Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Průmyslová revoluce
Odborný článek

Průmyslová revoluce

Anotace

Výuková aktivita je zaměřena na téma průmyslové revoluce. Obsahuje úkoly pro skupinovou práci, které pokrývají vybrané části tohoto významného historického období. Při jejich realizaci dochází k využití různých digitálních technologií.

Autor: Mgr. David Nekola, ZŠ Komenského alej Žatec

Stupeň vzdělávání: 2. stupeň ZŠ, střední škola

Vzdělávací obor: dějepis

Tematický okruh: průmyslová revoluce

Časová dotace: Aktivitě doporučuji věnovat tři hodiny, při nižší časové dotaci budou muset žáci dokončovat úkoly doma, případně nezbyde dostatek času na prezentaci všech výstupů.

Pomůcky: elektronické zařízení s přístupem k internetu (tablet, stolní PC, notebook, chromebook ad.)

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: žáci dovedou pracovat v programech Quizizz, Canva, v prezentacích Google, PowerPoint nebo jim podobných. Tento výukový materiál navazuje na předchozí materiál – Online kvíz na vybrané dějepisné téma. Zde se již předpokládá, že žáci dokáží vytvořit online kvíz odpovídající úrovně. Není ale vůbec špatně, pokud žáci zkoušejí tvorbu kvízů poprvé. Zabere jim to pouze více času. To samé platí v případě jiných aplikací a programů, např. Canva. Pro většinu dětí je jejich ovládání poměrně intuitivní, ale zároveň je nutíme k aktivnímu řešení problémů, pokud danou aktivitu zkoušejí poprvé. Ani učitel nemusí perfektně ovládat tyto aplikace, žáci si mezi sebou mají za úkol poradit a předávat si zkušenosti. Žáci mohou využít libovolnou aplikaci, pokud splní daný účel.

Vzdělávací cíle: Žáci zpracují přehled období průmyslové revoluce za pomoci digitálních technologií (např. Canva, Quizizz). Prezentují své výtvory před publikem.

Přínos využití digitálních technologií: Díky digitálním technologiím mají žáci možnost si vybírat mezi různými zdroji informací pro své téma. Pro jeho následné prezentování si mohou vybrat vhodný nástroj. Díky vizualizaci (obrázky, videa) je téma žákům bližší než při pouhém čtení textu v učebnici či výkladu učitele. 

Digitální kompetence:

Žák/Žákyně:

 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby;
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah;
 • vytváří a upravuje digitální obsah.

Popis materiálu (vzdělávací aktivity) 

 

 1. Rozdělení do týmů a práce na úkolu:

Níže přikládám 10 různých úkolů, které jsou zaměřené na problematiku průmyslové revoluce. Žáci se na začátku rozdělí do skupin (dvojčlenné/tříčlenné skupiny), případně je rozdělí učitel dle svého uvážení. Následně si žáci losují jednotlivé úkoly (vybírají si číslo mezi 1–10). Úkoly lze také přidělit jednotlivým skupinám podle uvážení učitele a dle zkušenosti s danými žáky ve skupině. Lístky jsou určeny k vytištění, lze je ale také žákům promítat na tabuli nebo nasdílet do společného prostředí (např. MS Teams, Google Classroom). Úkoly je možné jakkoliv upravit či některé vyřadit.

 1. Pořadí, ve kterém budou žáci prezentovat své výstupy, je dáno číslem úkolu (1–10) nebo je na uvážení učitele. Na konci každého výstupu zařaďte hodnocení dané skupiny ostatními žáky, případně i komentář učitele.
 2. Každá prezentující skupina by měla být schopna vybrat klíčové body svého tématu, které považuje za důležité, a žáci by si je po danému výstupu měli zapsat do sešitu. Zápisy do sešitu jsou však záležitostí velmi individuální, a proto nechám na uvážení každého vyučujícího, co považuje za důležité zapsat do sešitu.
 3. Žáci své dokončené výtvory odešlou vyučujícímu na jeho e-mail, případně je následně nahrají do sdíleného prostředí. Příkladem je Google Classroom, MS Teams, nebo online nástěnka, jako je Padlet. Žáci tak postupně vytvoří ucelený souhrn materiálů k průmyslové revoluci, které budou mít kdykoliv k dispozici.

Seznam úkolů pro skupiny:

1

Vytvořte prezentaci, ve které stručně shrnete problematiku průmyslové revoluce. Zdrojem informací může být učebnice nebo internet. Jde především o to, kde, kdy a jak začala průmyslová revoluce. Kromě parního stroje vynechte další vynálezy, zaměřte se ale i na další změny ve světě a důsledky průmyslové revoluce. Připravte si i otázky pro žáky po skončení přednášky. Přednáška by měla mít kolem 5 minut. K tvorbě prezentace můžete využít aplikaci Canva, případně běžný program na tvorbu prezentací.

2

Zjistěte, jaké byly pracovní podmínky dělníků v továrnách během průmyslové revoluce. Jaká byla práce mužů, žen a dětí? Kolik hodin pracovali atd.? Tyto informace vložte do stručné prezentace vytvořené v programu Canva, případně v jiném programu pro tvorbu prezentací. Svůj výstup prezentujte před žáky (maximálně 5 minut). Připravte si také scénku, která bude následovat po prezentaci. Ve scénce proti sobě stojí majitel továrny a dělník/dělníci, kteří požadují změny k lepšímu. V čem konkrétně, to záleží na vás. Snažte se, aby byly změny pokud možno proveditelné a vycházely z informací, které jste vyhledali. Scénka by měla být maximálně na 3 minuty. Musíte ji ale nacvičit potichu nebo tak, abyste nerušili ostatní. Klidně si napište scénář na papír, berte ho jako inspiraci. Snažte se celou scénku co nejvíce přiblížit dané době. Improvizujte!:-)

3

Vytvořte krátkou prezentaci, ve které shrnete základní informace o 3 vynálezech z doby průmyslové revoluce. Zapište základní informace, ale také zajímavosti, které se k dané věci vážou. Přidejte i foto nebo video. Vynechte parní stroj a lokomotivu. Sejděte se s druhým týmem (č. 4), který má stejné téma, a rychle si rozdělte vynálezy. Nemůžete referovat o stejných vynálezech. Prezentaci vytvořte v programu Canva, případně v jiném programu pro tvorbu prezentací. Prezentaci mi odešlete na e-mail.

4

Vytvořte krátkou prezentaci, ve které shrnete základní informace o 3 vynálezech z doby průmyslové revoluce. Zapište základní informace, ale také zajímavosti, které se k dané věci vážou. Přidejte i foto nebo video. Vynechte parní stroj a lokomotivu. Sejděte se s druhým týmem (č. 3), který má stejné téma, a rychle si rozdělte vynálezy. Nemůžete referovat o stejných vynálezech. Prezentaci vytvořte v programu Canva, případně v jiném programu pro tvorbu prezentací. Prezentaci mi odešlete na e-mail.

5

Jsi Goerg Stephenson, vynálezce první parní lokomotivy s názvem Rocket (Raketa). Zjisti si o ní základní informace a vysvětli ostatním, proč by si měli vybrat Raketu. V čem vidíš výhody vlakové dopravy oproti ostatním možnostem dopravy? Jaké byly další možnosti dopravy? Jde víceméně o reklamu na tvůj produkt postavenou na reálných informacích. Tak se snaž, ať nás přesvědčíš. Vystoupení před třídou by ti nemělo zabrat více než 3 minuty. Určitě si vezmi na pomoc i dalšího kolegu z týmu. Informace o lokomotivě zaneste do reklamního letáku ve formě elektronického dokumentu a odešlete na můj e-mail. Můžete pracovat v aplikaci Canva či v jiném grafickém editoru.

6

Přečtěte si kapitolu o průmyslové revoluci v učebnici (nebo jiném zdroji informací, který mají ostatní žáci k dispozici) a vytvořte kvíz v Quizizz. Složitost otázek nechám na vás. Žáci při plnění kvízu mohou používat učebnici. Rozdělte si práci v týmu, jeden tvoří kvíz, zbytek vytváří otázky a možné odpovědi. Po každé otázce se v týmu prostřídejte, ať si všichni vyzkouší tvorbu online kvízu. Odkaz na kvíz mi odešlete do e-mailu.

7

 Zjistěte, jak funguje parní stroj, popište jednoduše a jasně jeho funkci pomocí schématu. Inspirujte se schématem parního stroje, které naleznete např. na internetu, ale zjednodušte ho. Schéma nakreslete v programu malování, případně na tabuli. Schéma (obrázek z malování nebo foto z tabule) následně vložte do Canvy. Do Canvy také vložte další informace o parním stroji: kdo, kde a kdy ho vynalezl, technické parametry apod. Toto vše následně odprezentujte před třídou, máte na to maximálně 3 minuty.

8

Staňte se na chvíli grafickými designéry a navrhněte plakát, který obsáhne téma průmyslové revoluce. Může zvolit pouze grafiku (obrázky, nákresy), případně ji doplnit textem. K tomu jistě využijete online aplikaci Canva. Svůj výtvor mi odešlete na e-mail.

9

Pokud máte bujnou fantazii, umíte alespoň trochu kreslit nebo si víte rady s nějakým grafickým programem – ať již jde o obyčejné malování, nebo aplikaci Canva – tak věřím, že zvládnete vytvořit komiks. V komiksu se zaměříte na průmyslovou revoluci. Konkrétní téma nechám na vás a vaší fantazii (vynálezy, dělníci v továrně, život v tehdejší době atd.)! Váš výtvor mi pošlete na e-mail.

10

Stáváte se reportéry, kteří postupně fotograficky zdokumentují přípravy ostatních skupin tak, abyste následně z celé hodiny mohli vytvořit reportáž (novinový článek), kterou doplníte i o fotky z následující hodiny. Novinový článek vytvořte v programu Canva. Pomocí telefonu natočte v další hodině vystoupení na téma parní lokomotivy Rocket (úkol č. 5) a jednání dělníků s majitelem továrny (úkol č. 2). Video následně vlož do Canvy. Kompletní novinový článek ze dvou hodin odešlete na můj e-mail.

 

Zkušenosti s použitím materiálu 

Tuto aktivitu mám vyzkoušenou v 8. třídě. Vyčlenil jsem si na ni 90 minut. Žáci již měli zkušenosti s různými online aplikacemi, stejně tak nemají problém s ovládáním chromebooků. V opačném případě by vše trvalo déle. Během první hodiny nedokončily všechny skupiny své úkoly, proto jsem jim ve druhé hodině dal navíc 10 minut. Následně jsme ale nestihli zhlédnout všechny žákovské výstupy. Proto jsem si je prohlédl na e-mailu a následně ohodnotil. Doporučuji tudíž na aktivitu vyčlenit 3 vyučovací hodiny.

Největší problém měli žáci s úkolem č. 2. Vadilo jim, že mají předvést scénku před třídou, proto jsem jim na konci první hodiny ukázal, jak by scénka mohla vypadat. Ujal jsem se role majitele továrny a žáci-dělníci si ke mně přišli vyjednat vyšší mzdu. Ve druhé hodině to již zvládali bez ostychu a sami.

Ukázka z hodiny: Žáci využívali jak chromebooky, tak vlastní mobilní telefony. Na obrázku vidíte nákres schématu parního stroje na tabuli. Žáci následně vyfotí schéma a obrázek vloží do Canvy, kde k němu přidají další informace. Druhou již zmiňovanou možností je nákres vytvořit např. v programu malování. Níže je také screen z jedné prezentace, kterou žáci vytvořili v rámci této výukové aktivity. 

Autor díla: David Nekola
Autor díla: David Nekola
Autor díla: David Nekola

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Navazuje na téma článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • vytváří a upravuje digitální obsah, kombinuje různé formáty, vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu