Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Financování bydlení
Odborný článek

Financování bydlení

13. 11. 2012 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Kamil Novák
Spoluautor
Ing. Eva Rathouska-Grmelova

Anotace

Článek pojednává o problematice finanční gramotnosti, o financování bydlení, což je aktuální celospolečenský problém, který se bezprostředně dotýká dnešní generace na středních školách, a dříve či později bude tento problém každý ze žáků řešit. Článek poskytuje relativně snadnou a nenáročnou metodu, která řeší tento aktuální společenský problém. Článek je v souladu se standardem finanční gramotnosti pro žáky středních škol.

Cíl

Cílem příspěvku je poskytnout odborné veřejnosti inovativní a potřebný návod pro výuku finanční gramotnosti na středních školách a pro rozvoj či prohlubování klíčové kompetence v oblasti finanční gramotnosti. Dílčím cílem je umožnit učitelům zahrnout příspěvek do školních vzdělávacích programů.

Prvním rokem je realizována výuka finanční gramotnosti s využitím aktivizujících výukových metod na škole SOŠ stavební a zahradnická v Praze Jarov. Pedagog se touto problematikou úspěšně zabývá již čtyři roky a tímto chce seznámit odbornou veřejnost se získanými poznatky v oblasti zvyšování finanční gramotnosti žáků středních škol. V rámci maturitního studia je hodinová dotace popsaného příkladu dobré praxe ve výuce 8 vyučovacích hodin. Příklad je realizován ve vyučovacího předmětu ICT, který má hodinovou dotaci 2 vyučovací hodiny týdně v daném oboru vzdělání. Škola připravuje žáky v maximální možné míře na reálný život a na jeho měnící se podmínky.

Základním cílem výuky je připravit jednotlivce tak, aby byl schopen dříve či později vyřešit si vlastní bydlení a jeho financování. Tím je u žáků rozvíjena zejména klíčová kompetence personální a sociální − efektivně a zodpovědně hospodařit s vlastními finančními prostředky.

Střední odborná škola stavební a zahradnická nabízí možnost studia ve čtyřletých oborech vzdělání ukončených maturitní zkouškou a tříletých oborech vzdělání ukončených výučním listem. Na tyto obory lze navázat ve dvouletých nástavbových oborech, které jsou také zakončeny maturitní zkouškou. Maturitní vysvědčení je rovněž možné získat i v rámci dálkového studia, které je primárně určeno pro vzdělávání pracujících.

Další možností pro uchazeče je studium dvouletých, respektive tříletých, oborů vzdělání na odborném učilišti. Tyto obory jsou určeny pro absolventy speciálních základních škol.

Pro mimopražské žáky nabízí škola možnost ubytování na internátě, který je umístěn v areálu školy, škola disponuje širokým sportovním i kulturním zabezpečením. K dispozici je moderní venkovní sportovní areál, tělocvičny i vlastní plavecký bazén, v areálu školy je jídelna, bistro, knihovna, kluby atd.

Postupy použité při výuce jsou tradiční, jedná se především o využití tradičních didaktických zásad a metod:

 • výuka probíhá výběrem jednoduchých témat k těm obtížnějším,
 • je zde důležitý postup názornosti za využití interaktivní tabule a internetového připojení,
 • interaktivní přístup k výuce, důležité je vtáhnout žáky do výuky,
 • důležitá je rovněž motivační fáze celé výuky, bez ní by to nemělo smysl,
 • zvolit přiměřené pracovní tempo, vzhledem ke schopnostem žáků,
 • zařadit individuální přístup k žákům,
 • provádět kontrolní a diagnostickou činnost,
 • metoda problémového výkladu, kdy žák za pomoci pedagoga řeší danou problematickou úlohu,
 • heuristická metoda, kdy žák za asistence pedagoga řeší danou úlohu,
 • individuální i skupinová práce.

Realizace – postupy a metody výuky

Vyučovací hodina č. 1

Téma: Formy financování bydlení a typy hypoték – teorie, viz příloha č. 1

Průběh výuky:

V úvodu hodiny je důležitá motivační fáze výuky, kdy je žákům vysvětlován obsah vyučovací hodiny, co je čeká, co bude tématem a hlavně jak poznatky využijí v praktické rovině. Důležitá je rovněž interakce mezi pedagogem a žáky, proto jsou žákům kladeny dotazy, jakým způsobem by řešili své bydlení, tímto jsou zároveň ověřovány jejich znalosti dané problematiky a následně je tomu přizpůsoben další průběh vyučovací hodiny.

Poté následuje výklad a samotná definice a vysvětlení jednotlivých pojmů, po každém pojmu je verifikováno jeho pochopení ze strany žáků.

Lze i využít interaktivní tabuli, kde se mohou jednotlivé pojmy prezentovat v internetových aplikacích finančních ústavů. Naše škola doporučuje následující:

V této fázi se velmi často žáci ohrazují, že raději půjdou bydlet do podnájmu, než se zadlužit na celý život. Proto jim je vysvětlováno, že hypotéka je sice dlouhodobý závazek, ale jednou bude splacena a poté již budou platit pouze nezbytné náklady spojené s bydlením, zatímco v případě podnájmu budou platit plnou tržní cenu, tudíž je jasné, že hypotéka je nejlepší zajištění na stáří.

Vyučovací hodina č. 2

Téma: Hypotéka a její součásti – teorie, viz příloha č. 2

Průběh výuky:

V úvodní fázi jsou žáci seznámení s plánem hodiny, jedná se tedy o motivační část výuky, poté probíhá samotné ústní zkoušení, kdy je opět vhodné ostatní žáky vtáhnout do tohoto procesu a žádat po nich hodnocení zkoušených žáků. Konkrétním výsledkem této vyučovací hodiny je:

 • pochopení jednotlivých pojmů,
 • jejich praktický výklad,
 • znalost podmínek pro získání úvěru,
 • znalost ceny úvěru, jeho jednotlivých součástí,
 • znalost problematiky státní podpory,
 • možnosti předčasného ukončení úvěru.

Poté následuje vysvětlení jednotlivých pojmů, kdy dochází k verifikaci pochopení všech poznatků a vědomostí ze strany žáků.

Opět je vhodné jednotlivé pojmy předvádět na interaktivní tabuli nebo vzít žáky do učebny výpočetní techniky a zadávat jim úkoly, které mají provést. Mohou si tak určité informace sami získat. Např. vyhledejte na internetových stránkách Komerční banky sazebník poplatků z hypotečních úvěrů a zjistěte požadované informace.

Úkol: Vyhledejte na internetových stránkách těchto bank sazebník poplatků a proveďte jeho srovnání do přehledné tabulky u těchto bank: Komerční banka, Hypoteční banka a UniCredit Bank, v případě UniCredit Bank mě zajímá sazebník s variabilní úrokovou sazbou Plus, v ostatních případech standardní hypotéka. Jedná se o tyto poplatky:

 • Poplatek za měsíční správu úvěru,
 • Poplatek za ocenění nemovitosti (bytu – standardní),
 • Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti (cena bytu 800 000 Kč).

Řešení: sazebník Komerční banky  http://www.sazebnik-kb.cz/cs/obcane/uvery/spotrebitelske-uvery-a-hypoteky.shtml

Sazebník Hypoteční banky  http://www.hypotecnibanka.cz/hypoteky/sazebnik/sazebnik-pro-fyzicke-osoby/

Sazebník UniCredit Bank  http://www.unicreditbank.cz/web/sazebnik/obcane/uvery

Tabulka: zpracována k 1. 11. 2012

Banka

Komerční banka

Hypoteční banka

UniCredit Bank

Poplatek za zpracování

2900

3500

zdarma

Poplatek za měsíční správu

150

150

zdarma

Poplatek za ohodnocení nemovitosti

3500

3200

3500

Vyučovací hodina č. 3

Téma: Postup výběru hypotéky – teorie, viz příloha č. 3

Průběh výuky:

V úvodu hodiny je důležitá motivační fáze, kdy je žákům vysvětlen obsah i cíle hodiny s cílem vzbudit jejich zájem.

Konkrétní výsledek hodiny:

 • uvědomělé nakládání s finančním rozpočtem rodiny,
 • získávání informací o možnostech financování bydlení, jejich analýza, volba nejvhodnějšího řešení,
 • formulace strategie vyjednávání s bankou za účelem získání co nejvýhodnějších podmínek úvěru.

Ve vyučovací hodině je řešena i problematika sestavení rodinného rozpočtu. Jsou zadány parametry a žáci musí sestavit ve dvojicích u tabule rodinný rozpočet. Je docela zajímavé sledovat názorové rozpory mezi děvčaty a chlapci.

Poté následuje zkoušení, kdy je opět kladen důraz na zapojení zbývajících žáků do této činnosti. Jsou také součástí konečného hodnocení.

Poté jsou žáci dotazováni, jakým způsobem by postupovali v případě výběru bank v souvislosti s výběrem hypotéky, a jsou zodpovězeny jejich dotazy, přičemž jejich názory nejsou příliš kritizovány, spíše jsou povzbuzováni.

Poté následuje vysvětlení jednotlivých pojmů, v průběhu výuky je verifikován stupeň pochopení žáků pomocí otázek.

Typy otázek:

 • Jaký krok učiníte při výběru financování vaši nemovitosti?
 • Jakým způsobem získáváte informace o možnostech financování nemovitosti?
 • Jaký je rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN?

Na závěr hodiny jsou žáci dotazování, kolik z nich by si vzalo hypotéku a kolik ne. Takto rozdělená třída je pak podrobena diskuzi, kdy si vysvětlují vzájemně svá stanoviska. Diskuzi samozřejmě moderuje pedagog. Každá skupina vyjasní své stanovisko a snaží se ho obhájit.

Otázky pro pracovníky banky v případě sjednávání úvěru na pobočce dané banky:

 • Jaké budou celkové náklady spojené s úvěrem?
 • Co se stane v případě, že chci úvěr předčasně splatit? Bude tato možnost zahrnuta ve smluvních podmínkách?
 • Jaké jsou poplatky v souvislosti s úvěrem?

Vyučovací hodina č. 4

Téma: Stavební spoření a jeho základní součásti – teorie, viz příloha č. 4

Průběh výuky

V úvodu hodiny je opět kladen důraz na motivační fázi, tzn. vysvětlení obsahu výuky. Poté následuje za asistence ostatních žáků zkoušení získaných vědomostí u žáků.

Pak jsou žáci dotazováni, jakou mají zkušenost se stavebním spořením, a je zjišťována úroveň jejich znalostí z dané problematiky.

Všechny základní pojmy jsou vysvětleny, viz příloha č. 4. Výborné jsou internetové stránky Asociace českých stavebních spořitelen  http://www.acss.cz/cz/acss/clenove-acss/. Jsou zde uvedeni i jednotliví členové. V současné době se jedná celkově o pět stavebních spořitelen, které působí na trhu.

Poté následuje názorné vysvětlení jednotlivých pojmů a ověřování pomocí kontrolních otázek, jejich pochopení ze strany žáků. Lze také využít učebnu výpočetní techniky, kdy žáci mohou samostatně vyhledávat potřebné informace pomocí internetu.

 Úlohy:

 1. Zjisti, jaké výhody pro mladé nabízejí jednotlivé Stavební spořitelny. (Žáci jsou odkazováni na www.acss.cz, kde jsou odkazy na všechny Stavební spořitelny.)

Vyučovací hodina č. 5

Řádný úvěr ze stavebního spoření – teorie, viz příloha č. 5

Průběh hodiny:

Na úvod hodiny jsou žáci seznámeni s obsahem hodiny s cílem vzbudit jejich zájem o probírané učivo.

Poté opět následuje zkoušení, kdy jsou zkoušení hodnoceni třídou, ale mají taktéž oni sami možnost se vyjádřit.

Poté následuje vysvětlení pojmu řádný úvěr ze stavebního spoření. Opět lze využít interaktivní tabuli, kdy za pomoci internetových stránek bankovních ústavů lze tento pojem lépe vysvětlit, ale je možné i využít učebnu výpočetní techniky, kde mohou žáci samostatně pracovat, např. je možné jim zadat úkol, aby zjistili alespoň u tří bank úroveň úroků z řádného úvěru.

K úkolu je jim pouze zadána internetová adresa Asociace českých stavebních spořitelen. S touto stránkou pracovali žáci již v předchozích hodinách, tudíž se v ní již orientují www.acss.cz

Nakonec následují kontrolní otázky, opakování a zodpovězení dotazů.

 • Definuj pojem řádný úvěr ze stavebního spoření.
 • Kdo má na tento úvěr nárok a za jakých podmínek?
 • Jak funguje princip daňové podpory a kde tuto podporu uplatním?

Vyučovací hodina č. 6

Překlenovací úvěr ze stavebního spoření – teorie, viz příloha č. 6

Průběh výuky:

V úvodu vyučovací hodiny je motivační fáze, kdy jsou žáci seznámeni s průběhem hodiny. Poté následuje zkoušení za asistence ostatních žáků.

Pak je žákům vysvětlen pojem překlenovací úvěr ze stavebního spoření. Tato hodina je vhodná k využití učebny výpočetní techniky, žáci samostatně musí vyřešit zadaný úkol:

 • zjisti u vybrané banky (doporučuji českou spořitelnu) úrok z překlenovacího úvěru a úrok z řádného úvěru,
 • poté proveď komparaci těchto úvěrů.

Vyučovací hodina č. 7

Navození a řešení problémové situace – příprava vlastního modelu financování bydlení za pomoci hypotečního úvěru – teorie, viz příloha č. 7

Průběh výuky:

Tradičně v úvodu motivační fáze a zkoušení za účasti třídy.

K této hodině je třeba interaktivní tabule, kde se vysvětlují jednotlivé kroky.

Třída je rozdělena do dvojic, ve kterých musí samostatně jako domácí práci připravit model financování nemovitosti, tuto nemovitost si musí sami vybrat a poté si zjistit podmínky alespoň u pěti bank a provést jejich komparaci a volbu a navíc tuto volbu obhájit. 

V rámci hodiny jim pomocí interaktivní tabule ukazuji internetové aplikace vybraných bank.

Rovněž je žákům nabízena možnost konzultací v rámci přípravy vlastního modelu.

Vyučovací hodina č. 8

Písemný test, verifikace, zobecnění řešení problému – test, viz příloha č. 8

Průběh výuky:

V úvodu hodiny žáci obdrží písemný test s otázkami.

Poté jednotlivé skupiny prezentují výsledky své práce, a to za pomoci interaktivní tabule. Vždy následuje krátké hodnocení ze strany pedagoga i žáků.

Nakonec jsou žáci poučeni o zobecnění řešeného problému, který lze využít při jakékoliv finanční půjčce, tedy ne pouze pro hypoteční úvěr.

Sebereflexe pedagoga

Při této formě výuky finanční gramotnosti je nutné sledovat aktuální dění v bankovním sektoru. Jeho podmínky se neustále mění, proto je důležité užívat aktuální informace. Doporučuji pravidelně sledovat internetové portály www.mesec.cz a www.penize.cz, kde je dostatek aktuálních informací.

Osvědčilo se námi danou problematiku vyučovat ve třetím ročníku oborů ukončených maturitní zkouškou, případně třetích ročníků oborů zakončených výučním listem. Tito žáci jsou již dostatečně mentálně vyspělí na to, aby měli o problematiku finanční gramotnosti dostatečný zájem.

Dle mé osobní zkušenosti je ze všeho nejdůležitější vhodná motivace žákům, tzn. dostatečně žáky motivovat ke studiu dané problematiky. Zde se osvědčuje metoda cukru a biče, jednoduše jim říct, kdo nesplní dané podmínky ze strany pedagoga, bude mít problém v dalším pokračování ve studiu, nastínit jim, co se po nich požaduje, jaké budou požadované výstupy a jak jich dosáhnou, a zároveň jim nabídnout individuální konzultace a pomoc, aby si byli vědomi toho, že v případě problémů se mají na koho obrátit.

Rovněž je vhodné obohatit výuku odbornou přednáškou expertů z finančního sektoru. Mně osobně se osvědčila spolupráce s GE Money bank, která byla pro žáky poučná a navíc je to pro žáky určité obohacení běžné výuky. Zároveň doporučuji spolupracovat s více subjekty bankovního trhu tak, aby žáci měli možnost porovnat různé přístupy. Důležité je rovněž interaktivní pojetí výuky formou skupinových prací a diskusí mezi žáky.

Zejména doporučuji využít heuristickou metodu, kdy žáci musí sami v rámci skupiny sestavit vlastní model financování bydlení. Já jim poskytuji pouze minimální návod, zbytek ponechám na nich. Zároveň musí svůj model obhájit před celou třídou, musí ho sami připravit v PowerPointu a obhájit své konečné rozhodnutí.

Také je vhodné, když formální úprava prezentací navazuje na formální úpravu absolventských prací školy. Žáci si tak přivyknou dané formální úpravě a nemají s ní takový problém.

Ovšem ze všeho nejdůležitější je se nenechat odradit nářky žáků a tvrdě trvat na svém. V mém případě splnilo všechny podmínky 95 % žáků, což si myslím, že je dobré číslo.

Já osobně se řídím ve své výuce tím, že žáci si zapamatují 90 % toho, co sami vytvoří.

Zhodnocení příkladu dobré praxe

Silné stránky

 • jednoduchost
 • časová nenáročnost
 • aktuálnost
 • praktické využití v reálném životě
 • použitelnost na všechny úvěrové produkty

Slabé stránky

 • Nelze aplikovat na všechny ročníky ve škole, dodržet třetí ročník;
 • Nelze v dané hodinové dotaci obsáhnout všechny aspekty, pouze ty důležité,

Rizika

 • vysoká úroveň odborných znalostí pedagoga
 • zajištěné technické zázemí
 • důraz na to, aby se z odborné přednášky nestala pouze reklama dané bankovní instituce

Nevyužité příležitosti

 • Zahrnout do dané problematiky i pojistné produkty, které se stávají standardem při tomto typu úvěrů;
 • Zahrnout rovněž odpovědný výběr realitní kanceláře;
 • Poukázat na nejčastější reklamní triky bankovních institucí.

Variace

 • Lze rozšířit o problematiku pojistných produktů;
 • Rovněž rozšířit o problematiku nebankovního sektoru;
 • Varovat před osobním bankrotem.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha č. 1
doc
28.32 kB
Dokument
Příloha č. 2
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha č. 3
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha č. 4
doc
25.39 kB
Dokument
Příloha č. 5
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha č. 6
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha č. 7
doc
42.97 kB
Dokument
Příloha č. 8

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Personální a sociální kompetence
 • adaptovat se na měnící se životní a pracovní podmínky a podle svých schopností a možností je pozitivně ovlivňovat, být připraveni řešit své sociální i ekonomické záležitosti, být finančně gramotní;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k řešení problémů
 • porozumět zadání úkolu nebo určit jádro problému, získat informace potřebné k řešení problému, navrhnout způsob řešení, popř. varianty řešení, a zdůvodnit jej, vyhodnotit a ověřit správnost zvoleného postupu a dosažené výsledky;