Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Gymnaziální vzdělávání > Řešení problémů – Paragraf 11/55

Ikona prakticky

Řešení problémů – Paragraf 11/55

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Aisis o.s.
Spoluautor: Mgr. Jan Zouhar, Mgr. Jan Kotík
Anotace: V rámci projektu Paragraf 11/55 pro podporu zvyšování právního vědomí dětí a mládeže vznikl v občanském sdružení AISIS tento materiál věnující se problematice řešení problémů. Jeho součástí je popis individuálních stylů rozhodování a velké množství aktivit, které mají žákům a jejich učitelům pomoci při skupinovém řešení problémů. Mezi několika můžeme jmenovat Brainpool, aktivitu Kaga a Kawa, nebo také kreativní abecedu a aktivitu s názvem: „Ředitel cihelny“. Materiál se může stát inspirací všem učitelům a pedagogickým pracovníkům, ale primárně je určen učitelům vzdělávacích oborů Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ a Člověk a svět práce.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » zhodnotí a na příkladech doloží význam vzájemné solidarity mezi lidmi, vyjádří své možnosti, jak může v případě potřeby pomáhat lidem v nouzi a jak pomoci v situacích ohrožení a obrany státu
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Sebepoznání a sebepojetí
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Řešení problémů a rozhodovací dovednosti
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Klíčová slova: řešení problémů, Paragraf 11/55

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis. Připravil kolektiv autorů pod vedením Mgr. Jana Zouhara, pro potřeby portálu RVP.cz upravil Mgr. Jan Kotík.


Celý materiál:
Řešení problémů

Jednotlivé kapitoly:
Individuální styly rozhodování
Soudní síň
Brainpool
Genetická laboratoř
Kaga a Kawa
Kreativní abeceda
Kreativní vyprávění příběhů
Nová formulace problému
Ředitel cihelny
Šest myslících klobouků

Použitá literatura a zdroje:
BERAN V.: Jak na žákovskou samosprávnou demokracii. Učitelské listy, roč. IX, 2001/2, č. 3, příloha I-II.
KOPŘIVA, P.: Komunitní kruh a škola - I. část. Učitelské listy, roč. IX, 2001/2  č. 2, str. 9-10.
KOPŘIVA, P.: Komunitní kruh a škola - II. část. Učitelské listy, roč. IX,  2001/2  č. 3, str. 10-11.

Citace a použitá literatura:
[1] - BANFIELD, E.cObčanské ctnosti. Praha : Victoria Publishing, 1995.  
[2] - BEETHAM, D.; BOYLE, K. Úvod do demokracie. Praha : UNESCO, 1996.  
[3] - BŮŽEK, A. Žákovská samospráva jako významný prostředek mravní a občanské výchovy. In: Práva a participace dětí v rodině, ve škole a ve veřejném životě. Hradec Králové: Gaudeamus. Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. ISBN ISBN 80-7041-07-X. 
[4] - DAHL, R. Demokracie a její kritici. Praha : Victoria Publishing, 1989.  
[5] - DAHL, R. O demokracii. Průvodce pro občany. Praha : Portál, 2001.  
[6] - DOSTÁLOVÁ, R. Civitas. Text pro učitele občanské výchovy. Praha : ISV nakl., 2001.  
[7] - JANIŠ, K.; ŠTURMA, J. Práva a participace dětí v rodině, ve škole a ve veřejném životě. Sborník z pracovního semináře konaného 21. 4. 1999. Hradec Králové : Gaueamus, 1999. ISBN ISBN 80-7041-507-X. 
[8] - KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R. Pětkrát hurá demokracii. Praha : STROM, 1997.  
[9] - et al. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc : UP, 2001.  
[10] - KUNC, J. Demokracie a ústavnost. Praha : UK, 1996.  
[11] - Příklady efektivní komunikace.  
[12] - KOPŘIVA, P. Respektovat a být respektován. Kroměříž : Spirála, 2005.  
[13] - ŠTURMA, J.; SKLENÁŘOVÁ, R. K historii a problematice žákovské organizace v našich školách. In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové XLVIII. Pedagogika-psychologie. 1. vydání. Hradec Králové : SPN, 1987.  
[14] - Výchova k demokracii, konstitucionalismu a občanství. Sborník z Letní školy pro učitele OV a ZSV 1998. Olomouc : UP, 1998.  
[15] - ZOUHAR, J. et al. Metodická příručka pro učitele na podporu celonárodní soutěže Paragraf 11/55. Kladno : AISIS, 2006.  
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 19. 11. 2008
Zobrazeno: 9231krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
O.S., Aisis. Řešení problémů – Paragraf 11/55. Metodický portál: Články [online]. 19. 11. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2757/RESENI-PROBLEMU---PARAGRAF-1155.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.