Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zahradní práce – devátá minikonference odborného panelu ČG projektu PPUČ
Odborný článek

Zahradní práce – devátá minikonference odborného panelu ČG projektu PPUČ

Anotace

Devátá minikonference odborného panelu ČG systémového projektu PPUČ proběhla distanční formou dne 27. 4. od 9.00 do 15.30 hod. Akce byla akreditována jako DVPP. Jejím cílem bylo diskutovat, co se v oblasti čtenářské gramotnosti naučili učitelky a učitelé škol, které byly zapojeny po tři roky do podpory svého rozvoje v rámci systémového do projektu PPUČ. Minikonference, aby byla praktická a pro lektory ze zapojených škol co nejužitečnější, byla rozčleněna do sekcí. V každé sekci proběhly dva workshopy, které si kolegové ze zapojených škol připravovali od ledna 2021. To umožnilo zástupcům škol a členům odborného panelu ČG projektu PPUČ o jejich záměrech a výsledcích diskutovat v uzavřeném, bezpečném prostředí a odpovídajícím časovém rozsahu. Minikonference měla současně za cíl napomoci tomu, aby týmy ve vybraných školách PPUČ dokázaly připravit atraktivní příspěvky o podpoře systematického rozvoje ČG ve škole, které budou nabídnuty široké veřejnosti během závěrečné konference tohoto systémového projektu, jejímž mottem je „škola jako zahrada, o níž všichni společně pečujeme“. V závěru jádro OP ČG a účastníci shrnou, v čem jsou příspěvky ze škol zajímavé a jak by mohly obohatit ostatní učitele. Závěry minikonference budou využity při přípravě závěrečné konference PPUČ plánované na 17. a 18. srpna 2021 i k její propagaci. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Devátá minikonference odborného panelu ČG projektu PPUČ tedy nabídla dostatečný prostor autorům, lektorům a „parťákům“, kteří chystají příspěvek (workshop) na závěrečnou konferenci tohoto projektu. Hlavní motivací jádra odborného panelu umožnit zážitek vyzkoušet si role lektora a facilitátora workshopu kolegyním a kolegům ze škol zapojených do projektu PPUČ, kteří chystají konferenční workshop zaměřený na čtenářskou gramotnost, byla probíhající náročná situace spojená s uzavírkami škol během pandemie covid-19. Přípravy konferenčních workshopů měly totiž probíhat podobně jako efektivní podpora učitelů v rámci OP VVV, a ostatně i v jiných projektech takové podpory po celém světě, formou koordinované spolupráce, tzv. 3S (KVIC, 2015).

Týmy měly možnost sejít se k první společné přípravě workshopů na letní škole PPUČ v srpnu roku 2020. Nicméně společná příprava ve školách se následně již nemohla odehrávat v tom rozsahu, ale zejména v reálných konturách výuky, jak organizátoři konference počítali. Proto nabídl odborný panel jednu z minikonferencí jako simulační, „skleníkový“, když se celá závěrečná konference PPUČ odehrává v zahradnických metaforách, prostor na zažití vlastního workshopu, ale i facilitační role s publikem, byť značně omezeným. Jádro věří, že takto vytvořené bezpečné prostředí lektorům ze škol a jejich „parťákům“ z NPI při přípravě konferenčního workshopu pomohlo.

Nebyla to však jediná motivace, proč takto, věříme, že účinně, podpořit kvalitu konferenčních workshopů. Jádro odborného panelu se s týmy sešlo již před minikonferencí, a to na celkem třech, jsme čtenářský panel, tak večerních, setkáních. Na nich členové jádra OP diskutovali s týmy workshopů o tom, jak by mohly jejich nápady napomoci naplňování vize odborného panelu:

Každé dítě a každý žák v ČR má příležitost rozvíjet ve škole systematicky svou čtenářskou a pisatelskou gramotnost

Členové jádra a týmů se bavili na podvečerních setkáních o tom, jak týmy vizi panelu rozumějí a jak na ni myslí ve své výuce, na druhém stupni ZŠ v koordinaci s dalšími učiteli školy. Tato důkladná příprava vyústila v zadání úkolů pro workshopové týmy, které jim bylo zasláno v březnu. Během závěrečné přípravy minikonference měli kolegové vycházet z následujících otázek:

 1. jaký je cíl konferenčního příspěvku? (čeho chceme dosáhnout u účastníka)
 2. jak jej zamýšlíme dosáhnout? (program setkání, podmínky, prostředky, výsledky, ...)
 3. jak jej zamýšlíme ověřit u účastníka? (průběžná a závěrečná reflexe naučeného)
 4. co je silná stránka našeho konferenčního příspěvku (popřípadě více silných stránek)
 5. co je to, co nejvíce zaujme další učitele na konferenci? („Aha!")
 6. jaké nás napadají otázky? Máme nějaké nejistoty ohledně připravovaného příspěvku?
 7. jaké otázky položíte na závěrečné konferenci účastníkům k reflexi?

Týmy měly mít připraveno:

 • anotaci workshopu (co se účastník naučí a jak tým ví, jak ověřil, že je to důležité pro rozvoj ČG dětí či žáků)
 • návrh scénáře workshopu, vč. technických prostředků
 • vybrané pracovní listy pro účastníky, s nimiž se bude během „skleníkového“ workshopu minikonference pracovat
 • promyšlené důkazy o učení (Wiliam a Leahy, 2016), které by měly dětem/žákům i učiteli průběžně ukazovat, co důležitého se žáci naučili, případně ještě nenaučili a co dál dělat
 • nějaký nástroj zpětné vazby pro účastníky jejich sekce na této minikonferenci (otázky facilitující diskusi, mentimeter, slido, padlet, ...)

Týmy workshopů dostaly na minikonferenci prostor podobného rozsahu, jako budou mít na letní konferenci, a další partnery, kteří mají pomoci kvalitě a relevanci workshopu vzhledem k cíli i vizi panelu. Měly kupříkladu ukázat, co se opravdu účastník naučí, co je mu jasné a co méně, upozornit autory, že si něčeho nepatřičného v příspěvku nevšimli, že něco nefunguje tak, jak očekávali, že by možná mohli zvážit konkrétní úpravy a podobně. Bezpečnost setkání pro účastníky ze škol navýšilo to, že minikonference byla vyhrazena jen pro lidi, kteří mají co do činění s „čtenářskými workshopy“ závěrečné konference PPUČ. Tedy předně pro školní týmy (byly rozděleny do čtyř sekcí, v každé byly vždy dva školní týmy).

Účastnili se také členové vedení projektu PPUČ a následně, po konzultaci s konkrétními školními týmy, jsme pozvali též čtyři hosty odborného panelu, dvě kolegyně z České školní inspekce, jednu z MŠMT a jednu z vysoké školy. Členové jádra odborného panelu poskytovali po celou dobu minikonference v jednotlivých sekcích své služby facilitátorů. Jejich zkušenosti a to, že se s týmy setkávali již od ledna, dále posílilo pocit bezpečí pro účastníky a pracovní, věcnou atmosféru setkání.

Složení sekcí

V první sekci vystoupily v dopoledním bloku kolegyně z MŠ Obrnice, odpoledne z MŠ Kraslice. Facilitovaly členky jádra Jitka Adamová a Andrea Mouchová.

Ve druhé sekci vystoupily dopoledne kolegyně ze ZŠ Hranice Struhlovsko a odpoledne ze ZŠ Maltézských rytířů Kladno. Workshopy a diskusi facilitovala Hana Košťálová s podporou Štěpánky Klumparové.

Ve třetí sekci vystoupily dopoledne kolegyně z MŠ a ZŠ Kyjov Bohuslavice a odpoledne ze ZŠ Sokolnice. Setkání facilitoval Miloš Šlapal.

Ve čtvrté sekci proběhl dopoledne workshop ZŠ Turnov Skálova, odpoledne ZŠ a MŠ Lesnice. Setkáním provázel Petr Koubek.

Pracovní anotace workshopů připravovaných na závěrečnou konferenci PPUČ

MŠ Obrnice: Propojení gramotností v pohádce aneb Sklízíme plody učení v souvislostech

Záměrem je ukázat účastníkům, že pomocí zajímavých a ne zcela obvyklých činností propojených pohádkou O Červené Karkulce můžeme rozvíjet čtenářskou, matematickou i digitální gramotnost dětí. A dále, jak jsme si ve škole po zapojení do projektu PPUČ uvědomili, jak vědomě a cíleně rozvíjet gramotnosti dětí. 

MŠ Kraslice: Metakognice – reflexe čtení a čtenářství

Chceme nabídnout účastníkům přehled, jak rozvíjíme metakognitivní procesy v mateřské škole – jde to i v MŠ. Představíme sadu našich ověřených přístupů a jeden, využití smajlíků při práci s knihou, zažijí účastníci v roli dětí, včetně důkazů o učení a hravé reflexe naučeného.

ZŠ Hranice Struhlovsko: ČG v QR

Účastník zažije motivační účinek QR kódů pro rozvíjení čtenářské gramotnosti ve vybraných předmětech na 1. i 2. stupni, naučí se vytvářet vlastní QR kód a uvědomí si možnosti jeho využití. Účastník se na příkladu naší školy též dozví, že využití konkrétní formy výuky může být jedním z kroků, které podporují společné plánování a sdílení napříč školou.

ZŠ Maltézských rytířů Kladno: Přátelské čtení

Kniha vypráví příběhy, nabízí obrazy. Obrazy, které jako příboj zaplavují naši mysl. Obrazy, které jsou tvořeny vlastní fantazií, obrazy, které dokážeme unést. Jsou totiž naše. Žádná obrazovka nám je nemůže nanutit. A kdyby se náhodou cokoliv zadrhlo, je tu přítel. Přítel, který prožívá příběh se mnou. Zažijte sílu přátelského čtení, sílu sdílení, blízkého stékání, pocitu sounáležitosti. Workshop využije čtyři roky intenzivní praxe přátelského čtení v naší škole.

ZŠ a MŠ Kyjov Bohuslavice: jak na čtenářské strategie v MŠ a ZŠ

Účastník na workshopu zažije to, jak dobré je překonat strach z experimentováním se čtenářskými strategiemi a potenciál vzájemné inspirace a podpory. Naučí se vědomě pracovat se čtenářskými strategiemi jako cílem učení dětí a žáků. Seznámí se s tím, jak nejdůležitější strategie začínající čtenáře naučit a také které to podle našich zkušeností jsou.

ZŠ Sokolnice: Karkulka trochu jinak

Účastník si na vlastní kůži vyzkouší netradiční práci s tradiční (jednoduchou) pohádkou v kontextu rozvoje ČG a porozumí potenciálu rozvoje ČG ve své výuce. Na příkladu uceleného, s dětmi vyzkoušeného bloku zažije účastník potenciál tvořivých činností s textem pohádky. Naučí se vnímat a sdílet se žáky jejich vlastní čtenářské zážitky, imprese, potřeby a hodnocení.

ZŠ Turnov Skálova: Oborové dny na Skálovce

Účastník se dozví, proč jsou pro učení žáků důležité projektové dny, autentické učení v souvislostech a spolupráce ve věkově heterogenních skupinách, vyzkouší si formativního hodnocení: kriteriální tabulka, paprskový graf dosažených kompetencí aj. Účastník dále zažije několik klíčových kroků při přípravě OD a zhodnotí je podle vlastní zkušenosti a potřeb v reflexi, která mu nabídne velkou příležitost uvažovat o tom, jak s podobnými projektovými dny začít u nich ve škole, a dostane odpovědi na své otázky podle zkušeností týmu naší školy.

ZŠ a MŠ Lesnice: Putovní kufr s knihami „Cestujeme po světě“

Účastník zažije aktivní práci s knihami; získá „kuchařku“ a pracovní listy, které může přizpůsobit vlastní práci. Naučí se podněcovat dětskou a žákovskou diskuzi o současném světě; využít práci s knihami pro rozvíjení všech základních gramotností. Současně dostane některá doporučení a kupříkladu logistické triky, jak zvládnout i takto náročný projekt v rámci širokého území jednoho MAP.

Doporučení...

Vzhledem k formátu setkání šlo o doporučení, která účastníci poskytli konkrétním týmům. Při zpětné vazbě v rámci závěrečné diskuse jsme ponechali dostatek prostoru pro účastníky pojmenovat, co bylo pro ně důležité, a sdělit ostatním, co nyní plánují dále v rámci přípravy s doporučeními dělat. Byla nabídnuta také písemná reflexe formou online formuláře. Ta obsahovala následující položky:

 1. Co jste se na daném workshopu naučil?
 2. Jaké další postřehy a komentáře týmu chcete předat?
 3. Sdělte také konkrétní doporučení ke zlepšení workshopu.

Závěrem lze říci, že přes komplikace s MS Teams jsme setkání zdárně a podle plánu realizovali. Je nutno poděkovat vedení projektu PPUČ a našemu řídicímu orgánu, že umožnily připravovat takto intenzivně závěrečnou konferenci. Díky náleží jádru odborného panelu ČG PPUČ a také našemu skvělému, flexibilnímu organizačnímu týmu v čele s Vojtěchem Splavcem. Díky však náleží předně všem účastníkům, kteří si našli den času, aby s velkou energií a věcně a aktivně participovali na reflexi a promýšlení zásadních témat systematického rozvoje počátečního a vyspělejšího školního čtenářství a čtenářské gramotnosti v českých školách. Na závěrečné konferenci PPUČ v Průhonicích 17. a 18. 8. 2021 se mají účastníci „čtenářských workshopů“ rozhodně na co těšit.

Informace o programu konference a možnosti se na ni registrovat budou postupně zveřejňovány zde na Metodickém portálu RVP.CZ. Sledujte webový rozcestník projektu PPUČ.

 

Autor díla: Petr Koubek

 

Autor díla: Petr Koubek

 

Literatura a použité zdroje

[1] – WILIAM, Dylan; LEAHYOVÁ, Siobhán. Zavádění formativního hodnocení. Praktické techniky pro základní a střední školy. Praha : Čtení pomáhá, EDUkační LABoratoř, z.s, 2016. ISBN 978-80-906082-5-2.
[2] – KOŠŤÁLOVÁ, Hana. Scénář 3S. Forma kolegiální podpory. 1. vydání. Nový Jičín : KVIC, 2015. 32 s. ISBN 978-80-87744-12-3.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pptx
4.8 MB
Prezentace
Prezentace projektu PPUČ – minikonference ČG v květnu 2021
pptx
1.65 MB
Prezentace
Prezentace WS – ZŠ Turnov Skálova
docx
4.25 MB
Dokument
Ukázka PL – ZŠ a MŠ Lesnice – seznam putovních kufrů
docx
31.25 kB
Dokument
Ukázka pracovního listu WS – ZŠ Sokolnice

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Minikonference odborných panelů projektu PPUČ pro čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost.
Ostatní články seriálu:

Vazby na další články: