Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ten dělá to a ten zas tohle
Odborný článek

Ten dělá to a ten zas tohle

13. 1. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Simona Šedá
Spoluautoři
Mgr. Danuška Šidláková
PaedDr. Iveta Stehlíková Bassyová
PhDr. Jana Stará PhD.
Ing Renata Votavová

Anotace

Návrh strukturované výukové jednotky pro 1. stupeň ZŠ (vzdělávací obor Člověk a jeho svět, tematický okruh Lidé kolem nás), při níž jsou společně v jedné třídě bez přítomnosti asistenta pedagoga vzděláváni také žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a žáci nadaní.

Úvod

Situace, v níž jsou v jedné třídě společně vzděláváni žáci s velmi odlišnými  vzdělávacími potřebami (např. žáci se specifickými poruchami učení,  lehkým mentálním postižením, autistickými rysy, vadami řeči, žáci nadaní apod.) se v poslední době stává v našich školách běžnou skutečností. Snaha vést každého žáka k těm nejlepším vzdělávacím výsledkům, přitom však zohlednit jeho individuální schopnosti, klade zvýšené nároky na práci učitele nejen při přípravě na vyučování, ale i při jeho samotné realizaci.

Domníváme se, že i bez přítomnosti asistenta pedagoga je mnohdy možné vyučování strukturovat tak, aby byly naplňovány individuální vzdělávací potřeby každého jednotlivce a docházelo k rozvoji jeho schopností. Pokusili jsme se proto připravit ukázku výukové jednotky, při které jsou žáci s rozdílnými dispozicemi vzděláváni po celou dobu vzděláváni společně, přesto však dosahují vzdělávacích cílů odpovídajících jejich momentálním osobním možnostem.

V poznámkách u jednotlivých částí vyučovací jednotky jsou uvedeny příklady, jak lze proces výuky v rámci celé třídy diferencovat. Vyučovací jednotku tak lze realizovat i se žáky, kteří vyžadují odlišný způsob práce a jiné pracovní tempo. Tyto žáky s rozdílnými lékařskými diagnózami označujeme v textu jako žáky s potřebou vyšší míry podpory (PVMP).

Vzdělávací obor

Člověk a jeho svět

Ročník

5.

Tematický okruh

2. Lidé kolem nás

Očekávaný výstup RVP ZV

ČJS-5-2-02

Žák rozlišuje základní rozdíly mezi lidmi, obhájí a odůvodní své názory, připustí svůj omyl a dohodne se na společném postupu řešení

Indikátory

 

 1. žák rozliší rozdíly v povaze, povolání, vzdělání, zájmech a hodnotových žebříčcích lidí
 2. žák popíše, jaké mohou mít vliv vlastnosti člověka na práci ve skupině (třídě, rodině)
 3. žák připraví argumenty k prezentaci svého názoru
 4. žák vyslechne odlišný názor

Cíl

 • Pojmenovat činnosti související s vybranými povoláními;
 • uvědomit si vliv povahových vlastností na výkon povolání;
 • formulovat výstižně a stručně obsahové sdělení;
 • vyhledat v promluvě druhého zásadní informaci;
 • poskytnout prostor pro vyjádření ostatním;
 • aktivně naslouchat.

Časová dotace:

Pro zachování kontinuity tématu je vhodné realizovat níže popsanou výukovou jednotku prostřednictvím dvouhodinového vyučovacího bloku (90 minut). Je však též možné rozdělit jednotlivé aktivity do dvou samostatných vyučovacích hodin (2 x 45 minut). Pokud zvolíte druhou variantu a mezi vyučovacími hodinami uplyne delší doba, nezapomeňte na začátku druhé vyučovací hodiny krátce připomenout žákům průběh hodiny předchozí.

Strukturace vyučovací jednotky:

I. Pojmenování vzdělávacích cílů a jejich přiblížení žákům

Na začátku vyučovací jednotky je třeba seznámit žáky s cíli hodiny/výukového bloku a připomenout skutečnosti, na kterých mohou žáci stavět (např. zmínit povolání, která běžně znají). Se žáky byste poté měli formulovat obsah pojmu „povolání“ a zapsat vymezení, ke kterému společně dospějete, spolu s příklady známých povolání na tabuli. Žáci i vy tak budete mít možnost se k němu kdykoli v průběhu hodiny vrátit.

Pozn.: Soustavné opakování učiva je pro žáky s potřebou vyšší míry podpory velmi důležité, napomáhá upevňování učiva a nové poznatky se pak lehčeji navazují do již existujících myšlenkových struktur.

II. Motivační část

a) Ten dělá to a ten zas tohle

Pomůcky: rozstříhaná Příloha 1 Kartičky s pracovními nástroji, různé pracovní nástroje rozmístěné ve skupinách na jednotlivá stanoviště, čisté papíry, psací potřeby, příp. zvukový záznam písně Ten dělá to a ten zas tohle

Časová dotace: 10 minut

Rozdělte žáky do skupin pomocí kartiček s pracovními nástroji. Žáci vytvoří skupiny tak, že najdou stanoviště, na kterém je mezi jinými předměty i předmět, který mají napsaný na kartičce. Ve skupinách pak společně vytvoří seznam všech předmětů a k nim se vážících povolání.

Pozn.: Učitel má během skupinové práce možnost sledovat zapojení jednotlivých žáků a individuálně poskytovat podporu těm, kteří to potřebují, např. pro žáky s potřebou vyšší mírou podpory vhodný multisenzoriální přístup k výuce (více jim vyhovuje manipulace s konkrétními předměty – šroubovákem, vařečkou, kladivem ukazovátkem). Hmat, kinestetické vnímání i motorika jsou tak cíleně využívány pro aktivní učení žáků.

b) Gejzír nápadů

Pomůcky: příloha 2 prezentace Povolání nebo vytištěné jednotlivé snímky

Časová dotace: 5 minut

Prezentujte žákům na interaktivní tabuli různé objekty související s jedním nebo více aktuálními i historickými povoláními (např. škola, podkova, smutný obličej, proutěný košík, loď). Vyzvěte žáky, aby nahlas (metodou brainstormingu) říkali povolání, která by mohla s daným objektem souviset. Doptávejte se na zajímavé či neobvyklé asociace symbolu s povoláním; ověřte, zda žáci mají představu o náplni již zaniklých povolání atd.

Pozn.: Je třeba, aby učitel sledoval míru zapojení jednotlivých žáků a případně ji nenásilně reguloval (např. poskytl konkrétním dotazem typu Znáš toto povolání? Vykonává ho někdo ve vaší rodině? Jaká povolání vykonávají tví rodiče? prostor pro vyjádření žákům, kteří se příliš neprojevují). Prostřednictvím této aktivity učitel současně získává přehled o konkrétních vědomostech žáků, míře jejich kreativního myšlení či jejich hlubokých zájmech o specifické oblasti lidských činností apod.

III. Samostatná práce žáků

Pomůcky: příloha 3 Pracovní list část A; případně příloha 4 Pracovní list pro žáky s PVMP, psací potřeby, lepidlo, nůžky

Časová dotace: 10 minut

Zadejte žákům samostatně zpracovat příslušnou část pracovního listu. Žáci, kteří zvládnou úkol před časovým limitem, si mohou vybrat některý z úkolů „pro rychlíky“.

Text zadání v pracovním listě:

1. Vzpomeňte si na povolání (jedno či více), které začíná stejným písmenkem jako vaše jméno nebo příjmení. Víte, co osoba vykonávající toto povolání dělá? Zkuste to napsat jednou větou. Pokud si nebudete jisti, zda to víte přesně, poraďte se s panem učitelem, paní učitelkou nebo spolužákem, který už je s úkolem hotov.

2. Aktivity „pro rychlíky“:

 • zkuste si doplnit seznam povolání podle abecedy, nebo
 • složte název vybraného povolání z písmenek v názvu předmětů, které s povoláním úzce souvisí (lékař – 2. písmeno: dlaha, léky, skalpel, vata, přístroj), nebo
 • napiš názvy povolání tak, aby počet písmen odpovídal počtům písmen v názvu povolání (…. chůva, kočí ; ….. lékař; …… zedník; …….)

Pozn. Žáci s potřebou vyšší míry podpory mohou pracovat na stejném úkolu jako ostatní, je však třeba jim poskytnout odpovídající pomoc při řešení úkolu. Takovému žákovi by měl učitel zadat úkol individuálně na základě strukturovaného pracovního listu (příloha 4). Následně je třeba ověřit, zda žák zadání rozumí a sledovat jeho postup plnění úkolu. Žák by měl své jméno zapsat do připravené šablony se zvýrazněným prvním písmenem. Pokud tento úkol žák samostatně nezvládne, je možné mu dopomoci tak, že žák doplňuje v předvyplněných větách názvy povolání a vyhledává povolání se stejným počátečním písmenem jako je jeho jméno nebo příjmení (příloha 5). Ta pak lepí do pracovního listu.

IV. Společná práce celé třídy

Pomůcky: žádné

Časová dotace: 10 minut

Vyzvěte žáky, aby si poslechli, jaká povolání vymysleli jejich spolužáci. Každý žák má za úkol říci povolání a přečíst svou představu o tom, co daná osoba dělá. Současně mají všichni pozorně naslouchat a pokusit se ve sděleních ostatních spolužáků nalézt povolání, které má něco společného s tím „jejich“.

Pozn.: Pokud některý z žáků ve třídě není schopný zobecnění, může mu učitel dopomoci např. konstatováním: „Myslím, že ... správně přiřadil povolání ke svému jménu (příjmení), jeho povolání souvisí s tím tvým.“

V. Skupinová práce

Pomůcky: příloha 3 Pracovní list část B, případně příloha 4 Pracovní list pro žáky s PVMP, psací potřeby

Časová dotace: 10 minut

Požádejte žáky, aby se na základě společných znaků jimi vymyšlených povolání rozdělili do dvojic a do svých pracovních listů zapsali obě povolání a společný znak, který je spojuje. V následné diskusi by pak měli najít činnosti, které jsou pro obě povolání společné.

Text zadání v pracovním listě:

3. Rozdělte se do dvojic tak, aby povolání, které jste vymyslel každý sám, měla něco společného. Co to je? (Např. Katka má „kuchařka“, Vítek „výživový poradce“ – společné je „jídlo“.). Obě povolání a jejich společný znak, na kterém jste se dohodli, zaznamenejte do pracovního listu. Našli byste nějaké činnosti společné pro obě povolání? (Např. stýkají se v práci s lidmi, pracují s potravinami, používají jednotky váhy, objemu.)

Pozn. Je třeba počítat s tím, že ne všichni žáci zvládnou rozdělení do dvojic. Učitel by měl pomoci žákům, kteří zůstanou sami, např. tím, že požádá třídu, aby zbylým žákům s hledáním společného znaku pomohla. Plnění tohoto typu úkolu, vyžadujícího velkou míru abstrakce, bude pro některé žáky obtížné. V tom případě je možné nechat žáky pracovat samostatně a využít reálné předměty z úvodní části hodiny a kartičky s názvy předmětů (vařečka, kladivo, křída atd.).

VI. Samostatná práce

Pomůcky: příloha 3 Pracovní list část C, případně rozstříhaná příloha 5 Charakterové vlastnosti

Časová dotace: 10 minut (v případě, že je výuková jednotka realizována ve dvou samostatných vyučovacích hodinách, lze tuto aktivitu zadat jako domácí úkol)

V této části hodiny by žáci měli samostatně formulovat tři vlastnosti, které považují pro výkon jimi vybraného povolání za nejdůležitější. Je vhodné poskytnou žákům jako oporu vzorový příklad alespoň pro jedno povolání.

Text zadání v pracovním listě:

4. Pokuste se každý sám vyjmenovat 3 charakterové vlastnosti lidí, které považujete pro výkon vámi zvoleného povolání za nejdůležitější. (Např. kuchařka – pečlivá, klidná, čistotná; výživový poradce – komunikativní, tolerantní, přátelský)

Pozn.: Žákům s potřebou vyšší míry podpory je třeba nabídnout seznam povahových vlastností (příloha 5), ze kterých bude moci vybírat ty, které považuje za vhodné.

VII. Skupinová práce

Pomůcky: příloha 3 Pracovní list část C, případně rozstříhaná příloha 5 Charakterové vlastnosti

Časová dotace: 10 minut

Následně by žáci měli v původních dvojicích vysvětlit spolužákovi, proč vnímají tyto vlastnosti pro výkon daného povolání jako zásadní. Vzájemně pak doplní spolužákův výčet o jednu vlastnost.

Text zadání v pracovním listě:

5. Vysvětlete ústně druhému ve dvojici, proč považujete tyto vlastnosti za významné pro výkon daného povolání. Poproste ho, ať doplní k vámi vybranému povolání ještě jednu vlastnost, která mu z jeho pohledu připadá důležitá a objasní vám proč. Totéž udělejte obráceně.

Pozn.: Protože dvojice žáků pracují samostatně, má učitel v tuto chvíli prostor pro práci se žáky s potřebou vyšší míry podpory. Zkontroluje např. žákovo splnění úkolu, společně doplní ještě další vlastnosti apod.

VIII. Dramatizace

Pomůcky: žádné, případně rozstříhaná příloha 5 Charakterové vlastnosti

Časová dotace: 30 minut

Nyní by si dvojice měli vybrat jedno z povolání a běžnou situaci na pracovišti. Po vzájemné dohodě ji pak předvedou spolužákům dvakrát, jednou tak, jak by probíhala v případě, že osoba vykonávající vybrané povolání žádoucí charakterové vlastnosti nemá, a podruhé tak, jak by to mohlo být v ideálním případě. Ostatní žáci následně odhadují, o jaké charakterové vlastnosti se jednalo.

Pozn.: Žáci s potřebou vyšší míry podpory mohou vybírat vlastnosti se sady kartiček (příloha 5) a ukazovat, kterou vlastnost dle jeho názoru žáci předvádějí. Úkol může být zjednodušen i tak, že učitel žákovi ukazuje jednotlivé kartičky a žák jen odpovídá ano/ne.

IX. Shrnutí

Pomůcky: žádné

Časová dotace: 5 minut

S žáky proveďte shrnutí toho, k čemu jste dospěli, a krátký zápis do sešitu. Využít přitom můžete vymezení pojmu povolání z úvodní části výukové jednotky.

X. Domácí práce

Zvolte si sami jeden z následujících úkolů

 1. Najděte ve svém okolí někoho, kdo má zajímavé nebo nezvyklé povolání. Pokuste se o jeho povolání dozvědět co nejvíce, abyste toto povolání mohli příště představit svým spolužákům. Zaměřte se i na povahové vlastnosti, důležité pro výkon povolání.
 2. Poproste někoho dospělého z rodiny, aby vám vyprávěl o tom, kým chtěl v dospělosti být a proč. Zkuste si společně představit, že se mu dětský sen skutečně splnil. Povídejte si o tom, zda by byl či nebyl spokojený. Zkuste sami rozhodnout, zda by se na vysněné povolání hodil a svůj názor zdůvodněte.
 3. Navrhněte a zrealizujte malý výzkum týkající se osobnostních charakteristik důležitých pro výkon daného povolání.
 4. Vytvořte rodinný strom s povoláním dospělých členů rodiny. Zhodnoťte průběh práce a vysvětlete vlastní závěry, ke kterým jste dospěli.

Pozn.: Žákovi s potřebou vyšší mírou podpory učitel zadá úkol individuálně a zvolí jednu z variant konkrétně pro něj (např. žák s lehkým mentálním postižením 2, žák s autistickými rysy 3). Následně dohlédne, zda si žák zadání úkolu zaznamenal zavedeným způsobem.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
Příloha 1 Kartičky s pracovními nástroji
pptx
691.41 kB
Prezentace
Příloha 2 prezentace Povolání
docx
17.58 kB
Dokument
Příloha 3 Pracovní list
docx
16.6 kB
Dokument
Příloha 4 Pracovní list pro žáky s PVMP
docx
14.65 kB
Dokument
Příloha 5 Charakterové vlastnosti

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Simona Šedá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy pro žáky (viz přílohy), nůžky, lepidlo, různé pracovní nástroje, čisté papíry, psací potřeby, příp. zvukový záznam písně Ten dělá to a ten zas tohle