Odborný článek

It´s me

Anotace

Během této aktivity žáci tvoří plakáty, které prezentují jejich osobnost. Na plakát však nepíší věty, ale vkládají do něj fotografie, obrázky, vlajky, mapy, grafy či další informace s nimi související. Ve skupině či ve dvojicích si pak plakát představí a snaží se na jeho základě co nejvíce vyprávět o osobě svého spolužáka. S plakátem se dá však pracovat i mnoha jinými způsoby, které jsou v aktivitě uvedeny. K vytvoření plakátů využívají grafický online nástroj Canva.

Autor: Zuzana Majíčková

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ

Věková skupina: 11– 13 let

Vzdělávací obor: anglický jazyk

Tematický okruh: představování, volný čas, záliby, rodina

Časová dotace:

Výuka: 30–45 minut

Příprava: 45 minut

Pomůcky: PC, notebook nebo tablet, chytrý telefon, projektor, připojení k internetu

Zdroje:  

https://www.nezzazvoni.cz/jak-zacit-s-canvou/

https://www.cojsemvyzkousela.cz/?p=8730

AMANDA, Fox, 2023. The Canva Classroom: 42 Ultimate Answers to Templates that Rocket Student Engagement. Tennessee: Lightning source Inc. ISBN 9781959419006.

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Oborové:

Žáci

 • znají základní slovíčka na téma představování se, volný čas, záliby a rodina;
 • umí tvořit jednoduché věty i souvětí za použití spojky protože;
 • umí vyjádřit souhlas či nesouhlas.

Digitální:

 • Žáci
 • umí vytvořit, sdílet a ukládat digitální obsah
 • umí pracovat s digitálními fotobankami, které mohou využít zdarm
 • ovládají práci s internetovými slovníky.

Vzdělávací cíle:

Žáci

 • volí patřičné grafické prvky, obrázky a fotografie pro vytvoření plakátu pomocí nástroje Canva;
 • vyhodnotí, která z digitálních šablon pro tvorbu internetových stránek nejlépe vyhovuje jejich projektu;
 • ve větách používají výrazy související s volným časem a koníčky;
 • vyjadřují aktivně svůj souhlas či nesouhlas.

Přínos využití digitálních technologií:

Žáci jsou vedeni k práci s vybranými internetovými aplikacemi, které mohou být využity v hodinách cizího jazyka. Samozřejmě podobnou aktivitu mohou dělat i na papíře, ale myslím, že použití Canvy má zde svůj význam, a to z několika důvodů:

 •  interaktivita a multimediální prvky: Canva umožňuje snadné vkládání obrázků, videí, grafů a dalších multimediálních prvků. To může zvýšit vizuální atraktivitu a zaujetí žáků, navíc žáci mohou průběžně měnit obsah. Papírový plakát nelze takto snadno aktualizovat, aniž by to vypadalo stále vizuálně dobře.
 • dostupnost z jakéhokoli zařízení: Canva je webová platforma, to znamená, že k ní žáci mohou přistupovat odkudkoli pomocí internetu, což nabízí možnost dokončit projekt doma, pokud žák ve škole nestíhá. Ano, i papírový plakát si může fyzicky přinést a odnést, ale z mé zkušenosti je velké riziko, že na to žáci zapomenou nebo ho nějak zmuchlají či jinak zničí. Navíc ho mohou sdílet s jinými fyzicky nepřítomnými lidmi a třeba tak i nějaké věci konzultovat (se mnou, se spolužáky, se vzdálenější rodinou…), případně komentovat práci ostatních.
 • možnosti kreativity: Canva nabízí mnoho nástrojů a šablon pro design, což podporuje tvůrčí myšlení žáků. Mohou si vybrat z různých stylů, barev a fontů a lépe vyjádřit své nápady. Mohou se inspirovat jinými projekty.

Metodická poznámka: Žáci se musí do Canvy zaregistrovat, my jsme k registraci využili školní mail. Jde o jednoduchý proces, který by měli na druhém stupni bez problémů zvládnout.  Příprava plakátu by neměla zabrat více než jednu vyučovací hodinu, nicméně pokud žáci pracují s Canvou poprvé, je možné jim dát více času, případně si mohou plakát dotvořit doma (pouze pokud jde o jednotlivce, nejsem fanoušek domácích úkolů). Není třeba před samotnou aktivitou velkého opakování slovní zásoby a tvoření jednoduchých vět v přítomném čase či krátkých souvětí, je to něco, co by žáci již měli bezpečně znát. Nechala bych vytváření plakátů zcela v režii žáků, učitelé mají tendenci někdy příliš radit, co by tam mělo být, mně se více osvědčilo jim nechat volné pole působnosti a pak to zhodnotit ve zpětné vazbě. Pokud chtějí učitelé projekt sumativně hodnotit, rozhodně doporučuji zaměřit se spíše na proces než na výsledný produkt. Je dobré si předem stanovit kritéria, aby žáci věděli, jaký výstup je od nich očekáván.  

Příklad kritérií k tvorbě plakátu a jeho následné prezentaci:

 • žák na plakát vložil 8–10 informací;
 • žák využil alespoň 4 různé formy jako zdroj informací (fotka, graf, vložený obrázek, print screen, kreslení, text);
 • žák vložil správné a dobře čitelné informace související s jeho osobou;
 • žák dokáže na základě informací z plakátu prezentovat po dobu 1–2 minut;
 • žák při prezentaci využije všechny informace z plakátu;
 • žák správně používá při prezentaci přítomný čas;
 • žák využívá alespoň 6 různých sloves, neopakuje pouze být a mít (v případě potřeby může učitel před prezentací společně s žáky vypsat vhodné možnosti).

Popis vzdělávací aktivity

 1. Práce s aplikací a tvorba plakátu:

 • Provedeme žáky registrací, pomůžeme, pokud bude mít někdo problém.
 • Vybereme z nabídky plakát a ukážeme žákům možnosti, jak pracovat s jednotlivými nástroji.
 • Nejdříve žákům ukážeme, jak si vyberou vhodnou šablonu. Na tuto aktivitu není přímo určen konkrétní návrh, takže fantazii se meze nekladou. Já bych doporučila šablonu Kids nebo Škola, nicméně je možné vybrat téměř jakoukoliv a upravit si ji ke své spokojenosti. Jediné, na co si musí dát pozor, je, aby šablona neobsahovala tento znak: – to znamená, že jde o placenou verzi a žáci ji nemohou použít.

 • Ukážeme žákům, jak pracovat v Canvě při vytváření plakátu. Projdeme si jednotlivé nástroje jako psaní textu (zde bych ale použila minimálně, plakát by kromě jména a třeba pár čísel moc textu obsahovat neměl), vkládání obrázků, grafů, vytváření pozadí či kreslení.
 • Samostatnou kapitolou je vkládání nahraných souborů, žáci si mohou dělat printscreeny obrazovky, s ohledem na pravidla správného ukládání si je uložit a poté nahrát na plakát. Krásný příklad je třeba printscreen z https://mapy.cz/, kde si žákyně vyhledala, že bydlí v Sezimově Ústí, a poté vložila na plakát.

 •  Žáci si mohou nahrát i svoje fotografie, které si předtím uložili např. na OneDrive či do jiného úložiště.
 •  Je vhodné žákům zadat, kolik informací by měl jejich plakát obsahovat, mně se osvědčilo 8–10 informací. Když je nějaký žák v tempu práce výrazně pomalejší, je v pořádku, aby jich měl méně.
 • Je možné také stahovat fotografie z různých fotobank, které jsou na internetu k dispozici zdarma. Zde jsou příklady:

 Ukázka výsledného plakátu jedné žákyně:

2. Možnosti prezentace a práce plakátem:

1) Nejjednodušší variantou je prezentace před třídou, žák dostane prostor 1–2 minuty, promítne výsledný plakát na tabuli a na jeho základě se představí. Zbytek třídy poslouchá a na závěr žákovi poskytne zpětnou vazbu k plakátu, anglickému jazyku i samotné prezentaci.

2) Zábavnější možností je prezentace navzájem ve dvojicích, kdy ten druhý s dopomocí vytvořeného plakátu zkouší mluvit o svém spolužákovi. Žáci tvoří delší souvětí, jelikož své věty zdůvodňují, aktivně používají spojky because a spojení that´s why apod. (například: „I think, that you like candies because there is a picture of chocolate in the poster.“ – „Yes, you´re right.“ / „No, I disagree, cholocate has a different meaning.“). Před touto variantou bych s žáky  vyzkoušela pár příkladů a připomněla možnosti, jak lze vyjádřit souhlas či nesouhlas. Zde je odkaz na stránky, kde si to mohou procvičit:

Nebo se mohou podívat na videa:

U této varianty učitel nemůže slyšet všechny najednou, což ale není vždy třeba, mluvení s chybami je přirozená součást výuky a není vhodné je vždy všechny opravovat. Navíc se více využije autokorekce či vzájemné opravování mezi spolužáky.

3) Varianta pro žáky, kteří jsou už v Canvě pokročilejší. Ve dvojici se navzájem představí pomocí plakátu, poté tři informace změní a ten druhý zkusí hádat, co se změnilo. Je dobré na to předem žáky nepřipravovat, jinak je to pro ně příliš jednoduché. Pokud chceme využít vícekrát, můžeme změnit vždy jen jednu věc. Určitě je nutné střídat dvojice.

4) Pokročilejší žáci (myslím ale, že klidně od sedmé třídy výš, případně už od šesté, pokud s Canvou pracovali již na prvním stupni) si mohou vytvořit fiktivní osobnost, nemusí představovat přímo sami sebe, ale své alter ego. I zde je pak možnost prezentace před celou třídou nebo hádání ve dvojici, případně v menších skupinkách. Alter ego se dá využít i ve variantě speed datingu neboli rychlého randění, žáci se na základě plakátu představují ostatním a střídají se po dvou minutách. U každého si poznačí body od jedné do desíti (jedna znamená nechci jít s tebou na rande, deset znamená šel bych hned) a na závěr se vyhodnotí, zda se u nějakého páru vyskytla shoda.

5) Žáci nemusí dělat plakát o sobě, ale o některém ze svých spolužáků, kterého si vyberou či jim ho přiřadí učitel. Zde je předpokladem, že se žáci již znají.

6) Žáci nahrají plakáty do Canvy k učiteli, ten je postupně promítá a ostatní hádají, komu plakát patří (samozřejmě nesmí obsahovat jméno). Svou odpověď musí umět zdůvodnit.

7) Pokročilejší žáci mohou na základě plakátu vyprávět příběh o dané osobě, ideálně ve dvojicích, ale dá se to využít i ve skupinách, kdy se střídají po každé informaci. U této aktivity učitel předpokládá, že žáci ovládají na dobré úrovni past simple.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Canva je jednoduchý a intuitivně ovladatelný nástroj, který rychle zvládnou všechny děti na druhém stupni základní školy. U nás ve škole stále převažují u většiny prací papír a pastelky, proto moji žáci uvítali, že mohou vytvářet materiál v digitální formě. Osvědčilo se mi sdílení na sociálních sítích, kdy mohli svůj výtvor po předchozím souhlasu rodičů poslat např. přes WhatsApp . Určitě je dobré střídat formy prezentace a zapojit do toho soutěžní prvek s hádáním, komu daný výtvor patří, i když jako úplně první aktivitu to nedoporučuji, tam bych zůstala u klasické prezentace nebo prezentace ve dvojících.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Majíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • využívá digitální technologie, aby si usnadnil práci, zautomatizoval rutinní činnosti, zefektivnil či zjednodušil své pracovní postupy a zkvalitnil výsledky své práce