Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Videotvorba jako součást výuky: Postup realizace
Odborný článek

Videotvorba jako součást výuky: Postup realizace

10. 12. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Michal Přibyl

Anotace

V procesu zavádění videotvorby do výuky je nutné projít dále popisovanými kroky.

Příprava pedagoga

Prvním krokem je seznámení se základními postupy spojenými s videotvorbou a poznání tak specifik spojených s jejich zaváděním do výuky.

Zjištění podmínek pro videotvorbu ve škole

Snažte se zjistit, jaké jsou podmínky pro zavádění videotvorby do výuky ve vaší škole. Zaměřte se na následující body:
 
 • zkušenosti kolegů s videotvorbou, jejich zájem o zavádění videotvorby do výuky; 

Působí-li ve škole kolegové se zkušenostmi s videotvorbou či zájmem o zavádění videotvorby do výuky,  využijte toho a spojte své síly. I v tomto případě platí, že videotvorba je týmová práce.
 • podpora vedení školy;

Seznamte s vašimi záměry vedení školy a získejte z této strany podporu. 
 • znalosti a dovednosti žáků spojené s videotvorbou;

Důležité je zjistit, zda se žáci s tvorbou videí již v rámci výuky setkali a jaké znalosti a dovednosti z této oblasti si již dříve osvojili. Využijte k tomu školní vzdělávací program, rozhovor s kolegy a žáky a případné sledování dříve zpracovaných videí.
 • technické vybavení.

Ověřte, zda jsou ve škole počítače schopné editace videa, ptejte se, zda  je  k dispozici  digitální videokamera, fotoaparát či příslušenství, tažte se vašich žáků, zda mají k dispozici mobilní telefony s režimem záznamu videa či další technické vybavení použitelné ve výuce.  V případě nedostupnosti 
zdůvodněte potřebu zajištění technického vybavení vedení školy, možností je  také  oslovení potenciálních sponzorů či vypracování projektové žádosti o grantovou podporu.
 

Seznámení žáků se základní teorií

S ohledem na to, zda se žáci setkávají s procesem tvorby videa v běžné výuce, či nikoliv, hledejte způsoby, jak je vybavit nezbytnou teorií. Ideální by samozřejmě byla spolupráce s vedením školy a kolegy při systematické integraci videotvorby do školního vzdělávacího programu. Nabízí se zejména zavádění postupů ve vzdělávacích oborech Informační a komunikační technologie, Výtvarná výchova a Člověk a svět práce či průřezovém tématu Mediální výchova. Nově je také možné do školního vzdělávacího programu zařadit doplňující vzdělávací obor Filmová/Audiovizuální výchova, který školám poskytuje možnost obohatit obsah základního vzdělávání ve vzdělávací oblasti Umění a kultura. Možností je však také krátké seznámení se základy videotvorby v rámci běžné výuky, projektu či kurzu. Časová dotace, obsah a postup se odvíjí od konkrétních podmínek. 
Vždy je však možné vycházet z této posloupnosti:
 • pravidla pro práci s technikou;
 • ovládání techniky;
 • základy filmové řeči a technika natáčení;
 • editace videa na počítači;
 • příprava na natáčení.
Východiskem pro vymýšlení způsobů zavedení základní teorie jsou metodické postupy podrobně popsané v souvislosti s vedením redakčního týmu školní televize. Navrhované postupy při seznamování s technickým vybavením, základy filmové řeči, technikou natáčení, editací videa na počítači či přípravou na natáčení mohou být při přizpůsobení konkrétním podmínkám použity i při zavádění videotvorby do výuky.
 

Plánování výuky

Při plánování výuky se soustřeďte na tyto kroky:
 • volba tématu;

Zvolte téma, které je vhodné propojit s videotvorbou. Při procházení tematických plánů hledejte takový námět, který je pro žáky poutavý, umožňuje uplatnění originálního přístupu a existuje k němu  pro žáky  dostatek potřebných podkladů (učebnice, internetové zdroje, fotografie).  Zvažujte také mezipředmětové vztahy.  Video může být vhodným produktem vzniklým při interdisciplinárním  projektu.  Příkladem může být projekt, který představuje Českou republiku. V hodinách zeměpisu žáci zpracovávají informace o naší zemi, při výuce cizího jazyka připravují a natáčejí průvodní slovo a komentář, v rámci informačních a komunikačních technologií vyhledávají fotografie a editují video na počítači. Tento typ projektusamozřejmě vyžaduje spolupráci s kolegy.
 • definování cíle;

Definujte, k jakým cílům má aktivita se složkou videotvorby směřovat. Je záměrem vést žáky k seznámení s novými poznatky nebo k upevnění, zopakování či ověření znalostí? Má aktivita vést k obohacování postojů a hodnot? Jaké jsou konkrétní výstupy aktivity?
 • příprava na výuku;

S přípravou na výuku souvisí 
  • volba časového harmonogramu;
Zohledněte, jaká bude časová dotace dané aktivity, zda 
bude probíhat v rámci více vzdělávacích oborů a zda na 
ní budou žáci pracovat i mimo rámec výuky.
  • volba metod a forem práce;
Přemýšlejte, jaké metody a formy práce nejlépe povedou k naplnění vytyčených cílů, v jaké učebně bude výuka probíhat, jak uspořádat učebnu při práci ve skupinách či jak zajistit, aby se skupiny vystřídaly u techniky v případě, že není k dispozici vybavení pro každou skupinu. 
  • spolupráce s kolegy;
        V případě spolupráce s kolegy o aktivitě diskutujte, rozvádějte své nápady a vytvořte konkrétní plán. 
  • zajištění potřebné techniky, dostupnost počítačové učebny;
Věnuje-li se ve škole videotvorbě více učitelů, je vhodné vytvořit rozvrh, do kterého jsou v předstihu zapisovány termíny vypůjčení konkrétní techniky.  Důležité je pamatovat na dobíjení  akumulátorů a zajištění dostatku místa na paměťovém médiu videokamer. Budou-li žáci používat pro záznam videa vlastní mobilní telefony, je nezbytné  je  upozornit na přípravu telefonů předem. Zejména zdůrazněte dostatek místa na paměťové kartě či integrované paměti a přinesení kabelu k propojení telefonu s počítačem. Bude-li editace probíhat v počítačové učebně, zjistěte, kdy je tato učebna neobsazená, 
a přizpůsobte tomu časový harmonogram.
  • příprava podkladů pro žáky;
Dle charakteru aktivity připravte pro žáky  potřebné podklady – např. učební texty, encyklopedie, seznaminternetových adres s volně dostupnými fotografiemi a vhodnými informacemi.
  • kritéria hodnocení.
Stanovte, podle jakých kritérií bude hodnocena práce v týmu (zapojení všech členů, kvalita spolupráce), obsahová stránka videa (splnění zadání, věcná správnost), kreativita a technické zpracování videa.
 
 • realizace výuky;

Při výuce žáky nejprve vhodně motivujte, dále podněcujte tvořivost, týmovou spolupráci a usměrňujte aktivitu žáků. Věnujte pozornost hodnocení a závěrečné projekci ve třídě.
 • forma dalšího využití vytvořených videí.

Prezentace vytvořených videí se nemusí omezovat pouze na projekci v dané třídě. Žáci obvykle bývají spokojeni s výsledkem svého snažení a vítají možnost  video  dále zpřístupnit. Některé typy aktivit navíc publikování videa přímo vyžadují. Vždy bychom ale měli zveřejnění v prvé řadě konzultovat se všemi autory a získat písemný souhlas jejich zákonných zástupců. Obdobně jako v případě školní televize se nabízí nahránívideí na servery pro sdílení videí (YouTube, Vimeo) a umístění odkazu či vygenerovaného HTML kódu na webové stránky školy. K prezentaci ve škole je možné použít projektory, interaktivní tabule či televizory.
 

Ukázka pochází z publikace Videotvorba ve škole, která vznikla v rámci projektu OP VK Školní televize jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí (CZ.1.07/1.1.05/04.0030) realizovaném Základní školou T. G. Masaryka Borohrádek.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Michal Přibyl

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Mediální výchova