Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Virtuální hospitace – Biologie: Měkkýši
Odborný článek

Virtuální hospitace – Biologie: Měkkýši

18. 1. 2010 Gymnaziální vzdělávání
Autor
RNDr. Jana Dobroruková

Anotace

Při hodině na téma Měkkýši (morfologické znaky a prostředí plžů, mlžů a hlavonožců) pracují žáci ve třech skupinách. Každá studuje z učebnice a vypisuje do připravené tabulky vnější stavbu těla jedné ze tříd měkkýšů (plži, mlži, hlavonožci). V závěru žáci zopakují pod vedením učitele zjištěné znaky na diapozitivech. Spolu s učitelem zhodnotí hodinu, pedagog zadá domácí přípravu – doplnění tabulky o údaje související s rozmnožováním.

Úvod

Výuky biologie na téma měkkýši se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku šestiletého gymnázia. Vyučování probíhalo v posluchárně biologie. Hodina byla natočena v listopadu 2009.

Cíl

Cílem hodiny je zjistit morfologické znaky plžů, mlžů, hlavonožců. Žáci pracují s textem učebnice, získané informace zpracují do předem připravené tabulky.

 

O této hodině můžete diskutovat s vyučující RNDr. Janou Dobrorukovou a odborným asistentem z Centra pedagogického výzkumu Masarykovy univerzity v Brně, PaedDr. Milanem Kubiatkem, Ph.D.

Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat k hodině a k natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do diskuze.

Do diskuze mohou přispívat pouze registrovaní uživatelé Metodického portálu. Registrovat se můžete zde.

Diskuze je otevřená v různých tématech.

Mimo dlouhodobé diskuze je také možné zapojit se do online diskuze k této vyučovací hodině, která proběhne 20. 1. 2010 od 16.00 do 18.00 na Metodickém portálu v prostředí diskuzí pro gymnázia.

Diskusní fórum k virtuálním hospitacím naleznete zde.

K této virtuální hospitaci byl otevřen pohled v digifoliu. Mužete si jej prohlédnout zde.

Reflexe

Mám ve druhém ročníku v biologii tříhodinovou dotaci a navíc každý žák absolvuje jednou za měsíc dvouhodinové praktikum. Proto jsem si mohla dovolit probírat měkkýše čtyři vyučovací hodiny (v jedné hodině se psala prověrka, jindy jsem zkoušela). Informace, které žáci získali za natáčenou hodinu, bych v časové tísni zvládla odvykládat za 10 minut. To ale nebylo cílem hodiny. Chtěla jsem, aby žáci pracovali s textem učebnice, získané informace zpracovali vhodným způsobem a zanesli do přehledné tabulky. Někteří z nich třeba zjistili, že se jim z takového přehledu lépe učí a mohou si takto zpracovat i jiné tematické celky.

1. část hodiny – seznámení s tématem, připomínka filmu promítaného minulou hodinu, zařazení měkkýšů do skupin podle různých znaků.

Žáci samozřejmě už slyšeli slovo morfologie, ale jak bylo vidět v záznamu, bylo vhodné tento termín znova zopakovat. Film o měkkýších jsme v minulé hodině po promítnutí ještě probrali, připomněla jsem jim otázkami ty situace, které jsem věděla, že budou moci využít další hodinu. Zařazení živočichů podle počtu zárodečných listů, umístění úst, typu tělní dutiny a stavby těla opakujeme vždy při probírání nového kmene, takže tyto pojmy pro ně již byly běžnější.

2. část hodiny – samostatná práce s textem, doplnění tabulky.

Studování zadaného úseku textu učebnice ve dvojicích používáme poměrně často.Pokud žáci přímo nezapisují zjištěné údaje, tak se vzájemně přesvědčí, zda text pochopili, případně se vzájemně z důležitých pojmů vyzkouší. Někdy studují všichni stejný text, někdy text rozdělím a vybraní žáci pak obsah textu vysvětlí celé třídě místo mého výkladu. Zde jsem zařadila ještě sjednocení vyplnění tabulky ve čtveřicích (v jednom oddělení to byla šestice). Žáci si uvědomili, co třeba přehlédli, a přesvědčili se o výhodách skupinové práce. Důležité je upozornit na začátku takové práce, aby se žáci na to, co ve dvojici nepochopí, ptali učitele. Zadaný úkol nebyl náročný, ale přesto si někteří potřebovali ujasnit drobné problémy. I když nejsem přímo oslovena, procházím třídou a sleduji práci skupin. Důležité bylo seznámení jednotlivých skupin se schránkami a preparáty zástupců jejich třídy měkkýšů, aby získané poznatky dokázali v další části hodiny využít při demonstraci přírodnin.

3. část hodiny – postupný záznam zjištěných faktů do tabulky na tabuli.

Vzhledem k množství údajů bylo možné, aby se u tabule vystřídali téměř všichni (nedostalo se pouze na jednu dívku). Třída dobře spolupracovala a doplňovala a zpřesňovala zaznamenané údaje. V jednom případě jsem začala pokládat doplňovací otázku, která ale nebyla na místě a byla jsem ráda, že mne jedna dívka upozornila na fakt, že toto budeme řešit až v následujícím úkolu. Je velice důležité, aby se žáci nebáli učitele upozornit na chybu a je stejně tak důležité, aby učitel svou chybu přiznal. Jeho autorita se tím v žádném případě nesníží, spíš naopak. Potěšilo mne, že žáci zareagovali i na hrubku, která se na tabuli objevila, protože gramatika není jejich silná stránka. 4. část hodiny – opakování a doplnění údajů pomocí diapozitivů. V této části hodiny jsem již byla trochu v časové tísni, protože bylo nutné přerušit na pár minut natáčení a "přeladit" kamery na jiné světelné podmínky při promítání diapozitivů.

Můj záměr, aby žáci pomocí mých otázek zopakovali vše, co vyplnili do tabulky, nešel beze zbytku uskutečnit. Takže jsem dost pojmů zopakovala sama, abych stihla doplnit údaje, které v učebnici nejsou. Snažím se, aby si žáci uvědomili, že fakta v učebnici platí opravdu většinou jen většinou, že výjimek je mnoho a v přírodě nelze vše nastrkat do přísně ohraničených škatulek.

Stejně tak mi nevyšel z časových důvodů závěr hodiny, kdy jsem původně zamýšlela, aby žáci hodinu zhodnotili sami. Omezila jsem se proto pouze na poděkování za spolupráci a za pozornost. Považuji za velice důležité, aby si žáci uvědomili, že jsou spolutvůrci hodiny a že na nich velice záleží, jaká atmosféra bude ve třídě panovat a zda se podaří vytvořit zajímavou hodinu.

Literatura a použité zdroje

[1] – ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2006.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
149.41 kB
Dokument
Příloha – tabulka
pdf
75.2 kB
PDF
Odborná analýza vyučovací hodiny

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Jana Dobroruková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • používá s porozuměním odborný jazyk a symbolická a grafická vyjádření informací různého typu
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • aktivně spolupracuje při stanovování a dosahování společných cílů

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

ulity, lastury, schránky hlavonožců, lihové preparáty, tabulky pro doplňování pro všechny žáky (pracovní list), učebnice Biologie pro střední školy (Jelínek, Zicháček, 2006), diaprojektor, diapozitivy plžů, mlžů, hlavonožců, laserové ukazovátko