Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Soubor aktivit k realizaci očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a rozvíjení klíčových kompetencí žáků na 1. stupni ZŠ
Odborný článek

Soubor aktivit k realizaci očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk RVP ZV a rozvíjení klíčových kompetencí žáků na 1. stupni ZŠ

13. 3. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Gabriela Baladová

Anotace

Metodický návod a popis činností na hodinách anglického jazyka pro dvojice žáků, kterými lze dosáhnout očekávaných výstupů u žáků v AJ na 1. stupni ZŠ a rozvíjet přitom klíčové kompetence žáků. K popisu jsou přiložené pracovní listy pro žáky.

Mnozí učitelé realizují všechny výstupy vzdělávacích oborů Cizí jazyk i Další cizí jazyk RVP ZV, aniž o tom vědí. Navíc rozvíjejí u žáků všechny klíčové kompetence. V ukázkách, které najdete pod výše uvedeným nadpisem, uvádím několik příkladů, jaké aktivity odpovídají jednotlivým výstupům RVP ZV a které klíčové kompetence u žáků rozvíjejí. Třeba v nich najdete inspiraci nebo si řeknete, že něco podobného vlastně už děláte.

Očekávaný výstup:

 • rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova

Klíčové kompetence:

 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní

Winning Bingo

Ukotvujeme číslovky od 1 do 10, později do 20, případně 25. Žáci pracují ve dvojicích jako Student A a Student B. Každý obdrží arch, na kterém jsou vítězná binga ve třech kolech. Jsou v nich však rozdíly, které musí najít vzájemným kladením otázek.

Oproti klasické hře Bingo, žáci při tomto způsobu procvičování základních číslovek pracují po dvojicích, tedy všichni najednou. Intenzivně procvičují porozumění číslovkám a jejich výslovnost. Kontrolu žáci provedou vzájemným porovnáním svých čísel a učiteli oznámí ukončení, resp. splnění úkolu. Za uvedenými archy jsou prázdná políčka pro vlastní variace čísel.

ISBN Numbers

Procvičujeme číslovky 0 - 9 na ISBN, tedy na mezinárodním označení knih. Žáci pracují ve dvojicích jako Student A a Student B. Každý obdrží jeden soubor ISBN. Soubory se od sebe v detailech liší. Úkolem žáků je tyto rozdíly v číslech najít.

Aktivita je vhodná pro začátek hodiny, trvá několik minut. Žáci jsou aktivní všichni najednou, pracují jen s jedním partnerem a ostatní nevnímají. Kontrolu výsledků může učitel provést se všemi žáky najednou nebo je napsat na zadní stranu tabule, na arch papíru, který je u učitele na stole a žáci si přijdou výsledky zkontrolovat sami, jak postupně úkol dokončí.

Car´s Licence Numbers

Procvičujeme číslovky 0 - 9 a hláskování písmen abecedy na značkách aut. Žáci pracují opět ve dvojicích jako Student A a Student B. Každý obdrží sadu značek aut, které se od sebe v detailech liší. Jejich úkolem je tyto rozdíly v číslech a v písmenech najít.

Aktivita trvá 5 - 10 minut, žáci pracují jen s jedním partnerem a ostatní dvojice nevnímají. Kontrolu provedou vzájemným porovnáním svých značek nebo s výsledky, které učitel uvede na zadní stranu tabule nebo na zvláštní arch papíru, který nechá u sebe na stole.

Pro zajímavost: uvedené typy značek aut jsou používané v USA.

Who lives at No ...

Procvičujeme hláskování písmen. Žáci obdrží komplex poštovních schránek, na kterých jsou čísla bytů a jména jejich obyvatel. Ve dvojici má každý žák na schránkách jiná jména. Vzájemným dotazováním a žádáním o vyhláskování vyplní připravený prázdný komplex schránek správnými jmény nájemníků. Po skončení si vzájemně zkontrolují, zda jména napsali podle diktátu správně.

Aktivity navíc pro rychlíky: žáci mohou spočítat, kolik žije v domě rodin, kolik lidí žije osamoceně a kolik z nich je mužů a kolik žen.

Očekávaný výstup:

 • rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 • aktivně se zapojí do jednoduché konverzace, pozdraví a rozloučí se

Klíčové kompetence:

 • kompetence sociální
 • kompetence komunikativní

What´s Your Name?

Žáci pracují ve dvojici. Obdrží kartičky, na kterých je uvedeno nějaké jméno. Později může učitel přidat na kartičky příjmení, města, státy. Žáci se vzájemně seznamují; ptají se na jména a další údaje, které jsou uvedené na lístečku. Informace zapisují. Pokud něco neumí zapsat, požádají o vyhláskování. Vyučující chodí mezi nimi a sleduje jednotlivé rozhovory. Až si žáci informace vzájemně vymění, učitel požádá některou z dvojic, aby rozhovor předvedla.

Později, po osvojení základních výrazů, lze uvedenou aktivitou začínat hodinu jako „zahřívání". Následující hodinu dostanou žáci lísteček s jiným jménem, proto je pro ně představování vždy novou situací. Časem, až si žáci rozšíří slovní zásobu, je možné aktivitu rozšířit přidáváním dalších údajů, které pak žáci o sobě zjišťují. V případě potřeby, pokud neumí podle poslechu napsat nějaké cizokrajné jméno, město, stát nebo národnost, opět požádají o vyhláskování.

Pro začátek je vhodné napsat podobu dialogu na tabuli, pak už pořadí otázek žáci zvládnou sami.

Doporučuji provádět každou hodinu po dobu nejméně 14 dnů, aby si tuto jednoduchou konverzaci žáci dokonale osvojili. Pak lze přidávat další údaje, a tím dialog různě obměňovat. Postupně tuto „rozcvičku" střídáme s jinou, na jinou slovní zásobu. Původní „rozcvičku" / „zahřívání" zařazujeme jednou za týden, jednou za 14 dnů, pak třeba jen jednou za měsíc.

Guess, who I am

Opět práce ve dvoljici, kdy každá dvojice pracuje samostatně a ostatních si nevšímá, protože sleduje svůj cíl.

Žáci obdrží obrázek rodiny. Každý si vybere nějakou postavu z rodiny. Pomocí obrázku vzájemně hádají, kterým z členů rodiny ten druhý je. Žáci mohou klást jen "Yes/No questions", tj. otázky, na které lze odpověď buď „ano", nebo „ne".

Žákům nižšího ročníku doporučuji jednoduší verzi (verze A), žáci vyššího ročníku 1. stupně zvládnou i „větší rodinu" (verze B).

Očekávaný výstup:

 • rozlišuje grafickou a mluvenou podobu slova
 • rozumí známým slovům a jednoduchým větám k osvojeným tématům

Klíčové kompetence:

 • kompetence sociální a personální
 • kompetence komunikativní
 • kompetence k řešení problémů

Favourite subjects

Žáci opět vytvoří dvojice „Student A" - „Student B". Každý z nich dostane jiný arch, na kterém je zobrazena třída žáků. Mají různá jména a mají oblíbené různé vyučovací předměty. Uspořádání lavic a počet žáků je na obrázcích stejné. Je však několik rozdílů ve jménech a oblíbenosti jednotlivých předmětů. Naši žáci musí najít tyto rozdíly. Ptají se střídavě tak, aby se jich dopátrali. Procvičují při tom nejen názvy jednotlivých předmětů, ale i předložky „za", „před", „vedle", později též „is sitting". A samozřejmě kladení otázek.

Kontrolu rozdílů může učitel provést frontálně, tj. společně, nebo napsat výsledky na zadní stranu tabule, případně na arch papíru, který je u učitele na stole (žáci si přijdou výsledky zkontrolovat sami, jak postupně úkol dokončí).

Favorite pets and activities

Obdobná aktivita jako předchozí, místo názvů předmětů žáci procvičují jména zvířat a činností pro volný čas. Opět práce pro dvojici žáků, přičemž jeden dostane zadání A, druhý zadání B. Střídavým kladením otázek se musí dopátrat rozdílů v poskytnutých informacích.

A Multicultural Class

Žáci pracují ve dvojicích („Student A", „Student B"). Každý z nich dostane obrázek, který představuje třídu, kam chodí do kurzu angličtiny žáci různých národností. Mají různá jména a jsou různě staří. Uspořádání lavic a počet osob je na obrázcích stejné. Je však několik rozdílů ve jménech, věku a národnosti zobrazených žáků. Naši žáci musí tyto rozdíly najít. Ptají se střídavě tak, aby se dopátrali rozdílů. Procvičují při tom nejen názvy jednotlivých států, ale také hláskování jmen, číslovek od 15 do 20 a také předložek „za", „před", „vedle", „naproti", později též „is sitting". Procvičuje se i kladení otázek.

Instrukce jsou psány anglicky, za listy, které jsou určeny zvlášť pro „Student A" a "Student B", jsou předlohy, do kterých můžete pro obměnu dopsat jiná jména, věk a národnosti žáků.

Kontrolu rozdílů může učitel provést frontálně, tj. společně, nebo napsat výsledky na zadní stranu tabule, případně na arch papíru, který je u učitele na stole (žáci si přijdou výsledky zkontrolovat sami, jak postupně úkol dokončí).

A pair of words

Žáci pracují ve dvojicích nebo individuálně. Obdrží čtverečky (přílohy On a Farm, Fruit, Moving, Vehicles), na kterých jsou napsána slova podél všech stran, případně obrázky předmětů nebo zvířat a jejich anglické výrazy. Úkolem žáků je složit čtverečky tak, aby k sobě přiléhaly slovy, která k sobě patří, nebo aby přilehaly obrázky a jejich odpovídající anglické výrazy. Dvojice slovo-slovo nebo slovo-obrázek volí učitel tak, aby kopírovala probíranou slovní zásobu.

V příloze jsou složené velké čtverce, skládající se z 9 menších čtverečků. Je třeba je nakopírovat podle počtů žáků či dvojic žáků, rozstříhat na jednotlivé části a vložit do obálky či jiné „schránky". Žákům pak rozdáváme obálky/schránky se zamíchanými čtverečky.

V ukázce najdete procvičování názvu domácích zvířat a jejich hlasů (On a Farm), ovoce a barvy (Fruit), sloves pohybu (Moving) a typů vozidel (Vehicles).

Pomalejším nebo netrpělivým žákům lze pomoct tak, že jim ukážeme, který čtverec mají dát doprostřed.

Když jsou všichni nebo většina hotovi, provedeme kontrolu - žáci pojmenují obrázek česky a řeknou přiřazený anglický výraz. Poté může vyučující složený čtverec promítnout přes dataprojektor na stěnu či plátno.

Aktivitu lze použít při ukotvování slovní zásoby (číslovky, barvy, hračky, jídlo, oblečení apod.) anebo gramatických struktur (stupňování přídavných jmen, minulý čas sloves, množné číslo podstatných jmen atd.).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
105.47 kB
Dokument
Winning Bingo
doc
27.34 kB
Dokument
ISBN Numbers
doc
35.16 kB
Dokument
Car´s Licence Numbers
doc
82.03 kB
Dokument
Who lives at No ...
doc
108.4 kB
Dokument
What´s Your Name 1
doc
102.54 kB
Dokument
What´s Your Name 2
doc
25.39 kB
Dokument
What´s Your Name - dialog
doc
107.42 kB
Dokument
Guess, who I am
doc
314.45 kB
Dokument
Favourite subjects
doc
266.6 kB
Dokument
Favourite pets and activities
doc
573.24 kB
Dokument
A Multicultural Class
pdf
244.14 kB
PDF
On a Farm
pdf
191.41 kB
PDF
Fruit
pdf
191.41 kB
PDF
Moving
pdf
201.17 kB
PDF
Vehicles

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Gabriela Baladová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přiložené pracovní listy