Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Analýza podmínek školy aneb SWOT analýza jako odrazový můstek pro tvorbu ŠVP
Odborný článek

Analýza podmínek školy aneb SWOT analýza jako odrazový můstek pro tvorbu ŠVP

12. 12. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Jana Hejčíková

Anotace

Jednou z možností, jak provést analýzu podmínek školy a uvědomit si tak své výchozí podmínky, rezervy a možnosti, je použít metodu SWOT analýzy. Příspěvek přináší ukázky z vybraných málotřídních škol.

Jednou z možností, jak provést analýzu podmínek školy a uvědomit si tak své výchozí podmínky, rezervy a možnosti, je použít metodu SWOT analýzy. Použily ji i vybrané málotřídní školy. (Podrobnosti o SWOT analýze se dočtete v článku Analýza podmínek školy)

Velmi důležitou součástí analýzy podmínek školy je diskuse v rámci pedagogického sboru. Nebývá vždy snadné zformulovat své názory a připomínky a otevřeně diskutovat o problémech, které jako učitelé ve své práci registrujeme. Podnětný námět, jak by taková diskuse mohla proběhnout, popsala ředitelka ZŠ Čeperka Lenka Burešová:

Při úvodním společném setkání všech pedagogických pracovníků jsme se domluvili na pravidlech a cílech této aktivity. Jsme malý kolektiv, a proto dohoda byla velmi jednoduchá - pracovat v otevřené atmosféře, respektovat názory druhých a tolerovat je. Dohodli jsme se, že čtyři kroky analýzy (silné stránky, slabé stránky, příležitosti a rizika) si rozdělíme na dva celky. V prvním týdnu jsme se věnovali silným a slabým stránkám školy, ve druhém týdnu příležitostem a rizikům.Vždy jsme začali společně, návrhy sepsali na velký flipchart a nechali na viditelném místě ve sborovně, kde se všichni scházíme. Denně se dopisovaly jednotlivé postřehy pod příslušné oblasti. Každý byl nucen přemýšlet o jednotlivých bodech zadaného úkolu, přemýšlel o poznámkách druhých apod. A tak se stávalo, že jsme diskutovali o jednotlivých bodech "přímo před velkou tabulí," která se postupně zaplňovala. Využili jsme podzimní prázdniny k případnému doplnění jednotlivých složek, na kterých mohl každý v klidu samostatně pracovat. Po prázdninách jsme vše shrnuli a sestavili SWOT analýzu.

Dotazníky

Analýza by nebyla objektivní, kdyby školy nevěděly, jak se na jejich práci dívají samotní žáci a jejich rodiče. Jejich spokojenost či kritické připomínky k různým oblastem, které se školy týkají, dávají učitelům zpětnou vazbu a upozorňují na to, co je třeba upravit, změnit a o čem případně rodiče více informovat, aby lépe pochopili záměry školy a změny, které ve školství přicházejí.

K získání těchto informací využily školy převážně dotazníkového šetření mezi rodiči i žáky. Školy si vytvořily vlastní dotazníky, případně využily dotazníků Kalibro či SCIO.

Pro inspiraci uvádíme ukázky sestavených dotazníků, které nám poskytly spolupracující málotřídní školy.

Základní škola Vyskytná sestavila dotazníky pro žáky a pro rodiče. Záměrem dotazníků pro děti bylo zjistit:

  1. Jak děti pohlížejí na výuku ve škole.
  2. Jak děti hodnotí komunikaci se školou a učiteli.
  3. Jak děti pohlížejí na školu jako celek.
  4. Co se dětem líbí a nelíbí ve škole.

S malými školáky z 1. a 2. ročníků pracovali formou řízeného rozhovoru, kdy děti dotazníkem provedla paní učitelka a zaznamenala jejich odpovědi. Starší žáci pracovali samostatně. (Příloha 1)

V dotazníku pro rodiče využil pan ředitel Baueršíma možnost nabídnout rodičům několik variant odpovědí i číselnou hodnotící škálu. (Příloha 2)
Záměrem bylo získat přehled o tom:

  1. Jak rodiče pohlížejí na výuku ve škole.
  2. Jak rodiče hodnotí komunikaci se školou a učiteli.
  3. Jak rodiče hodnotí školu jako celek.
  4. Co mohou rodiče pro školu udělat ve smyslu spolupráce.
  5. Jaké jsou, podle rodičů, silné a slabé stránky školy.

Takto zpracované dotazníky pan ředitel přehledně vyhodnotil. (Příloha 3)

Jinou formu dotazníku pro rodiče zvolila paní ředitelka Věra Komárková ze ZŠ Hřebeč. (Příloha 4)

Užívané výroky

Pro názornost jsme vybrali nejčastější a nejtypičtější výroky, které se v analýzách málotřídních škol vyskytovaly a sestavili jsme z nich Příklady užívaných výroků objevujících se ve SWOT analýzách vybraných málotřídních škol. V rámci jednotlivých oblastí SWOT analýzy jsme rozdělili výroky do okruhů, jichž se bezprostředně týkají - lidský potenciál, materiální vybavení, pedagogický proces, ostatní faktory. Uvedený příklad nelze chápat jako provázaný celek, neboť nejde o vzorovou SWOT analýzu, ale o nabídku výroků, které je možné podle skutečnosti v jednotlivých oblastech SWOT analýzy uvádět. (Příloha 5)

Abychom co nejúplněji zmapovali problematiku týkající se analýzy podmínek školy, požádali jsme vybrané málotřídní školy o odpovědi na doplňující otázky ke SWOT analýze. Zpracovaný materiál přehledně ukazuje jednak četnost používaných nástrojů, jednak přehled podkladů a literatury, ze kterých je možné čerpat další poučení. Ředitelé mimo jiné upozorňují na některé momenty, které by bylo dobré vzít v úvahu. (Příloha 6)

SWOT analýza

Kvalitně zpracovaná SWOT analýza je důležitým výchozím materiálem pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Silné stránky a příležitosti ukazují, co by škola měla maximálně využít a rozvinout, na čem může stavět. Slabé stránky a rizika naopak upozorní na to, nad čím by se měli pracovníci školy zamyslet, co je třeba zlepšit, na které aspekty si dát pozor a vzít je v úvahu při tvorbě školního vzdělávacího programu. Diskuse by měly proběhnout také nad otázkou, jak slabé stránky eliminovat. Podobně jako to udělali v ZŠ Chválenice, kde závěry ze SWOT analýzy přivedly učitele k sestavení několika zásad pod názvem Jak eliminovat slabé stránky a rizika školy (Příloha 7).

Výsledky SWOT analýzy umožní škole správně formulovat jednak zaměření školy, její profilaci, jednak i společné výchovné a vzdělávací strategie, to znamená postupy, které budou uplatňovat všichni učitelé školy a kterými bude zajištěno směřování k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Paní ředitelka ze ZŠ Hřebeč vyzvala své kolegy (prostřednictvím několika otázek) ke zhodnocení vlastní práce (Příloha 8). Společná diskuse a její závěry umožní správně formulovat společné výchovné a vzdělávací strategie.

Správné informace dobrým podkladem

Objektivně a správně analyzovat podmínky, ve kterých se škola nachází, by mělo být prvním krokem, který škola učiní před započetím vlastní tvorby školního vzdělávacího programu. Informace, které tím získá, jsou důležitým podkladem pro správné formulování úvodních částí školního vzdělávacího programu - zaměření školy a výchovných a vzdělávacích strategií. Od nich se pak odvíjí vše ostatní - tvorba učebního plánu, výběr vhodných vyučovacích postupů i evaluačních nástrojů apod. Proto je nutné věnovat této přípravné fázi dostatek času a dobře promyslet, jaké nástroje použijeme a z jakých podkladů budeme při analýze podmínek školy vycházet, abychom získali objektivní pohled a získané údaje měly dostatečnou vypovídací hodnotu.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
41.99 kB
PDF
Příloha 1 - Dotazník pro žáky (ZŠ Vyskytná)
pdf
100.59 kB
PDF
Příloha 2 - Dotazník pro rodiče (ZŠ Vystkytná)
pdf
104.49 kB
PDF
Příloha 3 - Vyhodnocení dotazníku pro rodiče (ZŠ Vyskytná)
pdf
64.45 kB
PDF
Příloha 4 - Dotazník pro rodiče (ZŠ Hřebeč)
pdf
52.73 kB
PDF
Příloha 5 - Příklady užívaných výroků objevujících se ve SWOT analýzách vybraných málotřídních škol (VÚP)
pdf
118.16 kB
PDF
Příloha 6 - Přehled odpovědí na doplňující otázky ke SWOT analýze (VÚP)
pdf
33.2 kB
PDF
Příloha 7 - Jak eliminovat slabé stránky a rizika školy (ZŠ Chválenice)
pdf
27.34 kB
PDF
Příloha 8 - Otázky k výuce a praxi (ZŠ Hřebeč)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Hejčíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.