Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Crossing borders via videos
Odborný článek

Crossing borders via videos

17. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Má-li být vyučování cizího jazyka zajímavé, využívejme moderní technologie. Díky nim máme možnost navázat spolupráci s kolegy a žáky ze zahraničí a společně řešit úkoly a zejména tvořit různé produkty. Jedním z produktů mohou být právě videa.

Příkladem využití videotvorby v rámci mezinárodního projektu je Crossing borders via videos, jehož hlavní náplní je tvorba krátkých videí na zadaná témata ve zvoleném cizím jazyce žáky z různých zemí.

Téma je vždy dané, ale způsob zpracování je zcela na autorech. Vytvořená videa jsou prezentována na každé škole v rámci „filmového festivalu“, kde žáci a učitelé školy, případně další návštěvníci, mají možnost sledovat videa vytvořená žáky z ostatních států.

K prezentaci videí slouží projektory s reproduktory či interaktivní tabule. Účastníci těchto festivalů mají možnost hlasovat pro nejlepší videa. Z těchto dílčích výsledků na každé škole pak vzejdou tři nejlepší týmy.

Filmy jsou také zpřístupněny na společných webových stránkách či v prostředí Twinspace projektu eTwinning, kde mohou návštěvníci volit internetového vítěze pomocí miniaplikace anketa.

Školy a žáci zapojení do projektu obdrží po dokončení videa prostřednictvím e-mailu certifikát potvrzující účast v soutěži, nejlepší týmy obdrží diplomy za první až třetí místo. Vítězové jsou také oceněni prostřednictvím webových stránek.

Pro žáky je motivující uspět v konkurenci vrstevníků z různých zemí Evropy, vítězství však není hlavním cílem.  Žáci především rozvíjejí kreativitu, komunikativní kompetence, reprezentují svoji zemi a mají možnost prostřednictvím videí poznávat život svých vrstevníků v zahraničí.  Nedílnou součástí této aktivity je on-line komunikace mezi žáky. 

Crossing borders via videos má mimořádný význam pro pedagoga. Zavádí do výuky postupy, které odpovídají požadavkům moderní pedagogiky, nachází pozitivní odezvu u žáků a pracuje inovativním způsobem, čímž dále zkvalitňuje své kompetence. Neocenitelným přínosem je spolupráce s kolegy ze zahraničních škol. Vedle rozvíjení znalosti cizích jazyků dává projekt možnost vzájemně se obohacovat o nové náměty, sdílet zkušenosti a také poznávat přátele z různých zemí.  

Účast v mezinárodním projektu má pozitivní dopad na školu. Projekt přispívá ke zkvalitňování a zatraktivňování výuky při vynaložení minimálních nákladů na jeho realizaci. Velkým kladem je dopad této aktivity na všechny žáky a učitele školy. Vedle autorů videa se s vytvořenými videi seznamují ostatní v rámci filmového festivalu a výuky, zapojují se do hlasování nebo navštěvují webové stránky projektu.

Realizace Crossing borders via videos byla zahájena ve školním roce 2011/2012. Vedle ZŠ TGM Borohrádek se do projektu zapojily školy z Turecka, Chorvatska, Španělska, Holandska, Islandu, Bulharska, Rakouska, Lotyšska, Itálie a Norska. Realizace projektu přináší jednoznačně pozitivní zkušenosti. Potěšující je jak přístup 

žáků a učitelů partnerských škol, tak i výsledná videa a jejich prezentace na filmových festivalech. Projekt velkou měrou přispívá k uvědomění si významu znalosti cizích jazyků nejen žáky a učiteli.

 

Postup:

  • vytvoření koncepce projektu;

Stanovte základní cíle, název projektu, posloupnost kroků, délku trvání, ujasněte, v jakém ročníku či ročnících a v jakých vzdělávacích oborech bude projekt realizován, zvažte způsoby prezentace projektu. 
  • vyhledání partnerů;

Oslovte s nabídkou zapojit se do vašeho projektu zahraniční školy. Vynikajícím nástrojem je projekt eTwinning, který poskytuje žákům a učitelům mateřských, základních a středních škol prostor pro spolupráci v rámci Evropské unie. Do aktivity eTwinning („e“ jako elektronické, evropské a „twinning“ jako párování, síťování) bylo v červenci 2012 zapojeno přes 170 000 uživatelů, z toho přibližně 4 500 z ČR (eTwinning, 2012). 
Po vytvoření profilu na tomto portálu máte možnost vyhledávat uživatele, připravované, právě realizované či již ukončené projekty, zapojovat se do diskuzí, vstupovat do místností pro učitele či prezentovat návrh vlastního projektu na fóru či zasláním zprávy konkrétním uživatelům.    
Komunikaci s potenciálními projektovými partnery věnujte dostatek pozornosti. 
Projekt je užitečné zaregistrovat na portálu eTwinning, k čemuž slouží formulář, ve kterém krátce popíšete připravovaný projekt. Žádost je poté postoupena Národnímu podpůrnému  středisku. Po schválení projektu máte možnost využívat virtuální prostřední Twinspace, kde lze sdílet soubory, vést blogy, chatovat, zakládat fóra atd. Vytvořené sekce mohou být určeny pouze učitelům a žákům účastnících se projektu nebo mohou být zpřístupněny i veřejnosti. Při vyhledávání partnerů je také možností použít kontakty získané např. při předchozích mezinárodních aktivitách.
  • vytvoření webové stránky či úprava prostředí Twinspace na portálu eTwinning; 

Důležitou roli hraje prezentování projektu prostřednictvím webových stránek či zveřejnění prostředí Twinspace. Představit tak můžete náplň projektu, zapojené školy a samozřejmě vytvořená videa a výsledky. Možností je doplnění miniaplikací jako anketa sloužící k on-line hlasování, návštěvní kniha či počítadlo návštěv. 

  • zadání tématu prvního videa;

Oznamte téma prvního videa (např. naše země, den na naší škole), stanovte maximální délku trvání videa (nejlépe 4 – 5 minut), způsob sdílení (např. zápis do blogu v prostředí Twinspace) a v případě potřeby konkretizujte zadání. Zásadní je stanovení termínu dokončení videa. Na zpracování jednoho videa vyčleňte alespoň dva měsíce. V předstihu informujte o postupu v případě neodeslání videa ve stanovém termínu. V této fázi rovněž sdělte, v jakém období budou probíhat filmové festivaly a on-line hlasování. 

  • sdílení videa;

Po stanoveném termínu pro zasílání videí následuje jejich zveřejnění na webových stránkách či v prostředí Twinspace. V tomto okamžiku také začíná on-line hlasování a realizování filmových festivalů. Seznamte partnery s postupem a pravidly hlasování  na filmových festivalech a s postupem v případě nezaslání výsledků ve stanoveném termínu. 

  • realizace filmových festivalů ve školách, využití videí ve výuce;

Po sdílení videí mají školy vymezený čas pro konání filmových festivalů (1 měsíc).  Lze využít techniku dostupnou ve škole – projektory, interaktivní tabule či televizory. Projekce může dle podmínek školy probíhat v aule či tělocvičně, filmovému festivalu může být také přizpůsobena jedna učebna (zatemnění oken, spořádání židlí, příprava videí), ve které se postupně vystřídají všechny ročníky. Jednotlivá videa je vhodné doplnit informováním či rozhovorem o dané škole a zemi.

V rámci festivalu také probíhá hlasování, při kterém jsou volena tři nejlepší videa. Osvědčil se postup, kdy po projekci následuje krátký sestřih všech videí s uvedením názvu státu. Dále každý žák na papír zaznamená pod sebe tři nejlepší videa zapsáním názvů států. Všechny žáky a projektové partnery seznamte s pravidlem, že pořádající škola nemůže hlasovat pro sebe. Při vyhodnocení výsledků získávají videa na prvním místě tři body, na druhém místě dva body, na třetím místě jeden bod. Sečtením výsledků vzejdou tři nejlepší videa.   

Videa jsou dále k dispozici všem učitelům k využití ve výuce.

  • vyhlášení výsledků, ocenění žákovských týmů, reflexe;

Po uplynutí termínu pro odeslání výsledků následuje celkové vyhodnocení na základě umístění škol v jednotlivých zemích. Videa na prvním místě  opět  získávají tři body, na druhém místě dva body, na třetím místě jeden bod. Rovněž je vyhodnoceno on-line hlasování. Výsledky jsou sděleny prostřednictvím webových stránek či prostředí Twinspace.

Týmům na prvních třech místech a internetovému vítězi jsou prostřednictvím e-mailu zaslány certifikáty s umístěním, ostatní týmy obdrží účastnický certifikát. Vhodné je vytvořit jak certifikát pro školu, tak certifikáty s místem pro doplnění jména jednotlivých žáků. Předání certifikátů či další forma ocenění je v kompetenci jednotlivých škol.

Po vyhlášení výsledků věnujte prostor reflexi mezi všemi účastníky projektu.

  • zadání nového tématu.

Zadejte téma nového videa a opakujte celý proces. Součástí projektu je zapojování žáků do dalších forem spolupráce s ostatními školami. Možností je např. on-line komunikace prostřednictvím chatu, e-mailů či videokonferencí či výměna posterů, přání apod. prostřednictvím pošty.
 
Další zdroje
  • www.etwinning.net, www.etwinning.cz – komunita evropských učitelů 
  • http://sites.google.com/site/crossingbordersviavideos – webové stránky projektu Crossing borders via videos

Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova