Odborný článek

Propaganda (1. díl)

Anotace

Tato výuková aktivita provede vaše žáky tématem PROPAGANDA pomocí nástrojů založených na principech neuronových sítí a umělé inteligence. Díky podobným aplikacím naučíte svoje žáky vybrat si nejrychlejší a nejspolehlivější nástroj pro vyhledávání a ověřování informací. Propaganda se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým technologiím. Je tedy důležitým tématem, zejména v době, kdy jsme vystaveni obrovskému množství informací z různých zdrojů. Tento výukový materiál vám ukáže, jak na ni.

Typ materiálu

výuková aktivita, prezentace / video / audio

Škola

2. stupeň ZŠ / víceletá gymnázia

Ročník

9. ročník

Metody

·        diferenciační učení

·        výuka pomocí nástrojů umělé inteligence a neuronové sítě

·        samostatná/skupinová práce

Vzdělávací obor

ICT, výchova k občanství, mediální výchova, dějepis

 

Tematický okruh: PROPAGANDA A CENZURA

Časová dotace: Příprava: 20 minut / Výuka: 45 minut

Pomůcky: počítač, interaktivní tabule, připojení k internetu, mobil, případně tablet nebo notebook, počítačová učebna s připojením k internetu a přístupem na sociální sítě

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti: 

Oborové: 

Žák/žákyně:

 • umí vyjmenovat hlavní mocenské bloky a státy, které proti sobě stály ve druhé světové válce;
 • popíše příčiny, průběh a důsledky druhé světové války;
 • zná vnitřní politické, hospodářské, společenské a kulturní poměry v Československu po druhé světové válce;
 • charakterizuje komunistický režim;
 • zná hlavní světové politické ideologie (u této aktivity se zaměříme na nacismus a komunismus);
 •  je schopen/schopna analyzovat a kriticky posuzovat různé formy propagandy, aby mohl/a identifikovat, jaké techniky a strategie jsou používány a jak působí na lidské myšlení a chování.

Propaganda a cenzura – více o nich ZDE.

Digitální: 

 • sdílení fotografií
 • znalost základních funkcionalit aplikace ChatGPT

Vzdělávací cíle:

 1. Žák/žákyně je schopen/schopna vlastními slovy vysvětlit pojem propaganda.
 2. Rozlišuje a vysvětlí hlavní znaky jak nacistické, tak i komunistické propagandy.
 3. Naučí se kriticky vnímat obsah mediálních sdělení.
 4. Pomocí ChatGPT sestaví definici propagandy a posléze i definici na téma propaganda a porovná ji s definicí sestavenou člověkem.

Přínos využití digitálních technologií:

Žák/žákyně pochopí nutnost ověřovat informace získané pomocí nástrojů umělé inteligence i pomocí jiných technologií (vyhledávač) nebo klasických metod (učebnice). Také si ověří, že nové technologie přinášejí nové možnosti, ale mají i svá úskalí (nepřesnost, neúplnost).

Popis vzdělávací aktivity:

PROPAGANDA (1. díl)

Fáze 1 – EVOKACE

ÚLOHA 1: „Kuratorium“ (10 minut)

Učitel pustí dětem krátký film z roku 1942 (o povinné službě mládeže) - FILM ZDE.

Zadání:

Video představuje Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě. Pokuste se formulovat, jakou roli Kuratorium mělo v rámci nacistického režimu (pokuste se zatím nepoužít slovo propaganda – žáci se k němu dopracují sami. Své názory diskutujte se spolužáky.

ÚLOHA 2: „Co je to propaganda?“ (10 minut)

Učitel rozdělí žáky do trojic a poté každá skupina žáků plní všechny tři úkoly.

Cílem je sestavit vlastními slovy definici – z více zdrojů. Naučit se rozpoznat a vybrat z různých textů ty nejdůležitější informace. 

Zadání:

1. jeden žák ze trojice: Pomocí vyhledávače Google dokončí větu:

 • Propaganda je…

2. druhý žák ze trojice: Pomocí ChatGPT dokončí větu:

 • Propaganda je…

3. třetí žák ze trojice: Pomocí učebnice dokončí větu:

 • Propaganda je…                                                                                           *Náhled informace o propagandě v jedné z učebnic pro výuku dějepisu v 9. ročníku:

Zdroj: https://www.etaktik.cz/


Závěr aktivity:
Učitel po 5 minutách vyzve žáky, aby společně ve stejných trojicích sepsali vlastní definici propagandy. Vše sepisují do sdíleného dokumentu ve wordu, do kterého mají společný přístup například díky prostředí Teams/GCR. 

Každou definici učitel nahlas přečte, upozorní na případné chyby, nepřesnosti nebo zavádějící či nepřesné formulace. Žáky ale také motivuje k tomu, aby sami odhalili, co mohli napsat lépe či formulovat přesněji.

Fáze 2 – UVĚDOMĚNÍ

Uloha 3: „Na to nikdy nezapomenu.“ (20 min)

Učitel naváže na definice jednotlivých skupin žáků a doplní jejich věty o historický kontext a příklady z nedávných dob.

„První zaznamenané použití termínu propaganda se datuje do roku 1622. V tomto roce založil papež Řehoř XV. instituci zvanou Sacra Congregatio de Propaganda Fide (Svatá kongregace pro šíření víry). Tento papežský úřad, který vznikl v reakci na šíření protestantismu, měl za úkol koordinovat misijní aktivity katolické církve. Pojem propaganda se nicméně v masovém měřítku začal používat až ve dvacátém století, kdy se jím nejprve začaly označovat přesvědčovací taktiky v období první světové války.“ Zdroj: https://manipulatori.cz/propaganda-predstaveni-fenomenu/

Poté učitel žákům ukáže PREZENTACI Prezentace.pptx s ikonickými plakáty z dob nacismu a komunismu. A s filmem z dílny komunistických propagandistických filmařů. Žáci postupně odhalují znaky propagandy.

*Souhrn znaků propagandy zde

Vyučující po dokončení prezentace pustí žákům druhý film. Odkaz ne něj je také součástí posledního slidu předchozí prezentace. 

Běda tomu, skrze něhož přichází pohoršení (1950)

Po zhlédnutí filmu o páteru Toufarovi z roku 1950 rozdá učitel žákům do stejných trojic papír. Žáci a žákyně popíšou jednu scénu (větu), na kterou nikdy nezapomenou, která na ně nejvíce zapůsobila a následně si je odprezentují mezi skupinkami. Pokud někdo chce, tak i před ostatními spolužáky.  

Zadání:

 1. Žákům po zhlédnutí filmu rozdáme list papíru, kam si každý stručně (jednou až dvěma větami) napíše popis scény, která je nejvíce zaujala. Apelujeme na žáky, aby zapsali to, co je zaskočilo, co jimi otřáslo, co je překvapilo, co vyvolalo pozitivní či negativní emoce.
 2. Poté rozdělíme žáky do čtyřčlenných skupin, kde prodiskutují své záznamy a zdůvodní si navzájem, proč vybrali právě danou scénu.

Procházíme mezi skupinami a nasloucháme jejich diskuzi. Nijak ji nekomentujeme. Pouze zjišťujeme, jak se v jednotlivých skupinách diskuze rozvíjí a o jakých tématech. Vše následně využijeme při společné reflexi.

Necháme vybrané žáky (dobrovolníky) představit, co si poznamenali. Ptáme se: Jak na vás snímek (příp. ukázka) celkově působil? Čím vás scéna, kterou jste vybrali, nejvíce oslovila? Byly pro vás informace, které jste se dozvěděli, nové? Pokusíme se o celkové shrnutí.

Fáze 3 – REFLEXE

ÚLOHA 4: „Nacistická versus komunistická propaganda.“ (5 minut)

První video představilo žákům nacistickou propagandu. Žáci měli možnost vidět na dobovém dokumentu o Kuratoriu pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě, jak vypadal krátký dobový propagandistický film. Druhé video přiblížilo charakter komunistické propagandy v dokumentu o zázraku v Číhošti.

Zadání:

Učitel na konci hodiny vyzve žáky, aby (buď na tabuli, nebo do aplikace Mentimeter) vyjádřili jednou větou nebo slovním spojením znaky, které nejvíce charakterizují nacistickou propagandu a jednou větou nebo slovním spojením znaky, které nejvíce charakterizují komunistickou propagandu.

Výsledkem je zaplněná tabule (myšlenkový oblak), díky které si jak učitel, tak i žáci ověří, zda pochopili hlavní cíl hodiny.

Zkušenosti s použitím materiálu ve výuce:

Klíčovým momentem výuky v jedné z devítek na ZŠ Zeleneč byl film o páteru Toufarovi. Žáci začali okamžitě hledat další a další informace o osudu této osobnosti. Další skupina zjišťovala okolnosti vzniku daného "dokumentu".  

Další související materiály: Na tuto výukovou aktivitu plynule navazuje další s názvem Propaganda (2. díl).

Zdroje: 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Hodnocení od uživatelů

Tomáš Peterka
26. 6. 2023, 10:37
5 z 5
Nejsem učitel ani psycholog, takže můj názor nemá moc velkou váhu, ale jen bych chtěl upozornit na jednu věc. Otisk propagandy do mozku je nevratný a zůstane tam. Proto mu musí mu předcházet otisk "demokratické propagandy" s vysvětlením, proč spolurozhodování sice není nejefektivnější, ale je zdaleka nejlepší, co zatím máme. Zdroje jsou mnohé, ale dobrý je např. https://www.you…9xfuuVwc
5 z 5
Pavlína Jurzykowská
29. 6. 2023, 16:58
5 z 5
Děkuji za Váš komentář. Souhlasím. Snažila jsem se princip "pozitivní propagandy" přiblížit ve druhém dílu mé metodiky "Propaganda 2".
5 z 5
Martin Volný
15. 8. 2023, 10:17
5 z 5
Díky materiálu si žáci uvědomí, že propaganda není jen slovíčko, které "létá" ve veřejném prostoru v jednom hejnu s "Fake News", "Hate Speech"... Ale že má konkrétní podobu a bohužel i rozsáhlé a devastující dopady. Zvlášť oceňuji srovnávání nacistické a komunistické propagandy.
5 z 5

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • chápe význam digitálních technologií pro lidskou společnost, seznamuje se s novými technologiemi, kriticky hodnotí jejich přínosy a reflektuje rizika jejich využívání

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení