Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Porovnávání půjček od bankovních a nebankovních společností pomocí aplikace Numbers
Odborný článek

Porovnávání půjček od bankovních a nebankovních společností pomocí aplikace Numbers

Anotace

Cílem této aktivity je porovnání nabídek půjček od bank a nebankovních společností s využitím aplikace Numbers. Žáci budou pracovat s online kalkulačkami na půjčky u jednotlivých typů společností a následně budou analyzovat získaná data. Žáci po této aktivitě budou umět vysvětlit rozdíl mezi úrokovou sazbou a RPSN. Prostřednictvím této aktivity je díky aplikaci Numbers rozvíjena finanční a digitální gramotnost u žáků.

Cíl

Žák/Žákyně

 • pochopí význam úroku a RPSN,
 • analyzuje výhodnost/nevýhodnost půjčky,
 • definuje rozdíly mezi půjčkou od bankovní/nebankovní společnosti,
 • využívá aplikaci Numbers při učení i v běžném životě – např. hlídání výdajů a příjmů domácnosti, porovnávání půjček,
 • formuluje své názory, komunikuje, argumentuje, spolupracuje s ostatními ve skupině,
 • Vytváří, edituje, sdílí digitální obsah.

Základní údaje

 • Typ materiálu: výuková aktivita
 • Škola: základní škola (2. stupeň)
 • Věk žáků: 13–15 let
 • Vzdělávací obor: matematika a její aplikace
 • Tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty
 • Časová dotace:
  • Výuka: 2 vyučovací hodiny
  • Příprava: 20 minut

Očekávané výstupy

 • Žák je schopen vytvořit vlastní digitální obsah na základě vyhledávání informací z doporučených zdrojů, které kriticky posoudí, sdílí s ostatními spolužáky a případně edituje.
 • Žák dokáže zvážit/porovnat výhodnost/nevýhodnost půjček u bankovních/nebankovních společností.

Pomůcky, hardware, software

 • Učitel: iPhone, iPad, Macbook, iMac + připojení k internetu
 • Žák: iPhone, iPad, Macbook, iMac + připojení k internetu

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • Oborové
  • znalost pojmů: úrok, jistina, RPSN, dlužník, věřitel, lichva
 • Digitální
  • základní ovládání aplikace Numbers

Přínos využití digitálních technologií

 • Dokáže pracovat s aplikací Numbers.
 • Rozvíjí finanční a digitální gramotnost.
 • Na základě vlastních kritérií vyhledává a získává potřebné informace z doporučených zdrojů.
 • Sdílí soubory se spolužáky a učiteli pomocí digitální technologie.
 • Odlišuje vlastní a cizí digitální obsah, používá-li cizí obsah, uvede zdroj.
 • Charakterizuje digitální zdroje, které využívá ve svém vzdělávání.
 • Při poskytování svých citlivých osobních údajů rozpozná rizikové situace od těch, které lze zveřejňovat, a vhodně na ně reaguje (například zadávání telefonních čísel / rodného čísla do dotazníků vyskakujících na webových stránkách jednotlivých bankovních/nebankovních společností).

Metodická poznámka

Tato aktivita je určena žákům 7.–9. ročníků ZŠ. Učitel může žákům zadání zaslat do jejich zařízení prostřednictvím funkce AirDrop, protože tato aplikace je dostupná pouze pro zařízení s operačním systémem iOS. Alternativou k aplikaci Numbers pro zařízení s operačním systémem Android je Excel. Žáci mohou pracovat ve skupině nebo samostatně na svých zařízeních, záleží na zvážení učitele.

Na úvod by měl učitel v krátkosti ukázat žákům, jak s aplikací pracovat, což zabere pár minut, jelikož ovládání aplikace je velmi intuitivní. Podrobný návod k aplikaci Numbers naleznete v článku s názvem: Základní nastavení aplikace Numbers pro výuku matematiky zde

Učitel by měl před touto aktivitou žáky upozornit na bezpečné chování na internetu a na to, aby nikam nezadávali svá telefonní čísla, protože u některých společností vyskakují formuláře na vyplnění telefonního čísla.

Popis vzdělávací aktivity

Následující aktivita se zaměřuje na téma finanční matematiky s využitím aplikace Numbers. Žáci během této aktivity budou porovnávat půjčky u různých bankovních i nebankovních společností. Žáci budou zjištěná data uvádět do tabulky a zjištěné informace následně analyzovat.

Zdroje

 

Úloha 1: Vyhledejte na internetu následující pojmy z finanční matematiky a v aplikaci Numbers vytvořte tabulku podle vzoru (tab. 1). Zdroje, ze kterých jste čerpali, uveďte do tabulky.

POJEM VYSVĚTLENÍ (stručně) ZDROJ
Dlužník    
Věřitel    
Úrok    
Jistina    
RPSN    
Lichva    

Tab. 1 Pojmy z finanční matematiky

Řešení úlohy

Ad 1) 

V prvním úkolu musí žáci vypracovat tabulku, kterou následně vyplní na základě vyhledaných informací na internetu. Zároveň žáci uvádějí i zdroje, odkud informace čerpali. Po dokončení úkolu budou se svými spolužáky sdílet údaje o správnosti svých definic a pojmů a věrohodnosti vyhledaných zdrojů informací a budou o těchto údajích diskutovat.

V této úloze žáci vytváří vlastní digitální obsah na základě vyhledávání informací z doporučených zdrojů, které kriticky posuzují, sdílí s ostatními spolužáky a případně editují. Předcházejí situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení a dat a situacím s negativním dopadem na jejich tělesné a duševní zdraví. Posuzují věrohodnost dat.

 

Úloha 2: Jakub si chce koupit nový automobil, ale ke koupi auta mu chybí 300 000 Kč, proto se rozhodl, že si vezme půjčku. Zjistil, že je schopný měsíčně splácet maximálně 5 000 Kč. Nyní se rozhoduje, zda si má půjčku vzít u bankovní nebo u nebankovní společnosti. Zjistěte pomocí aplikace Numbers, která půjčka by byla pro Jakuba nejvýhodnější.

Úkoly:

a) Porovnejte půjčky u čtyř libovolných bankovních a nebankovních společností. Zjistěte, u které společnosti je půjčka pro Jakuba nejvýhodnější, kde naopak nejméně výhodná a jak dlouho by Jakub splácel půjčku u různých společností.

b) Požaduje banka / nebankovní společnost splnění nějakých požadavků k získání půjčky?

c) Bylo nalezení kalkulačky pro půjčky snadné?

d) Byla RPSN uvedena v kalkulačce, nebo musela být hledána?

Řešení úlohy

Ad 2)

V aplikaci Numbers vybereme v sekci šablony kategorii osobní finance a zde vybereme šablonu na porovnávání půjček, se kterou se v následující aktivitě pracuje (obr. 1). V této aktivitě budou žáci porovnávat půjčky u libovolných čtyř bankovních a čtyř nebankovních institucí. Výběr konkrétních institucí je na žácích, ale musejí být splněny dvě podmínky v zadání: výše půjčky a maximální výše splátky.

Nabídka šablon v kategorii osobní finance v aplikaci Numbers
1. Nabídka šablon v kategorii osobní finance v aplikaci Numbers
Autor díla: Zdeňka Lišková

Žáci do šablony doplňují pouze jistinu půjčky, roční procentní sazbu nákladů (RPSN) a délku splácení (měsíce). Ostatní parametry včetně grafu budou v šabloně automaticky vypočítány (obr. 2).

Šablona pro porovnávání půjček
2. Šablona pro porovnávání půjček
Autor díla: Zdeňka Lišková

Na internetu budou žáci vyhledávat webové stránky libovolných bank či nebankovních společností a na stránkách se pokusí vyhledat potřebné informace o půjčce (úkoly a–d). Téměř každá bankovní i nebankovní společnost má na svých webových stránkách online kalkulačku půjčky (obr. 3), kam pokud jsou zadány parametry půjčky, tak případný žadatel získá základní informace o půjčce.

U většiny půjček jsou v kalkulačce uvedeny dva údaje v procentech, a to úroková sazba nebo úrok a RPSN (roční procentní sazba nákladů). Do tabulky budou žáci uvádět RPSN, protože RPSN v sobě zahrnuje nejen úrokovou sazbu, ale i všechny poplatky a výdaje spjaté s půjčkou. U některých společností se tyto dva údaje moc neliší, ale výši splátky tento parametr ovlivňuje, proto je potřeba znát konečnou výši splátky, aby mohla být zvážena finanční výhodnost/nevýhodnost půjčky. RPSN je povinný údaj nabídek úvěrů a musí být vždy uveden ve smlouvě (Rozumíme penězům).

Půjčková online kalkulačka
3. Půjčková online kalkulačka
Autor díla: Zdeňka Lišková

Po doplnění potřebných informací do tabulky (obr. 2) v aplikaci Numbers se nám v horní části šablony zobrazí i grafy jednotlivých půjček, kde je názorně vidět, jakou výši úroku zaplatíme, tedy o kolik jistinu půjčky přeplatíme (obr. 4 a 5).

Nejvýhodněji vycházela půjčka u České spořitelny, kde by jistina byla přeplacena o 61 191 Kč a půjčku by Jakub při řádném splácení splatil i nejrychleji. Z nebankovních společností vycházela nejvýhodněji půjčka u společnosti Zonky, kde by Jakub jistinu přeplatil o 69 122 Kč. Nejméně výhodně vycházela půjčka u nebankovní společnosti Cofidis, kde by Jakub přeplatil jistinu o 256 581 Kč, což se téměř rovná výši půjčky, a navíc by i tuto půjčku splácel nejdéle (obr. 4 a 5).

V této aktivitě žáci vytvářejí digitální obsah v aplikaci Numbers, vyhledávají informace v digitálním prostředí a kriticky je posuzují, spravují a sdílí s ostatními. V této aktivitě je rozvíjena žákova finanční a digitální gramotnost několika způsoby. Žáci využívají digitální technologie, aby si zjednodušili své pracovní postupy a zkvalitnili výsledky své práce prostřednictvím šablony pro porovnávání půjček v aplikaci Numbers. Hodnotí přínosy a reflektují rizika pohybu na internetu. Předchází situacím ohrožujícím bezpečnost zařízení i dat a při sdílení dat se chovají eticky. V této aktivitě žáci získají nový pohled na danou problematiku z oblasti finanční matematiky díky aplikaci Numbers, která jim umožňuje rychle a přehledně porovnávat výhodnost/nevýhodnost půjček u bankovních/nebankovních společností.

Porovnání půjček u bankovních společností
4. Porovnání půjček u bankovních společností
Autor díla: Zdeňka Lišková
Porovnání půjček u nebankovních společností
5. Porovnání půjček u nebankovních společností
Autor díla: Zdeňka Lišková

 

Reflexe

Žáci se během aktivity setkávali s tím, že při zadávání parametrů do online kalkulačky půjček u některých společností se jim lišila čísla jak v jejich tabulce v aplikaci, tak v online kalkulačce, což některé společnosti takto dělají, protože uvádějí pouze úrokovou sazbu bez dalších poplatků, takže tento údaj bývá zavádějící i pro klienty, samozřejmě pod každou takovou kalkulačkou je uvedeno, že výsledná výše splátky se může lišit a že to není závazné. Proto žáci do své analýzy v aplikaci musejí uvádět RPSN, kde jsou všechny poplatky již zahrnuté.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeňka Lišková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě