Odborný článek

Středa nám chutná

22. 6. 2006 Základní vzdělávání
Autor
Alžběta Čermáková

Anotace

Pomocí projektu mají děti možnost nahlédnout a prožít si vztahy a problémy dětí i dospělých v dětském domově Slunečnice.

Úvod

Projekt Středa nám chutná se inspiruje a pracuje s knihou známé dětské autorky Ivy Procházkové. Projekt se odehrává po dobu devíti libovolných střed, které by měly následovat za sebou. Středa je v knize významným dnem a tudíž je i projekt koncipován do jednotlivých střed. Je však možno pracovat i jiné dny či jednotlivé lekce si rozdělit. Projekt je určený žákům prvního ročníku a zaměřuje se na svět dětí v dětském domově Slunečnice.

Cíl

Hlavním cílem projektu je proniknout do vztahů ve světě dětského domova Slunečnice. Uvědomit si důležitost lidí kolem nás, neboť oni ovlivňují náš pocit štěstí. Zaměřit se na odlišnost každého z nás a v souladu se strategií celého ŠVP se zaměřit na komplexní rozvoj osobnosti žáka a to především pomocí: rozvíjení klíčových kompetencí: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání; integrování a rozvíjení znalostí a dovedností z předmětu Český jazyk a literatura a Kultura ducha a těla; integrování průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova; rozvíjení znalostí a dovedností týkajících se uplatňování elementárních poznatků o sobě, rodině, činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí.
Anotace příkladu dobré praxe

Projekt Středa nám chutná se inspiruje a pracuje s knihou známé dětské autorky Ivy Procházkové. Projekt se odehrává po dobu devíti libovolných střed, které by měly následovat za sebou. Středa je v knize významným dnem a tudíž je i projekt koncipován do jednotlivých střed. Je však možno pracovat i jiné dny či jednotlivé lekce si rozdělit. Projekt je určený žákům prvního ročníku a zaměřuje se na svět dětí v dětském domově Slunečnice.

Pomocí projektu mají děti možnost nahlédnout a zažít si vztahy a problémy dětí v dětském domově. Dále pak pochopit jejich potřeby a převážně se ztotožnit s hlavní hrdinkou Cilkou, která je obdarována zvláštním kouzlem. Když je Cilka šťastná, roste ji jablíčko na hlavě. Ne každý to ale dokáže pochopit, neboť to přeci není normální a běžné. Hlavním tématem projektu je tedy štěstí (co ho ovlivňuje, co k němu potřebujeme) a tolerance.

Kontext

Projekt je třídním projektem určeným žákům prvního ročníku Svobodné základní školy (Londýnská 34, Praha 2, 120 00). Níže popisovaný příklad dobré praxe je záznamem práce ve třídě I.A. Jde o skupinu 24 dětí, ve které nejsou výraznější výchovné ani vzdělávací problémy. Děti mají půlroční zkušenost s dramatickou výchovou.

Východiska

Projekt Středa nám chutná vychází ze školního vzdělávacího programu Svobodné základní školy Londýnská. Projekt pokrývá některé očekávané výstupy ze všech předmětů, převážně však z předmětů Jazyk a jazyková komunikace a Kultura ducha a těla. Nelze oddělit, která část projektu nebo činnost pokrývá určený očekávaný výstup, neboť v danou chvíli je současně naplňováno více očekávaných výstupů najednou. Průřezovými tématy jsou převážně osobností a sociální výchova a multikulturní výchova.

Z předmětu Český jazyk a literatura pokrývá tyto očekávané výstupy:

 • Vyjadřuje své pocity z přečteného textu.
 • Pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností.
 • Porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti.
 • Respektuje základní komunikační pravidla rozhovoru.
 • V krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči.
 • Volí vhodné verbální i neverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích.
 • Na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev.

Z předmětu Člověk a jeho svět pokrývá následující očekávané výstupy:

 • Projevuje toleranci k přirozeným odlišnostem spolužáků, k jejich přednostem i nedostatkům.

Z předmětu Kultura ducha a těla pak převážně následující očekávané výstupy:

 • Rozlišuje herní a reálnou situaci; přijímá pravidla hry; vstupuje do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jedná.
 • Zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání.
 • V tvorbě projevuje své vlastní životní zkušenosti; uplatňuje při tom v plošném i prostorovém uspořádání linie, tvary, objemy, barvy, objekty a další prvky a jejich kombinace.
Cíle

Hlavním cílem projektu je proniknout do vztahů ve světě dětského domova Slunečnice. Uvědomit si důležitost lidí kolem nás, neboť oni ovlivňují náš pocit štěstí. Zaměřit se na odlišnost každého z nás a v souladu se strategií celého ŠVP se zaměřit na komplexní rozvoj osobnosti žáka a to především pomocí:

 • rozvíjení klíčových kompetencí: pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností. Zkoumá témata a konflikty na základě vlastního jednání;
 • integrování a rozvíjení znalostí a dovedností z předmětu Český jazyk a literatura a Kultura ducha a těla;
 • integrování průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova;
 • rozvíjení znalostí a dovedností týkajících se uplatňování elementárních poznatků o sobě, rodině, činnostech člověka, o lidské společnosti, soužití, zvycích a o práci lidí.
Plán realizace projektu

Projekt byl realizován v devíti lekcích. Každá lekce bude vždy ve středu od 9:00 do 12:30.

První středa: Seznámení s hlavní hrdinkou, jejím původem, "kouzlem", které z ní vychází a ovlivňuje okolí. První asociace, nápady a cesty k pochopení významu slova šťastný.

Druhá středa: Postava Pralinky, její vlastnosti, jednání, řešení problémů. Seznámení se s dětským domovem Slunečnice.

Třetí středa: Podrobnější pohled do Slunečnice, prostředí, fungování, vztahy, vztah Cilky ke Slunečnici.

Čtvrtá středa: Fungování a vztahy v DD Slunečnice. Cilce roste jablko na hlavě, reakce Pralinky, dětí, hledání odpovědí na otázku proč?.

Pátá středa: Rozehrát "ideální atmosféru" ve Slunečnici. Důležitost a význam středy v dětském domově Slunečnice.

Šestá středa: "Ideální atmosféra" končí z důvodu nemoci Pralinky, nástup nového ředitele.

Sedmá středa: Postava pana ředitele Šedy, Cilka a její "nový" život (běhání po doktorech).

Osmá středa: Změna DD Slunečnice pod vedením pana ředitele Šedy.

Devátá středa: Změna Slunečnice = změna Cilky.


 

Dílčí cíle dané aktivity Hlavním cílem projektu je proniknout do vztahů ve světě dětského domova Slunečnice a uvědomit si důležitost lidí kolem nás, neboť oni ovlivňují náš pocit štěstí.
Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat Osobnostní a sociální výchova a Multikulturní výchova.
Didaktická povaha příspěvku Integrování a rozvíjení znalostí a dovedností z předmětu Český jazyk a literatura a Kultura ducha a těla.
Organizační forma výuky Skupinový výchovně-dramatický projekt.
Vyučovací metoda Dramatická výchova.
Předpokládaný časový nárok Středa je v knize významným dnem, projekt se tedy odehrává po dobu devíti libovolných střed, které by měly následovat za sebou.
Nutné pomůcky a prostředky Kniha Ivy Procházkové Středa nám chutná. Triangl, balicí papír, šátek, nejrůznější pokrývky hlavy, klobouk, čepice, Orffovy nástroje, tempery, tuž, čtvrtky, různá jablíčka, závin.
Informační zdroje Procházková Iva: Středa nám chutná, 1. vyd., Praha: Albatros, 1994, 60 s. ISBN 80-00-00407-0
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Není pro ně cíleně určena, ale je pro ně vhodná.

Reflexe

Projekt Středa nám chutná vychází ze školního vzdělávacího programu Svobodné základní školy Londýnská. Projekt pokrývá některé očekávané výstupy ze všech předmětů, převážně však z předmětů Jazyk a jazyková komunikace a Kultura ducha a těla. Nelze oddělit, která část projektu nebo činnost pokrývá určený očekávaný výstup, neboť v danou chvíli je současně naplňováno více očekávaných výstupů najednou. Průřezovými tématy jsou převážně osobností a sociální výchova a multikulturní výchova.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
58.59 kB
PDF
Čtvrtá středa
pdf
60.55 kB
PDF
Devátá středa
pdf
57.62 kB
PDF
Druhá středa
pdf
58.59 kB
PDF
Osmá středa
pdf
59.57 kB
PDF
Pátá středa
pdf
64.45 kB
PDF
první středa
pdf
61.52 kB
PDF
Sedmá středa
pdf
57.62 kB
PDF
Šestá středa
pdf
56.64 kB
PDF
Třetí středa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Čermáková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kniha Ivy Procházkové Středa nám chutná. Triangl, balicí papír, šátek, nejrůznější pokrývky hlavy, klobouk, čepice, Orffovy nástroje, tempery, tuž, čtvrtky, různá jablíčka, závin.