Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Virtuální hospitace - Výchova k občanství: Práva dítěte
Odborný článek

Virtuální hospitace - Výchova k občanství: Práva dítěte

31. 1. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Blanka Pravdová

Anotace

Jaká jsou práva dětí? Porušuje někdo naše práva? Jsme ještě vůbec děti? To jsou otázky, na něž budou žáci v průběhu hodiny hledat odpověď – v diskuzi se spolužáky, v Úmluvě o právech dítěte, ale i na internetu.

 

Své první dojmy z této výuky můžete vyjádřit zde.

O této vyučovací hodině můžete diskutovat přímo s vyučující, Mgr. Blankou Pravdovou, a s Mgr. Slavojem Tomečkem, z Katedry filozofie (Filozofická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě). Pokud byste se jich na cokoliv rádi zeptali nebo máte zájem diskutovat o hodině a natáčení s dalšími diváky této virtuální hospitace, zapojte se do on-line diskuze. Ta bude probíhat ve středu 16. 2. 2011 od 16.00 do 16.45. Diskuze probíhá v prostředí DIMDIM; hlavní prezentující během diskuze hovoří, další účastníci diskuze mají možnost své dotazy a postřehy psát prostřednictvím chatu.

Celé diskuzní fórum k této virtuální hospitaci naleznete zde.

K této virtuální hospitaci je otevřen pohled v digifoliu. Prohlédnout si jej můžete zde.

Literatura a použité zdroje

[1] – MALÍŘOVÁ, E. Svět do všech předmětů : globální témata pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia. Brno : Společnost pro Fair Trade, 2009. ISBN 978-80-254-5678-1.
[2] – SOUČKOVÁ, L. Průřezová témata prostřednictvím dokumentárního filmu - ZŠ. 3. vydání. Praha : Člověk v tísni, 2009. 293 s. ISBN 978-80-86961-66-8.
[3] – Synopse dokumentárního filmu Děti ze stanice Leningradská. 2007. [cit. 2011-01-31]. Dostupný z WWW: [http://www.jedensvetnaskolach.cz/download/pdf/jsnsfilmpdfsynopsis_91.pdf].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
121.09 kB
PDF
Autoevaluace
pdf
127.93 kB
PDF
Evaluace
doc
70.31 kB
Dokument
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Blanka Pravdová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Virtuální hospitace na gymnáziích.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občan, občanská společnost a stát

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

text Úmluvy o právěch dítěte (pro každého žáka, resp. do dvojice), pracovní list, příběhy dětí z různých částí světa (viz Literatura)