Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt Energouš – na klíč
Odborný článek

Projekt Energouš – na klíč

Anotace

Příspěvek představuje celoškolní projekt zaměřený na energii = projekt na klíč, který je rozpracován pro všechny věkové kategorie žáků, od 1. stupně ZŠ přes 2. stupeň až po vyšší gymnázium. Žáci si zábavnou formou ověří a upevní znalosti a dovednosti s motivy energie a to napříč celým předmětovým spektrem. Žáci jsou náhodně rozděleni do cca devítičlenných heterogenních skupin a postupně soutěží na 10 stanovištích. Kromě procvičování znalostí formou křížovek a přesmyček zde žáky čeká i tvorba větrníku, lodičky, vytvoření chemikovy zahrádky, elektřiny z citrónu či tvorba obrázku a komiksu o Prométheovi.

Cíl

Text článku a přílohy obsahují kompletně zpracovaný projekt, jehož cílem je uvědomit si důležitost veškerých forem energie pro náš život. Je zde uvedeno, jakým způsobem se píše projektová dokumentace, jak se plánuje, ale i realizuje a evaluuje projekt. Projekt je kompletní kuchařkou, pokud uvažujete například v rámci průřezového tématu Environmentální výchova vytvořit celodenní hru s tematikou energie pro celou školu. Najdete zde motivační heslo, rozdělení žáků do skupin, přehled stanovišť, zkompletovanou práci učitelů či starších žáků na stanovištích, pracovní listy, evaluační dotazník.

1. Co je ENERGOUŠ? 

 • ENERGOUŠ je celoškolní projektová soutěž zaměřená na energii = projekt na klíč, který je rozpracován pro všechny věkové kategorie žáků, od 1. stupně ZŠ  přes 2. stupeň až po vyšší gymnázium.
 • Jedná se o celoškolní projekt, ve kterém si žáci zábavnou formou ověří a upevní znalosti a dovednosti s motivy energie a to napříč celým předmětovým spektrem. ENERGOUŠ naplňuje okruhy těchto průřezových témat: Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Osobnostní a sociální výchova. Rovněž směřuje k naplňování klíčových kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních, občanských, sociálních a personálních, pracovních a k podnikavosti (viz následující tabulka).
 • Projekt je rozpracován pro všechny věkové kategorie žáků, od 1. stupně ZŠ přes 2. stupeň až po vyšší gymnázium (my ho organizovali ve 3 dnech). Žáci jsou náhodně rozděleni do cca devítičlenných heterogenních skupin a postupně soutěží na 10 stanovištích. Dozor na stanovištích i doprovod nejmladších skupin žáků nemusí být jen učitelé, může být vybrán i z řad starších žáků školy (což se nám osvědčilo jako velmi cenná zkušenost pro všechny zúčastněné).
 • Kromě procvičování znalostí formou křížovek a přesmyček zde žáky čeká i tvorba větrníku, lodičky, vytvoření chemikovy zahrádky, elektřiny z citrónu či tvorba obrázku a komiksu o Prométheovi.
 • Na 3 nejúspěšnější družstva čeká sladká odměna.              

V následujícím článku a přílohách je k dispozici podrobný popis celého projektu, včetně přípravy, pomůcek, rozdělení do skupin, informačního textu, karty pro soutěžní družstva a pro stanoviště, pracovních listů, správných řešení, dotazníků zpětné vazby, diplomů pro vítěze. 

Je to tedy projekt na klíč, který si uzpůsobíte dle věku vašich žáků. V textu jsou připomínky pro organizátory + správné řešení červeně.  

2. Klíčové kompetence, které projekt utváří a rozvíjí 

DRUH KLÍČOVÉ KOMPETENCE (= KK)

JAK JI PROJEKT UTVÁŘÍ A ROZVÍJÍ

 

Kompetence k učení

 

Žák si v rámci projektu plánuje a organizuje pracovní činnost, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení a tento proces reflektuje. Během projektu využívá různých zdrojů informací, které zpracovává a hodnotí.

 

Kompetence k řešení problémů

 

Žák navrhuje, realizuje a vyhodnocuje postupné kroky při řešení problému v projektu. Při řešení uplatňuje analytické, kritické i tvořivé myšlení, nahlíží na problém z různých stran.

 

Kompetence komunikativní

 

Žák formuluje, prezentuje a obhajuje podložené výstupy projektu, a to za využití dostupných prostředků verbální i neverbální komunikace. V projektech je také důležité používat s porozuměním odborný jazyk a ve fázi prezentace projekt vhodným způsobem představit i neznámému publiku.

 

Kompetence sociální a personální

 

Žák musí během projektu účinně spolupracovat v týmu (třeba i ve vícegeneračním), respektovat názor druhého, ovládat a řídit svoje jednání a chování, být schopen sebereflexe.

 

Kompetence občanské

 

Díky projektové činnosti žák projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturních a sportovních aktivit, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy.

 

Kompetence pracovní a k podnikavosti

 

Žák v projektové činnosti usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnost s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu. Žák, který se podílí na plánování projektu, využívá těchto dovedností i ve své přípravě na budoucnost, např. se orientuje v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci.

3. PŘÍPRAVA A PLÁNOVÁNÍ PROJEKTU, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

Autoři projektu musí sepsat projektový záměr, který je nejzákladnější složkou projektové dokumentace (dále k projektové dokumentaci patří všechny pracovní listy vytvořené k projektu, motivační a evaluační dotazníky, tiskové zprávy, fotodokumentace, …). 

Projektový záměr obsahuje

 • název projektu (ENERGOUŠ);
 • motivace, evokace (z tohoto kroku vzniklo motto projektu: Z čeho roste kytička? No přeci ze sluníčka! Před chvílí tu foton byl, už ho sežral chlorofyl!);
 • cíle projektu (zábavnou formou žákům utřídit poznatky o energii, rozvíjet již zmiňované kompetence, udělat všem pěkný a zábavný den);
 • cílová skupina (žáci od 1. stupně ZŠ až po vyšší gymnázium, vy si vyberte dle svého);
 • další účastníci a partneři projektu (záleží na tom, které seženete sponzory, na dobře propracovaný projektový záměr to většinou není problém);
 • místo konání (nutno dobře promyslet, ne v období písemek, ale např. na Den Země);
 • časový harmonogram. 

Uvádím pro motivaci náš harmonogram: 

Pořadí kroků

Název fáze projektu

Zúčastněné osoby

Časový horizont

1.

Informační schůzka – vedoucí k vytvoření vize a sepsání projektu

Koordinátor EVVO + Ekotým BGB

Červen 2010

2.

Informování vedení školy

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO

26. srpen 2010

3.

Sepsání a odevzdání projektu

Koordinátor EVVO

31. srpen 2010

4.

Informování široké veřejnosti

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO

Říjen 2010

5.

Podrobné rozplánování projektových dnů Energouš, nakoupení pomůcek, objednání odměn pro vítěze

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + vedení školy + dozor na stanovištích

Říjen 2010

 

 

 

 

6.

Podrobné informování žáků o projektu, rozdělení do skupin, vysvětlení

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO

8.–19. 11. 2010

 

7.

3 projektové dny Energouš (vždy upravené dle zaměření pro ZŠ, gymnázium).

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + žákovský parlament

22.–24. 11. 2010

8.

Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen

Ekotým BGB + Koordinátor EVVO + vedení školy

25. 11. 2010

9.

Evaluace projektu – zpětná vazba - dotazníky

Všichni zúčastnění

Listopad 2010

 • organizační zajištění, informační zdroje a pomůcky (soupis všeho zajištění a pomůcek je dobré provádět souběžně s tvorbou harmonogramu, případně s tvorbou pracovních listů. Soupis musí být přehledný a je nutno ho průběžně kontrolovat. Úkoly je třeba rovnoměrně rozdělit do realizačního týmu, koordinátor projektu dohlíží na jejich plnění. Někdy je zapotřebí kvůli projektu vyrobit speciální pomůcky – i toto musí být včas zajištěno);
 • rozpočet projektu (rozpočet je důležitý u projektu, na který vám poskytl finance sponzor. Rozpočty musí být hotové již před podáním projektu do výzvy a musí se během projektu dodržovat, většinou je nutno předkládat sponzorovi finanční zprávu);
 • propagace (slouží zároveň i k prezentaci školy na veřejnosti, což s sebou přináší i možnost dalšího sponzoringu, i možnost, jak získat pro školu nové žáky. Proto je nutno využít všech propagačních metod k prezentaci projektu – regionální televize, noviny, webové stránky školy, portál, který navštěvuje školská veřejnost, …);
 • hodnocení projektu, jeho návaznost na ŠVP (velmi důležitá součást projektové dokumentace je evaluace projektu. Projekt hodnotíme v několika fázích – hodnotíme jeho průběh, výstupy, naplnění cílů. Sebereflexe vlastní práce je velmi důležitá, pomůže nám pro příště vyvarovat se stejných chyb a také nás přiblíží k cílové skupině. V příloze uvádím hodnocení formou dotazníku, které cílová skupina vyplňovala ihned po skončení projektu. Všichni dostali stejný dotazník, tudíž jsme mohli porovnat, jak se hodnocení měnilo s věkem cílové skupiny). 

4. VLASTNÍ TEXT K PROJEKTU 

Zde bude k dispozici veškerý text, který jsem pro průběh projektu vytvořila. Červeně bude vždy informace, ke které příležitosti tento text použít. 

22. listopadu 2010 

Projektový den „ENERGOUŠ“

 (zde umístěte motivační obrázek či foto) 

Motto:  

Z čeho roste kytička? 

No přeci ze sluníčka! 

Před chvílí tu foton byl, 

už ho sežral chlorofyl! 

Tento text je motivační, vhodný na nástěnku. 

Žáky rozdělte do 10 skupin, počet žáků se odvíjí od počtu žáků vaší školy. Osvědčili se nám heterogenní skupiny, věkově namíchané (úžasně se tak naplňuje průřezové téma OSV). Také můžete nechat žáky, aby se rozdělili sami, či je nechat tahat z klobouku názvy skupin. Každý žák dostal na prvním stanovišti i samolepku s názvem stanoviště a svým jménem, kterou nosil přilepenou na viditelném místě – pro kontrolu a navíc se to žákům líbilo. 

Rozdělení žáků do skupin na ENERGOUŠE máte v příloze „Rozdělení žáků do skupin“. 

Zde jsou v tabulce informace o názvu stanoviště, místu, kde se nachází a kdo na něm je. Tuto tabulku pověste na nástěnku i do tříd. DŮLEŽITÉ! – Na základě této tabulky každému stanovišti udělejte cedulku na dveře. 

Název stanoviště, místo, obsazení – ENERGOUŠ 

1. stupeň ZŠ 1. –5. třída: pondělí 22. 11. 

Název stanoviště

Místo stanoviště

Obsazení stanovišť

1. Temné dějiny

 

Přízemí, třída 1. A

Mgr. Nováková

2. Oheň a svícení

 

 

 

3. Zdroje světla a tepla

 

 

 

4. Kudy utíká energie?

 

 

 

5. Lodička s pohonem

 

 

 

6. Elektřina z citrónu

 

 

 

7. Zdroje energie

 

 

 

8. Teplotní inverze

 

 

 

9. Chemikova zahrádka

 

 

 

10. Větrník

 

 

Zde jsou informace pro zúčastněné žáky – dát na nástěnku i do tříd. 

Milí žáci a studenti, 

Dne 22. 11. proběhne projektový den „ENERGOUŠ“. Získáte v něm nové a utřídíte si dosavadní poznatky o energii v oblasti ekologie, biologie, chemie, zeměpisu, matematiky, fyziky, ale i literatury. Náhodným výběrem jste byli rozděleni do věkově rovnocenných skupin. Před projektem sledujte nástěnku na gymnáziu v přízemí, bude tam rozpis skupin i stanovišť. Najdete si svou skupinu, zjistíte, na kterém stanovišti začínáte, a tam se také v příslušný den sejdete v 7. 55 h s ostatními členy skupiny. Na úvodním stanovišti obdržíte samolepky se symbolem vaší skupiny a vaši soutěžní kartu, kam se budou zapisovat vaše výsledky. Na stanovištích vás většinou budou školit i hodnotit vaši učitelé a letošní maturanti. Hodnotí se znalosti, ale také chování a zejména schopnost spolupracovat ve skupině. V úterý 23. 11. bude vyhodnocení a první 3 skupiny získají odměny

Přejeme vám mnoho úspěchů, vezměte si s sebou: psací potřeby, kalkulačku, pastelky, fixy, nůžky, kružítko a dobrou náladu.

Zde jsou informace pro dozor na stanovištích – dát na nástěnku do sborovny, je dobré s tímto textem kolegy seznámit na pedagogické radě a také pro každé stanoviště vytvoříte desky s materiály, kde tento list znovu bude. 

Pokyny pro dozor na stanovištích 

 • Den předem nalepíme cedulky na dveře ke každému stanovišti.
 • Sraz je příslušný den v 7. 30 h ve sborovně.
 • Každý dozor si vyzvedne ve sborovně desky se svým stanovištěm.
 • V deskách bude karta, samolepky, dotazníky pro skupinu, která na vašem stanovišti začíná – to jim, prosím, předejte.
 • Dále budou v deskách pracovní listy pro každou skupinu, správné výsledky a hodnoticí tabulka a také karta, kde bude napsáno pořadí skupin, jak k vám na stanoviště budou přicházet.
 • Hodnotí se chování (max. 2 body), spolupráce ve skupině (max. 3 body), zbytek je individuální dle stanoviště.
 • Na zadní straně bude mít každá skupina přicvaknutý seznam členů, prosím, zkontrolujte zejména u první skupiny docházku kvůli třídnicím, průběžně také kontrolujte, zda se nám nikdo neulejvá.
 • Také budou v deskách dotazníky na zpětnou vazbu, ty vyberte od skupiny, která bude u vás úplně poslední, a vyplněné je přineste do sborovny spolu s pracovními listy a hodnocením.
 • Poslední skupina vám také odevzdá svoji kartu a může odejít domů.
 • Vyhlášení výsledků bude v úterý.

 Zde se žáci podívají, na kterém stanovišti jejich skupina začíná – vyvěsit na nástěnku, možná i do tříd. 

               Podívejte se, na kterém stanovišti začínáte! 

Název skupiny: 1.–5. třída ZŠ

Stanoviště, kde začínáte v 8.00

Bleskouni

1. Temné dějiny 3. patro ŠK studovna (k dispozici NET)

 

Světlušky

2. Oheň a svícení 3. patro ŠK archív

 

Ohníci

3. Zdroje světla a tepla 3. patro ŠK skleník

 

Ropáci

4. Kudy utíká energie? 3. patro č. 310 maturitní třída

 

Sluníčka

5. Lodička s pohonem Přízemí gymnázia, laboratoř biologie č. 12

 

Urani

6. Elektřina z citrónu Přízemí gymnázia, učebna chemie a fyziky č. 9

 

Větrníci

7. Zdroje energie 1. patro ZŠ, třída 1. A

 

Vodníci

8. Teplotní inverze Přízemí gymnázia, laboratoř chemie č. 10

 

Uhlíci

9. Chemikova zahrádka Přízemí gymnázia, učebna č. 8

 

Žárovky

10. Větrník Přízemí gymnázia, jazyková učebna   č. 5

 

V příloze „Karty pro skupiny“ jsou uvedeny ukázky soutěžních karet. V prvním sloupci má každá skupina sepsaná stanoviště, jak na ně postupně chodí i s časovým rozvržením (je ho nutné dodržovat, aby nenastal zmatek), dále do karty zapisuje dozor na stanovištích body. Soutěžní kartu si nosí každá skupina na stanoviště s sebou, je dobré určit kouče skupiny, který to má na starosti.

V další příloze „Karty pro stanoviště“ jsou karty, které má každý dozor na svém stanovišti, aby věděl posloupnost skupin, které tam přijdou. Opět nechybí časové rozvržení a také se sem zapisují body. Na základě těchto karet se potom vyhodnocuje výsledek, body na kartách jednotlivých skupin slouží pro kontrolu a také pro motivaci skupin. 

Nyní následuje výsledková listina. Tabulku můžete udělat (a také to doporučuji) v excelu, který vám spočítá celkové body a také seřadí skupiny dle pořadí. 

                 Výsledná listina projektu „ENERGOUŠ“

1.–5. třída ZŠ  

Název skupiny

H

St. č.1

O

St. č.2

D

St. č.3

N

St. č.4

O

St. č.5

C

St. č.6

E

St. č.7

N

St. č.8

Í

St. č.9

 

St. č.10

Celkem bodů

Pořadí

Bleskouni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Světlušky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ropáci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sluníčka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Větrníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodníci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uhlíci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žárovky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V příloze naleznete dotazník, který má každá skupina ve svých deskách, v průběhu projektu ho každý vyplní a na závěrečném stanovišti odevzdá spolu se soutěžní kartou. 

Dále v příloze najdete příklad našeho diplomu; nezapomeňte, že pokud máte na akci sponzora, je nutné umístit jeho logo na diplomy

V přílohách jsou rovněž umístěny pracovní listy k jednotlivým stanovištím. 

Stanovišť je celkem 10, v každé příloze najdete ukázku pracovního listu, který dostane každá skupina k vyplnění + list dozoru na stanovišti, podle kterého boduje.  

POUŽITÉ ZDROJE 

Použité fotografie jsou mé vlastní, osoby na fotografiích daly písemný souhlas se zveřejněním. 
AUTORSKÝ KOLEKTIV: RVP pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2005. 
AUTORSKÝ KOLEKTIV: RVP pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007. 
EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2007 – v některých pracovních listech byly s bezvýhradným písemným souhlasem autora použity materiály z tohoto projektu (písemný souhlas mám k dispozici). 
http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/pokusy/pokus03.html (© Copyright Simopt, s. r. o., 1999). 
http://www.cez.cz/edee/content/file/static/encyklopedie/pokusy/pokus05.html (© Copyright Simopt, s. r. o., 1999). 

Reflexe

Projekt byl použit jako zpestření výuky, kdy si žáci hravou formou zopakovali, upevnili či se naučili nové poznatky o přírodě a formách energie kolem nás. Příprava projektu byla velmi náročná, ale zúročila se v pozitivních ohlasech žáků, kolegů, vedení školy a sponzora na tento projekt.

Evaluační dotazník pro žáky i jeho výsledky jsou k dispozici v příloze.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. RVP pro základní vzdělávání. Praha : VÚP, 2005.
[2] – RVP pro gymnázia. Praha : VÚP, 2007.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
165.04 kB
Dokument
KARTY PRO SKUPINY
doc
120.12 kB
Dokument
ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO SKUPIN
doc
153.32 kB
Dokument
KARTY PRO STANOVIŠTĚ
doc
465.82 kB
Dokument
EVALUACE - DOTAZNÍK
doc
85.94 kB
Dokument
DIPLOM
doc
63.48 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 1
doc
4.83 MB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 2
doc
20.33 MB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 3
doc
7.83 MB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 4
doc
263.67 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 5
doc
137.7 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 6
doc
19.89 MB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 7
doc
78.13 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 8
doc
139.65 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 9
doc
184.57 kB
Dokument
PRACOVNÍ LISTY PRO STANOVIŠTĚ Č. 10

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Věra Pavlátová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

Seznam pomůcek je uveden v příloze, je specifický dle určitého typu stanoviště, například výroba větrníku: čtvrtka nebo barevný papír, dřevěná tyčka, napínáček, nůžky, pastelky, tužka, kladívko, kružítko