Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čeština pro žáky-cizince: 7 – Jídlo a pití
Odborný článek

Čeština pro žáky-cizince: 7 – Jídlo a pití

Anotace

Příspěvek komentuje metody, postupy a proces výuky při seznamování žáků-cizinců s tematickým celkem Jídlo a pití. V příloze je 10 pracovních listů pro 10 slov z této oblasti. Žáci se na uvedených aktivitách a činnostech naučí množné číslo těchto podstatných jmen, naučí se vybraná přídavná jména popisující vlastnosti jídla a pití a naučí se používat přísudek mám rád / nemám rád ve spojení s podstatnými jmény ve 4. pádu.

Příspěvek seznamuje učitele českého jazyka jako cizího jazyka s možnými postupy, metodami, činnostmi a aktivitami při probírání nové slovní zásoby v tématu Jídlo a pití. Cílem je naučit žáky nová slova z oblasti Jídlo a pití, používat slova v množném čísle, naučit žáky některá přídavná jména popisující vlastnosti jídla a pití a používat přísudek mám rád / nemám rád s podstatnými jmény ve 4. pádu.

Návaznost příspěvku na téma – Rodina (2), Barvy (5), Čísla (6)

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok: celkem 5 hodin, každá hodina 45–60 minut

Metodika práce s kartami:

Hned v úvodu bych chtěla upozornit, že práce s kartami v hodinách by měla být doplňkovou aktivitou. V hodinách by měly převažovat činnosti poslechové (mluvní vzor učitele) a činnosti zaměřené na rozvoj slovní zásoby dětí, na rozvoj komunikace. Proto ve svém příspěvku předkládám učitelům řadu aktivit, kterými mohou žáky nenásilnou a zábavnou formou pobízet k mluvení. Aktivity jsou podle úrovně žákových znalostí seřazeny do 5 vyučovacích hodin. V jednotlivých hodinách může učitel žákům rozšiřovat slovní zásobu o další slova vztahující se k tomuto tematickému celku.

Žáci v první hodině zatím vůbec nepracují s grafickou formou slov. Začínají postupně pracovat v kartách od druhé hodiny. V jednotlivých hodinách žáci nevyplňují celou kartu, ale pracují vždy jen s jedním polem na více kartách.

Jedna z možností využití pracovních karet je v homogenních třídách, kde žák-cizinec zatím nerozumí probírané látce a učitel jej může zaměstnat vyplňováním některého pole podle jeho instrukce.

Karty by si měli žáci zakládat, slouží jim jako slovník. Vybrala jsem 10 slov, o kterých se domnívám, že se v dětské řeči a dětských textech často vyskytují.

Ve druhé hodině žáci doplňují v kartách slova podle vzoru – 1. strana, 3. pole.

Ve třetí hodině žáci dokreslují do karet zadané množství jídla a pití – 2. strana, 3. pole.

Ve čtvrté hodině si žáci vyznačí v kartách přídavná jména – 2. strana, 3. pole.

V páté hodině žáci vyznačí ve větách slovo ve 4. pádu – 2. strana, 3. pole.

Podrobnější popis je uveden níže, v jednotlivých vyučovacích hodinách.

Další možnosti práce s kartami:

1. strana, 4. pole – žáci kreslí do volného pole obrázky podle učitelovy instrukce – např. Nakresli žluté jablko. Nakresli zelenou hrušku. Nakresli jahodovou zmrzlinu. Žáci vnímají odlišná rodová zakončení přídavných jmen.

2. strana, 4. pole – na tomto místě jsou většinou uvedeny básně nebo písně vztahující se k uvedenému slovu.

Žáci se mohou naučit písně, mohou dramatizovat básně podle vzoru učitele, mohou si přikreslit obrázek slova, které se v básni (písni) vyskytuje. Záleží na věku žáků, zda již znají abecedu apod. Mladší děti mohou vyhledávat v uvedeném textu zadané slovo nebo písmeno.

1. hodina

Příprava: obrázky s různými druhy ovoce, zeleniny, jídla, nápoji apod., vhodné jsou reklamní materiály, karty DIDA, 6 volných bílých listů A3, lepidla, nůžky

Cíl: Na konci hodiny žáci rozumějí obsahu daných slov, rozlišují pojmy ovoce a zelenina.

Aktivity:

Rozdělení potravin k příslušným pojmům

Žáci vystřihnou z reklamních materiálů obrázky s různými potravinami. Učitel má připraveno 5 volných bílých listů. Na první z nich napíše – OVOCE, na druhý – ZELENINA, na třetí – NÁPOJE, na čtvrtý – PEČIVO, na pátý – SLADKOSTI. Učitel přiřadí ke každému pojmu jeden obrázek, aby žáci pochopili význam těchto pojmů. Např. Ovoce – obrázek jablka, Zelenina – obrázek mrkve, Nápoje – obrázek džusu, Pečivo – obrázek chleba, housky, Sladkosti – obrázek bonbonů. Žáci mají za úkol vystřižené obrázky nalepit k příslušným pojmům. Po splnění úkolu následuje společná kontrola. Učitel ukazuje na obrázky a říká – Jablko je ovoce. Hruška je ovoce. Banán je ovoce. Mrkev je zelenina. apod.

Otázky a odpovědi

V další části hodiny učitel ukazuje žákům obrázky různých druhů ovoce a zeleniny. Ukáže např. obrázek jablka, řekne jablko a ptá se: Co je to? Žáci odpovídají – ovoce. Ukazuje další obrázek – řekne mrkev. Co je to? – žáci odpovídají – zelenina. Využíváme spojení zrakového a sluchového vjemu.

Aktivita ANO – NE

Tuto aktivitu zařazujeme, pokud si všimneme u žáků únavy. Většinou při této činnosti žáci ožijí. Učitel říká pravdivé a nepravdivé věty. Při pravdivých žáci volají ANO (Broskev je ovoce), při nepravdivých NE (Banán je zelenina). Jinou variantou této hry je hra Na spáče – žáci mají hlavy na lavicích (spí), nepravdivá věta je probudí.

Doporučení:

Při seznamování žáků s novou slovní zásobou má svůj velký význam sluchový vjem ve spojení se zrakovým (obrázkem). Není vždy důležité, aby žáci hned v první hodině vyslovovali všechna nová slova. Podstatnější je skutečnost, že žák rozumí obsahu slov.

Proto by v prvních hodinách měl převažovat správný mluvní vzor učitele, žáci by jej měli napodobovat, pak se teprve seznamovat s psanou podobou slova (čtení) a na závěr by se měli pokoušet slovo napsat.

 

2. hodina

Příprava: obrázky s různými druhy ovoce, zeleniny, jídla, nápoji apod., reklamní materiály, kary DIDA, 2 plácačky na mouchy, papír s obrázky (ke hře bingo), psací potřeby, 10 karet (z přílohy)

Cíl: Naučit žáky různé druhy zeleniny, ovoce, jídla, sladkosti atd. Na konci této hodiny žáci správně vyslovují slova z tématu Jídlo a pití.

Aktivity:

Mouchy (plácačková)

Učitel má připraveny obrázky s různými potravinami (broskev, jablko, hruška, banán, bonbon, zmrzlina, mrkev, třešeň, čaj, jahoda apod.) Karty s těmito obrázky rozloží na stůl (nebo pomocí gumy přilepí na tabuli). Dva žáci dostanou do ruky plácačku na mouchy. Učitel vysloví některé slovo z obrázků (např. mrkev). Tito dva žáci mají za úkol plácačkou zasáhnout obrázek mrkve. Kdo jej plácne první, získává bod (já uděluji malé kartičky, abych si nemusela pamatovat počet bodů). Poté předají plácačky dalším dvěma žákům. Hru je možné hrát také v družstvech, učitel pak uděluje jednotlivým družstvům na tabuli čárky.

Bingo

Všechna nová slova z jednotlivých významových okruhů (škola, jídlo, zelenina, oblečení) jde zajímavě procvičovat pomocí binga. Žáci mají před sebou papír s obrázky (připraví učitel nebo si žáci sami namalují obrázky do připravené tabulky 3×3), učitel diktuje jednotlivá slova, žáci si slovo, které uslyší, škrtnou ve své tabulce. Kdo má jako první proškrtnutou celou řadu, sloupec nebo úhlopříčku, vyhrává – volá Bingo!

Šeptanda

Aktivita určená k procvičování obtížných slov. Žáci sedí nebo stojí v kruhu. Učitel pošeptá žákovi vedle sebe jedno slovo. Žák totéž slovo pošeptá sousedovi, ten zase dalšímu, až dané slovo „doputuje“ k učiteli. Učitel pak pošeptá další slovo. Aby aktivita měla větší dynamiku, může učitel tempo šeptaných slov zrychlovat.

Na vítěze

Žáky rozdělíme do dvou skupin (dva zástupy žáků). Naproti učiteli stojí vždy jedna dvojice soutěžících (z každého zástupu jeden žák). Učitel ukáže obrázek – kdo první a správně odpoví, zůstává ve hře (jde se postavit na konec zástupu), druhý z dvojice si odchází sednout. Pokračuje další dvojice. Hru hrajeme do té doby, kdy zůstane pouze jeden žák – ten je vítěz.

Doplňování slov do karet

Součástí metodického příspěvku je 10 karet se slovy z tématu Jídlo a pití. Karty si žáci zakládají, slouží jim jako slovník. K vyplňování 1. strany karty přistupujeme poté, co žáci zvládli sluchovou a mluvenou podobu slov. Společně s žáky přečteme slovo z karty, žáci si jej podle vzoru na první straně správně doplní.

Doporučení:

V dalších hodinách bychom měli pomocí různých činností podněcovat žáky k tomu, aby správně vyslovovali slova z daného významového okruhu. Nadále je žádoucí předkládat dětem co nejvíce obrázků. Ty slouží k snadnějšímu upamatování slov a k pochopení jejich významu.

 

3. hodina

Příprava: psací potřeby, pastelky, 20–30 bílých papírů A6, 10 karet (z přílohy)

Cílem 3. hodiny je seznámit žáky s tvorbou koncovek množného čísla u podstatných jmen pojmenovávajících dané potraviny.

Aktivity:

Obrázkový diktát

Učitel diktuje žákům slova, žáci tato slova malují.  Žáci již umějí  počet, učitel diktuje např. pět hrušek, tři jablka, dvě mrkve, šest zmrzlin apod. (Každý z žáků zakresluje jiný počet). Žáci obrázky kreslí na jednotlivé papíry. Obrázky využijí k procvičování koncovek množného čísla v následující aktivitě.

Procvičování množného čísla podstatných jmen

Žáci sedí v kruhu u stolu nebo na koberci. Uprostřed jsou kartičky z předešlé činnosti – obrázky potravin v různém počtu. Jeden z žáků si vybere kartičku s obrázkem a řekne, co na ní vidí – např. tři hrušky. Další žák pokračuje – vytáhne si kartičku s obrázkem a opět přečte – např. dvě mrkve. Pro usnadnění napíšeme na tabuli slova v množném čísle a vyznačíme koncovky – např. dvě, tři, čtyři jablka, pět, šest, sedm… jablek.

Malování do karet

Tvary podstatných jmen v množném čísle jsou uvedeny na 2. straně karty. Společně s učitelem žáci přečtou uvedené počty jídla a pití. Pak si do karet na druhé straně dokreslí dané počty jednotlivých potravin.

Doporučení:

Učitel by měl žákům vysvětlit, že čeština má několik tvarů pro jedno slovo. Pro počet 2, 3, 4 existuje jeden tvar a pro počet 5, 6, 7… je další tvar. Žáci to pochopí, když jim ukazujete dané počty na prstech a přitom říkáte – jedno jablko, dvě jablka, tři jablka, čtyři jablka, pět jablek, šest jablek atd. Žáci nemusí uvědoměle používat správné tvary hned od prvních hodin, ale měli by se s nimi seznámit a pochopit, že např. slovo hruška, hrušky i hrušek má tentýž význam. Žákům se správné tvary slov v množném čísle časem zafixují.

 

4. hodina

Příprava: obrázky různých druhů ovoce, zeleniny a dalších potravin (letáky), kartičky s anagramy, 6–8 velkých bílých papírů (nebo balicí papír), nůžky, lepidla, 2 smajlíky

Cílem hodiny je seznámit žáky s některými přídavnými jmény. Na konci 4. hodiny žáci poznávají jídlo a pití podle popisu.

Aktivity:

Anagramy 1

Učitel má připraveny kartičky s anagramy (slova s přeházenými písmeny) – např. BOKLAJ (jablko), HAŠKUR (hruška), VREMK (mrkev) apod. Učitel žákům ukazuje kartičky, kdo první uhodne slovo, získává bod.

Třídění obrázků jídla a pití k přídavným jménům

Učitel má připraveny bílé papíry, na každém z nich je napsáno jedno přídavné jméno ve všech rodových variantách čísla jednotného – sladký, sladká, sladké – slaný, slaná, slané – horký, horká, horké – studený, studená, studené – malý, malá, malé – velký, velká, velké – kyselý, kyselá, kyselé – měkký, měkká, měkké. Vhodné je barevně odlišit koncovky – ý, á, é. Na příkladech žákům objasní dané přídavné jméno. Sladké – jablko, bonbon, horký – čaj, studená – zmrzlina, malá – třešeň, měkký – banán apod. Žáci vystřihují z reklamních materiálů obrázky jídla a pití a lepí je k příslušnému přídavnému jménu. Učitel zkontroluje správnost a říká nahlas – Zmrzlina je studená. Čaj je horký. Žáci opakují věty přednesené učitelem.

Vyznačení přídavných jmen v kartách

Žáci si pro upevnění vyznačí (podtrhnou) společně s učitelem všechna přídavná jména v kartách barevně (např. modře).

Hádanky

Učitel dává žákům různé hádanky – Je to ovoce. Je to červené a sladké. Co je to? Kdo první odpoví, získává bod. Později se žáci pokouší zadávat hádanky sami.

Smajlíci

Učitel umístí do třídy 2 smajlíky. Jednoho, který se usmívá, a druhého, který se mračí. Učitel říká žákům věty – jestliže je věta pravdivá (Třešeň je malá), žáci utíkají k veselému smajlíkovi, pokud je věta nepravdivá (Zmrzlina je horká), žáci utíkají k mračícímu se smajlíkovi.

Doporučení:

Pro většinu žáků je zpočátku obtížné pochopit trojí rod v češtině. V některých jazycích rozlišování rodů u podstatných jmen neexistuje. Vysvětlíme jim na několika příkladech koncovky přídavných jmen – TEN zelený stůl, TA zelená hruška, TO zelené jablko.

Žáci si mohou třídit obrázky do tří skupin podle rodů. Využijeme i další obrázky – slova, jež v kartách nemáme. I v tomto případě platí, že správné koncovky přídavných jmen žáci „naposlouchají“ a později je aktivně používají. Proto je vhodné často zařazovat do hodin poslechové činnosti.

 

5. hodina

Příprava: kartičky s anagramy z předchozí hodiny, tabule, křídy, obrázky členů rodiny, obrázky jídla a pití

Cílem 5. hodiny je seznámit žáky se skloňováním podstatných jmen, s koncovkami 4. pádu (akuzativu). Na konci 5. hodiny žáci používají koncovky 4. pádu.

Aktivity:

Anagramy 2

Aktivita slouží k procvičování psané podoby slov. K tabuli přijdou dva žáci. Učitel jim ukáže kartičku s anagramem (např. HADAJO), kdo první zapíše na tabuli JAHODA, získává bod.

Tvoření vět pomocí obrázků

Žáci sedí v kruhu u stolu nebo na koberci. Na jedné hromádce máme připraveny obrázky se členy rodiny, na druhé obrázky jídla a pití. Žák si vybere z každé hromádky jeden obrázek a utvoří větu – např. Maminka má ráda hrušky. Další žák pokračuje. Učitel napíše na tabuli tvary 4. pádu u slov, která se v kartách nevyskytují. Když se žáci vystřídají, začíná nové kolo, tentokrát tvoří záporné věty – Tatínek nemá rád čaj.

Vyznačení slov ve 4. pádu v kartách

Pro usnadnění si žáci spolu s učitelem barevně vyznačí do karet ve větách tvar podstatných jmen ve 4. pádu – např. zmrzlinu, mrkev, čaj, jablka, jahody atd.

Pozor: Čeština užívá některá podstatná jména ve 4. pádu v čísle jednotném (Mám rád zmrzlinu, čaj, mrkev.), některá podstatná jména v čísle množném (Mám ráda jablka, hrušky, třešně.).

Šel jsem, koupil jsem

Slovní hra zaměřená na rozvoj paměti a procvičování koncovek 4. pádu. Učitel začíná a řekne – Šel jsem do obchodu a koupil jsem banány. Vybraný žák pokračuje – Šel jsem do obchodu a koupil jsem banány a jablka. Vybere dalšího kamaráda, který pokračuje v řetězci. Učitel může připisovat na tabuli další slova a jejich zakončení ve 4. pádu.

Mám rád(a), nemám rád(a)

Každý z žáků má za úkol říct o sobě jednu větu: Mám rád(a)… Nemám rád(a)… Žáci využívají nabídky slov na tabuli.

Doporučení:

Žákům je potřebné vysvětlit, kdy používáme slovní spojení – má ráda, nemá ráda, mám ráda a ve kterých případech říkáme – má rád, nemá rád, nemám rád. Žáci snadno pochopí rozdíl v užívání, když rozdělíme obrázky rodiny do dvou skupin (chlapci, muži – děvčata, ženy). Ukážeme na některé děvče a řekneme Helim má ráda…, ukážeme na obrázek maminky a řekneme Maminka má ráda… Totéž předvedeme na některém z chlapců – Jimin má rád… nebo Tatínek nemá rád… Věty procvičíme na uvedené aktivitě (Tvoření vět pomocí obrázků).

Reflexe:

Kromě 10 slov – karet, které žáci používají v hodinách, by bylo žádoucí, aby si postupně obohacovali svůj slovník o další slova k tomuto tématu. K vytváření dalších karet mohou využívat různé letáky a reklamní materiály. Po probrání tématu by si žáci mohli vyzkoušet sestavit jídelníček pro konkrétní den a začít užívat další slovní spojení – k snídani mám..., k obědu mám..., k večeři mám...

Naše hodiny s korejskými žáky probíhají po obědě. Na začátku hodiny se žáků ptám, co měli k obědu (ve škole máme možnost výběru jídel ze dvou variant). Žáci mi odpovídají, pomáhám jim s překladem slov, která neumějí říct v češtině. Tak se jejich slovní zásoba stále rozšiřuje.

Pro žáky je toto téma velmi přitažlivé, rádi se baví o tom, které jídlo mají, nemají rádi, co jim chutná.

Je pochopitelné, že mají problém užívat podstatná jména ve správných tvarech. Časem však tyto drobné nedostatky vymizí.

 

Příloha – 10 karet

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
3.89 MB
Dokument
Hruška
doc
3.9 MB
Dokument
Bonbon
doc
3.97 MB
Dokument
Broskev
doc
3.94 MB
Dokument
Banán
doc
4.72 MB
Dokument
Jablko
doc
3.92 MB
Dokument
Čaj
doc
3.88 MB
Dokument
Třešeň
doc
3.92 MB
Dokument
Jahoda
doc
3.92 MB
Dokument
Zmrzlina
doc
7.13 MB
Dokument
Mrkev
doc
34.18 kB
Dokument
Citace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lada Faldynová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 11. 2010
Příspěvek podrobným způsobem popisuje aktivity pojící se tematikou JÍDLO A PITÍ při výuce českého jazyka pro žáky cizince na 1. stupni ZŠ. Ačkoliv téma jistě není podáno vyčerpávajícím způsobem, autorka připravila systematický materiál pro individuální práci žáků v hodině či doma v podobě pracovních karet; v samotném článku pak popisuje postup, jak karty využít a dále předkládá zajímavé doplňkové hry a činnosti, které lze při výuce daného tématu aplikovat. Autorka při popisu tématu pokrývá všechny důležité jazykové plány, tj. fonetický, lexikální, gramatický i komunikační. Podobným způsobem, který předkládá autorka mohou učitelé snadno připravit pracovní karty i pro další slovní zásobu k tématu.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

metodické karty, lepidla, nůžky, obrázky jídla a pití, reklamní letáky, tabule, barevné křídy, obrázky členů rodiny, kartičky s anagramy, mřížky s obrázky ke hře Bingo, karty DIDA, kancelářské papíry A3, A4, psací potřeby, pastelky, plácačky na mouchy, obrázky smajlíků

Spec. vzdělávací potřeby:

z odlišného sociokulturního prostředí, z cizojazyčného prostředí