Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Před zahájením vysílání školní televize
Odborný článek

Před zahájením vysílání školní televize

1. 11. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Před zahájením činnosti je nutné projít dále popisovanými kroky.

Získání podpory vedení školy

Prvním krokem je získání podpory ze strany vedení školy. Při poukázání na pozitiva, vysvětlení základní koncepce a předložení reálných požadavků by v tomto kroku neměl být problém. Naopak se dá očekávat všestranná podpora.

Finanční zajištění

Nezbytné je finanční zajištění umožňující provoz školní televize. Zde je důležité především získání potřebného materiálního vybavení a také financování vedoucího školní televize. Činnost může být hrazena školou a příspěvky od rodičů žáků, nabízí se ale i další možnosti jako sponzorství a granty.

Pro začátek je dostačující zcela základní vybavení (kamera, paměťová karta, počítač schopný střihu videa, stativ). Za předpokladu, že je ve škole již k dispozici alespoň jeden kvalitní počítač, lze činnost školní televize zahájit již s částkou okolo 6 000 Kč umožňující zakoupení jednoduché kamery, paměťové karty a stativu.

O sponzoring či grant se bude žádat mnohem lépe po prokázání výsledků práce vašeho týmu. Také potřeba dalšího vybavení bude opodstatněná.

Příprava vedoucího školní televize

Vedoucí školní televize musí znát jednotlivé postupy a umět zacházet s technikou. Základy potřebné pro realizaci jsou popsány v této příručce, další informace je možné čerpat z titulů uvedených v seznamu literatury. Velmi přínosné je absolvování vzdělávacích kurzů, důležitou roli hraje získání praktické zkušenosti.

Výběr vhodné místnosti

Pro redakční porady, seznamování s jednotlivými postupy, natáčení a editaci videa je nutné najít vhodnou místnost. Větší úpravy, jako např. odhlučnění, jsou finančně značně náročné. Pro naše potřeby ale můžeme využít i běžnou učebnu. Při jejím výběru bychom měli zohlednit následující faktory: 

  • okolní ruchy;

Nemáme-li k dispozici vhodný typ externího mikrofonu, musíme počítat s tím, že záznam bude obsahovat i okolní ruchy. Z tohoto důvodu je vhodné volit místnost, která je situována v méně rušné části školy. Napomoci mohou také protihlukové dveře.

  • podlahová krytina;

S výše zmíněným bodem souvisí i podlahová krytina. Slyšíme-li při pohybu v místnosti „vrzání“ vycházející z podlahy, uslyší jej také diváci sledující video. Zejména zvuky způsobené pohybem žáků v blízkosti videokamery jsou ve videu patrné.

  • světelné podmínky;

Nemáme-li k dispozici studiová či jiná světla použitelná pro natáčení, měli bychom volit místnost s vhodnými světelnými podmínkami pro záznam videa. Ideální je, pokud do místnosti dopadá dostatek přirozeného světla, jehož množství a směr je možné regulovat pomocí žaluzií. V případě použití umělých světelných zdrojů, jako jsou zářivky, napomůže získání přirozených barev funkce kamery vyvážení bílé, o které bylo pojednáno dříve.

I v tomto případě je důležité, aby světelné zdroje nevydávaly zvuky („vrčení“ zářivek).

  • velikost místnosti, vybavení;

Velikost místnosti volíme s ohledem na akustiku místnosti, její uspořádání a počet členů redakčního týmu. Musíme také uvažovat o tom, zda bude editace videa probíhat v počítačové učebně nebo budeme mít k dispozici počítače určené k těmto účelům v této místnosti. Při seznamování se základy filmové řeči či rozborech videí bychom měli mít k dispozici projektor či interaktivní tabuli, případně televizor.

  • uspořádání místnosti;

Činnosti redakčního týmu je také vhodné přizpůsobit uspořádání místnosti. Osvědčilo se uspořádání učebny znázorněné na obrázku č. 53 (v originálním textu příručky). Na prvním nákresu je zobrazeno rozsazení žáků při činnostech, jako je diskuze, vysvětlování, instruktáž či sledování videí. Druhý nákres zobrazuje rozsazení žáků při práci ve skupinách. Výhodou tohoto uspořádání je trvalé rozmístění lavic, dostatek prostoru pro manipulaci s kamerou a natáčení a vyhovující umístění projekčního plátna.

Termín konání schůzek redakčního týmu

S ohledem na rozvrh, další aktivity a obsazenost učeben je nutné stanovit termín konání schůzek redakčního týmu.

Oslovení žáků

Významným okamžikem je oslovení žáků – budoucích členů redakčního týmu. Osvědčil se postup, kdy jsou žáci stručně informování o nabízené aktivitě (plakát, leták, oznámení třídními učiteli), přičemž součástí je termín konání setkání, kde se žáci dozvědí bližší informace. Další variantou je odkaz na webové stránky či nástěnku.

Bude-li vhodně poukázáno na náplň aktivity, lze očekávat velký zájem ze strany dětí. Je důležité zvážit kritéria výběru. Ta se budou lišit v závislosti na velikosti a typu školy. V případě velkého počtu žáků je možné provést malý konkurz.

Při volbě počtu členů redakčního týmu je podstatné, aby se všichni zúčastnění podíleli na činnosti aktivním způsobem. Výhodou je fakt, že žáci pracují v menších týmech. Jeden tým tak může natáčet, zatímco další vymýšlí scénář, stříhá video atd. Této paralelní práci je ale nutné přizpůsobit místnost a stanovit pravidla.

Při výběru žáků je podstatným hlediskem věk žáků. Kroužek na Základní škole T. G. Masaryka Borohrádek je určen žákům od čtvrté do deváté třídy. Velkou výhodou je týmová práce, kdy je možné aktivně zapojit žáky různého věku a s odlišnou úrovní osvojených znalostí a dovedností.

Vytvoření základního plánu

Zahájení činnosti také předchází vytvoření základního plánu – harmonogramu činností. Nezbytné je stanovit základní cíle, obsah a posloupnost jednotlivých kroků.

Souhlas s mediální prezentací

S ohledem na právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů je nezbytné získat souhlas s mediální prezentací žáků školy. Na naší škole rodiče žáků obdrželi lístek se zdůvodněním potřeby jejich souhlasu. Rodiče označili, zda s prezentací souhlasí, či ne, a lístek podepsali. Naši školu v daném školním roce navštěvovalo 219 žáků, s mediální prezentací souhlasili rodiče 217 žáků.

Způsob prezentace vytvořených videí

Zveřejňování vytvořených videí je nezbytnou součástí celého procesu. Pro celý tým je odměnou zpřístupnění videí spolužákům, přátelům, rodičům atd. K prezentaci je možné využít více způsobů.

Nejjednodušší je bezplatné založení uživatelského účtu na serveru typu YouTube či Vimeo. Vytvořená videa poté na web nahrajeme, zvolíme formu sdílení, přidáme popisek.

Vytvoření vlastní webové stránky je dnes otázkou několika minut. V případě domény třetího řádu (tzn. např. http://skolnitv.wbs.cz) a obvykle reklamního proužku na stránce je celá služba zdarma. Správa obsahu webových stránek je díky redakčním systémům velmi jednoduchá. Po nahrání videa na server pro sdílení videa získáme HTML kód, který zkopírujeme do redakčního systému, čímž umožníme zveřejnění videa na vlastních stránkách. Tam také můžeme umisťovat aktuality, informace o redakčním týmu, pomocí tzv. miniaplikací můžeme na web vložit ankety, počítadlo návštěv, návštěvní knihu atd.

Interaktivní tabule a projektory, které jsou již na školách samozřejmostí, můžeme rovněž použít k prezentaci videí ve škole.

Zajímavá je také možnost prezentovat vytvořené reportáže na webových stránkách České televize v sekci Vaše zprávy (rovněž známé jako Digináves).

Další zdroje

Získání zpětné vazby

Prospěšné je také předem zvážit kontrolní mechanismy pro získání zpětné vazby. Součástí každé schůzky by měl být rozhovor se žáky, zajímavé informace přinese dotazníkové šetření. Zpětnou vazbou samozřejmě jsou ohlasy diváků, počet zhlédnutí videí či návštěvnost webových stránek.


Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova