Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > The Rainbow of English aneb sebehodnocení ve výuce angličtiny
Odborný článek

The Rainbow of English aneb sebehodnocení ve výuce angličtiny

16. 3. 2012 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Eva Voborníková
Spoluautor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Příklad dobré praxe je zaměřen na využití vlastních sebehodnoticích deskriptorů na 1. stupni ZŠ hravou formou. Cílem je, aby si žák uvědomil dosažení znalosti a dovednosti při výuce angličtiny a posílil sebevědomí při vlastním sebehodnocení.

Cíl

Žáci:

 • se seznámí s měsíčním plánem výuky cizího jazyka,
 • si lépe uvědomí své jazykové znalosti a dovednosti, které získali ve výuce,
 • na konci zvoleného období vyhodnotí kvalitu svých dovedností a provedou sebehodnocení.

Kontext školy a regionu

Naše základní škola je málotřídního typu a nachází se v České Čermné (okr. Náchod) v Královéhradeckém kraji. Učíme ve dvou spojených třídách – 1. třída (1. + 3. ročník) a 2. třída (2. + 4. + 5. ročník). Náš ŠVP se jmenuje Škola venkova a výuka angličtiny je v něm zařazena do všech ročníků formou povinného kroužku v 1. a 2. ročníku (1 hodina týdně) a formou povinného předmětu Anglický jazyk ve 3., 4. a 5. ročníku (3 hodiny týdně). Žádný další cizí jazyk se v naší škole neučí. Výuku máme rozdělenou ve školním roce 2011/2012 takto: paní učitelka E. Voborníková vede kroužek AJ a učí ve 3. ročníku, paní učitelka H. Hlaváčková vede výuku ve 4. a 5. ročníku (oba ročníky dohromady).

Kontext výuky

Evropské jazykové portfolio (dále také EJP nebo e-portfolio) využíváme ve výuce prakticky od října 2011, tedy od začátku pilotáže webové aplikace e-portfolia. Informace jsme získali prostřednictvím vzdělávacího centra v Náchodě a následně jsme začali s kolegyněmi ve škole spolupracovat. Příklad dobré praxe jsme vyzkoušeli ve 3. ročníku, kde je 7 žáků.

Tematická oblast EJP

Sekce Co už umím – aktivizující činnosti se sebehodnotícími deskriptory

Moje sbírka – ukládání materiálů vlastního sebehodnocení

Časová náročnost

Vyhradili jsme na tuto činnost 2 výukové hodiny měsíčně (začátek měsíce – seznámení s měsíčním plánem, konec měsíce – hodnocení dosažených cílů).

Realizace

K realizaci naší činnosti je potřeba pro všechny žáky vytvořit na každý měsíc pracovní list duha (příloha 1), který se bude postupně vyplňovat barvami pro duhu typickými. Každý žák má svou vlastní duhu, která zůstane ve třídě na nástěnce, a dále měsíční hodnocení (příloha 2), které žákovi podává zpětnou vazbu v rozšířenější podobě deskriptorů, než jaké jsou v duze.

Na začátku měsíce jsou žáci seznámeni s plánem, který je dle jazykové úrovně žáků sestaven učitelem. Společně se ve výuce přečtou cíle – stuhy duhy, kterých by žáci měli dosáhnout. V průběhu měsíce budou žáci podněcování ke sledování dosažených jazykových dovedností – cílů, aby si uvědomili smysl plánování své práce a aby je motivovalo procvičování a trénování cizího jazyka.

V duze jsou vyznačené úseky (25 % – slyšel jsem o tom, 50 % – najdu v textu, zopakuji, 75 % – napíšu a přečtu, 100 % – přeložím či používám). Žáci je průběžně vybarvují po dohodě s učitelem, později sami, a sice co konkrétně a nakolik se jim podařilo ze zadaného úkolu splnit. Pracovní list duha je k dispozici ve třídě, žáci jej mohou vyplňovat o přestávce nebo při hodině.

Na konci měsíce projdeme s žáky duhu zároveň s měsíčním hodnocením a sledujeme dosažené úrovně a pokroku ve znalostech. Oba pracovní listy se vždy na konci měsíce skenují a ukládají do Sbírky v EJP, která je k dispozici i rodičům a která slouží jako fyzické úložiště materiálů. Vybrané materiály si mohou žáci ve spolupráci s učitelem ukládat také do sekce e-portfolia Moje sbírka. Do Sbírky si žáci ukládají i výsledky svých projektů a různé certifikáty, které získají při svém studiu.

Žáci jsou v rámci výukových aktivit podněcováni k průběžnému sebehodnocení právě s pomocí EJP hlavně v sekci Co už umím. Výsledky za jednotlivé řečové dovednosti (procentuálně v Tabulce sebehodnocení) jsou průběžně zaznamenávány i na nástěnku ve třídě, čímž má učitel možnost sledovat zájem o sebehodnocení a návštěvnost žáků v e-portfoliu.

Využité zdroje a pomůcky

Deskriptory v pracovních listech jsou v upravené podobě převzaty z metodických příruček pro učitele k učebnicím angličtiny, některé jsou vytvořeny přímo pro potřeby obsahu výuky.

Reflexe

Deskriptory a sebehodnocení jsou přínosem pro motivaci žáků v získávání nových znalostí a ke sledování a uvažování o smyslu se učit cizímu jazyku. Žáci jsou prací s duhou doslova nadšeni (vědí, co je v novém měsíci čeká, umí se hodnotit i kriticky, porovnávají svoji úroveň s ostatními, zamýšlí se nad výsledkem, a to hlavně ke konci měsíce), a mohou tak lépe pochopit smysl měsíčního hodnocení.

Pracovní listy umožnily žákům snadněji pochopit princip sebehodnocení. Stávalo se, že žáci brali deskriptory z EJP jako abstraktní pojmy, které jen vyplnili, aby měli hotovo – sledovali jsme to obzvláště u mladších žáků 3. ročníku. Získání zpětné vazby v měsíčním hodnocení žákům ukázalo reálnost odhadované úrovně. Žáci se pak lépe orientovali ve svých dosažených jazykových znalostech a dovednostech.

Zavedením systému sebehodnocení (především na základě pracovního listu duha a měsíční hodnocení) v naší škole jsme si usnadnili situaci, když je ve výuce cizího jazyka zástup. Zastupující učitel se může rychle zorientovat v učivu (vytyčení cílů a náplně daného měsíce) a odhadnout úroveň angličtiny žáků (podle vybarvených úseků na duze).

V návaznosti na měsíční hodnocení je možné s žáky pracovat v rubrikách e-portfolia, jako jsou Mé další dovednosti a Čeho chci dosáhnout i dále, i se sebehodnoticími deskriptory v sekci Co už umím.

Literatura a použité zdroje

[1] – Evropské jazykové portfolio. [cit. 2012-3-16]. Dostupný z WWW: [http://ejp.rvp.cz/].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
92.77 kB
Dokument
Priloha 1 Duha
doc
38.09 kB
Dokument
Priloha 2 Mesicni hodnoceni

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Eva Voborníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost

Mezioborove presahy: