Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Caesar překročil...

Ikona prakticky

Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Caesar překročil Rubikon

Ikona inspirace
Autor: Josef Märc
Anotace: Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni se základními mezníky římských dějin, fungováním a problémy římské republiky. Jsou schopni porovnat význam pojmu diktátor v antice a dnes. Jsou schopni zhodnotit postavu Caesara a podložit své názory argumenty.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Výchova k občanství
  2. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:

Nejsou přiřazena žádná průřezová témata.

Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: atlas s mapou starověkého Říma
Klíčová slova: válka, starověký Řím, Gaius Julius Caesar

Cíl výuky:

Žáci:

  • jsou schopni popsat události krize římské republiky, 
  • znají projevy krize republiky, jsou schopni zaujmout postoj k ohodnocení osobnosti Caesara a svůj postoj objasnit, 
  • jsou schopni zakreslit informace z videa do kartogramu, 
  • jsou posilováni v kritickém přístupu k informacím.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Vyučující napíše na tabuli (má připraveno v prezentaci):

a) Řím – žáci pomocí atlasu doplňují směry, ve kterých leží vzhledem k Římu, Galie, Řecko, Egypt

b) časová osa s pojmy: republika; Sulla – diktátor; Spartakus; triumvirát; občanská válka; Caesar – diktátor;  žáci ve vzájemné spolupráci a spolupráci s vyučujícím komentují jednotlivé termíny, termín diktátor vysvětlují i v dalších kontextech (kvalita zacházení s terminologií závisí od nároků a cílů konkrétního učitele a žáků; za důležité považuji, aby chápání termínů bylo srozumitelné většině žáků v mezích respektovatelného historického kontextu).

2) Žáci přinášejí své názory na Caesarovu osobnost – učitel (pověřený žák) je zapisuje do tří sloupců – pozitivní / neutrální / negativní. Pokud předcházející fáze zabrala více času než 12 minut, je vhodné tuto část nechat zpracovat žáky individuálně (3 minuty). V případě maximálního zjednodušení lze zadat otázku. Kdy a kde jsem slyšel(a) o Caesarovi?

3) Společné sledování klipu.

4) Diskuse nad žákovskými postřehy.

5) Společné komentování a doplňování úloh 1.a, b. Lze zkrátit na minimum, pokud existuje všeobecná spokojenost s definicemi tak, jak zazněly v úvodních činnostech.

6) Společné porovnávání antického a současného (nedávného) významu diktátor

7) Žáci na základě klipu pozitivně nebo negativně nebo neutrálně oceňují jednotlivé Caesarovy činy, po určité době je vedena diskuse o pozitivním Caesarovi a negativním Caesarovi – učitel názory žáků nekomentuje. Pokud nezazní od žáků – učitel připomene formulaci komentáře – milion zabil, milion přivedl do otroctví – a nechá žáky na uvedené reagovat.

8) Společné sledování klipu.

9) Diskuse nad žákovskými postřehy.

10) Rozdání textu pro domácí úkol – žáci si v textu podtrhávají důležité informace a k oběma obrázkům doplňují jakékoliv komentáře. Učitel má na výběr zvolit text s evidentní chybou (Octavianus císařem již za Antoniova života), nebo bez něj. Text je vhodným nástrojem pro kritickou interpretaci na základě předchozí filmové ukázky.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse – body 1, 4, 5, 6, 7, závěrečná bodem 9, ve kterém je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory.

Poznámka:

Pro učitele: Text obsahuje dvě přílohy – „s chybou“ (Octavianus označen jako císař) a bez chyby.

Zdroje textů – viz příloha pro učitele.

Doporučení:

Je vhodné používat závěrečný text s chybou, žáci si uvědomují, že vždy je při čtení jakéhokoliv textu nutná obezřetnost.


Kapitolu Den, kdy Caesar překročil Rubikon z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/10004658/den-kdy-caesar-prekrocil-rubikon-10-leden včetně příloh.

Zařazení do seriálu: Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.

Ostatní články seriálu:

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 08. 03. 2016
Zobrazeno: 4106krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 3.5
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
1 uživatel Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
MÄRC, Josef. Slavné dny pro ZŠ: Den, kdy Caesar překročil Rubikon. Metodický portál: Články [online]. 08. 03. 2016, [cit. 2020-10-26]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/z/20751/SLAVNE-DNY-PRO-ZS-DEN-KDY-CAESAR-PREKROCIL-RUBIKON.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.