Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slavné dny pro ZŠ: Den atentátu na Heydricha
Odborný článek

Slavné dny pro ZŠ: Den atentátu na Heydricha

9. 5. 2016 Základní vzdělávání
Autor
Josef Märc

Anotace

Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s událostmi léta roku 1942 v protektorátu Čechy a Moravu, vhodnější je užívání názvu Böhmen und Mähren. Žáci se zdokonalují v interpretaci filmové sekvence a pracují s časovou osou. Významná část lekce je zaměřena na problematiku hrdinství a zrady, ve které jde především o to, aby žáci vyjádřili své osobní postoje ke zradě a hrdinství a deklarovali je na situacích, které byly typické pro období PBM. V případě zájmu může posloužit jako vstup do debaty o proměnách chápání hrdinství/zrady minulých i současných generací.

Cíl

Žáci:

  • jsou schopni popsat události v PBM roku 1942,
  • rekonstruují průběh atentátu na Heydricha,
  • rozlišují pozitivní i negativní dopady atentátu pro českou společnost,
  • jsou schopni argumenty podpořit svůj názor na chování hrdiny/zrádce v kontextu roku 1942.

Délka:

45 minut

Postup:

1) Učitel napíše na tabuli následující pojmy: Heydrich, Gabčík, Kubiš, Zelenka, Moravcovi, Čurda. Vyzve žáky, aby si ve dvojici k libovolné dvojici vyměnili co nejvíce domněnek, poznatků, nápadů – párový brainstorming. Když žáci pracují v párech, rozdá pracovní listy.

2) Učitel vyvolá první dvojici, která doplňuje k vybraným dvěma jménům údaje, pak vyzve další dvojice, aby doplňovaly údaje ke zbylým jménům. Vhodné je, aby žáci své nápady prezentovali před tabulí. Ostatní žáci si zapisují do pracovního listu, učitel na tabuli.

Pokud se nenajde k některému jménu žádná domněnka, žádný údaj, učitel nejprve vyzve žáky, aby zdůvodňovali svůj výběr a hledali, co mají jména společného. Nenajde-li se nikdo, kdo by si jména vybral, či si rozpomněl během zapisování; učitel vyzve žáky, aby vytvářeli hypotézy, kdo by ještě mohl souviset s atentátem. Vhodné zapisovat jinou barvou. Společná práce je zakončena otázkou: Proč je třeba zabít Heydricha? Viz I.b. Žáci si své návrhy individuálně zapisují do pracovního listu.

3) Následuje sledování filmu ze série Slavné dny nebo se rozdá text z publikace „Slavné dny 50 + 2 historických událostí“.

4) Individuální doplňování do pracovního listu – úkoly II. a–e: obvykle je vhodnější přečíst zadání II. před spuštěním filmu, pro méně zkušené diváky je vhodné rozdělit činnost do skupin po čtyřech žácích – každý sleduje jeden segment; případně do párů – každý sleduje dva segmenty.

5) Společná kontrola a diskuse k – úkoly II. a–e. Za vhodné považujeme, když si žáci po kontrole úkolu II.a všechna data (až na jediné jimi zvolené) začerní. Učitel zde může připomenout, že to byla velmi častá dobová praxe, že v učebnicích v období PBM, které byly vydány ještě za Československa, byly některé „nežádoucí“ informace začerňovány – například slovo československý. Vhodné je, když úkol II.b vyplňují žáci opět jinou barvou – pokud učitel nechce ponechat nic náhodě, upozorní žáky v předcházející hodině na to, že budou potřebovat tři různé barvy. K úkolům II.c – II.d probíhá diskuse, je možné nechat žáky zapisovat jejich poznámky až po jejím skončení.

6) Žáci pracují podle zadání III., je vhodné dát zaznít ke každému jménu alespoň jeden žákovský komentář a následně provést jeho reflexi. Vyučující může „kontroverzně“ zasahovat do diskuse například úryvky z osobních vzpomínek Liny Heydrichové na svého muže (viz poznámky).

7) Za domácí úkol úvaha na téma: Jak atentát na Heydricha změnil poměry v PBM?

Reflexe:

Probíhá během aktivity několikrát formou diskuse, závěrečná úkolem 6. (III. z pracovního listu), ve které je klíčové, aby žáci dokázali argumenty potvrdit své názory.

Poznámka a zdroje:

Pro učitele:

Doporučení:

Důležité naleznete v knize Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii.


Kapitolu Den atentátu na Heydricha z cyklu Slavné dny pro střední vzdělávání najdete na http://www.slavne-dny.cz/episode/587227/den-atentatu-na-heydricha-27-kveten včetně příloh.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
378.91 kB
PDF
Metodika pro učitele k tisku
pdf
263.67 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Josef Märc

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Zařazení do seriálu:

Tento článek je zařazen do seriálu Slavné dny.
Ostatní články seriálu:

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence občanské
  • respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní list (úmyslně bez nadpisu), kniha Slavné dny 50 + 2 příběhy, které psaly historii