Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > (Vánoce) zabalené a obalené
Odborný článek

(Vánoce) zabalené a obalené

19. 4. 2010 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Boháčková

Anotace

Článek nabízí jiný pohled na Vánoce - problematika konzumního chápání svátků v souvislosti s používáním velkého množství obalů - otázka šetrnosti k životnímu prostředí, vliv reklamy na nakupujícího atd.

Cíl

Žáci:

 • seznámí se s různými typy obalů
 • dokáží se orientovat ve značkách na obalech
 • seznámí se s principy odpovědného nakupování a vyzkouší si je
 • experimentují s obaly – zjišťují vlastnosti obalů
 • seznámí se s reklamními triky, k informacím na etiketách a v reklamě přistupují kriticky
 • vyrobí informační brožuru
 • vyrobí absurdní reklamní koláž

Vánoce se čím dál víc stávají konzumní záležitostí. A čím víc toho koupíme, tím víc obalů si domů přineseme a později vyhodíme. V projektu inspirovaném vánočním nakupováním žáci prozkoumají používání obalů dříve a dnes. Během nákupu si všímají značek na obalech a pokusí se z výrobků vybrat ty, které jsou zabalené v obalech šetrných k životnímu prostředí. Při nákupu si uvědomí i vliv reklamy. Seznámí se s výrazovými prostředky reklamy a reklamními triky. Svá zjištění zpracují do informační brožury určené spolužákům.

Úvod

V naší škole se v průběhu školního roku koná několik projektových dnů, vždy zastřešených nějakým celoškolním tématem. Pro projekty konané v letošním prosinci bylo zvoleno celoškolní téma Vánoce. Protože v naší škole působím jako koordinátor EVVO, rozhodla jsem se nabídnout žákům možnost prozkoumat ekologické dopady Vánoc.

Se skupinou žáků, kteří si tento projekt vybrali, jsem se sešla ještě před začátkem projektu. Zamysleli jsme se nad ekologickými dopady Vánoc a žáci si pak sami vybrali, kterým problémům by se chtěli věnovat podrobněji. Vybrali si problém obalů (o Vánocích se hodně nakupuje a popelnice po svátcích přetékají odpadky). Když jsme se bavili o nakupování a o tom, co nás nutí tolik nakupovat, narazili jsme na problém reklamy. Domluvili jsme se tedy, že se budeme věnovat těmto dvěma problémům a pro spolužáky, kteří se účastní jiných projektů, vytvoříme informační brožuru.

První den

S žáky jsme se sešli ve třídě a začali jsme se věnovat obalům. Zkoušeli jsme odpovědět na otázky:

 • Jak jsou obaly vlastně staré?
 • Jaké vlastnosti na obalech oceňujeme?
 • Jaké obaly využívali lidé před plastem?
 • Proč jsou plastové obaly tak oblíbené?

Poté jsem žákům rozdala pracovní list Obaly v historii a žáci do něj ve dvojicích zapisovali své odpovědi.

Řešení prac. listu:
Obaly jsou staré jako lidstvo. V pravěku lidé jako obaly používali listy, kůru, kůži, později také keramiku. Nejstarším materiálem, který dosud požíváme, je sklo, dále látka a dřevo. Papír se na obaly začal používat v 19. století (r. 1817 v Anglii karton na krabičky), papírové tašky r. 1844 (Bristol). Kovové konzervy se začay užívat r. 1810, hliníkové plechovky r. 1959. Plasty jsou nejmladší (jedná se o polyethylen) - r. 1933, pet lahve r. 1977, nápojové kartony r. 1952.

Dále jsme si s žáky vysvětlili, co to znamená konzumní společnost, mluvili jsme o tom, že v dnešní době do obchodu vstupujeme nejen když musíme něco koupit, ale také abychom si odpočinuli, prozkoumali nové trendy a naplnili touhu něco (cokoli) si koupit. Žáci uváděli příklady stereotypů „více je lépe“, které znají ze svého života. Přemýšleli jsme nad tím, jaké dopady má na životní prostředí, jsou-li lidé manipulováni k tomu, aby nakupovali a spotřebovali co nejvíce mohou.
(tyto činnosti nám zabraly dvě vyučovací hodiny)

Pak jsme vyrazili do blízkého obchodného centra na nákup. Žáci si své skutečné nebo imaginární vánoční dárky, které vybrali, zapisovali do pracovního listu V obchodě.

Po návratu do školy si žáci ještě doplnili tabulku (sloupeček Hodnocení obalů).
(cesta do nákupního centra, nákup, cesta zpět a doplnění tabulky zabraly tři vyučovací hodiny)

Druhý den

Hned na začátku druhého dne jsme se ještě věnovali nákupům z předchozího dne. Hledali jsme obal, který dostal nejhorší známku (našli jsme pouze obal, kterému jsme dali 5 podle naší stupnice – viz pracovní list). U velkého možství výrobků jsme našli možnost koupit je v ekologičtějším obalu, některé dokonce i bez obalu. Pak jsme ještě diskutovali o principech odpovědného nakupování z dalšího pracovního listu Principy odpovědného nakupování, žáci si pak zkusili vyplnit zbytek. Velmi mě překvapilo, že žáci měli velké problémy se sloupcem Dárek, který si za peníze nekoupíš. Jako největší nesmysl jsme našli Instantní vodu (prášek, který se zalije vodou a máte – vodu).

Následně se žáci rozdělili do skupin. Jejich rozdělení jsem nijak neřídila, protože se projektu účastnili pouze žáci ze 7. a 8. tříd, nebylo tedy třeba dbát na rovnoměrné věkové rozdělení. Žáci společně ve skupině prostudovali informace v pracovním listu Značky na obalech. Na obalech přinesených z domova vyhledali značky a v krátké prezentaci představili ostatním skupinám některé z nich.

Žáci hledají značky na obalech
1. Žáci hledají značky na obalech

Potom jsme se věnovali zkoumání obalů a postupovali jsme podle pracovního listu Rozklad obalů. Při práci s ohněm bylo třeba dbát zvýšené opatrnosti a pracovat u otevřeného okna. Na základě zjištěných výsledků jsme diskutovali o vhodných možnostech likvidace konkrétních obalů.
(práce nám zabrala více než tři vyučovací hodiny)

Zkoumání vlastností obalů
2. Zkoumání vlastností obalů

Po zbytek dne (necelé dvě vyučovací hodiny) jsme se věnovali reklamě. Diskutovali jsme o tom, zda to, co vidíme v reklamě, je vždy pravda. Žáků jsem se ptala i na jejich zkušenosti s tím, zda někdy reklamě „naletěli“, zda některý výrobek nefungoval tak, jak reklama slibovala.

Žáci dostali pracovní list Reklamní triky (obrázky jsem nastříhala) a jejich úkolem bylo spojit obrázek a reklamní trik. Pak měli za úkol nalézt příklady reklamních triků v reklamách, které si přinesli, nebo znají z TV.

Na závěr dne jsme ještě přinesené reklamy zkoumali, zda se na nich vyskytuje nějaká ekoznačka, či se snaží navodit dojem, že výrobky jí propagované jsou ekologické. Nalezené reklamy si žáci vystřihli a vložili do portfolia.

Třetí den

Celý třetí den jsme věnovali výrobě informační brožury. Společně jsme se domluvili na obsahu brožury, který byl nakonec takovýto:

1. Vánoce zabalené a obalené – titulní stránka
2. Největší ekologické dopady Vánoc
3. Obaly – historie
4. Značky na obalech – ekoznačky, tříšipkové značky, ostatní
5. Reklamní triky
6. Koláž Absurdní reklama (abychom ukázali, že reklama někdy využívá i šokující sdělení)

Postup při výrobě koláže: žáci vystřihli obrázky z reklam tak, aby byly oddělené od reklamních sloganů. Reklamní slogany kombinovali do absurdních sdělení, ty pak spojili s fotografiemi tak, aby byly v co největším kontrastu. Také jsme diskutovali o tom, zda některé reklamy tento postup (nevhodná nebo šokující sdělení) využívají.

Pro výrobu brožury jsme využili rychlovazačky. Žáci s ní pracovali poprvé a práce je velmi bavila.

Práce s rychlovazačkou
3. Práce s rychlovazačkou

Před koncem dne skupiny své brožury prezentovali ostatním a ještě vyplnili Závěrečnou reflexi.

Finanční náročnost

Po finanční stránce byl projekt nenáročný, žáci zaplatili pouze jízdné do nákupního centra a zpět.

Reflexe

Během práce na projektu se podařilo splnit všechny krátkodobé konkrétní vytyčené cíle. Vzhledem k časové organizaci projektových dnů nebylo možné provést ještě jeden nákup a tím ověřit, zda žáci odpovědně nakupují. Také se během doby práce na projektu neprokázalo, zda žáci k infromacím v reklamě opravdu přistupují kriticky (oba dva cíle patří mezi dlouhodobé postojové). Pro ověření dosažení cílů by bylo možné se po čase s žáky sejít a diskutovat s nimi o tom, jak se jim v běžném životě daří nepodléhat reklamě a v obchodech si vybírat výrobky v ekologičtějších obalech.

Jak zmiňuji dále, velkou překážkou pro mě byla organizace projektových dnů v naší škole. Při rozhovoru s žáky, kdy jsme společně vybírali konkrétní téma našeho projektu, se ukázalo, že problematiku reklamy vnímají hlavně negativně. Proto jsme se v části, jež se týká reklamy, zaměřili pouze na její negativní dopady - nadměrnou spotřebu zboží. V zájmu vyváženosti pohledu a prohloubení informací by bylo také vhodné zmínit kladné dopady reklamy a reklamou se zabývat více do hloubky. To se v tomto projektu nepodařilo. Mohlo by to být jedno z možných rozšíření projektu.

Projekt se také vůbec nezabýval problematikou obalů na jedno použití a těch, které se dají použít vícekrát (např. kosmetika balená v kosmetické taštičce). Žádný z žáků takový výrobek při svém „nákupu“ nevybral, proto jsme se tím nezabývali. I to by se mohlo stát dalším námětem na rozšíření projektu.

V závěrečné reflexi žáci velmi oceňovali možnost práce s rychlovazačkou. Brožury se jednotlivým skupinám velmi povedly, žáci oceňovali, že budou mít své další uplatnění - stanou se zdrojem informací pro jejich spolužáky. I když v budoucnu brožury pravděpodobně doslouží a bude třeba je zlikvidovat, jsou vyrobeny z papíru, a tak bude možné odevzdat je k recyklaci. Jako rozšíření uvádím možnost zpracovat brožury na počítači a mít je pouze v elektronické podobě. Podle mě by to však vedlo k tomu, že by si je větší množství spolužáků stáhlo a vytisklo, což by zatížilo životní prostředí více, než několik brožur vyrobených během našeho projektu.

Žákům se také líbil cvičný nákup a velmi je zaujaly principy odpovědného nakupování, rádi by je představili doma rodinám a zkusí se podle nich spolu se svými rodinami chovat. Každý žák si všechny pracovní listy a zajímavé informace vložil do svého portfolia, takže v budoucnu nebude mít problém požadované informace vyhledat.

Překážky v práci na projektu

Velkou překážkou při práci na tomto projektu pro mě byla samotná organizace projektových dnů, tak jak probíhá v naší škole. Potřebovala jsem se s žáky domluvit, co konkrétně by je z ekologických dopadů Vánoc zajímalo, proto jsem se s nimi musela sejít o velké přestávce (což nestačilo) a pak i po vyučování. Jelikož jsem chtěla použít rycholovazačku, musela jsem předem zjistit, zda ji nebude používat nikdo jiný a zda máme dostatek fólií a hřbetů.

Možná rozšíření projektu: brožuru by žáci mohli zpracovat ve Wordu tak, aby se dala umístit např. na školní web.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
34.18 kB
Dokument
Obaly v historii
doc
29.3 kB
Dokument
Principy odpovědného nakupování
doc
1.02 MB
Dokument
Reklamní triky
doc
29.3 kB
Dokument
Rozklad obalů
doc
35.16 kB
Dokument
V obchodě
doc
30.27 kB
Dokument
Závěrečná reflexe
doc
63.48 kB
Dokument
Značky na obalech

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Boháčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby, papíry, desky na portfolio, jízdné, kleště, kahan, různé druhy obalů, reklamní letáky, lepidlo, kopie pracovních listů, zápalky