Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příprava na natáčení
Odborný článek

Příprava na natáčení

5. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

S postupem přípravy na natáčení žáky seznamujeme po osvojení znalostí a dovedností z oblasti technického vybavení, základů filmové řeči, stavby mediálních sdělení a mluveného projevu. Vše, co si žáci v předchozích fázích osvojovali, musí totiž při přípravě na natáčení zohlednit.

Očekávané výstupy:

 • Žák zná posloupnost kroků při přípravě na natáčení.
 • Žák se ve skupině aktivně zapojuje do přípravy na natáčení.

Pomůcky: Přílohy z originálního DVD, kamera, stativ, v případě potřeby další vybavení, projektor a počítač.

Časová dotace: Tato část je rozdělena do dvou jednotek o délce 45 – 60 minut.

Základy přípravy na natáčení

Metodický postup:

Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace

 • Žáky na úvod seznámíme s významem kvalitní přípravy na natáčení. Poukážeme na cíl, kterým bude osvojit si základní principy spojené s přípravou na natáčení. Oznámíme, že každá skupina bude tvořit své vlastní video.

Příprava na natáčení

 • Při přípravách procházíme několika kroky. Oporou nám jsou listy, pomocí kterých se můžeme na natáčení systematicky připravit.
 • Listy Příprava na natáčení a Rozpracovaný scénář rozdáme žákům, případně je promítneme pomocí projektoru.
 • Postupně věnujeme pozornost jednotlivým bodům.

Námět, cíl

 • Stěžejními body, od kterých se odvíjí další postupy, jsou námět a cíl. Námět je to, o čem bude video pojednávat, cíl udává, co chceme videem říci budoucímu divákovi.
 • Vše demonstrujeme na příkladu. Žákům sdělíme, že již brzy zahájíme „vysílání“ školní televize. Nejprve ale musíme diváky nalákat. Vytvoříme proto naše první video - upoutávku na školní televizi. Námětem tedy bude upoutávka na školní televizi.
 • Jaký bude cíl tohoto videa? Vyslechneme názory žáků a případně je doplníme. Je důležité, aby zaznělo, že cílem je přesvědčit diváky, aby sledovali první vysílání školní televize.
 • Na jaké otázky by video mělo odpovědět? Žáci by měli zmínit otázky kdo?, co?, kdy? a kde?. Sami by měli říci, že se jedná o oznámení.

Podmínky

 • Před natáčením musíme vycházet z podmínek, za kterých budeme video vytvářet.
 • Vyzveme žáky, aby ve skupinách navrhli, co všechno musíme v přípravné fázi zohlednit.
 • Odpovědi v případě potřeby doplníme, zapíšeme na tabuli či nástěnný plakát.
 • Vrátíme se k předchozí fázi, kdy jsme stanovili námět a cíl. Nyní zohledníme podmínky, ve kterých budeme natáčet.
 • Postupujeme podle bodů zaznamenaných na tabuli či nástěnném plakátu.

Rozdělení funkcí a úkolů

 • Každý člen skupiny plní při tvorbě videa určitou funkci, rovněž může nést zodpovědnost za zadaný úkol (např. zajištění potřebných pomůcek).

Základní scénář

 • Na základě stanoveného námětu, cíle a znalosti podmínek vymýšlíme obsah videa.
 • Společně se žáky stručně popíšeme, co se bude dít před kamerou v upoutávce. Ptáme se žáků, jakými způsoby bychom mohli video pojmout. O návrzích hovoříme a dále je rozpracováváme.
 • Popis úvodní části videa dle jednoho z návrhů zaznamenáme.

Rozpracování obsahu na jednotlivé záběry

 • Dalším krokem je rozpracování obsahu formulovaného ve větách do jednotlivých záběrů, přičemž opět zohledňujeme podmínky natáčení.
 • Začneme nákresem půdorysu místa natáčení a označením hlavních objektů pro lepší orientaci. Nyní můžeme podle nákresu vymýšlet, ze kterého stanoviště získáme záběry, které by nejlépe vystihovaly náš záměr.
 • Zvažujeme velikost záběru, délku trvání, dění v záběru, pohyby kamery, přemýšlíme i nad zpracováním na počítači.
 • Obsah videa zaznamenaný na tabuli společně rozpracujeme na jednotlivé záběry. Postupujeme v posloupnosti číslo záběru, objekt (místo natáčení), velikost záběru, délka záběru, obsah záběru (popis dění před kamerou, mluvené slovo), kamera (pokyny pro kameramana – např. nájezd zoomem, panoráma atd.), poznámky (např. zpracování videa ve střihovém programu – přidání titulku).

Praktické cvičení

 • Žáky rozdělíme do skupin (nejlépe čtyřčlenných).
 • Úkolem každé skupiny bude kompletně zpracovat upoutávku na první vysílání školní televize nebo na blížící se školní akci (akademie, den otevřených dveří atd.).
 • Skupinám vysvětlíme zadání, rozdáme listy Příprava na natáčení a Rozpracovaný scénář a dáme prostor k výběru tématu, cíle a základního scénáře. Podmínky předem stanovíme – např. natáčení v konkrétní třídě, dostupné pomůcky, čas na natáčení či výsledná délka videa. Jednotlivé kroky budeme se skupinami konzultovat.
 • Dopracování zadáme skupinám za domácí úkol.
 • Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Praktické cvičení

Metodický postup:

Seznámení žáků s náplní jednotky/bloku, motivace

 • Při minulém setkání jsme se seznamovali s postupem při přípravě na natáčení. Každá skupina také zahájila plánování vytvoření vlastního videa. Dnešním cílem bude video na základě přípravy zpracovat.
 • Zopakujeme základní kroky při přípravě na natáčení.

Praktické cvičení

 • Žáci pracují ve stejných skupinách jako při minulé jednotce.
 • Každý tým stručně prezentuje svůj záměr, v případě potřeby je dále doplněn.
 • Skupiny natáčí potřebné záběry a editují video na počítači.
 • Výsledek opět poslouží jako zpětná vazba o efektivitě procesu. Videa společně zhlédneme. Úkolem dalších skupin bude video zhodnotit – určit, co se jim na videu nejvíce líbí, co se zdařilo a co by naopak bylo možné zlepšit. V případě potřeby tyto informace doplníme.
 • Dáme prostor pro dotazy žáků, společně shrneme nové poznatky, zhodnotíme naplnění cílů.

Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova