Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co nebylo v učebnici (6. část) – Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně pro věkovou kategorii žáků z 3.–5. ročníku ZŠ
Odborný článek

Co nebylo v učebnici (6. část) – Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně pro věkovou kategorii žáků z 3.–5. ročníku ZŠ

Anotace

Společný vzdělávací program knihovníků a učitelů reflektující tematický modul č. 1 Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně dává nahlédnout na fenomén knihy z různých a pro žáky mladšího školního věku dosud neznámých úhlů pohledu.

Cíl

Stěžejním cílem vzdělávacího programu je to, aby si žáci mladšího školního věku získali pozitivní vztah ke čtení, čtenářství a informačním zdrojům, které jsou uloženy v knihovně jako místě, které poskytuje zajímavé setkání s příběhem, autorem, s ilustrací, se světem čtení, naslouchání a tvorby. Cílem je tedy to, aby žák prostřednictvím edukačních aktivit reflektoval knihovnu jako prostor pro celoživotní učení. Dalším důležitým cílem vzdělávacího programu je to, aby žáci získali schopnost se na dané úrovni, přiměřeně svému věku a individuálním vzdělávacím podmínkám, pracovat s informacemi, s odbornými i žánrově různorodými informačními zdroji offline i online. Důležitým cílem je rovněž to, aby žáci aktivizačními metodami výuky byli vedeni k rozvíjení měkkých kompetencí, kritického myšlení a kreativitě.

Jedna část vzdělávacího obsahu je zaměřena na seznámení s funkcemi knihovny v současné znalostní společnosti, vše v konkretizaci k lokalitě, v níž se daná knihovna nachází. Žáci získají mj. poznání profesí, které zaměstnanci knihovny vykonávají nejen pro to, aby žáci nalezli v knihovně vždy to, za čím do ní přišli. Ve vzdělávacím obsahu programu je dále historie knihovny v zrcadle důležitých událostí našich dějin i v kontextu místně zakotveného vzdělávání a propojení činnosti knihovny a školy.

Pro edukační cíle jsou využity autentické dobové publikace a archivní materiály knihovny. Třetí část programu je věnována tomu, že knihovna není jen místem půjčování knih a časopisů, ale prostorem, kde lze zažít zajímavá setkání s texty, spisovateli, obrázky, hudbou či mluveným slovem. Tato část programu navazuje na předchozí části a je zaměřena na tematiku vzniku textu a jeho cesty od autora přes (překladatele) vydavatelství a tiskárnu až do skladu, regálu, katalogu či archivu knihovny.

Součástí vzdělávacího obsahu programu je tematika písma, knižní kultury, ilustrací, žánrovosti textů, elektronických knih, hudebních nosičů, audioknih apod. Je využito kritické práce s textem, herních a zábavných činností s včetně práce s ICT. Program reflektuje aktivizační principy výuky s cílem využít optimálního potenciálu každého žáka daného stupně vzdělávání (včetně talentovaných žáků). Vzdělávací obsah programu je provázán s RVP pro základní vzdělávání včetně průřezových témat a s konkrétními ŠVP dle tvůrců-učitelů.

Jak rozvíjet informační gramotnost žáků ve spolupráci školy a knihovny

Informační gramotnost, tedy obecně komplexní práce jedince s informacemi, patří ke klíčovým kompetencím pro 21. století, díky nimž může mladý člověk čelit výzvám, které rychle se měnící svět přináší. Je žádoucí zaměřit na její rozvíjení pozornost, posílit u žáků schopnost pracovat s informacemi pro celoživotní učení a využívat k tomu potenciál takových institucí, jakými jsou knihovny. S těmito cíli byl realizován celorepublikový projekt z OP VVV Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

Projekt běžel v letech 2018–2021 v rámci výzvy MŠMT Propojování formálního a neformálního vzdělávání. Vzniklo celkem devět unikátních vzdělávacích programů, každý v rozsahu 16 vyučovacích hodin. Jedinečným způsobem byly vyučovací hodiny vytvářeny, realizovány a evaluovány ve společenství praxe učitelů a učících knihovníků. Jednotlivé vzdělávací programy cílí vždy na konkrétní věkovou skupinu žáků od 1. ročníku ZŠ až po závěrečné ročníky SŠ. Vzdělávacím pojítkem všech 144 vyučovacích hodin, které v projektu vznikly, je rozvíjení informační gramotnosti.

Příspěvek představuje pedagogům, učícím knihovníkům i dalším zájemcům vzdělávací program z projektu Co nebylo v učebnici, program Na cestě od autora ke čtenáři v knihovně pro věkovou kategorii žáků z 3.–5. ročníku ZŠ, dostupný z http://www.conebylovucebnici.cz/vp2.html. Vzdělávací obsah je ukotven v 16 jednohodinových (45minutových) tematických blocích a postupně v něm lze najít odpovědi na otázky typu Jakou institucí je knihovna, jak se v ní lze orientovat? Co nabízí mladším žákům pro jejich celoživotní učení nebo zábavu? Jak vzniká text a jakou cestu urazí až ke svému čtenáři v knihovně? Jakým dokumentem je kniha? Jak se v ní může žák vyznat a jaké badatelské otázky a tajemství skrývají autentické dobové i archivní dokumenty? Jak se žák seznámí se žánry?

Didaktické principy a zařazení obsahu učiva v kurikulu

Vzdělávací program využívá konstruktivistické učení a trojfázový model učení E-U-R, je naplněn různorodými aktivizujícími metodami a prvky pro rozvíjení kompetencí pro celoživotní učení – kritické práce s textem, herních a zábavných činností s včetně práce s ICT.

Jednotlivé 45minutové tematické bloky reflektují výukový obsah propojující především čtenářskou a informační gramotnost v běžných životních situacích a v interakci s psaným, slyšeným nebo mluveným sdělením. Každý blok funguje jako samostatný 45minutový výukov&y