Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Online kvíz na vybrané dějepisné téma
Odborný článek

Online kvíz na vybrané dějepisné téma

1. 6. 2023 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. David Nekola

Anotace

Jde o výukovou lekci zaměřenou na opakování zvoleného tématu nebo seznámení se s novým učivem formou online kvízu, který tvoří žáci. Kvíz by měl postihnout základní obsah daného tématu. Tato lekce je koncipována na výuku dějepisu, zvolené téma je husitství. Aktivitu lze využít pro různá dějepisná témata, stejně tak ji lze využít ve všech výukových oborech od 2. stupně výše (ZŠ a SŠ). Nejen tvorba otázek, ale především volba možných odpovědí tak, aby nebyly příliš návodné, vyžaduje hlubší uvažování nad tématem.

Stručný nástin výukové lekce:

      0. Ujasnění si časové dotace pro tvorbu kvízů.

Časová dotace 45 minut: žáci rozpracované kvízy dokončí doma

 1. Seznámení žáků s tématem a obsahem hodiny + brainstorming.
 2. Žáci rozdělení do skupin vytvoří jednu ukázkovou otázku s možnými odpověďmi.
 3. Na příkladu otázek ostatních rozeberou jejich pozitiva a negativa.
 4. Učitel provede žáky přihlášením do dané aplikace a seznámí je se základy tvorby kvízů. Žáci následně začnou tvořit kvízy.
 5. Žáci nasdílí kvízy učiteli (e-mail, společné prostředí, např. Teams, Classroom, Padlet). Kvíz/y lze v hodině vyzkoušet. V případě dostatku času opět zhodnocení daného kvízu žáky.
 6. Sebehodnocení aktivity, závěr hodiny. Žáci mohou kvízy dodělat doma, v další hodině/hodinách je lze opět vyzkoušet a věnovat se jejich zhodnocení.

Časová dotace 90 minut: žáci rozpracované kvízy dokončí 2. vyučovací hodinu

 1.  Učitel měl možnost si rozdělané kvízy dopředu prohlédnout. Ve 2. hodině se       proto věnuje zhodnocení kvízů spolu s žáky. Diskutujte o otázkách, odpovědích a možných změnách. Následně mohou žáci pokračovat v dokončování rozdělaných kvízů.
 2. Žáci znovu nasdílí kvízy. Učitel může ze všech kvízů udělat vlastní a zadat ho formou on-line testu v některé z následujících hodin.
 3. Zhodnocení aktivity, sebehodnocení žáků a závěr hodiny.

Podrobný popis výukové lekce:

0. Ujasnění si časové dotace.

Učitel by si měl již dopředu rozmyslet, kolik času hodlá věnovat tvoření kvízů. Za minimální čas považuji 45 minut, žáci mohou rozdělané kvízy dokončit doma. Roli hraje také věk, znalosti a dovednosti žáků: znají danou aplikaci a dovedou v ní tvořit on-line kvízy? Kolik otázek mají žáci vytvořit? Tomu je třeba přizpůsobit tempo celé hodiny a vhodně rozvrhnout jednotlivé části. Ideální by bylo věnovat aktivitě 2× 45 minut. V případě 45minutové dotace lze přeskočit brainstorming (viz úvod hodiny). Je nepravděpodobné, že žáci vytvoří daný počet otázek ve vhodném znění v rámci jedné vyučovací hodiny, proto jsou dvě možnosti:

A) Žáci mohou úkol dokončit doma samostatně a za svou snahu mohou být učitelem oceněni např. známkou. Dokončené kvízy lze vyzkoušet v další hodině/hodinách. Učitel může ze všech kvízů udělat „mix“ otázek. Kvíz lze použít i jako test (časová dotace 45 minut).

B) Na dokončení kvízu si vyhraďte i druhou hodinu. V případě A) i B) se věnujte zpětné vazbě po „dohrání“ kvízů: v čem viděli žáci plusy a mínusy daných otázek, jak by je upravili atd. (časová dotace 90 minut)

1. Úvod hodiny.

Seznamte žáky s tématem probírané látky a náplní hodiny – informaci o tom, že budou tvořit kvízy, si můžete nechat až do chvíle, kdy budou tvořit vzorové otázky (bod č. 2).

A) V případě, že jde o novou látku, zařaďte brainstorming – žáci sdělují pojmy a osoby, které se váží k danému tématu – v tomto případě k husitství. (Žáci mají o husitství povědomí z nižších ročníků nebo z vlastních zdrojů). Nápady lze zapisovat na tabuli či elektronicky (lze využít sdílený dokument, do kterého mohou všichni přispívat, nebo např. aplikaci Mentimeter) a promítat dataprojektorem. Učitel do aktivity nevstupuje, pouze dohlíží na to, aby měl každý možnost se vyjádřit bez komentářů ostatních. Po ukončení aktivity se učitel doptává, co žáci vědí o daných pojmech a osobách, a snaží se je chronologicky uspořádat, případně doplnit informace a dovysvětlit pojmy a nejasnosti.

B) V případě, že jde o opakování probrané látky, lze použít obdobu brainstormingu: Žáci k danému tématu říkají pojmy, učitel je může rovnou komentovat, korigovat, případně se doptávat na další detaily. Další možností je nechat žáky pracovat ve dvojicích nebo samostatně a zadat jim tento úkol: na papír napsat co nejvíce pojmů k tématu husitství. Úkol je ideální omezit časem (1–3 minuty). Pojmy lze zapisovat i do elektronického dokumentu.

2. Žáci rozdělení do skupin vytvoří jednu ukázkovou otázku s možnými odpověďmi.

Na začátku jsou žáci rozděleni do skupin. Skupiny mohou mít 2–3 členy. Více bych nedoporučoval. Jejich prvním úkolem je vytvořit zkušební otázku a čtyři odpovědi. Druh otázky a forma odpovědí je čistě na nich. Otázky mohou psát na tabuli, na papír, případně elektronicky – sdílená prezentace, kde má každý vlastní slajd, nebo v textovém editoru, který odešlou učiteli. Žáci mohou pracovat i samostatně, ale z vlastní zkušenosti to nedoporučuji, ve skupině vzniká logicky více rozdílných nápadů. Žákům lze také ukázat vzorový on-line kvíz/test s různými otázkami a možnostmi odpovědí pro inspiraci. Až následně mohou tvořit vlastní ukázkovou otázku.

3. Na příkladu otázek ostatních rozeberou jejich pozitiva a negativa.

Žáci si prostudují jednotlivé otázky spolužáků a vyjádří se k nim, učitel je může doplnit. V případě nedostatku času může otázky zhodnotit pouze učitel. Žáci navrhují i další možné úpravy otázek.

4. Učitel provede žáky přihlášením do dané aplikace a seznámí je se základy tvorby kvízů.

Žáci mají za úkol vytvořit on-line kvíz, který stručně shrne problematiku husitství (nebo jiného tématu). Výběr aplikace je na samotném učiteli, doporučuji Quizizz, Kahoot. Další konkrétní parametry jsou na vyučujícím (počet otázek, obtížnost, zaměření na konkrétní pojmy atd.). Žáci pracují ve dvojicích, každá dvojice má k dispozici elektronické zařízení s připojením k internetu, mohou využít i vlastní mobilní zařízení. Pokud žáci znají jiné aplikace, mohou si je zvolit dle vlastního uvážení. Musí si ale uvědomit, že učitel je znát nemusí a nebude jim v případě potíží schopen poradit.

Učitel žáky provede přihlášením do Quizizz, vysvětlí jim ve stručnosti základy tvorby kvízu v Quizizz. Ideální je, pokud učitel celý postup promítá pomocí dataprojektoru. Je třeba jít krok po kroku, žáci rádi dělají věci dopředu, ale často se zaseknou na následném kroku a doptáváním se zdržují průběh této části. Cílem není podrobně seznámit žáky s tvořením kvízů, ale pouze jim pomoci s přihlášením a se základy tvoření kvízů. Žáci by měli pracovat ideálně ve dvojicích. S žáky lze probrat rozdělení úkolů ve dvojici: jeden může tvořit kvíz a druhý studovat materiály k tématu. Následně se role prohodí. Je důležité, aby si tvoření otázek vyzkoušeli všichni. Učitel je v případě potřeby nápomocný, průběžně sleduje aktivitu žáků. Do znění otázek může zasahovat, případně může vše nechat na žácích.

Kvíz by měl stručné pokrýt obsah daného tématu a žáci by měli být schopni na otázky odpovědět. Proto by měli vycházet ze stejného zdroje informací (učebnice, webová stránka atd.). Žáci si daný zdroj/e informací prostudují a vytvoří otázky a předpřipraví si i odpovědi (správné i špatné). Pokud žáci vycházejí ze stejných dokumentů, tak by měli být schopni ve většině případů odpovědět i na otázky ostatních žáků v jejich kvízech.

Odpovědi v kvízu by neměly být příliš návodné, ale ani extrémně těžké. Kvíz by měl mít kolem 8–14 otázek. Z osobní zkušenosti vím, že delší kvíz by již žáky nemusel bavit. Navíc by jeho „hraní“ v hodině zabralo příliš mnoho času. Pokud by byl navíc náročný, některé žáky by odradil v průběhu plnění úplně. Za ideální považuji, pokud není kvíz pouze faktografický (viz otázka s Husem níže), ale jsem si vědom toho, že tento typ kvízů podobnému typu otázek nahrává.

Pokud žáci v aplikaci Quizizz zvolí možnost více správných odpovědí (nabídka v editoru kvízů úplně vlevo dole: "More than one answer", více viz fotonávod na konci článku), tak doporučuji do znění otázky dopsat např. „více odpovědí“. Pokud žáci vyberou pouze jednu, tak automaticky získají 0 bodů za danou otázku.

Příklad z praxe (ZŠ): Kdy se narodil Jan Hus? A) 1415 B) 1915 C) 1215 D) 2015

Pokud žáci uvažují logicky, tak vyřadí B) a D). Pokud se trochu orientují v čase, tak vědí, že 13. století (1215) je již probrané, tudíž zbývá rok 1415.

Do kvízu lze zařadit i fotografie a video. Video lze použít pouze v aplikaci Kahoot, Quizizz umožňuje vložit video pouze u premium verze.

5. Žáci nasdílí kvízy učiteli.

Žáci mají za úkol on-line kvízy v aktuální podobě nasdílet do učebny Classroom / MS Teams nebo na e-mail učitele. Ten si je může prohlédnout a v další hodině rozebrat případná pozitiva a negativa. 

6. Sebehodnocení aktivity, závěr hodiny.

Žáci provedou sebehodnocení. Lze využít i sebehodnocení formou online aplikace (např. Mentimeter) nebo sdíleného dokumentu, který mohou všichni upravovat. Žáci hodnotí jak vlastní výkon, tak celkovou aktivitu.

Časová dotace 90 minut

1. Učitel si prohlédl rozdělané kvízy a ve 2. hodině se věnujte zhodnocení kvízů, následně je dokončete.

Učitel měl možnost si rozpracované kvízy prohlédnout, jelikož je žáci na konci 1. hodiny nasdíleli do společného prostředí (např. MS Teams, Google Classroom, Padlet atd.) nebo odeslali na e-mail učitele. 

Na začátku druhé hodiny rozeberte s žáky jejich kvízy. Ukažte jim vybrané kvízy a zaměřte se nejen na problematické otázky/odpovědi, ale i na ty povedené. Veďte žáky k tomu, aby sami určili, v čem vidí slabinu/pozitivum dané otázky/odpovědi a jak by případně šly vhodně přeformulovat.

Následně žáci dokončí rozpracované kvízy, čas na jejich dokončení záleží na učiteli. Kvízy vyzkoušejte v hodině nebo v následujících hodinách. Kvízy po dokončení znovu nasdílejte vyučujícímu. Věnujte čas zpětné vazbě a sebehodnocení žáků. Učitel může ze všech dokončených kvízů udělat „mix“ otázek. Kvíz lze použít i jako test.

2. Kvízy žáci znovu nasdílí vyučujícímu nebo do společného prostředí. Učitel může ze všech kvízů udělat vlastní a zadat ho formou on-line testu v některé z následujících hodin.

3. Zhodnocení aktivity, sebehodnocení žáků a závěr hodiny.

Zkušenosti z praxe:

Tuto aktivitu jsem zkoušel ve dvou 8. ročnících. Poprvé i podruhé šlo pouze o jednu hodinu. První hodina se týkala husitství, podruhé šlo o suplovanou hodinu, tématem bylo národní obrození. Zkušenosti s dvouhodinovou dotací mám z cizích jazyků, kde jsem podobnou aktivitu též úspěšně realizoval. Znovu opakuji, že je důležité žákům (pokud to již neumí) ukázat postup přihlášení do dané aplikace a tvoření kvízů ideálně prostřednictvím dataprojektoru a jít krok za krokem – společně! Vyhnete se neustálým dotazům a vysvětlování. Mám vyzkoušeno, že během jedné hodiny, pokud se přeskočí další části (např. brainstorming), lze vytvořit kvíz, který bude mít 3–6 poměrně smysluplných otázek a možných odpovědí. Během hodiny jsem žáky procházel a byl jsem nápomocný s tvorbou kvízů. Především v případě, že zvolili nevhodné varianty odpovědí. Ve třídě bylo pouze 15 žáků, a proto jsme si ke konci hodiny stihli vyzkoušet přibližně 4 kvízy. Žáci mi sdělili, že je bavilo více tvoření než samotné hraní. Pro žáky byla práce v online prostředí aplikace Quizizz poměrně intuitivní, ačkoliv kvízy tvořili poprvé v životě.

V případě dvouhodinové dotace jsou kvízy samozřejmě promyšlenější a skutečně svým obsahem pokrývají obsah probíraného tématu. Žáci měli vždy radost, pokud jsem si vybral právě jejich kvíz na vyzkoušení a pokud ho ostatní hodnotili jako nápaditý, případně složitý. Pro žáky bylo plnění takového úkolu výzvou, navíc jsem dopředu řekl, že daný kvíz považuji za obtížnější a jsem zvědavý, jak ho zvládnou.

Technická poznámka: během připojování se do aplikace Quizizz přes školní chromebooky se žákům často stávalo, že po zadání adresy quizizz.com byli automaticky přesměrováni na https://quizizz.com/join. V této sekci se zadává pouze kód pro připojení ke kvízu, neumožňuje ale náhled do vlastní složky (knihovna – my library), kde mají žáci své vytvořené kvízy. Stejně tak zde nelze tvořit kvízy, nabídka Create. 

Autor díla: David Nekola

Proto bylo třeba zadat do vyhledávače „quizizz admin“ (https://quizizz.com/admin) a následně byli žáci přesměrováni na správnou adresu, kde mohli tvořit kvízy a měli k dispozici svou složku.

Autor díla: David Nekola

Zde ukázkový kvíz na téma husitství, který žáci vytvořili ve škole a následně ho jeden z nich dokončil doma: ONLINE KVÍZ , kvíz převedený do PDF je součástí přílohy.

Jednoduchý fotonávod na tvorbu kvízu:

Autor díla: David Nekola

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
773.44 kB
PDF
Ukázkový kvíz v PDF

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace a služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít