Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak pomáhají mladým čtenářům MAP?
Odborný článek

Jak pomáhají mladým čtenářům MAP?

24. 6. 2019 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.

Anotace

Článek představí průběh a zejména výsledky páté minikonference odborného panelu pro čtenářskou gramotnost systémového projektu PPUČ. Minikonference byla zaměřena na podporu místního akčního plánování (MAP) při podpoře kvality výuky. V rámci MAP byly zřízeny pracovní skupiny k jednotlivým „základním gramotnostem“ jako cílům učení žáků. Minikonference hledala společná východiska a navrhuje několik systémových doporučení, jak v MAP zlepšovat kvalitu výuky prvky kolegiální podpory učitelů ve školách. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání.

V rámci rozvojového financování vzdělávání z ESF byla v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) designována klíčová intervence na podporu kvality výuky s označením „Akce KLIMA“. Důležitým prvkem akce zasahujícím segmentovaně významnou část území naší vlasti jsou tzv. Místní akční plány rozvoje vzdělávání (MAP). MAP jsou vedoucí leader-skupina pro plánování rozvoje kvality a ucelenosti vzdělávací nabídky ve vymezeném území. Území často kopíruje působnost obcí s rozšířenou působností. Vedle naplánování komplexní rozvojové intervence jsou MAP momentálně zaúkolovány plánem začít implementovat opatření vymyšlená na společných setkáváních stakeholderů vzdělávání v místě, zavádět je do praxe škol, školských a dalších kulturně vzdělávacích zařízeních na konkrétním území.

Implementační projekty – hantýrkou známé jako MAP II – mají již z podstaty výrazný dopad přímo do škol (aj. vzdělávacích organizací). Navíc jednou z povinných oblastí rozvojové podpory je čtenářská a matematická gramotnost. Proto se odborný panel ČG v systémovém projektu PPUČ rozhodl, že se zeptá přímo těchto významných aktérů kvality vzdělávání a škol na minikonferenci, jaké zdroje využívají, jaký je charakter jejich řízení, jaké centrální podpůrné mechanismy využívají a co konkrétního naplánovaly a dělají na podporu zavádění čtenářské gramotnosti jako cíle učení žáků škol.

Druhou významnou otázkou odborného panelu před konáním akce bylo, na kolik jsou si MAPy vědomy, že čtenářská gramotnost není „cokoliv“, že je nějak konceptualizována a že je to právě projekt PPUČ, který je leader-projektem zavádění základních gramotnostostí do výuky jako cílů učení pro děti a žáky. A že jako inspirace, jak postupovat mohou sloužit například do projektu zapojené školy. A v neposlední řadě panel zajímalo, zda si MAP uvědomují limity pro svou činnost, existující nebo nové bariéry pro podporu rozvíjení gramotnosti (nadpředmětového fenoménu) v rámci školního vyučování, a co pociťují, že by se potřebovali naučit.

Odborný panel oslovil více než 40 MAP, a z toho účast nakonec přislíbilo 31 z nich. Oslovena a vyzvána ke spolupráci byla také Národní síť místních akčních skupin (NS MAS), protože jsou to často právě MAS, které představují hybnou sílu (v roli lídra) a organizátora MAP. NS MAS vyslala na akci svou zástupkyni Evu Zirhutovou, která na akci prezentovala pozici NS MAS. Dále byli všichni již registrovaní účastníci vyzváni předem, aby vyplnili dotazník, jenž byl koncipován v již uvedeném duchu: co MAP dělají, jaké k tomu mají zdroje a co vnímají jako své potřeby pro další a efektivnější rozvíjení gramotnosti dětí a žáků ve školách. Následná minikonference byla rozdělena do tří částí:

 1. Sdílení mezi MAP – které bylo facilitováno sadami otázek (tabulka 1) a doplněno prezentacemi (nakonec 2 MAP; v příloze článku ale naleznete i třetí prezentaci, která na akci neproběhla, ale MAP Broumovsko ji připravil a dodal ještě před akcí, ačkoliv se zástupkyně zúčastnit nakonec nemohla).
 2. Doporučení ČŠI ke zvyšování gramotnosti dětí a žáků škol (v příloze) – jedná se o šestici poměrně obecných návodů a doporučení, které byly ve skupinkách diskutovány a sdílelo se, co si o nich účastníci myslí; s tím, že případné nejasnosti byly na místě vysvětleny jak členy jádra odborného panelu, tak účastnicemi za ČŠI.
 3. Vlastním vkladem a inspirací, jak věříme, byla pro účastníky část třetí, která se zabývala otázkou, zda může čtenářkou gramotnost dětí a žáků rozvíjet i učitel, který není pravidelným čtenářem, nebo dokonce skoro vůbec nečte.

Tabulka 1. Sady otázek, které dostali účastníci jako oporu pro diskusi ve skupinách

Opora pro přemýšlení při práci ve skupinách:

Dovezené materiály, které lze využít při sdílení zkušeností (např. plány nebo programy setkání pracovních skupin; výstupy z práce PS; materiály, se kterými se pracovalo…); účastníci byli předem osloveni, aby takové podklady přivezli s sebou na setkání.

I. Cíle a smysl práce

 1. Kam vaše práce v pracovní skupině pro ČG míří? Čeho konkrétně chcete dosáhnout ohledně ČG ve svém území? K čemu chcete přispět? Co se má stát s učiteli, školami, dětmi, rodiči … ?
 2. Pracujete s nějakou vizí čtenářské gramotnosti a jejího rozvoje? Pokud ano, s jakou?
 3. Jakými „centrálními požadavky“ se řídíte v oblasti své práce v PS pro ČG?
 4. Je něco, co byste si potřebovali ujasnit ohledně cílů a smyslu? Pokud ano, co to je?

II. Jak na to jdeme

 1. Jak jste sestavili pracovní skupinu pro ČG? Máte samostatnou skupinu pro ČG? Kdo (typově) pracuje ve skupině?
 2. Co lidi k práci ve skupině motivuje a jak se vám daří motivaci podporovat?
 3. Jaký je rytmus a způsob práce ve skupině?
 4. Jak skupina spolupracuje s dalšími lidmi v území a jak podporuje ČG v území?
 5. V čem jsou vaši lidé v PS dobře vybaveni, a co se potřebují učit?
 6. Jak spolupracujete mezi MAP, případně jaké partnerství byste chtěli navázat?

III. Co potřebujeme

 1. Z čeho máte radost ohledně rozvoje ČG u Vás v území?
 2. Kde vidíte největší příležitost k dalšímu rozvoji v oblasti ČG u vás v území?
 3. Které největší bariéry je třeba odstraňovat?
 4. Co byste potřebovali k tomu, abyste se posunuli dál? Kdo a co může pomoct?

Odpovědi na otázky se momentálně zpracovávají a budou doplněny v následujících týdnech členy jádra odborného panelu ČG. Odborný panel si uvědomuje význam MAP a jejich pracovních skupin pro čtenářskou gramotnost na kvalitu výuky a výsledky učení dětí a žáků. Proto bude odborný panel i nadále usilovat o spolupráci a koordinaci s MAP ohledně podpory kvality výuky, profesního rozvoje učitelů, zejména schopnosti plánovat, realizovat a reflektovat změny ve výuce ve prospěch dětí a žáků a spolupráce mezi učiteli v českých mateřských a základních školách.

Cílem panelu nebylo jen sebrat informace o kompetencích a potřebách MAP. V závěru jsme účastníky minikonference požádali, aby formulovali doporučení, která by měla být na různých úrovních vzdělávacího systému měla být realizována, aby se práce MAP lépe a s ohledem na omezený čas učitelů, dětí i žáků efektivněji dařila. Doporučení uvádíme v tabulce 3.

Tabulka 2. Doporučení k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti v působnosti MAP zachycená zapisovateli při práci ve skupinách.

Znění doporučení

Příjemce/
realizátor/
odpovědný subjekt

Poznámky

Formovat pracovní skupiny MAP podle potřeb regionu

NIDV

 

Vznik komunitních skupin – homogenní, bližší si zájmy a potřebami (Za MŠ/ZŠ/SŠ) zejména tam, kde to není z různých důvodů možné

NIDV

Některé MAP uvedly, že to dělají, jiné, že to není možné z různých důvodů

Při přípravě dalších výzev – myslet na konkrétní potřeby v jednotlivých regionech a na potřebu intenzivněji se setkávat na různých platformách

MŠMT

 

Posílit prestiž učitelského povolání

MŠMT

 

Změnit přijímací řízení na vysoké školy – aby se zjišťovala primárně motivace stát se učitelem

MŠMT (pozn. PPUČ: a VŠ)

Pozn. PPUČ – MŠMT může ovlivnit jen nepřímo, je v autonomní působnosti VŠ

Tvorba jednotného metodického výkladu; (jedna skupina: „metodický rámec“, kam jít, čeho se držet prioritně, aby se to nerozpadlo; a čeho se vyvarovat, aby se neopakovaly chyby ostatních, nereplikovaly stereotypy, jako že „přeci děti čtou“… ale co se děje v jejich hlavě, co s čtenářským zážitkem dál dělají, se neřeší…

MŠMT/NIDV; možná NÚV

Není zřejmé čeho – práce MAP? Gramotnosti? Jedna ze skupin upřesnila, že jde o metodiku práce, resp. Spolupráce a setkávání

Vypracovat srozumitelnou, terminologii, správné a jasné vymezení, strukturu

NÚV

Pozn. PPUČ: Terminologie je v ČG dána tím, jak ji vymezují autority, které se jí zabývají a zjišťují ji. Vyplývá z potřeb lidí v aktuálním světě, tudíž je proměnlivá, jak se mění lingvodidaktika a poznání potřeb člověka v aktuální době

„Atraktivní text“ z doporučení – co to znamená? Je to zavádějící. Atraktivní pro žáky znamená nějak motivující žáky?

ČŠI

Pozn. PPUČ: nejedná se o doporučení, ale o otázku, která si zároveň sama a celkem korektně odpovídá.

Není jasné vymezení formativního/sumativního hodnocení

ČŠI

Pozn. PPUČ: jasné vymezení v pojmech pedagogiky nelze očekávat, každé hodnocení výsledků učení má formativní i sumativní prvky/účinky na dítě či žáka.

Posilovat důvěru: Motivování učitelek a netlačit na pilu – vytvářet doporučení a nechat na nich volbu všem MAP uvědomit si, že je třeba motivaci zvyšovat, a aby měly šanci si vybrat.

Všichni

Týká se všech aktérů

Snížit administrativní požadavky

 

Zřejmě za MŠMT

Snížit množství rolí, které se očekává, že bude učitel/ka hrát

 

Zřejmě za MŠMT

Příprava budoucích učitelů – práce se starými učebními materiály

 

Zřejmě se týká VŠ

Jako hlavní princip výuky posilovat získávání dovedností na úkor výkonu

 

Asi školy samy

Pořádat celorepubliková setkání jako je toto a dál vést s inspirativními lídry, aby je mohli vést i nadále; a byli lídry ve svém MAP.

Asi NÚV – obsahová garance

Na celorepublikové úrovni stálou platformu k setkávání se a učení aktivních učitelů; pozn. PPUČ: existuje, je to MP RVP.CZ; platforma pro setkávání personální na systémové úrovni není, ale bude např. vyvíjena a ověřována v „metodických kabinetech“ projektu SYPO (NIDV)

Jedno místo jako zdroj informací, rozcestník, kde bude metodická podpora přímo dostupná; protože není zajištěno sdílení ani mezi MAPy v regionu

NÚV (RVP.CZ)

 

Využít jako lídry lidi z řad knihovníků, kteří mají metodu práce s knihou a přehled o tvorbě

Síť veřejných a školních knihoven

 

Hledat lídry

 

Tak to je zřejmě unikátní úkol pro MAP samotné; ale výzva také pro další intervence OP VVV

Síťovat se, tvořit partnerství

 

 

Nebát se učitelů, brát je jako partnery, za péči o učitele MAP mohou chtít spolupráci a participaci na společném řešení

MAP

 

 

Aby v PS MAP nebyli jen ti, co ze škol nasávají a konají, ale aby byl prostor nastavovat sdílenou strategii, definování měřitelných cílů

MAP

 

Motivujte společně s MAPy své učitele, pozor, učitelé jsou vyhořelí a potřebují opravdovou péči a podporu

MAP, ředitelé škol

Zdůraznili účastníci sami

Nepodporovat konkurenci mezi školami

MAP, ředitelé škol

 

Zapojte rodiče, diskutujte s nimi např. o literatuře, kterou děti čtou

 

 

V příloze, až bude provedena jejich důkladná analýza, uvedeme také závěry z dotazování před akcí a v její hlavní části. Čtenář tohoto článku se tedy již může těšit, že dostane informace o tom:

 • Co pracovní skupiny MAP vlastně dělají, co umějí a na co jsou hrdé;
 • Jaké používají zdroje, kdo a jak je řídí či podporuje jejich činnost – např. doporučováním metody práce apod.;
 • Na jaké překážky narážejí a co by se potřebovali učit;
 • Jaké další potřeby MAPy identifikovaly.

V závěru článku se sluší uvést užitečnost minikonference a přínos, který formálně a neformálně vyjádřili její účastníci. Akce měla převážně příznivý ohlas u účastníků: pouze 7 % nedokázalo určit, zda bylo setkání pro ně přínosné, zatímco 93 % je označilo za jednoznačně přínosné nebo užitečné. Jedním z opakovaných doporučení směrem k odbornému panelu PPUČ pro čtenářskou gramotnost je to, že zástupci PS MAP by se rádi s odborným panelem setkali znovu, ať již v Praze nebo v Olomouci jako nejsnáze dostupných místech v ČR.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
2.03 MB
Prezentace
Prezentace MAP Broumovsko
pptx
2.41 MB
Prezentace
Prezentace MAP Kutnohorsko
pptx
1.86 MB
Prezentace
Prezentace MAP Sedlčansko
pptx
694.34 kB
Prezentace
Prezentace jádra odborného panel k MAP
pptx
3.28 MB
Prezentace
Prezentace manažera projektu potenciálu spolupráce MAP a PPUČ
docx
45.9 kB
Dokument
Inspirativní otázky pro diskusi ve skupinách
docx
45.9 kB
Dokument
Pracovní list pro skupinovou práci – cvičení Petrův efekt
docx
47.85 kB
Dokument
Doporučení ČŠI OP ČG
pdf
173.83 kB
PDF
Pozvánka na pátou minikonferenci OP ČG PPUČ

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Petr Koubek Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu:

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: