Odborný článek

Křestní jména

4. 9. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Ingelore Oomen-Welke

Anotace

Žáci se zabývají různými variantami svého křestního jména a poznávají, jak k různým variantám přišli. Zjistí původní význam svého jména, od rodičů zjišťují motivaci výběru jména a zvyky a obyčeje při výběru, objevují příbuznost jmen v cizích jazycích.
Příprava

Učitel si připraví pomůcky, které jsou uvedené u jednotlivých aktivit. Před zahájením tématu „vlastní jména" může učitel zadat žákům jako domácí úkol zamyšlení např. nad těmito otázkami:

 • Co vše tě zajímá o tvém jménu?
 • Proč mají lidé vlastně jména?
 • Jak se jmenují tví sourozenci?
 • Líbí se ti tato jména? Pokud ne, tak proč?
Popis činnosti
(Metodický manuál pro jednotlivé pracovní listy)

Pracovní materiál vychází z vlastního jména každého žáka a jako hlavní zdroj poslouží přirozená rozmanitost jmen ve třídě. Pracovní listy dávají prostor žákům, aby sdělili své individuální zkušenosti, na základě nichž může vzniknout společná reflexe a mohou získat nové poznatky k tomuto tématu. Pro žáky jsou přehledné a zacílené tak, aby byli schopni se samostatně rozhodnout, jak si poradit s jednotlivými pracovními listy. S pracovními listy lze pracovat jednotlivě, i když jsou koncipovány jako celek. Materiál postupně přechází od jednodušších k obtížnějším tématům.

Úvodní listy nabízejí možnost utřídit si informace o vlastním jménu. Příběhy spjaté se jmény ukazují, že jména dříve nesla určitý význam, zároveň se zde otevírá téma mezinárodního charakteru dnešních jmen. Na křestních jménech žáků ve třídě lze názorně ukázat různé původy jmen. Totéž jméno má v různých jazycích jiné varianty a různě se píše. Tento fakt lze v pracovních materiálech velice dobře využít.

Pracovní list č. 1

Jako dobrý vstupní krok do tématu může posloužit otázka:Z kolika částí se skládá tvé jméno? Žáci se tak nejprve zabývají svým jménem, které může mít několik variant. Zvláště ve slovanských jazycích existuje pro křestní jména mnoho zdrobnělin a familiárních výrazů. To vše si žáci poznamenají do pracovního listu.

Je důležité, aby z úloh v pracovním listu vyplynulo, že ne všechny formy jména mohou být kýmkoliv použity, nýbrž že jsou vázány na určitý sociální kontext. Žáci poznají, že jazyk má vedle označovací funkce nejen funkci vyjádření blízkého či důvěrného vztahu k někomu, ale i funkci zprostředkování vedlejších významů.

Předpokládaný časový nárok: cca 40 až 45 minut
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 1

Pracovní list č. 2

Jak člověk přišel ke svému křestnímu jménu, představuje pro žáky dobrodružné téma, v němž mohou hrát roli jak individuální aspekty (např. jméno mám po kamarádovi rodičů), tak i interkulturní aspekty (např. jméno po někom z rodiny, dva bratranci mají stejné jméno). Příběhy jmen popsané v pracovních listech je vhodné žákům promítnout na meotaru nebo dataprojektoru.

Na začátek mohou žáci vyprávět příběh svého jména, nebo si mohou pročíst texty v bublinách v pracovním listu. Příběh svého jména si napíšou popř. i na zvláštní papír a do rámečku doplní svou podobiznu. Otázky na závěr ještě prohloubí dané téma a každý se sám o sobě dozví něco nového.

Předpokládaný časový nárok: cca 45 minut, pokud žáci budou psát i příběh svého jména
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 2

Pracovní list č. 3

Většina žáků neví, co jejich jméno znamená. Každé jméno má svůj původní význam. Mnozí žáci by také rádi věděli, co znamená jméno jejich rodičů nebo sourozenců. Pracovní list začíná s jazyky, v nichž je možné porozumět významům jednotlivých jmen. Pro tento úkol je dobré využít jména žáků ve třídě, případně jména vyhledat na uvedených internetových stránkách.

Význam jmen je také spojen s otázkou vkusu. Někdo může mít rád své jméno díky libozvučnosti, ale když se dozví, co ve skutečnosti znamená, může být velice zklamán.

Předpokládaný časový nárok: 45 minut bez dalšího vyhledávání a domácího úkolu
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 3, internet, kniha

Pracovní list č. 4

Křestní jména z různých zemí se objevují v multikulturních třídách, ale i ve společnosti. Výskyt takových jmen ve třídě by mohl vytvořit vhodný vstup do tématu. V pracovním listu jsou uvedena jména, se kterými se na školách můžeme setkat.

Nejenom jména v jiných jazycích znějí někdy cizokrajně, ale i použití jejich významu se odlišuje. Můžeme proto mluvit o určitých tradicích spjatých se jmény. U nás se nevyskytují jména typu Allerheiligen, Weihnachten, Jesus jako v jiných jazycích.

Pro vytváření jmen existují různé zdroje inspirace. Vlastní jména měst a zemí se mohou stát základem pro vytvoření křestních jmen.

Tip pro další aktivity: Žáci se mohou nechat inspirovat křestními jmény svých oblíbených knižních nebo filmových hrdinů!

Předpokládaný časový nárok: 20 minut bez hledání na internetu a v knihách
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 4, internet (lze použít běžné internetové vyhledávače), literatura

Pracovní list č. 5

Výběr jména je v některých oblastech spojen s obřady (např. křtiny) nebo s různými rodinnými oslavami, o kterých mohou žáci poreferovat nebo napsat zprávu. Žák se doma pokusí zjistit, jak rodiče vybírali jeho jméno, zda s tím byla spojena nějaká oslava. V odpovědích žáků se projeví, zda žáci pocházejí z města, nebo z malé obce. Na vesnicích a v malých obcích se zpravidla drží různé tradice spjaté s výběrem jména pro nového potomka.

Předpokládaný časový nárok: 10 - 20 minut na písemnou úlohu, čas na čtení podle potřeby
Pomůcky: Pracovní list pro žáka č. 5, internet (lze použít běžné internetové vyhledávače)

Pracovní list č. 6

Mnoho jmen, především židovská a křesťanská, ale i severská, se shodují v několika jazycích. Jeden příklad je uveden, další příklady mohou žáci společně připravit.

V této úloze mohou žáci poznat podobnosti mezi jednotlivými variantami jmen, např. od jména Jan: Johannes, Jannis, Joan, Juan, Jean, John, Giovanni, Jehan. Dále mohou zjistit, že se používají různé zkrácené formy jména: Jan, Honza, Jenda, Jen, Hondys, Honzík. Příbuznost jmen žáci zjistí z různých informačních zdrojů. Výsledky by bylo dobré zobrazit v přehledu, popř. na přehledné tabuli. Druhý pracovní list se hodí spíše pro skupinovou práci nebo jako domácí úkol.

Předpokládaný časový nárok: cca 45 minut
Pomůcky:
Pracovní list pro žáka č. 6, internet (lze použít běžné internetové vyhledávače), slovníky
Poznámka:
Tématu vlastních jmen se dále věnuje metodický list „Vlastní jména" a také metodický list „Příjmení".

Překlad a úprava textu: Kamila Sladkovská

Literatura a použité zdroje

[1] – Der Sprachenfächer 2, Personennamen: Vornamen, Familiennamen. Fillibach Verlag, 2007.
[2] – Jazyková propedeutika pro učitele 1. stupně ZŠ.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
160.16 kB
Dokument
Pracovní list pro žáka č. 1 - Jedna osoba - mnoho jmen
doc
223.63 kB
Dokument
Pracovní list pro žáka č. 2 - Křestní jména
doc
1.13 MB
Dokument
Pracovní list pro žáka č. 3 - Význam jmen
doc
143.55 kB
Dokument
Pracovní list pro žáka č. 4 - Jména z různých zemí
doc
406.25 kB
Dokument
Pracovní list pro žáka č. 5 - Zvyky a obyčeje spojené s vybíráním jmen
doc
69.34 kB
Dokument
Pracovní list pro žáka č. 6 - Příbuzná jména v různých jazycích

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ingelore Oomen-Welke

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Evropa a svět nás zajímá
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

viz jednotlivé aktivity