Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Portfolio žáka ve fyzice
Odborný článek

Portfolio žáka ve fyzice

15. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
VÚP Praha

Anotace

Příklad popisuje způsob vlastního řízení a hodnocení práce žáka vyššího gymnázia ve studiu předmětu fyzika formou vedení diagnostického a sběrného portfolia.

 Příklad dobré praxe vznikl jako součást systémového projektu Pilot G/GP (www.pilotg-gp.cz), který v letech 2004 - 2008 spolufinancovaly ESF, MŠMT a MHMP.


Škola: Cyrilometodějské gymnázium, Prostějov
Realizátor: Jaroslav Fidrmuc
Konzultant VÚP: Jaroslav Faltýn

Příklad popisuje způsob vlastního řízení a hodnocení práce žáka vyššího gymnázia ve studiu předmětu fyzika formou vedení diagnostického a sběrného portfolia. Jedná se o účinnou motivací žáků k cílevědomému, smysluplnému, neformálnímu studiu fyziky. V Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově je ve vyučování fyziky tato metoda vlastního hodnocení používána ve vybraných ročnících od školního roku 2005/06.

Kontext a východiska

Efektivně studovat je schopen žák, který je ke studiu motivovaný. Být motivován pro studium určitého předmětu znamená objevit osobní smysl studia oboru, stanovit si dlouhodobý i krátkodobý cíl, strategii dosahování cílů včetně řízení času. Nedílnou součástí efektivního postoje k cílevědomému studiu je pravidelná reflexe, objevování příčin úspěchů i neúspěchů, přeformulování vlastních cílů. Pro motivaci žáků, vzájemnou komunikaci a spolupráci je důležité i vytváření obdobného osobního portfolia učitele, řízený rozhovor a diskuse v žákovském kolektivu.

V české škole žák gymnázia současně studuje více jak deset různých předmětů. Je obtížné, aby v tomto množství různých oborů všechny oblasti studoval se zájmem – mnohé předměty pouze absolvuje, splní si nejnutnější penzum, které mu stačí na dosažení očekávaného hodnocení. Úkoly plní formálně, aniž se zamýšlí nad smyslem své práce. Výuka nejen neposkytne žákovi maximum, které by mu poskytnout mohla, ale navíc ho učí formální a povrchní práci, trpně absolvovat úkoly, které nemají žádný osobní smysl. Tím do jisté míry učí žáka pasivitě jako životní strategii.

Důležitou oblastí práce školy pro stanovení dalších cílů vzdělávání je vlastní hodnocení na úrovni žák, třída, učitel, předmět, skupina předmětů ze stejné vzdělávací oblasti a škola. Forma žákovského a učitelského portfolia je velmi efektivním a neformálním způsobem evaluace na úrovni žák, učitel a přispívá i k evaluaci výuky předmětu, vzdělávací oblasti a práci školy.

Tím, že portfolio žáka ve fyzice je zároveň sběrné, tj. žák do něho zakládá vlastní písemní práce, protokoly fyzikálních měření, zpracované projekty, referáty a seminární práce, je přehledem práce žáka v předmětu fyzika v průběhu studia na gymnáziu. Žák předkládá vlastní portfolio při školní části maturitní zkoušky z fyziky, slouží k prezentaci výsledků žáka, ale i postupného rozvoje jeho osobnosti v oblasti fyzikálního myšlení.

Cíle

Cílem vedení žákovského portfolia ve fyzice je rozvíjet zejména tyto kompetence žáka:

 • své učení a činnost sám plánuje a organizuje, využívá je jako prostředku pro seberealizaci a osobnostní rozvoj,
 • hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení,
 • kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů vlastního učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci,
 • rozpozná problém, objasní jeho podstatu, rozčlení na části,
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problémů,
 • uplatňuje při řešení problémů různé metody, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s využitím představivosti a intuice,
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro svá tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry,
 • je otevřený k využití různých postupů při řešení problémů, nahlíží problém z různých stran,
 • zvažuje možné klady a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků,
 • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně grafických vyjádření informace různého typu,
 • používá s porozuměním odborný jazyk,
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně,
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci před známým i neznámým publikem (portfolio a myšlenky v něm obsažené žák diskutuje ve třídě, je předkládáno při školní části maturitní zkoušky),
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje,
 • v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění,
 • posuzuje reálně své fyzické a duševní možnosti, je schopen sebereflexe,
 • stanovuje si své cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci i životní podmínky,
 • odhaduje důsledky vlastního chování a jednání, své jednání a chování podle toho koriguje,
 • přizpůsobuje se měnícím se životním pracovním podmínkám a podle svých možností je aktivně koriguje a ovlivňuje,
 • přispívá k vytváření udržování kvalitních mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, toleranci a empatii,
 • rozhoduje se na základě vlastního úsudku, odolává společenským tlakům,
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností,
 • k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě,
 • cílevědomě, zodpovědně a s ohledem na své potřeby, osobní potřeby a možnosti se rozhoduje o dalším vzdělávání a budoucím profesním zaměření,
 • rozpoznává a využívá příležitosti pro svůj rozvoj v osobním i profesním životě,
 • uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost,
 • kriticky vyhodnocuje informace o vzdělávacích příležitostech, využívá dostupné zdroje pro plánování aktivit,
 • usiluje o dosažení stanovených cílů, průběžně reviduje a kriticky hodnotí dosažené výsledky, koriguje další činnosti s ohledem na stanovený cíl, dokončuje zahájené aktivity, motivuje se k dosahování úspěchu,
 • posuzuje a kriticky hodnotí rizika související s rozhodováním v reálných životních situacích.

Dalším cílem vytváření žákovského portfolia ve fyzice je přispívat k evaluaci práce školy a tím k jejímu řízení a ke stanovení dalšího směru rozvoje.

Realizace – postup a metody

A. Přípravná fáze

Učitel zpracuje tematický plán učiva na dané pololetí, formuluje cíle, které chce výukou v daném pololetí dosáhnout, promyslí postupy a metody, co pro dosažení cílů bude třeba udělat ze strany učitele, jaké požadavky bude klást na žáky, reviduje pravidla hodnocení v daném předmětu.

Specifikace pravidel hodnocení ve fyzice - příloha 1

Učitel si připraví materiály pro žákovské portfolio:

 • pákový pořadač formátu A4,
 • eurosložky,
 • titulní list žákovského portfolia,
 • žákovský dotazník očekávání a cílů ve fyzice,
 • list poznámek a reflexí.

Titulní list žákovského portfolia - příloha 2
Žákovský dotaník očekávání a cílů ve fyzice - příloha 3
List poznámek a reflexe z hodiny – záznamový arch pro žáky - příloha 4

Při zavádění práce s portfoliem je vhodné materiály žákům dát centrálně. Hradit je lze z rozpočtu školy či vybrat prostředky od žáků. Při zavádění portfolia pro další školní rok je možné vyžadovat zakoupení veškerých materiálů žáky (pokud se podaří žáky pro zpracovávání portfolií získat).

Učitel si připraví prezentaci úvodní hodiny v PowerPointu či jiném programu, který je určen pro vytváření prezentací.

PPT prezentace na úvod hodiny fyziky - příloha 5

B. Vlastní zavedení portfolia mezi žáky, vedení portfolia v průběhu klasifikačního období

Úvodní hodina na začátku klasifikačního období (časová náročnost 45 minut):

 • učitel pomocí PPT prezentace seznámí žáky s programem kurzu fyziky v daném klasifikačním období, s cíli výuky, s předepsanými učebnicemi, sešity a s pravidly hodnocení,
 • učitel seznámí žáky pomocí PPT prezentace s žákovským portfoliem ve fyzice, s jeho cíli, způsoby zpracování, nechá kolovat kopii vypracovaného žákovského portfolia z minulých let,
 • učitel rozdá žákům materiály pro vytváření žákovského portfolia ve fyzice (pákový pořadač s eurosložkami, úvodní list, žákovský dotazník, list poznámek a reflexí),
 • žáci vyplní materiály portfolia, části, které nestačí vyplnit během hodiny, doplní za domácí úkol.

Vyučovací hodina v průběhu klasifikačního období (časová náročnost 20 minut):

 • učitel vyzve zájemce z řad žáků k prezentaci vyplnění jednotlivých částí dotazníku žákovského portfolia; je vhodné, aby proběhla krátká diskuse,
 • učitel seznámí žáky i se svými záměry a cíli pro výuku fyziky, prezentuje, co sám chce udělat pro splnění úkolů, které si společně vytyčili (žáci jsou zpravidla překvapeni časem a úsilím, které učitel věnuje přípravě na hodinu, nachystání pomůcek, opravování žákovských prací apod. – většina z nich se nikdy nezamýšlela nad skutečností, kolik času učitele vyžaduje příprava na vyučovací hodinu či opravování prací),
 • na závěr hodiny učitel žákovská portfolia vybere a ohodnotí jejich zpracování; nehodnotí správnost stanovených cílů, ale serióznost zpracování portfolia.

Závěrečná vyučovací hodina (časová náročnost 5 minut):

 • učitel krátce zhodnotí úroveň zpracování portfolií; pokud některý žák vyplňování portfolia zjevně odbyl, je vhodný individuální neformální rozhovor a vysvětlení záměru učitele.

Práce s žákovským portfoliem v průběhu klasifikačního období

V průběhu klasifikačního období si do složky portfolia žák zakládá své důležité práce (jde o sběrné portfolio) – písemné práce, protokoly o laboratorních měřeních, referáty, projekty a další. Do listu poznámky a reflexe si žák zapisuje postřehy z hodin, z přípravy na vyučování apod. jako podklad pro hodnocení splnění cílů na konci klasifikačního období.

C. Závěr klasifikačního období – vyhodnocení naplňování stanovených cílů

Předposlední vyučovací hodina v klasifikačním období před uzavřením klasifikace z fyziky (časová náročnost 2 minuty):

 • Učitel uloží za domácí úkol vyplnit poslední díl žákovského dotazníku – reflexe naplnění očekávání a cílů.

Poslední vyučovací hodina před uzavřením klasifikace z fyziky (časová náročnost 2 minuty):

 • Vybrání portfolií od žáků a hodnocení serióznosti jejich zpracování.

Vyučovací hodina po uzavření klasifikace z fyziky (časová náročnost 20-45 minut):

 • učitel zhodnotí míru naplnění jím stanovených očekávání a cílů své vlastní práce v přípravě a výuce fyziky,
 • učitel rozdá ohodnocená žákovská portfolia,
 • učitel vyzve žáky k prezentaci závěrů naplnění očekávání a cílů vlastní práce, formou řízené diskuse vede žáky k nacházení příčin a k formulaci nových cílů.

D. Práce s žákovským portfoliem v dalším klasifikačním období

S žákovským portfoliem je vhodné pracovat stejným způsobem i další klasifikační období s tím, že pro jeden ročník může zůstat stejný pákový pořadač. Stanovování nových očekávání a cílů je reálnější a probíhá podstatně rychleji. Žáci si postupně na práci zvykají a berou ho jako samozřejmou součást výuky předmětu.

Využité zdroje a pomůcky a způsob jejich využití

Jako inspirace byly použity:

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe
 • žáci přistupují k výuce fyziky cílevědoměji, zodpovědněji,
 • žáci si více váží svého času a úsilí, které jednotlivým aktivitám věnují, hledají smysluplnost školních i mimoškolních aktivit,
 • žáci se stávají zodpovědnější ve studiu,
 • znalosti žáků ve fyzice se zlepšily,
 • učitel má zodpovědnější přístup k přípravě na vyučování,
 • učitel získává bezkonfliktní zpětnou vazbu od žáků, dochází ke sblížení učitele a žáků, ke vzájemnému pochopení.
Budoucí perspektiva příkladu dobré praxe

Žákovské portfolio ve fyzice se za více jak dva roky svého užívání osvědčilo a ve výuce fyziky ve vyšším gymnáziu je škola bude nadále používat. Cílem je motivovat další pedagogy školy k zavedení žákovského portfolia i v dalším předmětu.

Kontaktní osoba:
Jaroslav Fidrmuc
e-mail: fidrmuc@cmg.prostejov.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
49.8 kB
Dokument
Příloha 1 - Specifikace pravidel hodnocení ve fyzice
doc
24.41 kB
Dokument
Příloha 2 - Titulní list žákovského portfolia
doc
48.83 kB
Dokument
Příloha 3 - Žákovský dotaník očekávání a cílů ve fyzice
doc
19.53 kB
Dokument
Příloha 4 - List poznámek a reflexe z hodiny – záznamový arch pro žáky
ppt
42.97 kB
Prezentace
Příloha 5 - PPT prezentace na úvod hodiny fyziky

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Fyzika