Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den prvního odporu ve varšavském ghettu
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den prvního odporu ve varšavském ghettu

9. 3. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Monika Stehlíková

Anotace

Žáci se seznámí s termínem „ghetto“ v jeho různých významech a zamyslí se nad omezeními plynoucími z pobytu v něm. Zamyslí se nad motivací židovských povstalců a pokusí se nalézt historické analogie podobného jednání.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni vysvětlit obecné rysy ghettoizace, 
  • vyhledávají a třídí informace, výsledky své práce prezentují před třídou, 
  • chápou význam zdánlivě beznadějného boje za svobodu.

Délka:

2 vyučovací hodiny

Postup:

1) Za domácí úkol zadáme žákům zjistit, jaký je obecný význam slova „ghetto“, v jaké souvislosti byl používán v době 2. světové války a v jakém je používán dnes.

2) Na začátku hodiny během řízeného rozhovoru úkol zkontrolujeme (část města vymezená pro různě definovanou minoritu, pro židy za 2. sv. války, mezistupeň mezi svobodou a vyhlazovacími tábory, dnes nejčastěji označení pro sociálně vyloučené lokality).

3) Pustíme video, rozdáme text, necháme jej žáky přečíst a ujistíme se, že všemu rozumí.

4) Předložíme žákům jednoduchou schematickou mapu obce, v níž žijí, a vyzveme je, aby do ní zakreslili oblast odpovídající 2,5 % velikosti obce a spočítali, kolik obyvatel by v ní žilo (počet musí odpovídat 30 %). Mapu konkrétní obce musí do PL doplnit učitel.

5) Do PL odpoví žáci na následující otázky:

a) Představte si, že žijete v ghettu, které jste nakreslili. Jak by to poznamenalo váš život? Kam byste se nedostali? O co byste přišli?

b) Žijete vně ghetta – jak byste se v takovém případě cítili? Vadilo by vám to? Napadají vás způsoby, jak obyvatelům ghetta pomoci?

c) Jakou motivaci měli povstalci ve varšavském ghettu?

d) Je něco, kvůli čemu byste byli ochotni jít bojovat, i když by bylo skoro jisté, že přitom zahynete?

e) Vzpomenete si na další příklady z historie? (Např. Jan Hus, Jeroným Pražský, parašutisté, kteří zabili Reinharda Heydricha, …, židovští povstalci ve vyhlazovacích táborech Sobibor a Treblinka atd.)

6) Odpovědi na otázky a), b) a c) shrneme během řízeného rozhovoru, otázky d) a e) necháme žáky zodpovědět doma, následující hodinu je prodiskutujeme a odpovědi se souhlasem žáků vyvěsíme na nástěnce.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná v bodě 6.


Kapitolu Den prvního odporu ve varšavském ghettu z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/786786/den-prvniho-odporu-ve-varsavskem-ghettu-18-leden včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
282.23 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
207.03 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Monika Stehlíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

text k videu, pracovní list