Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Prostředí a vybavení MŠ a ZŠ pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení dětí a žáků
Odborný článek

Prostředí a vybavení MŠ a ZŠ pro rozvoj digitálních kompetencí a informatického myšlení dětí a žáků

10. 6. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petr Naske
Spoluautor
Ing. Eva Fanfulová

Anotace

Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Projekt Podpora práce učitelů (PPUČ) zorganizoval 30. dubna 2021 již devátou minikonferenci odborného panelu digitální gramotnosti. Archiv všech předchozích akcí je pro zájemce dostupný na https://gramotnosti.pro/odbornepanely, videozáznamy akce na YouTube kanálu http://gramotnosti.pro/video.

Program akce byl zaměřen na diskusi a sdílení zkušeností MŠ a ZŠ k tomu, jak zajišťovat udržitelnou obnovu digitální techniky ve škole a také, jak zajistit její udržitelnou správu a metodické vedení celého pedagogického sboru. Nabízíme Vám stručný report z akce a v přiložených videích si můžete prohlédnout příspěvky jednotlivých vystupujících.

Celou konferencí provázel Jan Berki, který na začátek akce představil její smysl a cíl a také program dne. Jan Berki je zkušený zástupce zřizovatele škol v libereckém kraji a autor podkladů v projektu iMyšlení, aktuálně pracuje v NPI ČR na podpoře škol při inovacích ŠVP v oblasti informatického myšlení. V rámci úvodního slova vedení projektu (VIDEO 01) Podpora práce učitelů, který představil Petr Naske, seznámila Eva Fanfulová, garantka digitální gramotnosti projektu PPUČ, účastníky akce se svým týmem odborného panelu digitální gramotnosti, který celou akci připravil, podílel se na její realizaci a formulaci shrnutí a doporučení.

Prezentace „Úvod“

Videozáznam „Úvod – Mgr. Petr Naske, Ing. Eva Fanfulová“

Aktuální informace z probíhající metodické podpory základním školám v oblasti proměny výuky směřující k informatickému myšlení a digitální gramotnosti dětí a žáků představila Daniela Růžičková (VIDEO 02). V kontextu aktuálních změn tak zaznělo, jaký vztah má digitální gramotnost a digitální kompetence, jak digitální kompetence ovlivňuje vzdělávací obsah napříč vzdělávacími obory a také, jak na změny ve školách.

Prezentace „Úvod“

Videozáznam „Úvod – Mgr. Daniela Růžičková“


Zkušenosti z konkrétních škol a příběhy konkrétních ICT metodiků/koordinátorů v další části akce představili pozvaní hosté ze škol. Tuto sekci moderovali Daniel Janata a David Hawiger. Vyzývali všechny diskutující, aby akcentovali svůj pohled na konkrétní role ve škole. Měli jsme tak možnost seznámit se s přístupem Jiřího Dvořáka (ředitel ZŠ Lesní, Liberec, VIDEO 03, VIDEO 04, VIDEO 05, VIDEO 06), Tomáše Nováka (ICT metodik ZŠ Bezručova, Hradec Králové, VIDEO 03, VIDEO 04, VIDEO 05, VIDEO 06) a Dagmar Nebuželské (učitelka ZŠ TGM a gymnázium Česká Kamenice, VIDEO 03, VIDEO 04, VIDEO 05, VIDEO 06). Zazněly zajímavé příklady dobré praxe, jak si prostředí pro digitální vzdělávání ve škole dlouhodobě budovat a opečovávat. Panelisté popsali své potřeby od zřizovatelů, vedení škol i státu. Příspěvky hodně směřovaly k uplatňování spolupráce ve sborovnách, sdílení kapacit a know-how. Základním předpokladem takové spolupráce a sdílení je vzájemná důvěra všech zapojených aktérů a ochota každého se aktivně zapojovat.

Videozáznam „Akvárium – Úvod – představení členů panelu“

Videozáznam „Akvárium – Digitální vzdělávání a technologie jako součást vzdělávací politiky“

Videozáznam „Akvárium – Udržitelná digitální infrastruktura škol“

Videozáznam „Akvárium – Oblast učící se organizace, sdílení a vzájemné učení“

Za MŠMT v další části akce vystoupila Lucie Gregůrková (VIDEO 07), vedoucí oddělení podpory digitálního vzdělávání, která představila aktuální plány MŠMT na podporu digitálního vzdělávání související s podporou vedení škol zajistit obnovu a správu digitální vzdělávací infrastruktury. Klíčovými slovy vystoupení byly příležitosti, jako je Národní plán obnovy, připravovaný nový operační program Jan Amos Komenský a IT správa.

Prezentace „Podpora a podmínky ve školách pro rozvoj digitální gramotnosti“

Videozáznam „Ing. Lucie Gregůrková – Podpora a podmínky ve školách pro rozvoj DG“

Velmi inspirativní vstup měl v další části akce Ondřej Neumajer (VIDEO 08), odborník NPI ČR na oblast digitálního vzdělávání. Ondřej Neumajer z nadhledu popsal hlavní příležitosti a rizika aktuálních trendů v digitálním vzdělávání a zaměřil se především na příležitosti z nově schváleného upraveného rámce pro specializační studium pro ICT koordinátory/metodiky. Zajímavými momenty jeho vstupu byly zejména části: právní aspekty práce ICT koordinátora, jeho pracovní náplň a doporučené role a kompetence v rámci školního týmu.

Prezentace „ICT koordinátor“

Videozáznam „MŠMT/NPI – PhDr. Ondřej Neumajer“

Na kontexty a trendy navázal Miroslav Nozar, zástupce Správy informačních technologií města Plzně (VIDEO 09). Jde o organizaci, která pro školy zřizované Magistrátem města Plzně zajišťuje pravidelnou podporu pro zajištění správy a kybernetické bezpečnosti informačních systémů, PC učeben a dalšího vybavení. Zkušenosti a příklady dobré praxe spolu s ním komentovala Zdeňka Vrátníková, ředitelka a ICT koordinátorka 13. ZŠ, Habrmannova, Plzeň.

Inspirace SIT Plzeň

S ohledem na probíhající intervence MŠMT v oblasti ESF fondů nemohl chybět hlas zástupců Místního akčního plánování. MŠMT dlouhodobě podporuje budování prostoru pro spolupráci zřizovatelů škol a starostů se školami v rámci celých regionů jednoho ORP a s dalšími aktéry (firmy, neziskový sektor a další). Lídry místního akčního plánování jsou na většině území ČR samotní zřizovatelé škol (obce s rozšířenou působností) a místní akční skupiny. Zástupce jedné MAS (místní akční skupiny) Jan Machek, MAS Královédvorsko, vystoupil se svým příkladem dobré praxe ke sdílené učebně robotiky a informatiky (VIDEO 10).

Prezentace „Sdílená učebna robotiky a informatiky“

Videozáznam „Učebna robotiky a informatiky – Jan Machek“

Velký úspěch na akci mělo vystoupení Michaely Trejtnarové z MŠ Náchod, Havlíčkova (VIDEO 11), která velmi srozumitelným způsobem vysvětlila potřeby k zajištění základního prostředí pro rozvoj digitálního prostředí pro učení dětí v MŠ. Pod heslem 7 × 1 nám představila námět, aby ideálně každá MŠ měla pro jednu třídu jeden notebook, pro jednu MŠ jednu interaktivní tabuli, jednoho správce sítě, který by docházel kontrolovat stav zařízení a podpořit sborovnu jedenkrát za měsíc a jedenkrát za 5–6 let vyměnit notebooky.

Prezentace „Technologie v MŠ“

Videozáznam „Malý zahradník“

Posledními vstupy byly příklady inspirativní praxe ze ZŠ Bolešiny (Michael Burianek, VIDEO 12) a ZŠ Lesní, Liberec (Tomáš Řebíček, VIDEO 13). Na konkrétních příkladech škol byly vidět detaily všeho, co je třeba při vybavování škol zajistit: nabíjení zařízení, zajištění prostoru pro půjčování, rezervace zařízení a učeben a další.

Prezentace „ICT na ZŠ Lesní“

Videozáznam „ICT na ZŠ Lesní“

Videozáznam „Tradiční a moderně vybavená škola“

V poslední části akce se účastníci rozdělili do sekcí v online platformě ZOOM a diskutovali o míře pokroku jednotlivých škol v budování prostředí pro digitální vzdělávání. Využity byly čtyři stupně rozvoje škol tak, jak je používá Profil Škola 21 a jak jsou vidět z tohoto obrázku.

 

Účastníci v sekcích diskutovali o rozdílnosti málotřídních škol, středně velkých či velkých škol, mateřských škol. Všechny skupiny pracovaly v prostředí Jamboard, výstupy jsou dostupné online v této složce (odkaz na složku).

Na závěr akce představili jednotliví facilitátoři skupin hlavní zjištění a doporučení z diskusí. Daniela Růžičková a Eva Fanfulová uzavíraly akci výčtem toho, co vyšlo z diskusí jako hlavní zjištění (VIDEO 20). V rámci spolupráce NPI ČR a MŠMT byla po akci všechna zjištění předána MŠMT v rámci řídicího výboru projektu PPUČ a dalších týmů v oblasti digitálního vzdělávání.

Mezi hlavní výsledky a doporučení akce tak patří

  • zjištění, že s digitálním vzděláváním je třeba myslet i na proměnu prostorů a učeben, počítat s tím, že se zdi a bariéry mezi vyučovacími předměty/třídami digitálním vzděláváním boří
  • zdůraznění, že v oblasti „školní digitální infrastruktury“ a její správy budou narůstat očekávání směrem ke zřizovatelům především ZŠ a MŠ; zajistit základní vybavení a odpovídající správu je nutným krokem
  • ve škole je vhodné myslet i na jiné pedagogické pracovníky – asistenty pedagoga, pracovníky školní družiny, poradenský personál

Těšíme se s Vámi na viděnou při poslední minikonferenci digitální gramotnosti na podzim 2021. Sledujte newsletter projektu PPUČ, viz https://gramotnosti.pro/#newsletter.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
984.38 kB
PDF
Prezentace „Úvod“ – Petr Naske, Eva Fanfulová
pdf
784.18 kB
PDF
Prezentace „Úvod“ – Daniela Růžičková
pdf
1.32 MB
PDF
Prezentace „Podpora a podmínky ve školách pro rozvoj digitální gramotnosti“
pdf
1.14 MB
PDF
Prezentace „ICT koordinátor“
pdf
1.11 MB
PDF
Prezentace „Sdílená učebna robotiky a informatiky“
pdf
3.62 MB
PDF
Prezentace „Technologie v MŠ“
pdf
16.23 MB
PDF
Prezentace „ICT na ZŠ Lesní“

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

David Hawiger
10. 8. 2021, 12:18
Díky moc za rozpracovaný článek, již předám dál...

Mám jen jeden dotaz - chybí v článku video 09 o tom, jak správu ICT řeší v Plzni. Jde to prosím napravit?

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu:

Téma článku:

Digitální gramotnost