení (vozíky pro kameru, odrazné desky) a dále pak ztvárňovat videa o probíraných tématech  – např. pravidla správného stolování, záznam a porovnávání růstu rostlin v odlišných podmínkách či zaznamenání a okomentování pracovního postupu.

 

Dramatická výchova, Taneční a pohybová výchova

Videotvorba může být využita při aktivitách směřujících ke zkvalitňování mluveného projevu žáků, při inscenacích (pohádka, dětská opera atd.) či pohybovém ztvárnění hudby.
 

Filmová/Audiovizuální výchova

V tomto případě je videotvorba nedílnou součástí vzdělávacího oboru.
 

Etická výchova

Etická výchova dává žákům prostor vyjádřit se prostřednictvím videa k tématům jako chování ve společnosti, tolerance, působení masmédií, globální problémy či vztah k přírodě.
Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova