Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Videotvorba ve vzdělávacích oborech I.
Odborný článek

Videotvorba ve vzdělávacích oborech I.

11. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

Videotvorba je výtečnou pomůckou při výuce široké škály školních předmětů, pomáhá osvojení schopnosti práce s informacemi, prohlubuje faktické znalosti žáků poměrně netradiční a zábavnou formou.

Český jazyk a literatura

Aktivity spojené s vystupováním před videokamerou výrazně přispívají k naplnění jednoho z hlavních cílů tohoto oboru, kterým je pěstování kultury mluveného slova žáků. K tradičnímu vyprávění či recitování básní před tabulí žáci zejména druhého stupně obvykle nepřistupují příliš pozitivně a efektivita takovýchto metod nebývá 
vysoká. Pokud ale žáci vystupují v reklamě, reportáži či namlouvají komentář, mají možnost svůj projev důkladně sledovat na záznamu, pod vedením pedagoga jej analyzovat a poznávat možnosti zkvalitnění projevu. 
Žáci mohou psát vlastní literární příběhy a básně, namlouvat je a doplňovat vlastními ilustracemi  či hudebními doprovody a dále pak z mluveného slova, naskenovaných ilustrací a hudební složky sestavovat ve střihovém programu výsledné video. Příkladem užití videa ve výuce literatury je záznam a zpracování dramatizace literární předlohy.
Průřezové téma Mediální výchova bývá nejčastěji integrováno do výuky českého jazyka. Při seznamování s manipulativními technikami médií či analyzováním mediálních sdělení mohou žáci tvořit reklamy s použitím přesvědčovacích technik nebo reálné či fiktivní reportáže a zpravodajství. Stejné téma mohou zpracovat zcela odlišným způsobem a poukázat tak na možný vliv médií.
Komunikativní dovednosti žáků jsou také zkvalitňovány při vymýšlení mluvených komentářů či dialogů v procesu přípravy scénáře videa.
 

Cizí jazyk

Obdobně jako v případě českého jazyka a literatury přispívá natáčení videí s následným rozborem ke zkvalitňování mluveného projevu žáků. Ti mohou tvořit videa různého charakteru  (scénka, reklama, dokument, zpravodajství) dle zadaných kritérií  – např. zaměření na probírané téma (představení,  nakupování, škola apod.), užití probírané gramatiky či slovní zásoby.
Videotvorba nachází mimořádné uplatnění při spolupráci se zahraničními školami (viz dále).
 

Matematika a její aplikace

K pozitivnímu přístupu žáků k matematice můžeme přispívat matematizováním reálných situací. Vedle řešení slovních úloh tematicky vycházejících ze zájmů žáků můžeme zařazovat další formy práce s daty. Příkladem jsou projekty, v rámci kterých žáci vyhledávají, zpracovávají a vyhodnocují informace a o výsledku informují prostřednictvím videa.
Tématem může být např. kouření cigaret. Žáci zjišťují cenu balení cigaret a další související náklady (zápalky 
či zapalovače, žvýkačky apod.), počítají  výdaje kuřáka vynaložené za jednotlivá období (den, měsíc, rok, desítky let), poukazují, za co jiného by vynaložené finance mohl utratit, vyhledávají údaje o průměrném věku, kterého se dožívají kuřáci a nekuřáci, nebo o pravděpodobnosti výskytu určitých nemocí. Při začlenění do dal-
ších vzdělávacích oborů mohou být součástí  např.  popisy  složení cigarety a vlivu jednotlivých látek na organismus. Zjištěná data žáci přehledně zpracují a informují o nich prostřednictvím videa. Součástí videa mohou být mluvené komentáře doplněné grafy a tabulkami (vytvořenými v textovém či tabulkovém editoru a uloženými jako obrázky), fotografiemi a ilustracemi či výstupy a hranými 
scénkami žáků.
Dalšími tématy může být vyhodnocování informací o trávení volného času (čas strávený na sociálních sítích, sledováním televize, sportováním atd., následky nesprávného trávení volného času) nebo o stravování (poměr energetického výdeje a příjmu, zastoupení látek v jídelníčku). 
Žáci mohou tvořit videa, ve kterých např. formou scénky vysvětlují matematickou větu či postup výpočtu, mohou hledat příklady geometrie ve svém okolí (rovinné a prostorové útvary, příklady osové a středové souměrnosti atd.).
 

Informační a komunikační technologie 

Práce s multimédii patří k náplni výuky informačních a komunikačních technologií. Žáci tak při osvojování a zkvalitňování postupů spojených s tvorbou videí mohou zpracovávat různá témata včetně těch z jiných vzdělávacích oborů. Z okruhů spojených s informačními a komunikačními technologiemi lze uvést bezpečné 
chování na internetu, prevenci zdravotních rizik spojených s dlouhodobým užíváním počítačů a další techniky či tvorbu instruktážních videí o hardwaru (popis a funkce jednotlivých součástí počítače) a softwaru (ovládání různých aplikací s využitím freewarových programů pro záznam obrazovky).    
 

Dějepis

Výuku dějepisu může zatraktivnit tvorba videí s historickou tematikou. Příkladem jsou videa  přibližující určité období, významnou osobnost, bitvu či jinou událost. Žáci vycházejí ze znalostí získaných v rámci výuky, vyhledaných informací, používají archivní fotografie či videa, ilustrace nebo rozhovory s pamětníky.
Další možností je natočení krátké scénky odehrávající se v určité epoše, s čímž může být spojena např. výroba kulis a rekvizit v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností nebo ztvárnění hudebního doprovodu při hudební výchově.

Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova