Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole speciální v době digitální (1. díl)
Odborný článek

Vzdělávání žáků s mentálním postižením na základní škole speciální v době digitální (1. díl)

18. 1. 2022 Speciální vzdělávání
Autor
Ing Renata Votavová
Spoluautoři
Mgr. Lucie Stejskalová
Mgr. Lenka Říhová

Anotace

Změny v obsahu Informatiky a zavedení digitální kompetence v Rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání vyvolávají otázky, zda se tyto změny vztahují také na závažněji znevýhodněné žáky, konkrétně na žáky s mentálním postižením v základních školách speciálních. Přestože pro tyto žáky nebyly realizovány úpravy jejich kurikula (Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální), lze předpokládat, že změny ve využívání digitálních technologií v osobním i ve školním životě se mohou týkat obsahu výuky i u nich. Pro pedagogy základních škol speciálních zveřejňujeme zkušenosti škol, které digitální vzdělávání svých žáků řeší inspirativně. Text je součástí série článků, které se digitálnímu vzdělávání žáků se závažným mentálním postižením věnují.

Mentální postižení se u žáků projevuje obtížemi v učení a v běžných denních aktivitách. Je to důsledek omezení pojmové, praktické a sociální inteligence. Podle hloubky tohoto znevýhodnění jsou žáci zařazováni do skupin žáků s lehkým mentálním postižením, středně těžkým mentálním postižením, těžkým mentálním postižením, hlubokým mentálním postižením. Žáci se středně těžkým a ještě závažnějším mentálním postižením mohou být vzděláváni podle Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání Základní škola speciální (RVP ZŠS), který je přizpůsoben jejich možnostem. 

Oproti běžnému žákovi je u žáka s mentálním postižením pozorovatelné odlišné vnímání, paměť, nesamostatné myšlení, specifická motorika, jiné emoce i vývoj řeči. Jedním z možných způsobů zlepšení a zkvalitnění života žáků s mentálním postižením je stanovení vhodné podpory při jejich vzdělávání. Takovou podporu mohou představovat kromě jiného také digitální technologie, které mají nezastupitelnou roli při podpoře procesu učení žáků s mentálním postižením.

Aby mohli žáci využít této podpory, musí být vedeni k tomu s digitálními technologiemi pracovat a využívat je. Proto se jeví jako jedna z potřebných součástí vzdělávání, v případě žáků s mentálním postižením, naučit je účelnému využívání digitální techniky v rámci běžného každodenního života tak, aby nabité vědomosti byly prakticky a pravidelně využitelné v jejich dalším studijním, pracovním i osobním životě v co nejvyšší míře samostatnosti.

K osvojování těchto dovedností žáky se závažným mentálním postižením vede jejich pedagogy právě Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání Základní škola speciální (2008), který ve svém obsahu poskytuje prostor pro výuku informačních a komunikačních technologií. Přestože nedochází tak jako v případě Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání k revizi tohoto textu, obecnost jeho obsahu dovoluje aktualizovat způsob výuky a smysluplně reagovat na změny, které jsou v tématu využití digitálních technologií ve výuce aktuální.

Proto předkládáme čtenáři seriál článků, který popisuje zkušenosti pedagogů s výukou Informatiky u žáků se závažným mentálním postižením na základní škole speciální v současné digitální době. Poskytujeme mu tak inspirací pro jeho případnou vlastní kurikulární práci s očekávanými výstupy RVP ZŠS vzdělávacího oboru Informační a komunikační technologie v současnosti.

V textech se zabýváme těmito tématy:

  • Inspirativní učební osnovy Informatiky v základní škole speciální
  • Tematický plán předmětu INFORMATIKA na základní škole speciální
  • Aplikovaná informatika – předmět speciálně pedagogické péče na základní škole speciální
  • Bezpečnost a prevence rizika při práci s digitálními technologiemi na základní škole speciální

Pedagogické postupy při výuce předmětu vycházejícího ze vzdělávacího oboru ICT předkládáme s vědomím těchto skutečností:

Do vzdělávacího programu RVP ZŠS jsou zařazováni především žáci s diagnostikovanou středně těžkou mentální retardací, k níž se často přidružují další znevýhodnění. Takto heterogenní skupina žáků vyžaduje individuální přístup ve všech oblastech.

Vybavenost jednotlivých základních škol speciálních digitálními technologiemi se liší. V rámci vyučování informatiky již PC často nenabízejí stěžejní využití. Budoucnost v rámci vyučování patří tabletům či žákovským chytrým telefonům. Pro žáky představují zároveň ovladatelnou, dostupnou, skladnou a přenosnou kompenzační pomůcku. Snadno jejich prostřednictvím také dochází k propojení školní výuky a domácího využívání. Ke společným aktivitám jsou pak využívány interaktivní tabule či interaktivní display.

Žákům s narušenou komunikační schopností poskytují digitální technologie možnost kompenzace verbální stránky řeči a napomáhají alternativním způsobům komunikace.

Je patrné, že digitální technologie mají mezioborový přesah, resp. vyskytují se napříč vyučováním.

Zdroje:

http://www.nuv.cz/file/150

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/22778/DIGITALNI-TECHNOLOGIE-VE-VYUCE-ZAKU-S-MENTALNIM-POSTIZENIM.html

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ zde: Žáci s mentálním postižením.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing Renata Votavová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Digitální gramotnost