Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Videotvorba a klíčové kompetence
Odborný článek

Videotvorba a klíčové kompetence

8. 10. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí – tak zní název projektu, jehož hlavním cílem je rozvíjet klíčové kompetence žáků prostřednictvím videotvorby, a v rámci kterého vznikla tato příručka.
Pojem klíčové kompetence, poprvé popsaný Mertensem již v roce 1974 (Siegrist a Belz, 2001), se v českém školství začal užívat především v souvislosti se vznikem rámcových vzdělávacích programů. Klíčové kompetence jsou definovány jako „souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti“ (RVP ZV, 2007, s. 14).
 
„Klíčové kompetence nestojí vedle sebe izolovaně, různými způsoby se prolínají, jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu a lze je získat vždy jen jako výsledek celkového procesu vzdělávání. Proto k jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají.“ (RVP ZV, 2007, s. 14)
 
V etapě základního vzdělávání jsou podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (2007) za klíčové považovány tyto kompetence:
  • kompetence k učení;
Proces tvorby videí vede k rozvoji této klíčové kompetence díky činnostem, jako je nutnost plánování, organizování a řízení vlastního učebního procesu. Pozitivní vzájemná závislost v rámci týmu podporuje snahu zdokonalit výsledky týmové práce, čímž je podporován zájem o další vzdělávání. Teoretické poznatky žáci užívají v praxi při tvořivé práci, experimentováním vyvozují nové poznatky, které poté dále uplatňují při dalších činnostech. Videotvorba dává velký prostor pro reflexi, hledání možností vedoucích ke zdokonalení a sledování vlastního pokroku.
  • kompetence k řešení problémů;
Žákům jsou pedagogem předkládány problémové úlohy, řada problémových situací vyvstane při vytváření videí. Žáci se učí rozpoznat problém, analyzovat jej a hledat možné způsoby jeho řešení. Své návrhy postupů řešení prezentují a obhajují před dalšími členy týmu, uvědomují si zodpovědnost za svá rozhodnutí. Velkým přínosem je realizace řešení v praxi umožňující posouzení efektivity návrhu a možnosti jeho dalšího využití při řešení obdobných situací.
  • kompetence komunikativní;
Pozitivní vzájemná závislost v rámci týmu vede žáky k respektování pravidel pro efektivní komunikaci. Učí se formulovat své myšlenky, argumentovat a naslouchat druhým.
Vystupování před kamerou, vedení rozhovorů, sestavování a namlouvání komentářů významně přispívá ke zkvalitňování mluveného a psaného projevu žáků.
  • kompetence sociální a personální;
Na rozvoj sociálních a personálních kompetencí má zásadní vliv práce v týmu. Snaha dosáhnout společného cíle pozitivně ovlivňuje poznávání a osvojování pravidel spojených s efektivní týmovou spoluprací.
Vstupování do různých rolí v rámci týmu (kameraman, reportér, střihač atd.) je zároveň nástrojem seberealizace žáků vedoucí k získání sebedůvěry a obecně pozitivního obrazu o sobě samém.
  • kompetence občanské;
Žáci jsou vedeni k plnění svých povinností a dodržování daných pravidel, poznávají jejich význam a zodpovědnost za své jednání. Zároveň se učí respektovat názory a přesvědčení druhých.
  • kompetence pracovní.
Nadpředmětový charakter činností spjatých s tvorbou videí přispívá k rozvíjení kompetencí nezbytných pro budoucí výkon různých profesí. Školní televize a další podobné aktivity se ve své podstatě blíží skutečným pracovním podmínkám. Videotvorba vyžaduje používání technických nástrojů (kamera a příslušenství, počítač apod.), přičemž je kladen důraz na respektování pravidel pro jejich užití. Žáci uplatňují teoretické poznatky v praxi s cílem vytvořit kvalitní produkt. Hledáním způsobů prezentace výsledků své práce, propagací školní televize či videí tvořených se specifickým záměrem a snahou oslovit diváky rozvíjejí své podnikatelské myšlení.
 

Zdroje a literatura:

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. In: Metodický portál RVP [online]. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2007. [cit. 2011-08-04]. Dostupné z:
http://www.vuppraha.rvp.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV-pomucka-ucitelum.pdf.
 
BELZ, Horst a SIEGRIST, Marco. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-479-6.
Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako ná-stroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova