Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Předškolní vzdělávání > > > > > > > Projekt Slovenský den

Ikona prakticky

Projekt Slovenský den

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Ivana Spěváčková
Anotace: Cílem jednodenního celoškolního projekt, realizujícího průřezové téma Multikulturní výchova, je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence komunikativní » "vyjadřuje se srozumitelně v ústním projevu a umí vést dialog
  2. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k řešení problémů » nenechá se při řešení problému odradit nezdarem
  3. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Kompetence k učení » pracuje s učebnicemi, učebními materiály a učebními pomůckami
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » rozumět pokynům přiměřené složitosti
  2. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » mít osvojené základy společenského chování
  3. základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Umění a kultura » 1. stupeň » Výtvarná výchova » 1. období » rozpoznávat, pojmenovat a porovnat linie, barvy, tvary, objekty ve výsledcích tvorby vlastní, tvorby ostatních i na příkladech z běžného života (s dopomocí učitele)
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Zeměpis
  2. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Výchova k občanství
  3. Základní vzdělávání-lehké mentální postižení -> Informační a komunikační technologie 1. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání - lehké mentální postižení » Multikulturní výchova » Kulturní rozdíly
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pomůcky jsou uvedeny pro každou část projektu zvlášť
Klíčová slova: projekt, multikulturní výchova, Slovensko, etnikum, národnost

Projekt nazvaný Slovenský den je vytvořen pro třídy vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. Účastnili se ho žáci všech ročníků - od 1. do 9. Do projektu byla také zapojena třída, která pracuje podle vzdělávacího programu Pomocná škola (zde jsou v současné době vzděláváni žáci 4., 6., 9. a 10. ročníku). Projekt realizuje průřezové téma Multikulturní výchova a dotýká se všech jeho tematických okruhů - tedy okruhů Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip sociálního smíru a solidarity.

Cílem projektu je bližší a hlubší poznání slovenské minority žijící v České republice a Slovenska - země, odkud pochází. Touto cestou chceme podporovat toleranci a úctu žáků k příslušníkům různých národností. Projekt se také dotýká společné minulosti Čechů a Slováků a umožňuje žákům pochopit historické souvislosti.

Pro každou třídu je vytvořen program, který lze realizovat během čtyř vyučovacích hodin. Pátá (poslední) vyučovací hodina je věnována prezentttaci práce jednotlivých tříd. K této příležitosti se všichni žáci a učitelé sejdou v jedné třídě.

Žáci získají nové informace o Slovensku a Slovácích - většinu z těchto informací si budou muset samostatně vyhledat. Výstupem celého projektu je společné setkání žáků celé školy, prezentace prací a získaných poznatků, společné sdílení zážitků. Závěrečná prezentace rozvíjí komunikativní a sociálně personální kompetence žáků.

Použitá literatura a zdroje:

DOBŠINSKÝ, P.: Slovenské rozprávky. 5. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1985.
MICHALKOV, S.: Mačiatka. 1. vyd. Bratislava: Mladé letá, 1976.

Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 06. 2009
Zobrazeno: 9092krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SPĚVÁČKOVÁ, . Projekt Slovenský den. Metodický portál: Články [online]. 01. 06. 2009, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/projekt/3155/PROJEKT-SLOVENSKY-DEN.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.