Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Hodnocení v Mendelce
Odborný článek

Hodnocení v Mendelce

5. 2. 2020 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jana Benešová

Anotace

V příspěvku je představena sídlištní základní škola, která si klade jasnou vizi, k níž směřuje i díky propracovanému hodnoticímu systému, jehož nedílnou součástí je formativní hodnocení. Přínosné je zejména přenesení zodpovědnosti za vlastní výsledky na žáky samotné.

Seznámení se školou

Základní škola, Praha 4, Mendelova 550, všeobecně nazývaná Mendelka se nachází na okraji největšího sídliště v České republice, na Jižním Městě a je Fakultní školou Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty.

Povinnou školní docházku absolvují děti ze spádové oblasti a přilehlých obcí. Škola je velmi dobře dopravně dostupná a je bezbariérová. Příznivé jsou také kulturní podmínky pro aktivity mimo školu – dům dětí a mládeže, knihovna, mateřské centrum, kulturní centrum, nízkoprahový klub.

Škola je kvalitně vybavena materiálně – všechny učebny mají interaktivní zařízení, školní knihovna, PC učebny, odborné učebny, keramická dílna, areál tělovýchovy – dvě vnitřní tělocvičny s horolezeckou stěnou, venkovní sportoviště apod.

Škola je plně otevřena veřejnosti a spolupráce se zákonnými zástupci je prioritou. Mendelka nabízí mnoho programů pro místní komunitu: tzv. Mendelánkování – zábavné dny pro děti z mateřských škol, vánoční dílny, masopust, dny rodičů, dny otevřených dveří aj.

Žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Škola úspěšného života“, který se zaměřuje především na jazykové vzdělávání již od 1. ročníku, na rozvoj matematických schopností, na práci s informačními a komunikačními technologiemi, pohybovou a sportovní výchovu, estetické, hudební, výtvarné a dramatické schopnosti i osobnostní a sociální výchovu žáka.

Vize školy „Jsme škola úspěšného života a společně hledáme správný směr ve vzdělávání“ je realizována mj. diferenciací výuky, využíváním širokého spektra vyučovacích metod, které podněcují zájem žáků o učení, kooperativní výukou, kdy žáci společně vyhledávají podklady pro řešení, spolupracují a vyhodnocují, tandemovou výukou, projektem Rodiče učí.

Zejména se však osvědčilo intenzivní zapojení žáků do procesu hodnocení – prostřednictvím portfolií, formativního hodnocení, sebehodnocení, pravidelných společných hodnotících setkání učitel – žák – rodič.

Cílem je, aby školu opouštěli sebevědomí lidé, kteří znají své možnosti a umí je využívat v praxi.

Nedílnou součástí pro úspěšné vzdělávání žáků je i sebevzdělávání pedagogů, které je realizováno plánovaně dle aktuálních potřeb vyplývajících z evaluací a dotazníkových šetření mezi žáky, pedagogy i zákonnými zástupci. Všichni pedagogové si vedou portfolia, kde zachycují svůj seberozvoj, stanovují si a hodnotí cíle. Mnoho pedagogů absolvovalo kurzy mentoringu a koučinku. Velmi podnětné byly zahraniční stáže do Dánska, Finska a Švédska, které přinesly inovativní postupy do Mendelky. Povzbuzením pro školu byla nedávná návštěva ČŠI, kdy pozitivní výsledky daly škole zpětnou vazbu pro další práci.

Mendelka se svým přátelským přístupem ke každému z žáků snaží o získání důvěry a budování pocitu bezpečí. Snažíme se pak společně hledat silné stránky, v nichž by se žák mohl realizovat. Vědomě také pracujeme s chybou, protože ta je vždy podnětem pro další vzdělávání. Žáci jsou si navzájem oporou, důležité je sdílení a otevřenost. Každý má otevřené dveře, právo na selhání a následnou podporu dle individuálních potřeb. Žáci si uvědomují své limity a pracují na jejich posouvání právě ve spolupráci s ostatními žáky, pedagogy i rodiči.

Hodnoticí mechanismy

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků vychází z posouzení míry dosažení výstupů pro jednotlivé předměty školního vzdělávacího programu. Hodnocení je pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné, respektuje individuální vzdělávací potřeby žáků a doporučení školského poradenského zařízení.

Podklady pro hodnocení získává pedagog: soustavným diagnostickým pozorováním žáka, sledováním výkonů, zkouškami, kontrolními pracemi, analýzou výsledků činnosti žáka, konzultacemi s kolegy, rozhovory s žákem.

Hodnocení výsledné na konci každého pololetí vychází ze sumativního a formativního hodnocení.

Sumativní hodnocení

Sumativní hodnocení se zaměřuje na výsledek a hodnotí, zda žák umí, rozumí. Hodnocení je získáváno průběžně. Pro žáka i jeho zákonného zástupce je okamžitou zpětnou vazbou, která nese informaci o zvládnutí aktuální látky prostřednictvím známky, tj. stupnice 1–5. Kritéria pro sumativní hodnocení jsou zachycena ve školním řádu a jsou jasná a srozumitelná pro žáka i jeho zákonného zástupce.

Pedagog známku bezprostředně zaznamenává do systému ŠkolyOnLine (dále jen ŠOL), která je přístupna žáku a jeho zákonnému zástupci. Podklady pro toto hodnocení jsou především zkoušení, testy, písemky, kontrolní práce a většinou se v systému ŠOL pohybují ve „váze“ 0,50–1,00.

Například žák napíše diktát a je hodnocen známkou 2, což na základě hodnotícího systému školy u diktátů znamená, že žák měl dvě chyby. Žák poté provede opravu s odůvodněním, aby si uvědomil, v čem chyboval – uvede pravidlo, které se konkrétního jevu týká.

Žáci v Mendelce mají v případě neúspěchu možnost tzv. oprav. Podstatou je, aby se žák nezvládnutou látku doučil a snažil se z vlastní iniciativy o změnu hodnocení. Tento moment vede žáky k zodpovědnosti za vlastní výsledky, odbourává stres v případě selhání, v neposlední řadě se žák látku prostě doučí a má na čem dále „stavět“. Všichni pedagogové mají jednotně stanoveny konzultační hodiny, kdy žák může využít individuální péči mimo třídu.

Formativní hodnocení

Formativní hodnocení je zaměřeno na proces a snaží se pomoci žákovi identifikovat jeho vzdělávací potřeby a přizpůsobit jim výuku s cílem vylepšení výsledků. Žák přebírá zodpovědnost za své učení, uvědomuje si, kde se právě nachází a klade si otázky, hledá odpovědi.

Pedagogové se více zaměřují na samotný proces učení. Nejvíce je toto hodnocení využíváno při referátech, mluvních cvičeních, prezentacích, kde jsou právě pro účel sebehodnocení stanovena kritéria, co je v průběhu činnosti sledováno, a žák na jejich základě sám reflektuje a hodnotí svou práci.

Například žák napíše slohovou práci, kde jsou stanovena kritéria pro hodnocení – v případě vypravování je třeba sestavit osnovu, dodržet zadaný žánr a rozsah, členit text do odstavců, použít přímou řeč, zvládnout pravopis. Žák si před odevzdáním práce uvědomí, zda všechny body dodržel. Vyučující provede kontrolu, označí splněná kritéria a doplní slovní komentář ke kvalitě textu. Vyučující komentuje klady i to, co je zapotřebí zlepšit. Žák následně práci obdrží a vyjádří se ústně či písemně ke komentáři.

Využíváno je i tzv. vrstevnické hodnocení, které vychází ze stejných kritérií s tím rozdílem, že činnost hodnotí spolužáci. Formativní hodnocení posiluje sebevědomí žáků, podporuje verbální projev, schopnost komunikace a úvahy.

Sebehodnocení

Žák je systematicky veden k využívání a potřebě sebehodnocení tak, aby zvládl objektivně posoudit své znalosti a schopnosti, srovnávat názory, formulovat myšlenky, přijmout názory druhých, naslouchat a vnímat, uvědomovat si klady a zápory, obhajovat vlastní názory, komunikovat, hodnotit své výkony, kvalitu, plánovat metody, jak dosáhnout stanovených cílů.

Sebehodnocení umožňuje všem žákům zažít pocit úspěchu, uvědomit si své silné i slabší stránky, být odpovědný za své výsledky.

Sebehodnocení se provádí dvakrát ročně, vždy na konci pololetí a záznamový arch se zakládá s vyjádřením pedagogů i zákonných zástupců do dokumentace žáka (viz příloha článku).

Během každého čtvrtletí a pololetí se konají konzultační setkání učitel – žák – zákonný zástupce, kdy všichni zúčastnění ústně konzultují individuální práci a výsledky. Žák jednak zhodnotí své úspěchy i neúspěchy, jednak si stanovuje další cíle a volí nástroje pro zlepšení, či další posun, za dopomoci učitele i rodiče.

Závěr

V Mendelce je hodnocení propracovaným systémem, pro pedagogy, žáky i jejich zákonné zástupce srozumitelným, a přináší informaci o aktuálním stavu vědomostí a dovedností. Hodnocení je signálem a motivuje žáky k dalšímu vzdělávání.

Žáci jsou spolutvůrci hodnocení, kteří mají možnost opravy v případě selhání. Přebírají zodpovědnost za svou práci, sami si ji zvládnou objektivně zhodnotit. Hodnocení podporuje v žácích touhu k dalšímu rozvoji.

Zákonní zástupci pravidelně monitorují výsledky svých dětí, konzultují s vyučujícími a společně hledají, stanovují a hodnotí jednotlivé fáze vyučovacího procesu. Hodnocení zákonné zástupce inspiruje k zapojení do spolupráce se školou, k vzájemné komunikaci a naslouchání.

Pedagogové se stávají pro žáky mentory, kteří jim pomáhají ve vyučovacím procesu, zajišťují materiální i metodickou podporu, vedou žáky k motivaci a vlastnímu myšlení. Společně s žáky i zákonnými zástupci hledají správný směr ve vzdělávání a podporují žáky v oblastech, kde mohou být úspěšní.

Důvěra a respekt jsou základem.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
44.92 kB
Dokument
Hodnoticí list (3. třída)
doc
43.95 kB
Dokument
Hodnoticí list (7. třída)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jana Benešová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Hodnocení žáků