Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (1. část)
Odborný článek

Digitální technologie jako podpůrné opatření ve vzdělávání žáků se SVP a nadaných (1. část)

Anotace

Žákům, kteří to potřebují, je státem poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje platná školská legislativa. Konkrétní řešení se liší podle druhu znevýhodnění a jeho závažnosti a je žákovi poskytnuto na základě doporučení školského poradenského zařízení. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Kompenzace, vyrovnání šancí

Moderní škola je v současnosti do velké míry spjata s digitálními technologiemi. Jejich využití může prostupovat celým procesem vzdělávání. Digitální technologie mohou pomáhat učitelům, kteří o to stojí, organizovat výuku, motivovat žáky, naplňovat vzdělávací obsah výuky, testovat, archivovat výsledky učení apod. To vše zatím na základě rozhodnutí učitele/školy s ohledem na její materiální i personální podmínky. Takové využití digitálních technologií směřuje v heterogenní třídě jako podpora procesu učení za všemi žáky bez rozdílů.

Některým žákům, kteří mají oproti svým spolužákům speciální vzdělávací potřeby (např. žáci s tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, s autistickými rysy nebo nadáním), poskytují digitální technologie navíc ještě jednu významnou službu – pomoc při vyrovnání jejich hendikepu a nastavení rovné příležitosti ke vzdělávání. Jestliže máte ve třídě takové žáky, vybavení digitální technikou (na základě doporučení školského poradenského zařízení) se stává pro školu nezbytné a stát škole poskytuje na vybavení těmito pomůckami finanční prostředky.

Žákům, kteří to potřebují, je poskytována podpora spočívající ve využití speciální učební pomůcky, kompenzační pomůcky nebo speciálního softwarového vybavení. Seznam těchto podpůrných opatření souvisejících s využitím digitálních technologií poskytuje část B vyhlášky č. 248/2019 Sb. Podpůrná opatření jsou zde řazena do skupiny pro podle jednotlivých typů znevýhodnění žáka a podle jeho závažnosti. Část podpůrných opatření souvisejících s digitálními technologiemi je zařazena do kategorie označené jako univerzální a lze je využít pro všechny typy znevýhodnění. Vztahují se k předškolnímu, základnímu i střednímu vzdělávání.

Jejich skladba svědčí o tom, že zatímco v minulosti se jako kompenzační pomůcky využívaly především specializovaná zařízení připojená ke stolnímu počítači (vzpomeňte si na jejich obtížnou dostupnost, finanční náročnost, nekompatibilitu), v současnosti se situace začíná měnit. Své využití u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a nadaných nalézají mobilní dotyková zařízení, tablety, které s pomocí rozličných aplikací a softwarového vybavení umožňují požadované služby. Díky tomu využívá digitálních technologií jako kompenzaci znevýhodnění více uživatelů (a to nejen v oblasti vzdělávání, ale i v běžném životě). Velký význam pro podporu učení má dotykový displej s okamžitou zpětnou vazbou o vlastním učebním procesu.

Zapojení takových digitálních technologií do výuky se může jevit jako zjednodušení situace, ale jedná se v mnoha případech o jejich ne zcela standardní využití, a pedagogové, kteří s žáky pracují, mnohdy potřebují při této práci podporu. Svou roli v zavádění digitálních technologií jako podpůrných opatření hrají školská poradenská zařízení konkrétně speciálně pedagogická centra (SPC) cílená na jednotlivé skupiny znevýhodněných žáků a pedagogicko-psychologické poradny. Pracovníci SPC často konzultují se školou způsoby využití digitálních technologií jako speciálních a kompenzačních pomůcek a mnohé mají k dispozici i jejich jednotlivé exempláře k zapůjčení a vyzkoušení – seznam SPC.

Pojďme si blíže specifikovat, jakou podobu může mít využití digitálních technologií jako podpůrného opatření u jednotlivých skupin žáků. Podpora žákům v této oblasti je popisována prostřednictvím výčtu pomůcek uvedených v příloze vyhlášky č. 248/2019 Sb. pro II. až V. stupeň podpůrných opatření včetně jejich příkladů.

A. Žák s narušenou komunikační schopností

Narušená komunikační schopnost (NKS) má ve svých projevech různorodý charakter od lehkých odchylek v artikulaci až po úplnou ztrátu schopnosti komunikovat. Projevuje se v různém věku od obtíží při osvojování řečových schopností až po poruchy komunikace v dospělém věku. Narušení může být projevem jiného dominantního postižení (mentálního, zrakového nebo sluchového postižení). Do kategorie žáků s nejvyšší potřebou podpory ve vzdělávání jsou nejčastěji zařazováni žáci s diagnózou vývojová dysfázie.

U žáků s vývojovou dysfázií je úroveň jazykových schopností výrazně horší, než by se dalo očekávat při daných neverbálních intelektových schopnostech. Narušení postihuje všechny jazykové roviny, projevuje se v oblasti výslovnosti, slovní zásoby i gramatiky. Dysfatici mají obtíže s pamětí, pozorností, jemnou motorikou i grafomotorikou.

Digitální technologie jsou nezbytné především při rozvoj smyslového vnímání a komunikačních schopností žáků s NKS, při závažnějším znevýhodnění při realizaci alternativní a augmentativní komunikace (AAK).

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci s narušenou komunikační schopností.

Podpora žákům s NSK z oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

II. Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání / 3 000 Kč (např. počítačový program Brepta [1], Méďa, Altík, Atíkův slovník, Sym Writter, Talking Tom)

III. Software pro rozvoj českého jazyka – slovní zásoby, pravopisu, syntaxe / 2 000 Kč (např. Mentio, Globální slabikář)

III. Software na rozvoj komunikačních schopností a smyslového vnímání / 5 000 Kč

IV. Komunikátor / 8 000 Kč (např. Go Tolk, Qick Talker, Big Point, BIGmack, Buddy Button, Big Buddy Button)

IV. Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu / 7 500 Kč (např. Hal, Winmonitor, Window-Eyes, NVDA, Jaws)

V. Komunikátor / 10 000 Kč

B. Žák se sluchovým postižením

Za sluchové postižení (SP) považujeme sociální důsledek takové ztráty sluchu, kterou již není možné plně kompenzovat technickými pomůckami a která již tedy negativně ovlivňuje kvalitu života člověka.

Nižší stupně podpory se týkají žáků s oslabením sluchového vnímání v důsledku různých zdravotních komplikací, žáků s lehkou až středně těžkou nedoslýchavostí, s kochleárním implantátem či dalším lehkým přidruženým postižením. Žákům, kterým je přiznán čtvrtý a pátý stupeň podpory, závažnost sluchového postižení podstatnou měrou ztěžuje komunikaci prostřednictvím českého jazyka a náleží jim nejvyšší stupně podpůrných opatření.

Vzhledem k tomu, že sluch je pro člověka smyslem, pomocí kterého většinově získává verbální jazykové informace ze svého okolí (a smyslem, prostřednictvím kterého se daný jazyk vlastně naučil), jeho postižení způsobuje závažné komplikace v mezilidské komunikaci.

Digitální technologie jsou součástí života žáků se SP, umožňují komunikaci i těm, kteří komunikují jiným způsobem než prostřednictvím českého jazyka.

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci se sluchovým postižením.

Podpora žákům se SP v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

II. Software pro rozvoj sluchového vnímání / 4 000 Kč

III. Elektronická učebnice pro výuku českého znakového jazyka / 2 000 Kč (např. ZOO lexikon, více informací zde)

IV. Multimediální učebnice s podporou českého znakového jazyka / 9 000 Kč (např. pracovní listy pro výuku českého jazyka, více informací zde)

IV. SW a HW pro automatický přepis mluvené řeči v reálném čase / 12 000 Kč

C. Žák se zrakovým postižením

Zrakové postižení (ZP) představuje častou poruchu více zrakových funkcí najednou. Proto (především podle omezení zrakové ostrosti a zorného pole) je zrakové postižení rozděleno na jednotlivé kategorie, které se odlišují mírou podpory, kterou žáci při vzdělávání potřebují. Stěžejním kritériem je, zda se žák vzdělává převážně pomocí zraku či pomocí tzv. kompenzačních smyslů. U první skupiny žáků jsou využívány takové metody výuky, které podporují aktivitu žáka, motivují k činnostem a poskytují multisenzorický přístup. S žákem se pracuje prostřednictvím zvětšení obrazu.

U druhé skupiny žáků specifika vzdělávání představují především využití hmatu, sluchu, čichu a chuti, rozvoj sebeobslužných dovedností, pohybových dovedností, orientaci v makro i mikro prostoru, rozvíjení komunikačních dovedností. Pro proces vzdělávání je nezbytný převod textu či obrazu do hmatové nebo sluchové podoby.

Při práci s úpravou vstupu i výstupu je nezbytné využití digitální technologie.

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci se zrakovým postižením.

Podpora žákům se ZP v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

III. Klávesnice pro slabozraké / 500 Kč

III. Elektronická verze učebnic / 4 000 Kč (např. Český jazyk pro zrakově postižené, využití možností nastavení v kategorii zpřístupnění elektronického textu – velikost textu, inverze barev, hlasový výstup, vyšší kontrast apod.)

III. Kalkulátor s velkým displejem a hlasovým výstupem / 4 000 Kč

III. Zápisník pro nevidomé a slabozraké / 85 000 Kč (např. Gin, Pac Mare)

IV. Software na přepis psané řeči do hlasového výstupu / 3 000 Kč (např. Hal, Winmonitor, Window-Eyes, NVDA, Jaws, MegaWord, funkce předčítání ve Windows 10 – viz kapitola Usnadnění přístupu na zařízeních s operačním systémem Windows 10)

IV. Diktafon / 2 500 Kč

IV. Braillský řádek / 90 000 Kč

IV. Kalkulátor s hlasovým výstupem / 4 000 Kč

IV. Braillská tiskárna / 130 000 Kč (tisk textu na speciální papír v braillském písmu)

IV. Televizní lupa / 90 000 Kč

IV. Zvětšovací/čtecí zařízení pro slabozraké a nevidomé / 60 000 Kč (např. digitální zvětšovací lupa s programem ZoomView, Zoom Text)

IV. Fuser (reliéfní tiskárna) – příprava názorných edukačních materiálů / 40 000 Kč

IV. Čtecí a odečítací programy / 40 000 Kč

D. Žák se specifickými poruchami učení

Specifické poruchy učení (SPÚ) lze v současné době považovat až za jakýsi druh civilizační choroby. S největší pravděpodobností jsou způsobeny drobnými poškozeními centrální nervové soustavy a úzce souvisejí s oslabeními jazykových a řečových dovedností konkrétního člověka.

Poruchy učení se projevují nejvýrazněji při osvojování dovedností číst, psát a počítat, lze je však sledovat i v mnoha dalších dovednostech a schopnostech, kterými jsou například poruchy soustředění žáka, poruchy pravolevé a prostorové orientace, poruchy sluchového vnímání, poruchy zrakového vnímání, poruchy řeči, poruchy jemné a hrubé motoriky, poruchy chování.

Využití digitálních technologií se týká především procvičení, fixace učiva žákem se SPÚ, prezentace nové látky.

Zdrojový text je dostupný na Metodickém portálu RVP.CZ v příspěvku Žáci se specifickými poruchami učení.

Podpora žákům se SPÚ v oblasti digitálních technologií

(dle 4. části B vyhlášky č. 248/2019 Sb.)

Stupeň podpůrného opatření / využití digitální technologie / finanční limit / příklad řešení

Pro žáky se SPÚ není využití digitálních technologií jako podpůrné opatření specifikováno.

Každý žák, bez ohledu na své znevýhodnění, by měl mít možnost při vzdělávání využít plně svůj potenciál. Digitální technologie mají sílu mu v tom pomoci. Kromě základních kompenzačních pomůcek a softwaru uvedených v textu existují i další možnosti, jak žáka se SVP prostřednictvím digitálních technologií podpořit. Toto rozhodnutí je již ale zcela v kompetenci školy.

Zdroje:

GAJZLEROVÁ, L., NEUMAJER, O., ROHLÍKOVÁ, L. Inkluzivní vzdělávání s využitím digitálních technologií. Praha: Microsoft, Červen 2016. [cit. 2020-02-24]. Dostupné z:

http://ondrej.neumajer.cz/wp-content/uploads/2016/08/inkluzivni-vzdelavani-s-ict.pdf.

ZIKL, P. Využití ICT u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: Grada. 20112. ISBN 978-80-247-3852-9.

www.petit-os.cz

www.i-sen.cz

vyhláška č. 248/2019 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných


[1] Více informací o produktech i technickém vybavení lze nalézt na www.petit.cz.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Ing Renata Votavová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně