Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Rozvojové cíle tisíciletí ve výuce integrovaného předmětu Globální výchova
Odborný článek

Rozvojové cíle tisíciletí ve výuce integrovaného předmětu Globální výchova

18. 8. 2011 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Jiřina Svobodová
Spoluautor
Mgr. Jan Vrtiška

Anotace

Rámcové vzdělávací programy přinesly školám možnost profilace. Školy dnes mají možnost zařadit do svých školních vzdělávacích programů nové předměty, které akcentují aktuální témata, přinášejí nové pohledy, umožňují ve větší míře zapojovat moderní výukové metody. Využitím disponibilních hodin a integrací obsahu různých vzdělávacích oborů tak vznikají nové předměty, jejichž prostřednictvím může škola efektivně rozvíjet kompetence důležité pro další profesní orientaci žáků i pro život, ovlivňovat jejich hodnotový žebříček a tím přispívat k výchově společensky angažovaných občanů. Jedním z takových integrovaných předmětů je Globální výchova, která je součástí školního vzdělávacího programu na 2. stupni ZŠ ve Vraném nad Vltavou.

Cíl

Základní škola ve Vraném nad Vltavou je úplnou základní školou a současně spádovou školou pro žáky z okolních vesnic. Škola je zapojena do mezinárodních projektů a realizuje i množství vlastní celoškolních projektů. Sympatickým rysem školy je výrazná orientace na realizaci environmentálních programů a otevřenost vůči veřejnosti.

Motto školního vzdělávacího programu zní: „Vzděláním a výchovou ke svobodě a odpovědnosti“. Cílem pedagogického působení školy je vychovávat svobodné jedince s vědomím odpovědnosti za své činy a rozhodnutí. Je důležité, aby lidé byli svobodní, ale neméně důležité je, aby byli schopni svoji svobodu unést a aby byli schopni odpovědnosti za své činy a rozhodnutí.

Mezi priority školy patří mj.:

 • posilování mezipředmětových vztahů;
 • realizace environmentální výchovy;
 • zapojení do mezinárodních projektů zaměřených na životní prostředí (Eco-school, ENO, GLOBE);
 • uskutečňování vlastních celoškolních projektů (Internet spojuje generace – program, v němž žáci školy učí místní seniory pracovat na počítači; Tři schody k udržitelnému životu; Adopce Afrika; patronát deváťáků nad prvními třídami atd.);
 • podporování globální výchovy.

Globální výchova je ve školním vzdělávacím programu zařazena jako povinný předmět v 7.–9. ročníku s jednohodinovou týdenní dotací. Výuka probíhá nejčastěji v podobě dvouhodinových bloků, jedenkrát za 14 dní. Jedná se o netradiční předmět, který zohledňuje globální pohled na svět v souvislostech a vztazích 21. století. Předmět je výrazně orientován na vytváření postojů žáků. Mezi hlavní cíle předmětu patří vybudování komplexního pohledu žáků na svět v jeho rozmanitosti, důraz je kladen na porozumění problémům současného světa a podporu přesvědčení žáků o možnostech jedinců aktivně se na jejich řešení podílet a nést důsledky za své činy. Jedná se o předmět, který do svého obsahu integruje prvky ze vzdělávacích oblastí Člověk a příroda, Člověk a společnost a Informační a komunikační technologie a zároveň má úzký vztah i ke všem průřezovým tématům.

Učivo je prostředkem pro rozvíjení klíčových kompetencí, v současné době zahrnuje šest tematických celků. Jejich zařazení do ročníků, mezipředmětové vazby a vztah k průřezovým tématům specifikuje příloha č. 1.

Výuka je realizována převážně aktivními metodami, které samy o sobě slouží jako prostředek pro vytváření příslušných kompetencí a výstupů – např. simulačními hrami, hraním rolí, skupinovými projekty, obhajobou vlastních hypotéz. Žáci mají k dispozici pracovní listy a různé zdroje informačních materiálů – odborné knihy, trvalé internetové připojení k počítači. Na konci povinného základního vzdělávání obhajují ročníkovou práci na vybrané téma.

Přes rozmanitost témat a množství mezioborových přesahů realizuje výuku Globální výchovy v 7.–9. ročníku jediný učitel, Mgr. Jan Vrtiška. Jeho aprobací je matematika a přírodopis, na škole působí jako předseda předmětové komise přírodovědných předmětů, koordinátor EVVO, je zakladatelem Centra ekologické výchovy Zvoneček. Připravil osnovy předmětu a jako materiály pro jednotlivé hodiny globální výchovy využívá různé zdroje, souhrn v podobě učebnice pro žáky neexistuje. Přes velkou náročnost na přípravu ho výuka tohoto netradičního předmětu velmi baví. Výuka je atraktivní a přínosná i z pohledu žáků.

Výukový blok Rozvojové cíle tisíciletí byl realizován v odborné učebně vybavené dataprojektorem, tabulí a zeměpisnou mapou světa, výuky se účastnilo 14 žáků. Menší počet žáků ve třídách je jedním ze specifik základní školy ve Vraném, na které se pokusně ověřuje individuální vzdělávání žáků v domácím prostředí. Menší počet žáků poskytuje učiteli možnost individualizace výuky, ale i efektivnějšího využití skupinové práce.

Cílem hodiny bylo:

 • seznámit žáky s problematikou rozvojové pomoci chudým zemím a regionům;
 • přiblížit žákům možnosti každého jedince k této pomoci přispět;
 • rozvíjet globální rozvojové myšlení žáků.

Téma hodiny integruje vzdělávací obsah oborů Výchova k občanství (tematický celek Mezinárodní vztahy; globální svět), Zeměpis (tematický celek Regiony světa a tematický celek Životní prostředí), Přírodopis (tematický celek Základy ekologie) a Výchova ke zdraví. Ve výuce se projevují i prvky průřezových témat, například Osobnostní a sociální výchovy (Sociální rozvoj), Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá) a Environmentální výchovy (Lidské aktivity a problémy životního prostředí, Vztah člověka k prostředí).

Dvouhodinový blok odpolední výuky probíhal svižně, žáci vystřídali množství aktivit, aktivně a se zájmem se zapojovali do diskuse, vyjadřovali se kultivovaně, prokázali schopnost týmové práce, velmi dobře si poradili s náročnými úkoly. Výuka probíhala podle modelu E-U-R, tedy evokace – uvědomění si – reflexe.

Zahájena byla v komunitním kruhu, kdy žákům bylo předloženo motto „Mysli lokálně, jednej globálně“. Pomocí brainstormingu a diskuze se žáci vyjadřovali k potřebám jedince a jejich naplňování. Další aktivitou bylo zamyšlení nad problematikou pomoci. Žáci stáli v řadě vedle sebe a vyučující jim kladl otázky související s pomocí a pomáháním. V případě souhlasu žáci postupovali o krok vpřed. Mohli tak sledovat, jak jsou na tom jejich spolužáci, a zároveň aktivně prezentovali svou zkušenost. U některých otázek se vyučující zastavil – nechal žáky zformulovat stanovisko a také dal prostor pro sdílení osobních zkušeností. V závěru aktivity byly objasněny a porovnány termíny humanitární a rozvojová pomoc.

Poté se hodina vrátila k úvodnímu tématu. Žáci dostávají od učitele krátké texty s popisem životních situací konkrétních lidí z regionů s vysokou mírou chudoby. Uvědomují si, že životní situace, ve které se tyto osoby nacházejí, je nezaviněná, a bez pomoci druhých – států, institucí i jednotlivců – neřešitelná.

Výuka plynule přechází do fáze uvědomění. Krátká videa, která následují, ilustrují rozdíl mezi životem v rozvinuté společnosti a v nejchudších regionech světa. Ve skupinové aktivitě se žáci zamýšlejí nad příčinami a důsledky chudoby, na mapě světa lepíky označují oblasti, kde je situace nejhorší, a porovnávají různé příčiny tohoto stavu. Vyučující žáky seznamuje ze způsoby měření lidské chudoby pomocí indexů lidského rozvoje a globálního indexu hladovění. V navazujícím krátkém výkladu jsou žáci seznámeni s cíli Miléniové deklarace.

Ve dvojicích pak pracují s texty, které přibližují jednotlivé rozvojové cíle, a poté prezentují informace ze svého textu ostatním. Společně ke každému cíli krátce diskutují. Následuje informace učitele o rozvojové pomoci, kterou chudým regionům poskytují rozvinuté země, i konkrétní pomoci poskytované Českou republikou.

V závěrečné reflexi v komunitním kruhu učitel vede žáky k diskusi a úvahám o možnostech zapojení jednotlivců do neformální pomoci. Výuka končí příslovím Dej hladovému rybu a nasytíš jej na jeden den. Nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život“ a zadáním úkolů do příští hodiny. Podrobný popis výukové situace je uveden v Příloze č. 2

Reflexe

Jedním z cílů Globální výchovy je působení na myšlení, jednání a postoje žáků tak, aby pomáhala formovat osobnosti, kterým nejsou problémy okolního světa lhostejné. Žáci svými příspěvky v diskusi, která v hodině probíhala, dokazovali, že se jich problematika geograficky vzdáleného lidského utrpení velmi dotýká, uvědomují si její příčiny i důsledky a mají zájem sami k jeho zmírnění přispět. Škola je zapojena mj. do projektu Adopce na dálku, žáci v různých aktivitách získali peněžní prostředky na podporu keňského chlapce a udržují s ním písemný kontakt. Pozitivní vztah k poskytování pomoci lidem v nouzi může být ovlivněn i tím, že obci samotné byla poskytnuta nezištná pomoc při povodni v roce 2002. V osobě pana učitele Mgr. Jana Vrtišky mají žáci příklad hodný následování, i to bude jeden z důvodů jejich zájmu o podporu rozvojové pomoci.

Vyučovací předmět Globální výchova výběrem témat reaguje na aktuální situaci a události, témata je třeba průběžně aktualizovat a doplňovat novými podklady. Výuka v dvouhodinových blocích s sebou přináší nejen možnost zabývat se konkrétním problémem z širšího úhlu pohledu, ale také časový stres v podobě hodin, které z nejrůznějších důvodů odpadají a není možné je nahradit. Z výše uvedených důvodů se na ZŠ ve Vraném n. Vltavou po pilotním ověření osnov předmětu připravují úpravy a přesuny některých témat. V 8. ročníku bude na kapitolu Lidská práva navazovat kapitola Práva ohrožených skupin (práva dětí, žen, minorit, zdravotně postižených, zaměstnanců, pacientů, spotřebitelů, ale i zvířat), v 9. ročníku vznikne kompaktní blok Udržitelný rozvoj.

Integrovaný předmět Globální výchova je ukázkou výuky v širokých souvislostech. Žákům přináší nové pohledy na fakta a procesy v přírodě i společnosti a rozvíjí jejich postoje a hodnoty. I z tohoto důvodu je realizace výrazně ovlivněna osobností učitele – jeho nadšením a přesvědčením o smysluplnosti globálního vzdělávání. Globální výchova je bezesporu přínosem v rovině celoživotního učení, ale také v rovině sociálního rozvoje.

Literatura a použité zdroje

[1] – DUDKOVÁ, Lenka. et al. MDG 15 – Millenium Development Goals – Rozvojové cíle tisíciletí: manuál pro učitele středních škol.. 2008. [cit. 2011-08-18]. Dostupný z WWW: [http://www.dvorek.eu/dwn/1003/25537cs_CZ_LEKCE_MDG.PDF].
[2] – TOŽIČKA, Tomáš. Rozvojové cíle tisíciletí: : manuál globálního rozvojového vzdělávání. 2007. [cit. 2011-08-18]. Dostupný z WWW: [http://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=40-ke-stazeni].
[3] – SOUČKOVÁ, Ludmila. Rozvojové cíle tisíciletí I. : Jeden svět na školách - Program společnosti Člověk v tísni – ZŠ. Praha : Člověk v tísni, o.p.s, 2008. 72 s. ISBN 978-80-86961-49.
[4] – KUČEROVÁ, Pavla. Rozvojové cíle tisíciletí II : Jeden svět na školách - Program společnosti Člověk v tísni – ZŠ. Praha : Člověk v tísni, o.p.s. , 2009. 60 s. ISBN 978-80-86961-74-3.
[5] – ŠIMŮNKOVÁ, Blanka. Jak Česká republika snižuje globální chudobu: Stínová zpráva o zahraniční rozvojové spolupráci. 2010. [cit. 2011-08-18]. Dostupný z WWW: [http://www.fors.cz/assets/files/vyrocni%20zpravy/aidwatch_2010_web.pdf].
[6] – NÁDVORNÍK, Ondřej; VOLFOVÁ, Alena. Společný svět : příručka globálního rozvojového vzdělávání. 2004. [cit. 2011-08-18]. Dostupný z WWW: [http://www.varianty.cz/download/pdf/pdfs_101.pdf].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
32.23 kB
Dokument
Příloha č. 1 – Globální výchova v ŠVP
doc
34.18 kB
Dokument
Příloha č. 10 – Pozitivní kruhy
doc
89.84 kB
Dokument
Příloha č. 11 – Světové a mezinárodní dny
doc
54.69 kB
Dokument
Příloha č. 12 – Přehled použité literatury a webových odkazů
doc
71.29 kB
Dokument
Příloha č. 2 – Průběh výukového bloku
doc
34.18 kB
Dokument
Příloha č. 3 – Bludné kruhy chudoby
doc
208.98 kB
Dokument
Příloha č. 4 – Infolist
doc
391.6 kB
Dokument
Příloha č. 5 – Index globálního hladovění
doc
131.84 kB
Dokument
Příloha č. 6 – Index lidského rozvoje
doc
30.27 kB
Dokument
Příloha č. 7 – Rozdělení do týmů (regiony)
doc
90.82 kB
Dokument
Příloha č. 8 – Rozvojové cíle milénia
doc
26.37 kB
Dokument
Příloha č. 9 – Úkoly pro tým při představování cíle milénia

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Jiřina Svobodová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 8. 2011
Příspěvek názorně ukazuje konkrétní uchopení možnosti integrovat obsah výuky na ZŠ. V první části je popisována koncepce integrovaného předmětu Globální výchova, ve druhé části je pak představena realizace výukového bloku k tématu Rozvojové cíle tisíciletí. Příspěvek může být inspirací jak pro tvůrce ŠVP, tak pro učitele společenskovědních předmětů, kteří mohou přímo ve výuce použít kvalitně zpracované přílohy.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tabule, PC, dataprojektor, špejle, mapa světa, barevné lepíky, pracovní listy, texty