Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den krachu na newyorské burze
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den krachu na newyorské burze

9. 11. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příčinami, průběhem a „kolotočem“ velké hospodářské krize (The Great Depression) především v souvislosti se situací ve Spojených státech. Lekce se zaměřuje na popis a objasňování různých projevů a dopadů krize v globálním kontextu. Aktivita pracuje se žákovskými prekoncepcemi a předjímáním, předpokládá, že učiteli umožní nejen dát prostor žákovskému „objevování“ tématu, ale také, že mu umožní sledovat různé způsoby žákovských učení. Dále pracuje s interpretací fotografie a filmového dokumentu.

Cíl

Žáci:

 • jsou schopni interpretovat svědectví filmu a fotografie,
 • reflektují různé způsoby svého získávání znalostí a dovedností,
 • jsou schopni popsat a objasnit příčiny a průběh hospodářské krize,
 • jsou schopni vysvětlit možné důsledky této situace pro světový vývoj,
 • uvědomují si výpovědní hodnotu autentických materiálů.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Práce s pracovním listem. Učitel zadá vypracování následujících úkolů: I.a–I.c. Za vhodné považujeme zadat je naráz a nechat na vypracování každého z nich cca 2 minuty. To umožní žákům dát události krize nejen do širšího kontextu, ale vnést do problematiky i své osobní zkušenosti a postřehy s ekonomickými i dalšími krizemi. Pokud je potřeba ještě více propojit témata, je možné diskusi, která bude následovat, zakončit žákovskými definicemi krize.

2) Sledování filmu s přestávkami a s předjímáním – lze rozdat nakopírovaný list z knihy „Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii“. Učitel pouští vždy jen určitou sekvenci (viz tabulka) a žáci pracují se zadáním k dané části.

Za důležité považujeme odhadování toho, co bude následovat, tedy úkoly typu: Co vás napadá při titulku? Jaké bude pokračování? Je vhodné, když probíhají různá zveřejňování daného odhadu – párové (žáci se navzájem seznamují se svými odhady ve dvojici), skupinové (žáci se navzájem seznamují se svými odhady ve skupině), celotřídní (vybraný žák, vybraní žáci sdělují nahlas svůj předpoklad s krátkou reflexí ostatních). Vždy bychom měli dbát na to, aby si k danému úkolu žák zapsal klíčová slova, poznámku.

Při předjímání můžeme pracovat i s titulkem pro následující část. Dalším klíčovým bodem je reflexe otázky: Co vás zaujalo? Je určitě důležitější než příliš podrobné komentování údajů, které vybral učitel. Ty mohou být využity především ke komparaci se žákovským výběrem. Za důležité považujeme, aby celá aktivita proběhla v rychlém tempu – nedoporučujeme pracovat se všemi úkoly, ale vždy k veřejné diskusi vybrat některý.

Je možné tuto činnosti i individualizovat například tímto způsobem: Ve dvojici proberte, co vás zaujalo (2 minuty). Vybraný žák pak pro celou třídu zveřejňuje, co zaujalo jeho partnera.

Harmonogram činnosti s filmovou sekvencí:

 • předjímání i s komentářem: cca 4 minuty
 • filmová sekvence: cca 1 minuta
 • rozbor ukázky: cca 4 minuty

Část I. Velký odborník a jeho největší omyl: 0.15–1.45 min. (Tohle byl však jeho největší omyl.)

Část II. Černý čtvrtek, (pátek), pondělí a úterý: 1.45–2.30 min. (Dolarů, které navíc byly jen půjčené.)

Část III. Řetězce příčin a následků. Sběrači hrášků: 2.30–3.20 min. (Říkalo se jim sběrači hrášků.)

Část IV. Zdržíte se déle nebo chcete pokoj v nejvyšším patře?: 3.20–4.25 min.

3) Žáci vypracovávají zadání IV. z pracovního listu, za vhodné považujeme napsat x (3–10) klíčových slov. Pokud je dost času, považujeme za vhodné, aby žáci psali svá klíčová slova ke každému ze tří bodů zadání IV. Pak je vhodnější stanovit nižší počet klíčových slov, například pět. Tato vypracování je vhodné zveřejnit na třídní nástěnce. Žáci by je neměli na konci hodiny hlasitě komentovat, jen si je v klidu prohlédnout. Komentář považujeme za vhodný start do následující hodiny.

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná reflexe pak vypracováním úkolu 3 v postupu (IV. z pracovního listu). Reflexe je vhodným vstupem do další vyučovací jednotky, v optimálním případě s tématem důsledky a řešení hospodářské krize na modelových případech dějin Německa a USA.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

Přílohy: Text a fotografie kočující dívky dostupné na http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Owens_Thompson#mediaviewer/File:Florence_Owens_Th ompson_montage_by_Dorothea_Lange.jpg

Doporučení:

Přehled o největších ztrátách a ziscích v historii newyorské burzy naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den krachu na newyorské burze z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/622094/den-krachu-na-newyorske-burze-24-rijen včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
331.05 kB
PDF
Pracovní list pro ZŠ
pdf
535.16 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list, kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii (str. 262)