Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Ostře sledované vlaky
Odborný článek

Virtuální hospitace - Český jazyk a literatura: Ostře sledované vlaky

12. 4. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Mgr. Tomáš Minster

Anotace

Interpretace Ostře sledovaných vlaků v literárním semináři. Žáci aplikují znalosti o struktuře uměleckého díla a porovnávají literární a filmovou podobu díla (film zhlédli během předchozího semináře).

Úvod

Interpretace Ostře sledovaných vlaků probíhala v rámci literárního semináře. Učitel zde pracuje s žáky 4. ročníku, jejichž povinnou výuku ČJL vedou jiní vyučující. V předchozí hodině semináře žáci zhlédli film Ostře sledované vlaky. V zaznamenané výuce můžeme sledovat interpretaci psychologické roviny díla, v navazující hodině tohoto semináře probíhal rozbor historické situace. Tato virtuální hospitace byla natočena v březnu 2010.

Cíl

Žáci podrobně interpretují Ostře sledované vlaky. Porovnají místo a čas příběhu s historickou situací, v níž se děj odehrává. Charakterizují hlavní postavy, včetně jejich jmen. Popíší jednotlivé scény a zhodnotí jejich význam pro celkový smysl díla.

 

O literárním semináři a výuce českého jazyka a literatury můžete diskutovat s vyučujícím této hodiny – Mgr. Tomášem Minsterem a s PaedDr. Janou Vejvodovou, CSc., z Katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat ve čtvrtek 22. 4. 2010 od 16.30 do 18.30 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuzní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Reflexe

Hodina naplnila stanovený cíl – podrobnou interpretaci Ostře sledovaných vlaků, zejména psychologickou linii příběhu. Žáci v podstatě samostatně charakterizovali hlavní postavy, včetně toho, že byli schopni postihnout význam jmen některých postav pro celkovou stavbu díla. Rovněž s rozborem (připomenutím) jednotlivých scén jsem spokojený. Práce s detaily naplnila očekávání (viz „Za 5 minut hotové“ nebo symbolika husího krku při rozhovoru Miloše s paní přednostovou).

Z časových důvodů jsme nestihli závěrečné shrnutí, ale myslím si, že to samotné hodině ani jejímu záznamu nikterak neuškodilo. Vzhledem k tomu, že další hodina semináře následovala po krátké přestávce („vynucené“ potřebami natáčení), došlo pouze k určitému časovému posunu, což na reflexi ze strany žáků (ucelenost, dotaženost, systematičnost) nemělo negativní dopad.

Očekávané výstupy velmi úzce souvisely s cílem hodiny, tudíž jsem s nimi spokojen. Žáci samostatně interpretovali filmové zpracování literárního díla. Při interpretaci uplatňovali znalosti o struktuře literárního díla (význam jmen, charakteristika postav, význam detailů atd.)

V natáčené hodině jde především o přesah k Občanskému a společenskovědnímu základu a k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova. To je samozřejmě dáno tématem. Dospívání, přechod do dospělosti, první milostné a sexuální zkušenosti – to je pro žáky této věkové kategorie přitažlivé. Považuji na tomto místě za důležité poděkovat Bohumilu Hrabalovi a Jiřímu Menzelovi za to, že se jim to zkrátka povedlo.

Jak jsem uvedl při představování hodiny, chtěl jsem si o tomto filmu s žáky především popovídat, protože považuji za důležité, aby byli schopni o tom, co viděli, přečetli, poslouchali, smysluplně hovořit na základě přímé zkušenosti s uměleckým dílem. Když jdeme do kina nebo přečteme nějakou knihu a poté si o tom s přáteli povídáme, většinou nepracujeme ve skupinkách, nemáme s sebou ukázky ani stohy odborné sekundární literatury atd. Na druhé straně bych byl rád, aby žáci neskončili u pouhého prohlášení typu „hustý“. Tomuto záměru odpovídá zvolená metoda.

Z mého pohledu byla rozvíjena zejména kompetence komunikativní. Projev žáků byl srozumitelný, věcný a (do jisté míry překvapivě) spisovný. Komunikace probíhala především na úrovni učitel – žák, což je dle mého názoru způsobeno dvěma faktory:

 1. obecnou situací - jedná se o vyučovací hodinu,
 2. v Ostře sledovaných vlacích není mnoho věcí, které by vyvolávaly rozporuplné reakce.

Nicméně žáci měli dostatek prostoru pro vlastní vyjádření a v podstatě se všichni do společného povídání zapojili.

Celkový dojem aneb Shrnutí

Po dvojím zhlédnutí videozáznamu stále v podstatě platí hodnocení, které jsem uvedl v bezprostřední reakci – z hodiny mám dobrý pocit. Žáci se do ní zapojili, pamatovali si poměrně velké množství detailů, byli schopni o jednotlivých scénách hovořit atd. Rovněž odezva z jejich strany byla kladná.

Co se týče vlivu natáčení na průběh hodiny, pak je pro mne velice příjemné konstatování žáků, že jediné rozdíly, které pociťovali oproti normálním hodinám, byly technického charakteru: výuka v semináři byla předělena přestávkou a žáci seděli ve dvou řadách, aby bylo snímání kamerou snazší (normálně jsou rozptýleni po učebně).

Z mého pohledu byla přítomnost kamer přínosná v tom smyslu, že pravděpodobně motivovala žáky k větší aktivitě. Letošní účastníci literárního semináře byli z počátku školního roku opravdu málomluvní ve srovnání s předchozími ročníky. Na druhé straně můj projev byl o něco zdrženlivější při „přehrávání“ některých scén, případně jejich interpretaci, protože jsem neprozřetelně prozradil svým rodičům, že si budou moci natáčenou hodinu prohlédnout.

Literatura a použité zdroje

[1] – HRABAL, Bohumil. Ostře sledované vlaky. 5. vydání. ČS : Praha, 1980. 88 s.
[2] – MENZEL, Jiří (Režie). Ostře sledované vlaky (film). 1966.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
44.92 kB
Dokument
Analýza vyučovací hodiny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Tomáš Minster

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

 • Odborné vzdělávání
 • 68-42-L/51 Bezpečnostně právní činnost

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída